2.2.5. Activităţi specifice unui centru de documentare şi informare

Centrul de documentare şi informare poate fi utilizat în mod programat sau liber.

A. Utilizarea programată presupune două tipuri de activităţi:

1. şedinţe de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate de către documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolară, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;

2.activităţi de iniţiere în cercetarea documentară care se pot desfăşura în cadrul unor cursuri distincte coordonate de către documentarist (cursuri opţionale), sau în cadrul unor proiecte (inter)disciplinare desfăşurate în parteneriat de către documentarist şi echipa pedagogică .

Tabelul următor prezintă sintetic diferitele activităţi care pot fi organizate în parteneriat, activităţi al căror principal destinatar este elevul:

Axele colaborării documentarist-echipă pedagogică

Activităţi specifice

Ce îşi propun aceste activităţi?
Educaţia pentru informaţie
 • prezentarea CDI şi a tipurilor de resurse
 • iniţiere în utilizarea instrumentelor de căutare a informaţiei
 • tehnici de întocmire a diferitelor produse documentare (dosar, expozeu, sinteză, afiş…)
iniţierea şi formarea elevilor în cercetarea documentară, oferirea unor instrumente de acces la informaţie, dobândirea autonomiei în instruire
Dezvoltarea gustului pentru lectură
 • concursuri de lectură
 • ateliere de creaţie literară
 • editarea unor reviste şcolare, albume BD, romane-foto
 • cluburi de lectură
 • întâlniri cu autori, ilustratori, ziarişti
 • „săptămâna presei »
 • lectura imaginii…
reducerea distanţei culturale şi psihologice dintre elev şi carte, crearea unor situaţii care să motiveze pentru lectura de orice tip (lectura documentară, lectura de plăcere, lectura imaginii)
Educaţia pentru orientarea şcolară şi profesională
 • întâlniri cu personalităţi din diferite domenii
 • vizite
 • vizionarea/audierea unor emisiuni radio-tv
 • dezbaterea unor articole din presă
 • prezentarea unor meserii …
să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, să ofere informaţii din reţeaua şcolară şi profesională, să contribuie la mai buna cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, să formeze elevii în vederea alegerii carierei şi a respectului faţă de muncă
Educaţia artistică şi culturală
 • spectacole
 • vizionări de filme
 • cluburi
 • expoziţii
 • concursuri
 • schimburi culturale…
să educe elevii pentru receptarea valorilor culturale, să contribuie la promovarea valorilor autentice şi a culturii, să contribuie la cunoaşterea şi respectarea valorilor patrimoniului culturii naţionale şi universale
Educaţia civică (educaţia civică este inclusă, într-un fel sau altul, în fiecare activitate organizată de către comunitatea educativă)
 • acţiuni de educare pentru protecţia civilă, viaţa privată, sănătate, securitate personală, protecţia mediului, drepturile omului
 • acţiuni de educare pentru respectarea normelor formale şi informale ale vieţii şcolare/sociale
educarea pentru respectarea normelor formale şi informale ale vieţii şcolare/sociale, formarea simţului responsabilităţii faţă de semeni, faţă de valorile naţionale, faţă de mediul înconjurător

Aceste axe se îmbină adesea armonios în structura activităţilor propuse de către Centrul de Documentare şi Informare. Un exemplu grăitor îl constitue, credem, proiectul de lectură prezentat în secţiunea Anexe a lucrării noastre (p.64-68).

Pentru fiecare acţiune este util să se întocmească un « Dosar al acţiunii »: proiect, materiale de promovare (afişe pliante), impresii ale participanţilor, fotografii, înregistrări audio/video.

B. Utilizarea liberă a centrului de documentare şi informare

Când elevii nu au cursuri, ei pot utiliza centrul de documentare şi informare pentru a împrumuta sau restitui o carte, pentru a consulta şi exploata resursele documentare din curiozitate personală sau în vederea pregătirii unei lucrări solicitate de către un cadru didactic, pentru a asculta o caseta, un disc, pentru a viziona diapozitive sau casete, pentru a se informa asupra vieţii şcolii şi a oraşului/satului în care trăiesc sau pentru a participa activ la viaţa centrului de documentare şi informare (recomandarea unor achiziţii, pregătirea cărţilor pentru împrumut şi ordonarea lor la raft, efectuarea unor rezumate, pregătirea unor expoziţii, mediatizarea unor acţiuni) .

Activităţi permanente ale elevilor :

 • Periodic, propuneţi colegilor voştri o activitate de promovare a resurselor centrului de documentare şi informare, o activitate cu caracter cultural sau o activitate de încurajare a lecturii de orice tip.
 • Fiecare activitate o veţi pregăti, promova şi desfăşura cu ajutorul documentaristului şi/sau al unui cadru didactic.

Laisser un commentaire