De la lecture-plaisir à la lecture documentaire en classe de FLE

BADAU, Georgeta. De la lecture-plaisir à la lecture documentaire en classe de FLE. Alba Iulia: [s.n.], 2018. ISBN 978-973-0-27792.

Comment parcourir le chemin de la lecture plaisir à la lecture documentaire avec nos élèves sans qu’ils se découragent et l’abandonnent ? C’est une question qui me hante dès le début de ma carrière d’enseignante. Et à laquelle je découvre encore de nouvelles réponses.  Il y a 11-12 ans, à une époque où j’étais prise par la fièvre de la rédaction du mémoire nécessaire à l’obtention d’un examen important pour mon évolution professionnelle, je ne pensais pas qu’un jour ce mémoire devienne livre (électronique, en plus). J’ai décidé de ne rien changer, d’assumer ses et mes vulnérabilités et de ne plus lui entraver le chemin vers les lecteurs. Je remercie tous ceux qui ont cru et continue de croire que je mérite cette liberté.

Cum sa parcurgi cu elevii drumul de la lectura de placere la lectura documentara fara ca ei sa se simta descurajati si sa-l abandoneze? E o întrebare care ma obsedeaza de la începutul carierei mele de dascal. Si careia înca îi descopar noi si noi raspunsuri. Acum 11-12 ani, într-o vreme în care eram cuprinsa de febra redactarii unei lucrari importante pentru evolutia mea profesionala, nu ma gândeam ca acea lucrare se va transforma într-o zi într-o carte (în plus, una electronica). Am decis în zilele din urma  sa nu schimb nimic, sa-mi asum vulnerabilitatile ei si ale mele si sa o las sa mearga spre cititori. Le multumesc tuturor acelora care au crezut si cred ca merit aceasta libertate.

Predarea-învatarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-actional: program de formare continua

?

Blogul Profil FLE: https://profilfle.wordpress.com/

Predarea-înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ-ac?ional: program de formare continu? a profesorilor de limba francez? inclus în oferta de programe de formare a mai multor CCD, inclusiv în Oferta de programe pentru anul ?colar 2017-2018 a  CCD Alba (p.49-51).

1. Criterii curriculare

Tipul de program: formare continu? (12 credite profesionale transferabile se acord? pentru cursan?ii care promoveaz? evaluarea final? a programului de 50 de ore). Acreditat? cu OMENCS 3633 /
12 aprilie 2016.

Public ?int? vizat: Personal didactic din unit??ile ?colare
Justificare: Dezvoltarea competen?elor de comunicare în limba francez? ale elevilor prin aplicarea principiilor demersului comunicativ – ac?ional în activitatea de predare, înv??are ?i evaluare la disciplina limba francez?.
Durata: 50 ore, 12 credite transferabile
Curriculum program:
Obiectivele programului de formare:
O1. Însu?irea conceptelor cheie prezentate în CECRL ?i ale demersului comunicativ – ac?ional în predarea limbii franceze
O2. Dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unei unit??i de ac?iune în conformitate cu principiile demersului comunicativ -ac?ional
O3. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor specifice implement?rii unei unit??i de ac?iune, realizat? conform principiilor demersului comunicativ ac?ional
O4. Orientarea strategiei de evaluare în func?ie de specificul competen?elor vizate într-un demers comunicativ – ac?ional
O5. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor necesare evalu?rii într-o unitate de ac?iune
Competen?e vizate:
– proiectarea activit??ilor de înv??are într-o unitate de ac?iune aplicând principiile generale ale demersului comunicativ – ac?ional
– utilizarea cuno?tin?elor privind CECRL ?i demersul comunicativ – ac?ional în conceperea activit??ilor de înv??are
– utilizarea cuno?tin?elor privind aspectele evalu?rii în demersul comunicativ – ac?ional pentru programarea, planificarea ?i realizarea activit??ilor de evaluare într-o unitate de ac?iune
– selectarea cuno?tin?elor specifice disciplinei pentru aplicarea demersului comunicativ – ac?ional în func?ie de capacit??ile de înv??are, nevoile, interesele ?i aspira?iile elevilor
– autonomie în c?utarea, selectarea ?i prelucrarea ?i comunicarea informa?iilor
– utilizarea resurselor info-documnetare pe suporturi multiple în preg?tirea cursurilor, în predare ?i evaluare.
Planificarea modulelor tematice: 
D1 Concepte – cheie din CECRL: c?tre noi practice pedagogice (16 h)
D2 Elaborarea unei unit??i de ac?iune: de la teorie la practic? (16h)
D3 Evaluarea într-un demers comunicativ – ac?ional: de la controlul cuno?tin?elor la evaluarea
competen?ei (16 h)
Evaluarea curent?: 3h
Evaluare final? 2h
Calendarul programului: an ?colar 2017 – 2018
Modalit??i de evaluare: lucr?ri de evaluare pe fiecare disciplin? ?i final?

2. Resurse umane:
Formatori acredita?i prin programul de formare „Predarea – înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ – ac?ional” acreditat prin OMENCS 3633 / 12 aprilie 2016.

3. Criterii economice:
Num?r de cursan?i planifica?i: 25 cursan?i (o grup?)
Nr. ore / zile de formare: 50 de ore în 12 zile
Costul programului: 200 lei / cursant.

Scurt istoric al proiectului Profil FLE

Profil FLE vizeaz? în mod prioritar crearea unei dinamici în jurul pred?rii limbii franceze prin utilizarea de strategii didactice noi ?i promovarea limbii franceze în rândul elevilor ?i al comunit??ii educative.

Prezentarea general? a proiectului (lansat la 20 martie 2012, la Institutul Francez din Bucure?ti) :
In limba român?:
http://www.slideshare.net/gbadau/prezentare-profil-fle
In limba francez?:
http://roumanie.vizafle.com/files/documents/1adeb67833dd13fe5cfdd091.pdf
La data de 4 aprilie 2012, Philippe Gustin, Ambasadorul Fran?ei în România ?i C?t?lin Ovidiu Baba, Ministrul român al Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului au semnat Conven?ia cu privire la modernizarea pred?rii-înv???rii limbii franceze în sistemul educativ român.

În prima faz? a programului (2012-2013) exist? 15 jude?e pilot, grupate în jurul a patru poli geografici : 
Bucure?ti ? jude?e pilot : Arge?, Bucure?ti-Ilfov, Bra?ov, Constan?a
Cluj ? jude?e pilot : Cluj, Maramure?, Sibiu, Alba 
Ia?i ? jude?e pilot : Bac?u, Ia?i, Neam?, Boto?ani
Timi?oara? jude?e pilot : Arad, Dolj, Timi?
În ficare jude? pilot, au fost desemnate câte 3 unit??i de înv???mânt pilot de diferite tipuri: ?coli generale (gradini?? ?coal? primar?, gimnaziu), licee teoretice (uman sau real), licee voca?ionale ?i profesionale, unit??i de înv???mânt din mediul rural ?i urban.

Unit??ile ?colare pilot din România: 
http://www.slideshare.net/gbadau/lista-unitati-scolare-pilot-profil-fle

Unit??ile ?colare pilot din jude?ul Alba: 

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Grupul ?colar „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Abrud
?coala cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ighiu

La nivelul fiec?rui jude? au fost selecta?i, pe baza unui dosar de candidatur?, 2 formatori.  Formatorii Profil FLE din jude?ul Alba: 

B?d?u Georgeta, Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Alba Iulia
Com?a Dana Ioana, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 

Recunoasterea publica a rezultatelor în cadrul eTwinning

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca ac?iune transversal? a programului Comisiei Europene « Educa?ie ?i formare de-a lungul întregii vie?i », programul eTwinning reprezint? o opera?iune de cooperare pedagogic? prin intermediul noilor tehnologii, destinat? tuturor ?colilor din înv???mântul preuniversitar ?i tuturor cadrelor didactice din Europa, indiferent de disciplina predat?.
Un proiect eTwinning trebuie s? aib? cel pu?in 2 parteneri din dou? ??ri europene diferite. Gra?ie programului eTwinning + partenerii de proiect pot proveni ?i din ??ri situate în vecin?tatea Europei.
Din anul 2009 ?i pân? în prezent, elevii ?i cadrele didactice din institu?ia noastr? au participat la mai multe proiecte eTwinning, în limba francez? (fondatori de proiect ?i colaboratori) ?i în limba englez? (colaboratori).
 ……………….
Exist? dou? tipuri de recunoa?tere public? a rezultatelor în cadrul eTwinning (mai multe informa?ii aici: https://www.etwinning.net/ro/pub/projects/awards.htm)

– Premiile europene eTwinning

– Certificatele de calitate

 ………………….
În anul 2011, proiectul nostru eTwinning “Lectures partagées” desf??urat în anul ?colar 2009-2010 în parteneriat cu Liceul Francez “Sainte Puchérie” din Instanbul, a primit Premiul European eTwinning la categoria “Proiecte în limba francez?”. Decernarea premiilor eTwinning a avut loc la Budapesta (Ungaria). Ecourile din presa local? ?i na?ional? pot fi consultate aici: http://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/nos-recompenses/
Tot în anul 2011, în urma competi?iei na?ionale „Ambasada eTwinning in ?coala mea” institu?ia noastr? a primit titlul de “Ambasada eTwinning”: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p16859/home
Activit??ile proiectelor noastre se desf??oar? în cadrul Clubului “eTwnning HCC”.  Statutul clubului poate fi consultat aici:  http://www.hcc.ro/images/pdf-uri/2_1_Statut_club_eTwinning.pdf
……………………………. 
Lista proiectelor eTwinning la care am participat ca profesor fondator (anii ?colari 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017) sau partener de proiect (anul ?colar 2017-2018)
“Lectures partagées” (2009-2010) (proiect câ?tig?tor al Premiului european e-Twinning 2011 la categoria special? “Proiecte în limba francez?”). Partener de proiect: Liceul francez Sainte-Pulchérie din Istanbul (Turcia): http://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/
 …………………………..
„Fascination du surnaturel” (2011-2013). Certificat na?ional de calitate (2013). Partener de proiect: Liceul „Guy de Maupassant” din Fécamp – Normandia (Fran?a): http://new-twinspace.etwinning.net/web/p68997/welcome 
 …………………………..
„Des mots et des images de nos villes et nos voyages” (2015-2016). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2016). Premiul I la competitia na?ional? eTwinning 2016, categoria Liceu. Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/9939/home
 ……………………………..
„La femme et son destin dans la société, la littérature et les arts visuels des derniers siècles” (2016-2017). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2017). Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/23665/home 
…………………………….

Postcard friends – European Day of Languages 2017! (15.09.2017 – 15.10.2017). Multipli parteneri europeni. https://twinspace.etwinning.net/44085/home

Si loin, si proches… Nos histoires se ressemblent (2017-2018). Parteneri de proiect: Lycée de l’Edit din Roussillon (Fran?a),  Liceul IES EL CHAPARIL din Nerja (Spania), Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno, Liceul Statal de ?tiin?e Umane ?i Lingvistice din Palermo (Italia), Liceul teoretic „Panait Cerna” din Br?ila (România). https://twinspace.etwinning.net/42783/home

Centrul de documentare si informare: spatiu si instrument al educatiei pentru informatie

Odat? cu dezvoltarea tehnologiilor inform?rii ?i document?rii în unit??ile de înv???mânt preuniversitar asist?m la o expansiune ?i o diversificare a surselor de informare. Dac? fiecare profesor integreaz? (mai rapid sau mai lent) în câmpul s?u disciplinar noile  locuri ?i suporturi ale informa?iei, pentru institu?ia de înv???mânt r?mâne crucial? problema accesului egal, facil ?i eficient al elevilor ?i cadrelor didactice la aceste resurse.

Conceperea ?i ob?inerea recunoa?terii centrului de documentare ?i informare drept loc al înv???rii prin colaborare interdisciplinar? ?i instrument  privilegiat al inova?iei pedagogice reprezint? provocarea major? a  documentari?tilor secolului 21. Rolul esen?ial al profesorului documentarist va fi s? creeze condi?iile didactice propice achizi?ion?rii de cuno?tin?e prin intermediul documentelor, s? regândeasc? gestionarea acestei structurii infodocumentare în termeni pedagogici, s? pun? utilizatorul în centrul preocup?rilor sale.

Oricare ar fi forma lor de organizare – bibliotec? sau centru de documentare ?i informare (CDI), structurile infodocumentare  existente în unit??ile de înv???mânt preuniversitar trebuie s? reprezinte  un spa?iu de formare a elevilor în domeniul utiliz?rii informa?iei, îndeosebi a celei pe care se bazeaz? achizi?ia cuno?tin?elor ?colare. Aceste centre de resurse sunt pentru tân?rul utilizator o imagine structurilor infodocumentare pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: bibliotec? universitar?, centre de documentare specializate,  bibliotec?/mediatec? municipal?  ?.a.

Este adev?rat c? fiecare centru de documentare ?i informare este contextualizat, î?i are istoria sa, mediul s?u social ?i cultural, practicile sale în materie de gestiune sau pedagogie. Dar, dincolo de aceste diferen?ieri, oricare structur? de tipul CDI ofer? elevului, ocazia de a cunoa?te acest tip de structur?, de a înv??a s? se serveasc? de ea ?i s? participe, prin intermediul ei, la o veritabil? activitate cultural? ?i ?tiin?ific?.

 În societatea mileniului trei, informa?ia a suportat transform?ri consistente de natur? calitativ? ?i cantitativ?. Ea nu mai poate fi în?eleas? ca o entitate, ci ca un flux în continu? evolu?ie spa?ial? ?i temporal?. Din acest motiv, rolul ?i mizele cercet?rii documentare trebuie s? se schimbe ?i ele. Esen?ialul  într-un proces de c?utare a informa?iei nu mai este furnizarea sau g?sirea r?spunsului/r?spunsurilor la anumite întreb?ri, ci g?sirea r?spunsului potrivit. Exist? pericolul  ca utilizatorul, mai cu seam? cel tân?r, s? fie „înghi?it” de avalan?a de informa?ii, s? nu mai fie capabil s? g?seasc? drumul cel bun, s? nu mai vad? sau s? nu-?i mai aminteasc? rostul demersului s?u de utilizator-cercet?tor ?i s? se transforme într-un utilizator-consumator. Din comoditate sau din ignoran??.

?coala are obliga?ia de a le elevilor nu doar cuno?tin?e, ci  ?i instrumentele necesare st?pânirii mediului informa?ional din ce în ce mai complex în care tr?im. O parte dintre aceste instrumente pot fi apropriate, în opinia noastr?, prin integrarea resurselor documentare în practicile pedagogice de fiecare zi.

 « Tel rocher qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer sera, au contraire, une aide précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage. En lui-même – s’il est possible d’envisager ce qu’il peut être en lui-même – il est neutre, c’est-à-dire qu’il attend d’être éclairé par une fin pour se manifester comme adversaire ou auxiliaire », scria cândva Jean-Paul Sartre. Cu riscul de a c?dea în patetic, vom spune c? o structur? infodocumentar? de tipul CDI este pentru noi, oamenii ?colii, stânca sartrian? care î?i a?teapt?, neutr?,  destinul. R?mâne de v?zut, de hot?rât, dac? o vom transforma într-un aliat sau într-un adversar al reformei în sistemul de înv???mânt românesc.

Pentru a citi textul integral, da?i clic aici.

Deux hypostases de la femme-statue dans «Les Liaisons dangereuses»

Le savoir et la sensation ou de l’éternel ambigu romanesque

Le sensualisme est d’abord une philosophie de la connaissance: rien n’est connu qui n’a d’abord été perçu par les sens, on le sait depuis Locke et surtout depuis Condillac. Une inédite continuité se crée alors entre le savoir et la sensation, l’émotion et le plaisir. Pour la suivre, je me suis arrêtée à un auteur qui m’a intriguée, émerveillée et passionnée : Choderlos de Laclos. Pierre Ambroise Choderlos de Laclos n’est pas, comme on l’a dit parfois, l’auteur d’une seule œuvre, puisqu’il a composé dans des domaines très variés : traités de stratégie militaire, poésie, galante ou érotique, un opéra-comique, des essais sur la condition des femmes ou des comptes rendus littéraires. Mais il est bien l’auteur d’un chef-d’œuvre, «Les Liaisons dangereuses».

Le titre d’une œuvre est souvent pour beaucoup dans le succès, fût-il de scandale, de celle-ci. Pourtant, que l’on ne s’y trompe pas : si le terme de « liaison » peut aujourd’hui désigner une relation amoureuse, à l’époque de Laclos, ce sens n’existe pas, et les liaisons du titre renvoient exclusivement à des relations sociales. Les « liaisons dangereuses » sont, donc, en fait le lien social lui-même et ses effets destructeurs sur l’individu, dans une société dominée par le conformisme. La caractéristique du jeu des relations sociales dans les Liaisons est précisément de ne laisser aucun jeu aux personnages, aucun espace de liberté. L‘intrigue principale d’un roman libertin consiste en la perversion d’une jeune fille innocente ou en la séduction d’une femme vertueuse  véritable appât pour un libertin blasé et irréligieux. Sur cette intrigue se greffe généralement une vengeance de femme, implacable, qui aboutit à la fin du roman. La littérature libertine a ses codes comme n’importe quel genre littéraire et Laclos a utilisé certains ressorts dramatiques qui lui étaient propres. Mais les Liaisons Dangereuses ne se contentent pas de liquider un genre en le portant à sa perfection. Elles témoignent aussi de la fin d’un siècle marqué par les Lumières. Ses libertins, malgré les apparences et l’étymologie, n’y sont pas plus libres dans leur rôle que les jeunes filles entre les murs des couvents. La société que décrit Laclos est dominée par deux conformismes opposés et complémentaires : la pruderie et le libertinage. Tous deux sont présentés comme réducteurs et destructeurs pour l’individu, l’un par sa négation du corps, l’autre par sa négation du cœur et de l’âme. Mais ce que le roman va démontrer, c’est que la liaison peut être mortelle. Le réel danger n’est pas dans la perte de la réputation, si facile à faire ou à défaire, mais dans le mal d’amour, qui mène à la mort.

En feignant de présenter une correspondance, « des lettres recueillies dans une société et publiées pour l’instruction de quelques autres »(sous-titre des Liaisons), Laclos, devenu le rédacteur fictif, veut faire croire à la vérité de ces lettres et à l’existence des épistoliers. Pour conforter cet effet de réel, il met en place, dans l’avertissement de l’éditeur et dans la préface du rédacteur une stratégie du doute, bien connue des auteurs de romans épistolaires : l’ « éditeur » écrit : « Nous croyons devoir prévenir le Public que, malgré le titre de cet Ouvrage et ce qu’en dit le Rédacteur dans sa Préface, nous ne garantissons pas l’authenticité de ce Recueil, et nous avons même de fortes raisons de penser que ce n’est qu’un Roman ». Le rédacteur met en avant l’authenticité de cette correspondance et précise qu’il a « supprimé ou changé tous les noms des personnes dont il est question dans ces Lettres ». C’est le même souci du respect de l’anonymat des épistoliers qui explique la suppression des noms de lieu (« aux Ursulines de … » ; « au Château de…») et l’incomplétude du millésime des lettres. Mais il ne faut pas oublier, il s’agit bien d’un roman, entièrement composé, inventé par Laclos. Et cette stratégie, qui joue de l’effet de réel, est, au XVIIIème siècle, âge d’or du roman épistolaire, une convention tacite entre l’auteur et le lecteur, qui assure à ce dernier une grande liberté d’interprétation : il peut penser que cette correspondance est authentique et chercher des clefs, pour savoir quelles personnes réelles se cachent derrière les personnages du roman ; ou bien il peut accepter l’idée que le roman a parfaitement suppléé la réalité, et qu’en tant que tel, il est captivant.

Il est particulièrement périlleux de résumer l’œuvre car, comme l’a justement souligné A. Malraux dans sa Préface, il s’agit d’une intrigue. Ainsi ce n’est qu’au fil des pages que l’on comprend ce qui se jouait dès le commencement. Le roman de Laclos est un ouvrage éternellement ambigu, dans son contenu comme dans sa forme. La complexité de ses voix masque en fait une complexité plus profonde, celle des différents chemins féminins entrecroisés dans le temps comme dans l’espace.

Toutes les femmes des Liaisons se réduisent à une seule, la Femme, écrivait Lydia Vasquez [Vázquez, Lydia. Les femmes ne sont pas des hommes. In : Europe, 885-886, janvier-février 2003, p. 57-80], cette statue que Pygmalion-Laclos construit avec un peu d’Alice, un peu de Lolita, un peu de Carmen, un peu de Bovary, un peu de Mère, un peu de l’androgyne, un peu de la femme intelectuelle. […]

Pour lire le texte complet, cliquez  ici.