Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice ?i a seviciilor documentare

DENUMIREA PROGRAMULUI:

BLOGUL: INSTRUMENT DE MODERNIZARE A PRACTICILOR PEDAGOGICE ?I A SEVICIILOR DOCUMENTARE

1. CRITERII CURRICULARE

TIPUL DE PROGRAM: formare continu?.

PUBLIC ?INT? VIZAT: cadre didactice, documentari?ti, bibliotecari având un nivel mediu de utilizare a calculatorului (creare, modificare, salvare ?i ?tergere de fi?iere text, inserare de imagini într-un document Word, navigare pe Internet, utilizarea po?tei electronice).

JUSTIFICARE: Blogurile fac parte din peisajul numeric contemporan ?i sunt utilizate în diferite domenii: educativ, artistic, politic, economic ?i social. Pentru mediul ?colar, blogul reprezint? un suport de comunicare ?i informare dinamic, simplu, care valorizeaz? în mod prioritar exprimarea scris? ?i care poate fi u?or adaptat oric?rui proiect interdisciplinar sau documentar (ateliere, coresponden?? ?colar?,  exerci?ii on-line, comunicare în interiorul unui grup de lucru, comunicare cu familia etc). Pentru profesorii de limba francez?, Federa?ia Interna?ional? a Profesorilor de Francez? propune în fiecare an, în perioada octombrie-mai, un concurs interna?ional de bloguri create în binom, pe o tem? dat?, de c?tre elevi ?i cadre didactice din dou? ??ri diferite.

DURATA: 18 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: 3 stagii de 6 ore

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:

SCOP: Programul se adreseaz? cadrelor didactice ?i responsabililor de biblioteci ?i centre de documentare ?i informare care doresc s?-?i diversifice practicile profesionale prin integrarea unor suporturi inovatoare ?i de actualitate. Stagiarii vor asimila cuno?tin?e ?i vor dobândi deprinderi care s? le permit? s? în?eleag? ?i s? gestioneze func?ionarea unui blog, s? analizeze aportul s?u în procesul instructiv-educativ ?i s? studieze diferitele configura?ii în care acest instrument poate fi exploatat pedagogic ?i documentar.

OBIECTIVE:

–         s? diversifice practicile ?i suporturile pedagogice prin integrarea noilor tehnologii ale inform?rii ?i comunic?rii;

–         s? modernizeze serviciile documentare ale bibliotecilor ?colare ?i centrelor de documentare ?i informare;

–         s? administreze un blog profesional cu ajutorul platformei  leWebPedagogique.com (crearea blogului publicarea ?i ilustrarea de pagini ?i articole cu imagini, sunete, documente video, inserarea ?i organizarea de leg?turi, redactarea de comentarii, gestionarea utilizatorilor).

COMPETEN?E VIZATE:

1. gestionarea unui blog creat cu platforma wordpress.com

1.1.  crearea/?tergerea unui blog

1.2.  gestionarea aspectului blogului: teme, antet, widget-uri

1.3.  schimbarea profilului administratorului ?i a set?rilor blogului

1.4.  crearea ?i organizarea de link-uri, categorii, etichete

1.5.  publicarea ?i organizarea con?inutului blogului (pagini ?i articole): text, imagini, sunete, video (inclusiv integrarea de documente audiovizuale accesibile on-line)

1.6.  gestionarea utilizatorilor

1.7.  gestionarea comentariilor

2. integrarea blogului ?n activitarea documentar? ?i pedagogic?

ACTIVIT??I:

– prezentare teoretic? ?i practic? a elementelor necesare în?elegerii conceptului de blog ?i a func?ionalit??ilor sale

– prezentare teoretic? ?i practic? a elementelor necesare cre?rii unui blog cu ajutorul platformei  leWebPedagogique.com

–   activitate individual?

–  activitate pe grupe de lucru

–  evaluarea cursan?ilor

– evaluarea stagiului

CALENDARUL PROGRAMULUI: trimestrul IV al anului 2009 ?i trimestrele I/II  al anului 2010

MODALIT??I DE EVALUARE: chestionar de evaluare a stagiului, bloguri create de participan?i.

2. RESURSE UMANE:

FORMATOR: Georgeta B?d?u, formator na?ional în domeniul cre?rii ?i implement?rii centrelor de documentare ?i informare ?i în domeniul meseriei de profesor documentarist (660 de ore de formare certificate prin atestat de formator).

3. CRITERII ECONOMICE:

Num?r de cursan?i planifica?i: 50 de cursan?i în 2 grupe.
Nr ore / zile de formare: 16 ore/3 zile  pentru fiecare grup?.

Condi?ii tehnice de desf??urare a form?rii:

Sal? dotat? cu calculatoare multimedia, videoproiector ?i conexiune Internet.

Costuri estimate: 1000 lei de la buget din care:

–   Cheltuieli de personal:  800 lei

–   Cheltuieli materiale: 150 lei (multiplicarea suportului de curs destinat celor 50 de stagiari, multiplicarea fi?elor de evaluare, foi pentru flipchart, markere)

Program si suport de curs stagiu blog

Program previzional al stagiului

Program previzional al stagiului

Pentru a desc?rca suportul de curs, da?i clic pe numele secven?ei de formare, apoi alege?i « Save».

Suport de curs S1 :Ce este blogul ?

Suport de curs S2 :Inscriere ?i identificare

Suport de curs S3 :Aspectul ?i principalele set?ri ale blogului

Suport de curs S4 :Categorii ?i link-uri

Suport de curs S5 : Gestionarea paginilor

Suport de curs S6 : Gestionarea articolelor

Suport de curs S7 : Publicarea de con?inut multimedia (imagini, sunete, documente video)

Suport de curs S8 :Gestionarea comentariilor ?i a utilizatorilor

Criterii de evaluare a blogurilor realizate de c?tre participan?ii la programul de formare

Evaluarea stagiului (formular propus de formator)

Autoevaluarea compete?elor de creare ?i administrare a unui blog WordPress

Posturi referitoare la acest curs de formare (21 aprilie – 19 mai 2010)

Bine a?i venit pe acest blog! , aprilie 20, 2010

Programul real al stagiului, aprilie 20, 2010;

Crearea ?i administrarea unui blog. Set?rile principale, aprilie 21, 2010

Lista blogurilor create de c?tre cursan?i, aprilie 29, 2010

Despre cursul din data de 01 mai 2010, aprilie 29, 2010

Despre cursul din data de 19 mai 2010, mai 18, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog. Linia editorial?, aprilie 30, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: paginile, mai 1, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: articolele, mai 1, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: ilustrarea posturilormai 19, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: înc?rcarea unui document audiomai 19, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: inserarea unui document audiovizual on-line, mai 19, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: utilizatorii, mai 19, 2010

Crearea ?i administrarea unui blog: comentariile, mai 19, 2010

Criterii de evaluare a blogurilor realizate de c?tre participan?ii la programul de formare, mai 19, 2010

Lista blogurilor create de participan?ii la acest program de formare, mai 19, 2010

Mul?umiri, mai 19, 2010

Lista blogurilor create de c?tre cursan?i

Nr.crt. Numele ?i prenumele Titlul blogului Adresa
1. Barb Gianina Bibliotecavasilegoldis’s Blog http://bibliotecavasilegoldis.wordpress.com/
2. Barb Mirela Bibliotecalucianblaga’s Blog http://bibliotecalucianblaga.wordpress.com/
3. Bardi Natalia Axsever Blog http://axsever.wordpress.com/
4. Bazilescu Sebastian Blog inaccesibil http://sebastian1950.wordpress.com
5. Bendea Mariana Sidonia Grupul Scolar Abrud http://mirelabendea.wordpress.com
6. Birz Lucretia Clubul de lectur? http://lecturaclub.wordpress.com
7. Brad Maria Printre cuvinte http://cercimclain.wordpress.com
8. Bugan Lumini?a Mihaela Filosofiechimiebibl’s Blog http://filosofiechimiebibl.wordpress.com
9. C?rpini?an Alina-Elena Bibliotecalazarescucugir’s Blog http://bibliotecalazarescucugir.wordpress.com/
10. Cioara Damingher Ramona Generala Abrud http://blogscolar.wordpress.com/
11. Cri?an Alina Exploitation des documents authentiques http://alinacrisan.wordpress.com/
12 Ercsey Etelca Bibliotecabgk’s Blog http://bibliotecabgk.wordpress.com/
13 Gheorghiu Raluca Mirela Gheorghiuralucamirela’s Blog http://gheorghiuralucamirela.wordpress.com/
14. Honceru Gabriela Vh07’s BlogIunie http://www.vh07.wordpress.com
15. Jude Laurentiu Judelaurentiu’s Blog http://judelaurentiu.wordpress.com/
16. L?ncr?jan Vlaic Dafina Zambetul Matematicii’s Blog http://zambetulmatematicii.wordpress.com/
17. M?rgineanRaluca The world of sports ralumargi.wordpress.com
18. Mihon Marinela Mihonmarinela’s Blog http://mihonmarinela.wordpress.com/
19 Muntean Maria Blogul Bibliotecii Colegiului Na?ional Titu Maiorescu Aiud http://bcntmaiud.wordpress.com/
20. Muntean Viorica Scoalatomacocisiubiblioteca’s Blog http://scoalatomacocisiubiblioteca.wordpress.com/
21. Nandrea Maria Monicanandrea’s Blog http://monicanandrea.wordpress.com/
22. Oarg? Maria Mariaciumbrud’s Blog http://mariaciumbrud.wordpress.com/
23. Oni?oru Viorica Onisoruviorica’s Weblog http://onisoruvioricafr.wordpress.com/
24. Oros Ligia Metodistccdab’s Blog http://metodistccdab.wordpress.com/
25. Ota Silvia Secretariatccdab’s Blog http://secretariatccdab.wordpress.com
26. O?el Emilia Camelia Maxitur’s Blog http://maxitur.wordpress.com/
27. P?curar Iulia Monica Blogpimfr’s Blog http://blogpimfr.wordpress.com/
28. Panduru Ana Bibapulum’s Blog http://bibapulum.wordpress.com/

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *