„Lectures partagées”

Înv??area prin proiecte eTwinning. Compendiu de practici didactice inovative realizate prin activit??i de parteneriat cu ?coli europene. Bucure?ti: Editura Universitar?, 2013,

LECTURES PARTAGÉES (p.49)

Autor: Georgeta B?d?u

Puncte de plecare…
 

 

 

Scurt? prezentare a proiectuluiProiectul  „Lectures partagées” a debutat  în octombrie 2009, la ini?iativa a dou? profesoare formate în egal? m?sur? în domeniul pred?rii limbii franceze ca limb? str?in?, cât ?i în domeniul ?tiin?elor inform?rii ?i document?rii. Scopul proiectului a fost acela de a încuraja lectura de orice tip, de la reviste la romane-fluviu,  în limb? matern? sau în limba francez?, literatur? clasic? sau contemporan?, pe suport tradi?ional sau electronic. De o aten?ie special? s-a bucurat literatura francofon? contemporan?, recompensat? uneori prin premii prestigioase ?i adesea transpus? pe marele ecran.  Partenerii:

Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an”(www.hcc.ro) , Alba Iulia (România), Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?

 

Liceul francez „Sainte Pulchérie” (http://sp.k12.tr), Istanbul (Turcia),  Christelle Demange-Ducrot, profesor documentarist

 

Obiectivele proiectului Cadrele didactice ini?iatoare ale acestui proiect ?i-au propus:-  s? pun? elevii în situa?ie de comunicare real? pentru a le dezvolta capacitatea de lectur?, exprimare ?i în?elegere oral? ?i scris? în limba francez?-   s?  dezvolte gustul pentru lectura de calitate-  s? dezvolte capacitatea elevilor de a crea ?i difuza un con?inut multimedia

–  s? dezvolte spiritul civic al elevilor ?i capacitatea lor  de a lucra în echip?

 

Activit??i  „Lectures partagées” a fost primul proiect eTwinning la care au participat cele dou? cadre didactice ini?iatoare ale proiectului.  Locul de „întîlnire” a fost nu platforma eTwinning, a?a cum ar fi de a?teptat, ci site-ul http://www.francparler-oif.org, un site dedicat comunit??ii profesorilor de francez? din întreaga lume.  Inscrierea propriu-zis? a proiectului a fost precedat? de o perioad? de 4 luni (aprilie – septembrie 2009) în care o intens? coresponden?? prin intermediul po?tei electronice a permis punerea la punct a liniilor directoare ale ac?iunii.Odat? cu deschiderea anului ?colar 2009-2010, în luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor ?i înscrierea proiectului validat de c?tre directorii celor dou? unit??i de înv???mânt.  S-a decis ca echipa de proiect s? fie format? din elevi benevoli, proveni?i din diverse clase, având vârste diferite (15-18 ani) ?i nivele diferite de cuno?tin?e de limba francez? (A2 – B1). Prin urmare, activit??ile propriu-zise ale elevilor români s-au desf??urat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, la Centrului de documentare ?i informare al celor dou? unit??i de înv???mânt.În momentul înscrierii, to?i elevii au semnat un acord prin care se obligau ca pe toat? durata desf??ur?rii proiectului s? utilizeze limba francez? ca limb? de lucru ?i comunicare, s? fie politico?i, s? nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, s? respecte drepturile de autor (s? nu difuzeze documente f?r? acordul autorului lor ?i indicarea surselor de informare), s? posteze articolele ?i comentariile numai dup? validarea lor de c?tre profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul scris al p?rin?ilor pentru publicarea textelor ?i materialelor audiovizuale realizate de c?tre elevi  pe site-ul ?colii, al proiectului sau într-o publica?ie de interes pedagogic.Mai multe piste de lucru au fost identificate de c?tre profesorii coordonatori pornind de la lectura unor texte literare (romane, poezie, teatru, proz? scurt? etc) sau de la întâlniri ale membrilor clubului de lectur? cu arti?ti, scriitori ?i jurnali?ti, oameni de cultur?:

–  lectur? dramatizat?

–  interviuri cu scriitori, jurnali?ti sau profesori pe tema c?r?ii ?i a lecturii

 

–  benzi desenate, poezii ?i  traduceri ale elevilor

– fragmente de critic? literar? sau materiale  de promovare într-o form? inedit? a unor c?r?i ?i/sau scriitori

 

– lectur? public?

 

 

Instrumente de lucru Principalul spa?iu de lucru colaborativ a fost blogul creat creat pe platforma lewebpedagogique.com, Twinspace-ul fiind utilizat mai degrab? ca o vitrin?, ca un instrument de organizare ?i prezentare sintetic? a diferitelor activit??i. Ambele spa?ii de lucru au fost publice pe toat? durata desf??ur?rii proiectului, ceea ce i-a asigurat o bun? vizibilitate nu doar în rândul echipei pedagogice, dar ?i al familiilor ?i prietenilor elevilor. Elevii au înv??at s? utilizeze programele Audacity – pentru înregistr?ri ?i montajele audio, Photostory – pentru realizarea unor documente video pornind de la o selec?ie de fotografii, Real Player – pentru efectuarea unui montaj video, au înv??at s? publice ?i s? ilustreze cu link-uri, fotografii, documente audio ?i video articolele de blog. Prezent?rile Powerpoint au fost publicate pe site-ul http://www.slideshare.net/  înainte de  a fi integrate pe blog, materialele video pe site-ul http://www.youtube.com, iar o parte din documentele audio pe site-ul http://audioblog.arteradio.com/.
Implicarea elevilor De?i au avut vârste ?i cuno?tin?e de limb? francez? foarte diferite ?i nu se cuno?teau între ei la începutul proiectului, cei 11 elevi români au devenit foarte repede o echip? unit? de pasiunea de a citi. A fost destul de greu s? fie g?sit? o plaj? orar? comun? pentru activit??ile de grup, echipa de proiect fiind format? din elevi provenind de la 4 specializ?ri (Filologie- bilingv francez?, Matematic?-informatic?, ?tiin?ele naturii, Filologie-bilingv englez?) ?i 4 nivele de studiu (IX-XII). Solu?ii au fost îns? g?site datorit? bucuriei cu care elevii  ?i-au împ?rt??it impresiile de lectur? ?i dorin?ei lor de a descoperi nu doar universul c?r?ii, ci ?i oameni gra?ie c?rora por?ile acestui univers se deschid. In ceea ce-i prive?te pe cei 5 elevi turci, activit??ile lor s-au desf??urat în cadrul unui club eTwinning inclus în programul ?colar s?pt?mânal.
Rezultate ?i impact Acest proiect a fost, înainte de toate o încercare (reu?it?) de a demonstra c? elevii, atunci când sunt motiva?i, sunt capabili s? dep??easc? barierele lingvistice ?i s? realizeze, dincolo de distan?ele geografice ?i culturale, ni?te activit??i care merit? aprecierea colegilor ?i a profesorilor lor. Unii dintre elevii români au sfâr?it prin a se prezenta la examenul DELF, deci au reu?it s? ob?in? o diplom? a Ministerului francez al Educa?iei, valabil? pentru toat? via?a ?i recunoscut? în întreg spa?iul francofon.Pentru Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia, acest proiect a fost primul proiect eTwinning ?i a a?ezat nu doar institu?ia, ci jude?ul Alba pe lista premiilor eTwinning. Din acest motiv, Prim?ria Municipiului Alba Iulia a oferit în mai 2010 fiec?rui membru al echipei de proiect un premiu simbolic în bani ?i o diplom? de merit decernat? în cadrul unei festivit??i publice anuale de premiere a celor mai buni elevi ?i dasc?li din jude?.Blogul proiectului „Lectures partagées” este semnalat înc? din 2009 pe site-urile oficiale ale celor dou? institu?ii de înv???mânt participante la proiect.
Integrarea în curriculum(modalitatea în care activit??ile, produsele ?i finalit??ile proiectului se coreleaz? cu con?inuturi, activit??i ?i finalit??i din curriculum, la disciplina dvs. sau transdisciplinare)  Programele ?colare de limba francez? în vigoare vizeaz? pentru to?i cei patru ani de liceu formarea competen?ei de receptare a mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situa?ii de comunicare, a competen?ei de producere de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte, de realizare de interac?iuni în comunicarea oral? sau scris?, precum ?i de transfer ?i mediere a mesajelor orale sau scrise în situa?ii variate de comunicare. În ceea ce prive?te misiunile profesorului documentarist, formarea elevilor în domeniul cercet?rii documentare, dezvoltarea gustului pentru lectur? ?i formarea elevilor pentru utilizarea noilor tehnologii sunt misiuni comune atât în sistemul educativ francez, cât ?i în cel român.Se cuvine men?ionat faptul c? unele dintre activit??ile proiectului au fost desf??urate în cadrul orelor de curs, cu clasa întreag?, în func?ie de con?inuturile recomandate de programa ?colar? de limba francez? (spre exemplu: studiul unor texte apar?inând literaturii franceze ?i francofone, caracteristicile textului poetic ?i ale textului narativ, exerci?ii de traducere a unor texte cu ajutorul dic?ionarului). Evaluarea disciplinar? a produselor realizate de c?tre elevi a urm?rit: coeren?a ?i con?inutul de idei, corectitudinea gramatical? ?i lexical?, calitatea vocabularului, a?ezarea în pagin? ?i ilustrarea textului cu documente audiovizuale. Între criteriile de evaluare documentar? men?ion?m:  capacitatea de a repera informa?iile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea ?i difuza con?inuturi multimedia, num?rul de publica?ii împrumutate sau consultate în regim de sal? de lectur?.
Recunoa?tere(De men?ionat QL, EQL, Proiectul lunii, etc, Eventual, alte distinc?ii primite de parteneri în ??rile lor.)  Certificat na?ional de calitate (România ?i Turcia)Certificat european de calitate (România ?i Turcia)Premiul eTwinning 2011 la categoria  special? Limba francez? 

 

Puncte forte ale proiectului ?i lec?ii înv??ate  Sper?m c? prin acest proiect am reu?it s? contrazicem prejudecata potrivit c?reia tân?ra genera?ie nu mai cite?te. Tinerii citesc, dar citesc altfel. Au desacralizat lectura, transformând-o din alfa ?i omega form?rii intelectuale într-un act obi?nuit al unui cotidian în care textul, sunetul ?i imaginea coexist?.  Trebuie doar s? le d?m ocazia s? (ne) vorbeasc? despre lecturile lor. Vom fi cu siguran?? uimi?i. ?i prin uimire,dac? ar fi s?-l credem pe Karl Jasper, am deveni  con?tien?i de ceea ce nu cunoa?tem.  În cazul nostru, felul în care liceenii se apropie de un text sau altul ?i c?ile misterioase ?i întortocheate prin care actul de lectur? îi ajut? s? evolueze.
Referin?e   Blogul proiectului „Lectures partagées”: https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/Twinspace-ul proiectului „Lectures partagées” : http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16859/home).

.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *