„Vinuri, podgorii ?i viticultori din jude?ul Alba” sau despre descoperirea poten?ialului economic ?i cultural al jude?ului prin intermediul unui CD?

Articol publicat în: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XIV-a: sec?iunea Curriculum la decizia ?colii, 13 iunie 2014 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2014, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia face parte din proiectul franco-român „De la înv???mântul bilingv c?tre filierele universitare francofone”. În anul ?colar 2013-2014 în cele 27 de licee cu sec?ie bilingv? francofon? incluse în acest proiect, din totalul de 2916 elevi 716 sunt în clasa a IX-a, 664 în clasa a X-a, 745 în clasa a XI-a ?i 791 în clasa a XII-a[1].

Elevii de la sec?ia bilingv francofon? au un orar specific de cursuri în limba franceza ?i de

discipline non lingvistice predate în limba francez?[2] ?i au dreptul, începând din anul ?colar 2009 – 2010, de a ob?ine men?iunea special? „sec?ie bilingv? francofon?” pe diplom? de bacalaureat.

Prima etap? spre aceast? diplom? special? de bacalaureat, recunoscut? la nivel european, o reprezint? sus?inerea ?i promovarea la sfâr?itul clasei a XI-a a unui examen numit „proba anticipat? a examenului de bacalaureat”.[3]

Am ales s? descriu succint în acest articol modul în care, prin intermediul unui curs de tip CD? (Curriculum la decizia ?colii), elevii din sec?ia bilingv? francofon? a liceului nostru au parcurs ?i finalizat modulul de înv???mânt pluridisciplinar bilingv în acest an ?colar. Trebuie men?ionat c? în  afara celor 2 ore s?pt?mânale de CD?, aflate sub responsabilitatea profesorului de limba francez? coordonator de proiect, elevii studiaz? pe parcursul anului ?colar, în cadrul programei de trunchi comun al disciplinelor non lingvistice implicate, acele con?inuturi care sunt în leg?tur? cu tema proiectului interdisciplinar, urmând ca în cadrul examenului de la sfâr?itul clasei a XI-a, 16 din cele 100 de puncte s? fie acordate pentru capacitatea elevului de a r?spunde la 4 întreb?ri referitoare la aceste con?inuturi[4].

Echipa pedagogic? a proiectului a fost format? din: Daniela Cetean (profesor de istorie) Dumitru Moldovan (profesor de economie-sociologie), Ramona Humeniuc (profesor de informatic?), Lucre?ia Bîrz (sociolog ?i bibliotecar-documentarist), Georgeta B?d?u ?i Alina Cri?an (profesori de limba francez?).

Tema proiectului, aleas? de elevi dintr-o list? propus? de echipa pedagogic? la începutul anului ?colar, se integreaz? în unul din cele trei domenii propuse în Acordul interguvernamental din 2006[5], respectiv  « cultur? economic? ?i social? ».

Obiectivele pe care echipa pedagogic? ?i le-a propus pentru acest proiect au fost: favorizarea dobândirii de competen?e lingvistice de receptare/producere de mesaje scrise ?i orale în limba francez?; utilizarea limbii franceze în activit??ile de înv??are ale disciplinelor  ?colare non-lingvistice (istorie, geografie, economie, sociologie); favorizarea preg?tirii elevilor în vederea înscrierii într-o filier? universitar? francofon? din România ?i/sau într-o universitate francez?; dobândirea de c?tre elevi a autonomiei în domeniul cercet?rii documentare; îmbun?t??irea abilit??ilor de utilizare a calculatorului; promovarea dialogului ?i a comunic?rii în rândul elevilor; formarea ?i dezvoltarea la elevi a capacit??ii de a lucra în echip? ?i educarea lor în spiritul cunoa?terii ?i a respectului fa?? de efortul fiec?ruia; dezvoltarea spiritului de ini?iativ? al elevului, a spiritului s?u critic, a capacit??ii de gândire, de problematizare ?i de argumentare.

Împ?r?irea elevilor în echipe de 6 membri s-a realizat ?inându-se seama de nivelul de limb? ?i nivelul de cuno?tin?e, dar ?i în func?ie de preferin?ele lor liber exprimate. Pentru a putea identifica subtemele fiec?rei grupe ?i pentru a putea stabili problematica urm?rit?, a fost necesar? o perioad? de circa 7 zile  de lectur? ?i dezbateri. Cele 6 subteme au fost:

  1. Podgoriile din jude?ul Alba pe harta viticol? a României
  2. Evolu?ia meseriilor din domeniul viticulturii în jude?ul Alba
  3. Vinul ?i vi?a de vie în literatura ?i folclorul jude?ului
  4. Itinerarii oenoturistice în jude?ul Alba
  5. SC Jidvei SRL: un exemplu de reu?it? economic? ?i de implicare în via?a comunit??ii
  6. „Strugurele de Aur: eveniment cultural de importan?? na?ional?

Fiecare  echip? ?i-a elaborat planul de cercetare, validat de profesorul coordonator de proiect. Pe parcursul orelor de CD? elevii au fost familiariza?i cu etapele demersului de cercetare documentar?, modul de completare ?i evaluare a carnetului de bord (un fel de jurnal al contribu?iei individuale la elaborarea proiectului), modalitatea de publicare a articolelor pe un blog creat cu platforma https://lewebpedagogique.com/, elaborarea unei sinteze personale (document de circa 2 pagini, evaluabil în cadrul probei anticipate, modalitatea de desf??urare a probei anticipate ?i criteriile de evaluare a modulului de înv???mânt pluridisciplinar bilingv. O bun? parte a orelor de CD? au fost alocate pentru sintetizarea informa?iilor selectate de elevi ?i redactarea a minimum 2 articole de circa 1 pagin? fiecare. Dup? validarea de c?tre profesorii de limba francez? a textelor redactate de elevi, acestea au fost publicate pe blogul proiectului ?i ilustrate cu imagini ?i documente video. Cele 72 de articole au fost integrate într-un dosar tematic consultabil la CDI. Sub coordonarea Lucre?iei Bârz, bibliotecar-documentarist ?i sociolog ?i a lui Dumitru Moldovan, profesor de  sociologie, elevii au efectuat în lunile martie-aprilie 2014 o cercetare sociologic?. Pentru realizarea cercet?rii s-a optat pentru metoda anchetei utilizându-se ca instrument de colectare a datelor chestionarul (31 de întreb?ri). Pentru prelucrarea datelor s-a apelat la o serie de prelucr?ri statistice inclusiv în SPSS.

E?antionul supus investiga?iei a cuprins un num?r de 200 elevi cu vârste cuprinse între 14 ?i 19 ani,  dintre care 141 (70,5%) au fost fete, iar 59 (29,5%) au fost b?ie?i, 157 (78,5%) fiind din mediul urban, iar 43 (21,5%) din mediul rurar. Raportul de cercetare a fost tradus în limba francez? ?i publicat pe blogul proiectului.

Toate documentele necesare bunei desf??ur?ri a proiectului au fost publicate sub form? de pagini pe blogul proiectului (prezentarea proiectului, subtemele ?i responsabilit??ile fiec?rui elev, con?inuturile DNL care vor fi studiate pe parcursul anului ?colar, con?inuturile studiate pe parcursul orelor de CD?, fi?ele de lucru utilizate în cadrul cursului CD?, criterii de evaluare a probei anticipate, produsele de etap? etc): https://lewebpedagogique.com/11f2013hccab

Conform tradi?iei sec?iilor bilingve francofone, cu o s?pt?mân? înaintea probei anticipate elevii realizeaz? o prezentare-spectacol a proiectului,  în fa?a unui public format din elevi, p?rin?i ?i cadre didactice. Evenimentul denumit „Bilingue en fête” a avut loc în acest an în 22 mai 2014. Doi câ?tig?tori ai trofeului „Strugurele de Aur” , Ancu?a Matei (2007) ?i Sebastian Stan (2010), fost elev al liceului nostru, au sus?inut un recital live în fa?a publicului tân?r prezent în num?r mare la Sala Multimedia a institu?iei.

BIBLIOGRAFIE :

APEV: un portal al vinurilor române?ti: [en ligne], [consulté le 05 octobre 2013]. Disponible sur: http://www.wineromania.com/

LYCEES bilingues : les effectifs de l’année scolaire 2013-2014 [on line], [consultat la 14/05/ 2013]. Disponibil la adresa : http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Alycees-bilingues-les-effectifs-de-lannee-scolaire-2013-2014&catid=56%3Abilingue&Itemid=58&lang=fr

Le MÉTIER d’œnologue. Son histoire, son évolution, ses facettes [en ligne], [consulté le 05 octobre 2013]. Disponible sur: http://www.oenologuesdefrance.com/gestion/fichiers_contenu/70_reflexionetaven.pdf

RECHERCHE documentaire et maîtrise de l’information : formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. Rouen : CRDP de Haute Normandie: IUFM de Rouen, 2000.

[1] Lycées bilingues : les effectifs de l’année scolaire 2013-2014 [on line], [consultat la 14/05/ 2013]. Disponibil la adresa : http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Alycees-bilingues-les-effectifs-de-lannee-scolaire-2013-2014&catid=56%3Abilingue&Itemid=58&lang=fr

[2] Limb? ?i civiliza?ie francez? : 5h/s?pt?mân? (IX-XII), Geografia Fran?ei (DNL) : 1h/s?pt?mân? (IX), Istoria Fran?ei (DNL): 1h/s?pt?mân? (X), Istorie (DNL) : 1h/s?pt?mân? (XI-XII), Curriculul la decizia ?colii (CD?) : Proiect bilingv : 2h/s?pt?mân? (XI)

[3] Procedura de evaluare este prev?zut? în Anexa 1 la Ordinul Ministrului nr. 5720/10.09.2012 privind organizarea ?i desf??urarea probelor specifice sus?inute de elevii sec?iilor bilingve francofone în vederea ob?inerii men?iunii speciale „sec?ie bilingv? francofon?” pe diploma de bacalaureat ?i poate fi consultat? la adresa : http://www.vizavi-edu.ro/uploads/bactexts/anexa_1_metodologia_de_organizare_si_desfasurare_a_probelor_specific.pdf

[4] Modalitatea de desf??urare a examenului ?i grila de evaluare sunt consultabile la adresa: http://www.vizavi-edu.ro/uploads/bactexts/anexa_2_proba_anticipata.pdf

[5] Toate documentele oficiale sunt consultabile la adresa: http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_bactexts&view=list&Itemid=109&lang=fr

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *