Cronica unui proiect eTwinning

Cronica unui proiect eTwinning. In: Zilele Şcolii Albei: simpozion de didactică: secțiunea Proiecte educative în structuri infodocumentare», 10 iunie 2016 [resursă electronică]. Casa Corpului Didactic Alba, 2016, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Scurtă prezentare a proiectului

Proiectul  „Cuvinte şi imagini din oraşele şi călătoriile noastre” (“Des mots et des images de nos villes et nos voyages”) a debutat  în septembrie 2015, la iniţiativa a două profesoare formate în domeniul predării limbii franceze ca limbă străină, una din Italia, Loredana Conte şi cealaltă din România, autoarea acestui articol.

Scopul proiectului a fost, pe de o parte,  de a încuraja lectura, redactarea şi exprimarea în limba franceză, iar pe de altă parte  de a stimula lectura documentară, pe suport tradiţional sau electronic şi de a favoriza promovarea ţării noastre şi descoperirea altei ţări şi a altei culture prin intermediul noilor tehnologii.

Partenerii de proiect:

 Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”(www.hcc.ro) , Alba Iulia (România), Georgeta Bădău (profesor de limba franceză, fondator de proiect), Alina Crişan, profesor de limba franceză, Lucreţia Bîrz – bibliotecar

Loredana Conte (professor de limba franceză, fondator de proiect) Liceul Ştiinţific “Francesco Cecioni” din Livorno (Italia)

Obiectivele proiectului

Cadrele didactice inițiatoare ale acestui proiect și-au propus:

–  să pună elevii în situaţie de comunicare reală pentru a le dezvolta capacitatea de lectură, exprimare şi înţelegere orală şi scrisă în limba franceză

–   să  dezvolte capacitatea elevilor de a căuta, selecta, prelucra şi restitui sub o formă dată informaţia cu caracter ştiinţific

–  să dezvolte gustul elevilor pentru informaţia culturală

–  să dezvolte capacitatea elevilor de a crea şi difuza un conţinut multimedia

–  să dezvolte spiritul civic al elevilor și capacitatea lor  de a lucra în echipă

Derularea proiectului:

„Cuvinte şi imagini din oraşele şi călătoriile noastre”  a fost ce de al treilea proiect eTwinning pe care l-am fondat şi derulat din anul 2008 şi până în prezent.  Inscrierea propriu-zisă a proiectului a fost precedată de o perioadă de 3 luni (iunie – august 2015) în care o intensă corespondenţă prin intermediul mesageriei eTwinning a permis găsirea partenerului extern de proiect şi punerea la punct a liniilor directoare ale acţiunii.

Odată cu deschiderea anului şcolar 2015-2016, la echipa de proiect s-au alăturat Alina Crişan, profesor de limba franceză, şi Lucreţia Bârz, responsabilul Centrului de Documentare şi Informare din instituţia noastră. În luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor şi înscrierea proiectului validat de către directorii celor două unităţi de învăţământ.  S-a decis ca echipa de proiect să fie formată din elevi benevoli, proveniți din diverse clase, având vârste diferite (14-16 ani) şi nivele diferite de cunoştinţe de limba franceză (A1, A2, B1). Prin urmare, activităţile propriu-zise ale elevilor români s-au desfăşurat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, la Centrul de documentare şi informare al celor două unități de învățământ sau în sala AEL, n cadrul unui Club eTwinning creat la iniţiativa fondatorului de proiect.

În momentul înscrierii, toți elevii au semnat un acord prin care se obligau ca pe toată durata desfășurării proiectului să utilizeze limba franceză ca limbă de lucru şi comunicare, să fie politicoşi, să nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, să respecte drepturile de autor (să nu difuzeze documente fără acordul autorului lor şi indicarea surselor de informare), să posteze articolele şi comentariile numai după validarea lor de către profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul scris al părinţilor pentru publicarea textelor şi materialelor audiovizuale realizate de către elevi  pe site-ul școlii, al proiectului sau într-o publicație de interes pedagogic.

Mai multe piste de lucru au fost identificate de către profesorii coordonatori de activităţi:

– activități de prezentare reciprocă (texte în limba franceză și nori de cuvinte);

– galerie de fotografii on-line (România – https://padlet.com/geta_badau/u5mgywz03j3w și Italia – https://padlet.com/loredanaconte14/c09dlrb7fdt8); fotografiile au fost făcute de elevii înșiși;

-redactare creativă: realizarea unei broșuri conținând 35 de texte narative inspirate de fotografiile postate de echipa parteneră de proiect și 31 de link-uri spre versiunea sonoră on line, înregistrată de elevii-naratori;

-redactarea în limba maternă și în limba franceză a prezentării unui obiectiv turistic din propria țară; traducerea în limba română, respectiv italiană a textelor redactate de membrii echipei partenere și realizarea unui volum colectiv trilingv de 123 de pagini care descriu 20 de obiective turistice din România și Italia;

schimb de cărți poștale între elevii celor două echipe; cărțile poștale realizate de elevi cu ajutorul aplicației Pictochart (http://ww42.pictochart.com/); cele 26 de cărți poștale au fost adunate într-un album publicat în Twinspace.

Instrumente de lucru:

Principalul spațiu de lucru colaborativ a fost Twinspace-ul oferit de platforma eTwinning. Consilierea şi discuţiile libere între profesorii cordonatori şi elevii români s-au desfăşurat în cadrul unui grup închis Facebook, deschis special pentru acest proiect. Elevii au învățat să utilizeze programele Audacity – pentru înregistrări și montajele audio, Photostory – pentru realizarea unor documente video pornind de la o selecție de fotografii, Real Player – pentru efectuarea unui montaj video, au învățat să realizeze, să publice și să ilustreze cu link-uri, fotografii, documente audio și video articolele din Twinspace. Prezentările Powerpoint au fost publicate pe site-ul http://www.slideshare.net/  înainte de  a fi integrate în Twinspace, materialele video pe site-ul http://www.youtube.com, iar documentele audio pe site-urile https://soundcloud.com/ și https://audioboom.com . Norii de cuvinte au fost realizați cu https://tagul.com/, iar cărțile poștale cu http://www.pictochart.com/

Implicarea elevilor

Deși elevii români au avut cam aceeaşi vârstă (20 de elevi de clasa a X-a şi o elevă de clasa a IX-a), cunoştinţele lor de  limbă franceză au fost diferite, jumătate din echipă aparţinând unei clase de Filologie – bilingv franceză, iar cealaltă jumătate unei clase de Matematică-informatică pentru care limba franceză reprezintă a doua limbă străină studiată în şcoală. A fost destul de greu să fie găsită o plajă orară comună pentru activitățile de grup, da am găsit soluții, încurajaţi de bucuria cu care elevii  s-au implicat în acest proiect.

Integrarea în curriculum și evaluarea disciplinară și documentară

Programele școlare de limba franceză în vigoare vizează pentru toți cei patru ani de liceu formarea competenței de receptare a mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare, a competenței de producere de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte, de realizare de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă, precum și de transfer și mediere a mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare. În ceea ce privește misiunile profesorului documentarist, formarea elevilor în domeniul cercetării documentare, dezvoltarea gustului pentru lectură și formarea elevilor pentru utilizarea noilor tehnologii sunt misiuni comune atât în sistemul educativ italian, cât și în cel român.

Se cuvine menționat faptul că unele dintre activitățile proiectului au fost desfășurate în cadrul orelor de curs, cu clasa întreagă, în funcție de conținuturile recomandate de programa școlară de limba franceză (spre exemplu: studiul unor texte aparținând literaturii franceze și francofone, caracteristicile textului poetic și ale textului narativ, exerciții de traducere a unor texte cu ajutorul dicționarului, realizarea unor materiale de promovare a unor obiective turistice). Evaluarea disciplinară a produselor realizate de către elevi a urmărit: coerenţa şi conţinutul de idei, corectitudinea gramaticală şi lexicală, calitatea vocabularului, aşezarea în pagină şi ilustrarea textului cu documente audiovizuale. Între criteriile de evaluare documentară menționăm:  capacitatea de a repera informaţiile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea şi difuza conţinuturi multimedia, numărul de publicaţii împrumutate sau consultate în regim de sală de lectură.

Evaluarea proiectului din punctul de vedere al elevilor s-a realizat prin completarea unui chestionar on line anonim.

Acest proiect a fost o încercare, spunem noi reușită, de a demonstra că elevii, atunci când sunt motivați, sunt capabili să depășească barierele lingvistice și să realizeze, dincolo de distanțele geografice și culturale, niște activități care merită aprecierea colegilor și a profesorilor lor. Doi dintre elevii români au sfârșit prin a se prezenta la examenul DELF în sesiunea decembrie 2015, deci au reușit să obțină o diplomă a Ministerului francez al Educației, valabilă pentru toată viața și recunoscută în întreg spațiul francofon.

Bibliografie:

Marinescu, Mariana, Tendințe și orientări în didactica modernă, Editura Didactică și Pedagogică, 2007, București.

Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internaționale. Bucureşti: TEHNE-Centrul pentru Inovare în Educație, 2013

Zgaga, Pavel;  Neacşu, Ioan;  Velea, Luciana Simona. Formarea cadrelor didactice: experienţe europene. Bucureşti: Editura Universitară, 2007.

Coutumes et traditions populaires dans le département d’Alba (livre)

Coutumes et traditions populaires dans le département d’Alba. Alba Iulia: Universul Școlii Albei, 2015. ISBN: 978-606-8683-33-1

Ce livre représente le produit final réalisé dans le cadre du Module d’enseignement interdisciplinaire (MEI) de l’année scolaire 2012-2013.  L’ensemble du travail réalisé dans le cadre du MEI 2012-2013 est consultable en ligne sur le blog du projet: https://lewebpedagogique.com/11f2012hccab  

S O M M A I R E

Pour mieux comprendre le cadre de la recherche

Contexte géographique et historique  du département d’Alba

Quelques indicateurs socio-économiques représentatifs pour le département d’Alba

1. Les métiers traditionnels. Éléments d’architecture rurale

Les métiers traditionnels, valeurs sûres pour encore longtemps?

Découvrir les métiers traditionnels de quelques zones du département d’Alba

Éléments d’architecture rurale  dans quelques villages d’Alba

Préservation du patrimoine départemental constitué par les métiers traditionnels

L’évolution des filières de formation aux métiers traditionnels dans le département d’Alba

2.Musiques et danses traditionnelles

Le folklore musical et chorégraphique: une forme de résistance face à l’uniformisation de la culture de nos jours?

Un répertoire enraciné dans la vie quotidienne des habitants d’Alba: chants de travail, airs de mariage, danses pour diverses occasions

La danse traditionnelle: pratique culturelle porteuse de sociabilité et d’intégration

Quelques dates importantes du calendrier des musiques et danses traditionnelles du département d’Alba

3.Littérature populaire

La littérature populaire et la modernité font-elles bon ménage?

Regards sur l’évolution de la littérature populaire transylvaine

Littérature populaire et culture médiatique

A la recherche des écrivains s’inspirant de la littérature populaire

4.Gastronomie traditionnelle

Quel enjeu pour la gastronomie traditionnelle  régionale  sur le marché roumain contemporain?

Gastronomie typique dans quelques villes et villages du département d’Alba

Techniques de conservation des aliments dans le département d’Alba

La cuisine calendaire dans le département d’Alba

5.Croyances populaires

Le village contemporain,  un trésor de croyances et rites toujours vivants?

Rites et traditions autour de la naissance

Rites et traditions autour du mariage

Rites et traditions funéraires

6.Plantes médicinales. Médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle et l’ethnobotanique, peuvent-elles nous réintroduire au sein de la nature?

La médecine traditionnelle entre reconnaissance et méconnaissance

Les mobiles rituels, magiques et thérapeutiques  de l’utilisation des plantes médicinales

Secrets et vertus de quelques plantes médicinales tels qu’ils sont connus par les villageois de notre département

7.Coutumes et traditions (familiales et agraires)

Les coutumes et les traditions régionales  sont-elles  un frein ou un atout pour le  développement du village contemporain?

Les traditions et les coutumes folkloriques, un vif axe du tourisme rural

Rituels agraires saisonniers dans quelques villages du département d’Alba

Coutumes spécifiques aux fêtes religieuses

Pregătirea cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar

În perioada 4-8 iulie 2016, ISJ Alba și CCD Alba organizează cursul ,,Pregătirea cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar,,.Cursul este gratuit și se desfășoară la Școala Gimnazială « Ion Agarbiceanu » Alba Iulia, în intervalul orar 9,00-14,00.

TIPUL DE PROGRAM: formare continuă

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice debutante ce urmează să susţină examenul naţional de definitivat în învăţământul preuniversitar

JUSTIFICARE: cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar au nevoie de cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de pregătire şi susţinere a examenului de definitivare

DURATA: 25 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: an şcolar 2015- 2016

CURRICULUM PROGRAM:

SCOP: familiarizarea cadrelor didactice cu exigenţele examenului de definitivat

COMPETENŢE VIZATE:

– cunoaşterea metodologiei examenului naţional de definitivare în învăţământ, a calendarului examenului şi a conţinutului programei disciplinei

– cunoaşterea structurii portofoliului necesar pentru inspecţia specială la clasă

– familiarizarea cu conţinutul dosarului de înscriere, cu modelele cadru de subiecte şi bareme puse la dispoziţie de CNEE

– dezvoltarea competenţelor de specialitate şi metodice

– îmbunătăţirea competenţelor de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactic

ACTIVITĂŢI: modulul este structurat pe parcursul a 25 de ore de pregătire, cu următoarea tematică:

– prezentarea metodologiei examenului naţional de definitivare în învăţământ

– prezentarea conţinutului portofoliului necesar pentru inspecţia la clasă

– prezentarea programei de examen şi a programelor şcolare

– discutarea modelelor cadru de subiecte şi bareme pentru examenul de definitivare în învăţământ

– alcătuirea de materiale necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice

– evaluare

CALENDARUL PROGRAMULUI: an şcolar 2015 – 2016

MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionar, portofoliu

Responsabil de program:  Ligia Oros, profesor metodist la CCD Alba
Formatori pentru grupa de limba română/limbi moderne: 
prof. Mioara Cerbu, profesor de limba română, grad didactic I, metodist al ISJ Alba
prof. Georgeta Bădău, profesor de limba franceză, grad didactic I, metodist al ISJ Alba

foto site

Site-ul formării : https://sites.google.com/site/limbimodernedefinitivat2016ab