Cronica unui proiect eTwinning

Cronica unui proiect eTwinning. In: Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: sec?iunea Proiecte educative în structuri infodocumentare», 10 iunie 2016 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2016, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Scurt? prezentare a proiectului

Proiectul  „Cuvinte ?i imagini din ora?ele ?i c?l?toriile noastre” (“Des mots et des images de nos villes et nos voyages”) a debutat  în septembrie 2015, la ini?iativa a dou? profesoare formate în domeniul pred?rii limbii franceze ca limb? str?in?, una din Italia, Loredana Conte ?i cealalt? din România, autoarea acestui articol.

Scopul proiectului a fost, pe de o parte,  de a încuraja lectura, redactarea ?i exprimarea în limba francez?, iar pe de alt? parte  de a stimula lectura documentar?, pe suport tradi?ional sau electronic ?i de a favoriza promovarea ??rii noastre ?i descoperirea altei ??ri ?i a altei culture prin intermediul noilor tehnologii.

Partenerii de proiect:

 Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an”(www.hcc.ro) , Alba Iulia (România), Georgeta B?d?u (profesor de limba francez?, fondator de proiect), Alina Cri?an, profesor de limba francez?, Lucre?ia Bîrz – bibliotecar

Loredana Conte (professor de limba francez?, fondator de proiect) Liceul ?tiin?ific “Francesco Cecioni” din Livorno (Italia)

Obiectivele proiectului

Cadrele didactice ini?iatoare ale acestui proiect ?i-au propus:

–  s? pun? elevii în situa?ie de comunicare real? pentru a le dezvolta capacitatea de lectur?, exprimare ?i în?elegere oral? ?i scris? în limba francez?

–   s?  dezvolte capacitatea elevilor de a c?uta, selecta, prelucra ?i restitui sub o form? dat? informa?ia cu caracter ?tiin?ific

–  s? dezvolte gustul elevilor pentru informa?ia cultural?

–  s? dezvolte capacitatea elevilor de a crea ?i difuza un con?inut multimedia

–  s? dezvolte spiritul civic al elevilor ?i capacitatea lor  de a lucra în echip?

Derularea proiectului:

„Cuvinte ?i imagini din ora?ele ?i c?l?toriile noastre”  a fost ce de al treilea proiect eTwinning pe care l-am fondat ?i derulat din anul 2008 ?i pân? în prezent.  Inscrierea propriu-zis? a proiectului a fost precedat? de o perioad? de 3 luni (iunie – august 2015) în care o intens? coresponden?? prin intermediul mesageriei eTwinning a permis g?sirea partenerului extern de proiect ?i punerea la punct a liniilor directoare ale ac?iunii.

Odat? cu deschiderea anului ?colar 2015-2016, la echipa de proiect s-au al?turat Alina Cri?an, profesor de limba francez?, ?i Lucre?ia Bârz, responsabilul Centrului de Documentare ?i Informare din institu?ia noastr?. În luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor ?i înscrierea proiectului validat de c?tre directorii celor dou? unit??i de înv???mânt.  S-a decis ca echipa de proiect s? fie format? din elevi benevoli, proveni?i din diverse clase, având vârste diferite (14-16 ani) ?i nivele diferite de cuno?tin?e de limba francez? (A1, A2, B1). Prin urmare, activit??ile propriu-zise ale elevilor români s-au desf??urat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, la Centrul de documentare ?i informare al celor dou? unit??i de înv???mânt sau în sala AEL, n cadrul unui Club eTwinning creat la ini?iativa fondatorului de proiect.

În momentul înscrierii, to?i elevii au semnat un acord prin care se obligau ca pe toat? durata desf??ur?rii proiectului s? utilizeze limba francez? ca limb? de lucru ?i comunicare, s? fie politico?i, s? nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, s? respecte drepturile de autor (s? nu difuzeze documente f?r? acordul autorului lor ?i indicarea surselor de informare), s? posteze articolele ?i comentariile numai dup? validarea lor de c?tre profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul scris al p?rin?ilor pentru publicarea textelor ?i materialelor audiovizuale realizate de c?tre elevi  pe site-ul ?colii, al proiectului sau într-o publica?ie de interes pedagogic.

Mai multe piste de lucru au fost identificate de c?tre profesorii coordonatori de activit??i:

– activit??i de prezentare reciproc? (texte în limba francez? ?i nori de cuvinte);

– galerie de fotografii on-line (România – https://padlet.com/geta_badau/u5mgywz03j3w ?i Italia – https://padlet.com/loredanaconte14/c09dlrb7fdt8); fotografiile au fost f?cute de elevii în?i?i;

-redactare creativ?: realizarea unei bro?uri con?inând 35 de texte narative inspirate de fotografiile postate de echipa partener? de proiect ?i 31 de link-uri spre versiunea sonor? on line, înregistrat? de elevii-naratori;

-redactarea în limba matern? ?i în limba francez? a prezent?rii unui obiectiv turistic din propria ?ar?; traducerea în limba român?, respectiv italian? a textelor redactate de membrii echipei partenere ?i realizarea unui volum colectiv trilingv de 123 de pagini care descriu 20 de obiective turistice din România ?i Italia;

schimb de c?r?i po?tale între elevii celor dou? echipe; c?r?ile po?tale realizate de elevi cu ajutorul aplica?iei Pictochart (http://ww42.pictochart.com/); cele 26 de c?r?i po?tale au fost adunate într-un album publicat în Twinspace.

Instrumente de lucru:

Principalul spa?iu de lucru colaborativ a fost Twinspace-ul oferit de platforma eTwinning. Consilierea ?i discu?iile libere între profesorii cordonatori ?i elevii români s-au desf??urat în cadrul unui grup închis Facebook, deschis special pentru acest proiect. Elevii au înv??at s? utilizeze programele Audacity – pentru înregistr?ri ?i montajele audio, Photostory – pentru realizarea unor documente video pornind de la o selec?ie de fotografii, Real Player – pentru efectuarea unui montaj video, au înv??at s? realizeze, s? publice ?i s? ilustreze cu link-uri, fotografii, documente audio ?i video articolele din Twinspace. Prezent?rile Powerpoint au fost publicate pe site-ul http://www.slideshare.net/  înainte de  a fi integrate în Twinspace, materialele video pe site-ul http://www.youtube.com, iar documentele audio pe site-urile https://soundcloud.com/ ?i https://audioboom.com . Norii de cuvinte au fost realiza?i cu https://tagul.com/, iar c?r?ile po?tale cu http://www.pictochart.com/

Implicarea elevilor

De?i elevii români au avut cam aceea?i vârst? (20 de elevi de clasa a X-a ?i o elev? de clasa a IX-a), cuno?tin?ele lor de  limb? francez? au fost diferite, jum?tate din echip? apar?inând unei clase de Filologie – bilingv francez?, iar cealalt? jum?tate unei clase de Matematic?-informatic? pentru care limba francez? reprezint? a doua limb? str?in? studiat? în ?coal?. A fost destul de greu s? fie g?sit? o plaj? orar? comun? pentru activit??ile de grup, da am g?sit solu?ii, încuraja?i de bucuria cu care elevii  s-au implicat în acest proiect.

Integrarea în curriculum ?i evaluarea disciplinar? ?i documentar?

Programele ?colare de limba francez? în vigoare vizeaz? pentru to?i cei patru ani de liceu formarea competen?ei de receptare a mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situa?ii de comunicare, a competen?ei de producere de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte, de realizare de interac?iuni în comunicarea oral? sau scris?, precum ?i de transfer ?i mediere a mesajelor orale sau scrise în situa?ii variate de comunicare. În ceea ce prive?te misiunile profesorului documentarist, formarea elevilor în domeniul cercet?rii documentare, dezvoltarea gustului pentru lectur? ?i formarea elevilor pentru utilizarea noilor tehnologii sunt misiuni comune atât în sistemul educativ italian, cât ?i în cel român.

Se cuvine men?ionat faptul c? unele dintre activit??ile proiectului au fost desf??urate în cadrul orelor de curs, cu clasa întreag?, în func?ie de con?inuturile recomandate de programa ?colar? de limba francez? (spre exemplu: studiul unor texte apar?inând literaturii franceze ?i francofone, caracteristicile textului poetic ?i ale textului narativ, exerci?ii de traducere a unor texte cu ajutorul dic?ionarului, realizarea unor materiale de promovare a unor obiective turistice). Evaluarea disciplinar? a produselor realizate de c?tre elevi a urm?rit: coeren?a ?i con?inutul de idei, corectitudinea gramatical? ?i lexical?, calitatea vocabularului, a?ezarea în pagin? ?i ilustrarea textului cu documente audiovizuale. Între criteriile de evaluare documentar? men?ion?m:  capacitatea de a repera informa?iile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea ?i difuza con?inuturi multimedia, num?rul de publica?ii împrumutate sau consultate în regim de sal? de lectur?.

Evaluarea proiectului din punctul de vedere al elevilor s-a realizat prin completarea unui chestionar on line anonim.

Acest proiect a fost o încercare, spunem noi reu?it?, de a demonstra c? elevii, atunci când sunt motiva?i, sunt capabili s? dep??easc? barierele lingvistice ?i s? realizeze, dincolo de distan?ele geografice ?i culturale, ni?te activit??i care merit? aprecierea colegilor ?i a profesorilor lor. Doi dintre elevii români au sfâr?it prin a se prezenta la examenul DELF în sesiunea decembrie 2015, deci au reu?it s? ob?in? o diplom? a Ministerului francez al Educa?iei, valabil? pentru toat? via?a ?i recunoscut? în întreg spa?iul francofon.

Bibliografie:

Marinescu, Mariana, Tendin?e ?i orient?ri în didactica modern?, Editura Didactic? ?i Pedagogic?, 2007, Bucure?ti.

Rolul proiectelor educa?ionale realizate prin parteneriate ?colare interna?ionale. Bucure?ti: TEHNE-Centrul pentru Inovare în Educa?ie, 2013

Zgaga, Pavel;  Neac?u, Ioan;  Velea, Luciana Simona. Formarea cadrelor didactice: experien?e europene. Bucure?ti: Editura Universitar?, 2007.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *