Formarea responsabililor bibliotecilor ?i centrelor de documentare ?i informare

Formarea responsabililor bibliotecilor ?i centrelor de documentare ?i informare în domeniul proiectelor pedagogice ?i culturale. In: Zilele ?colii Albei: simpozion de didactic?: sec?iunea Proiecte educative în structuri infodocumentare», 5 mai 2017 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2017, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Bibliotecile ?colare ?i centrele de documentare ?i informare, acestea din urm? ap?rute în peisajul educativ românesc odat? cu trecerea pragului anului 2000,  reprezint? pentru toate cadrele didactice preocupate de c?l?uzirea tinerilor cititori în lumea miraculoas? a informa?iei (înc?) un loc resurs? ?i un instrument de lucru adaptabil la nivele de vârst? diferite. Ini?ierea elevilor în utilizarea spa?iului ?i a resurselor CDI, precum ?i în tehnicile specifice de c?utare, selectare, prelucrare ?i comunicare a informa?iilor trebuie s? reprezinte una din liniile de for?? ale politicii documentare dintr-o unitate ?colar? în care exist? o astfel de structur?. Consider?m c? activit??ile de ini?iere  în cercetarea documentar? sunt cu adev?rat eficiente dac? sunt integrate în diferite proiecte interdisciplinare desf??urate în parteneriat de c?tre echipa pedagogic? ?i profesorul documentarist sau bibliotecarul ?colar. Este adev?rat c? fiecare bibliotec?/CDI este contextualizat (?), î?i are istoria sa, mediul s?u social ?i cultural, practicile sale în materie de gestiune sau pedagogie. Dar, dincolo de aceste diferen?ieri, oricare structur? de acest tip ofer? elevului ocazia de a înv??a s? foloseasc? diferitele suporturi informa?ionale ?i s? participe, prin intermediul lor, la o veritabil? activitate cultural? ?i ?tiin?ific?. În ceea ce prive?te meseria de profesor documentarist, ea  este de dat? recent? (primul concurs na?ional pentru ocuparea unui astfel de post didactic a fost organizat abia în anul 2008), misiunile sale sunt înc? insuficient cunoscute de comunitatea educativ? ceea ce nu înseamn? c? sunt mai pu?in importante decât ale oric?rui alt cadru didactic. Competen?ele informa?ionale ?i documentare ale elevilor sunt ni?te competen?e transversale, ele pot fi identificate la o analiz? atent? în programele tuturor disciplinelor, dar profesorul documentarist, acest “profesor f?r? clas?”, le poate crea prin activit??i ?i demersuri specifice cu condi?ia ca ele s?-?i g?seasc? locul normal în activit??ile didactice proiectele desf??urate de cadrele didactice cu elevii. pentru prima dat? în România, dup? ?tiin?a noastr?, în Regulamentul de organizare ?i func?ionare a bibliotecilor ?colare ?i a centrelor de documentare ?i informare, aprobat cu OMECTS nr. 5556 din 7 octombrie 2011, aceste  competen?e au fost formulate în mod explicit.

Am ales s? prezint la acest simpozion experien?a unui program de formare care, în opinia mea, este util nu doar celor care gestioneaz? structurile infodocumentare din înv???mântul românesc preuniversitar, ci oric?rui cadru didactic care le integreaz? ca spa?iu ?i resurse în procesul de predare/înv??are/evaluare. Programul s-a derulat la Casa Corpului Didactic din  Arad, în anul 2015. ?i de el au beneficiat 26 de cursan?i. Prin acest curs ne-am propus s? oferim cursan?ilor suficiente informa?ii ?i instrumente pentru ca, la finele programului de formare, ace?tia s? fie capabili: s? descrie etapele demersului de cercetare documentar?, s? defineasc? axele colabor?rii documentarist/bibliotecar-echip? pedagogic?, s? precizeze câteva modalit??i de integrare a CDI/bibliotecii ?colare ?i a profesorului documentarist/bibliotecarului în proiectele interdisciplinare desf??urate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar, s? identifice câteva baze de date on-line pe care elevii le pot utiliza pentru a întocmi bibliografia unui proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural, s? redacteze în echip? a unui proiect interdisciplinar pe o tem? propus? de c?tre formatoare, punând în eviden?? rolul CDI în buna desf??urare a proiectului, s? proiecteze un dispozitiv simplu de anima?ie lectur?/anima?ie cultural?, s? foloseasc? noi instrumente de promovare în spa?iul on-line a documentelor text, audio ?i video.

Cursul a fost structurat în 4 module:

Modul 1: Demersul de cercetare documentar?: etape, activit??i specifice, modalit??i de evaluare (4 ore)

Modul 2: Proiecte interdisciplinare (6 ore)

Modul 3: Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactic? ?i documentar? (6 ore)

Modul 4: Tehnici specifice de formare ?i stimulare a gustului pentru lectur? (6 ore)

Evaluarea programului de formare: 2 ore

Prima sesiune de formare a avut loc la Colegiul Na?ional « Elena Ghiba Birta” Arad, într-o sal? de clas? dotat? cu conexiune Internet ?i videoproiector. Deschiderea stagiului a fost f?cut? de dna Ibloya Ilyés, profesor metodist la CCD Arad, responsabil de curs. Dup? prezentarea obiectivelor stagiului ?i a modulelor de formare a urmat vizionarea unui produs video de cca 20 de minute, „A înv??a în CDI”. Împ?r?i?i în 4 grupe, cursan?ii au identificat identificat ?i prezentat misiunile unei structuri infodocumentare de tip CDI, tipurile de activit??i desf??urate într-o astfel de structur?, asem?n?rile ?i deosebirilor existente între bibliotecile ?colare/CDI române ?i franceze, dificult??ile ap?rute în colaborarea responsabililor CDI cu cadrele didactice ?i elevii. Aceast? secven?? a form?rii ne-a permis s? facem o radiografie a reprezent?rilor cursan?ilor cu privire la educa?ia pentru informa?ie prin CDI/bibliotec? ?colar?, educa?ie în cadrul c?reia  cercetarea documentar? are un rol esen?ial. Prezentarea conceptului ?i a etapelor cercet?rii documentare  a fost bogat ilustrat? cu exemple care au urm?rit punerea în eviden?? a rolului pedagogic al responsabilului CDI/bibliotecii ?colare: definirea obiectivelor de cercetare ?i a formei de comunicare a informa?iei, c?utarea surselor de informare ?i selec?ionarea documentelor pertinente (documente scrise ?i produse electronice), localizarea informa?iei în diferite documente, prelevarea informa?iei ?i prelucrarea ei în vederea restituirii, restituirea informa?iei, evaluarea demersului ?i a produsului realizat.Prezentarea no?iunilor referitoare la cercetarea documentar? a avut un caracter interactiv, cursan?ii intervenind ei în?i?i pentru a împ?rt??i grupului experien?e personale ?i a propune perspective de experimentare. Schimbul de idei la nivelul grupului de cursan?i, precum ?i dialogul formatoare-cursan?i au adus un plus  de dinamism activit??ii din aceast? prim? parte a zilei de formare. Atelierul prev?zut pentru Modulul 1 a pus cursan?ii în situa?ia de a reflecta la nivel de grup asupra posibilit??ii de integrare într-un proiect schi?at de formatoare a unor secven?e de cercetare documentar? animate de bibliotecarul ?colar/profesorul documentarist. Prezentarea propunerilor ?i a proiectului în sine a facilitat mai buna în?elegere a modului urm?tor, dedicat proiectelor interdisciplinare. S-au prezentat, explicat ?i analizat în plen modalit??ile de lucru  într-o echip? pedagogic? format? din profesori de disciplin? ?i profesor documentarist/bibliotecar ?colar, axele principale ale colabor?rii lor ?i, pornind de la exemple concrete (proiectele „Ziua Gustului”, „Vinuri, podgorii ?i viticultori din jude?ul Alba”, „Tenta?ia informa?iei”, „Lecturi împ?rt??ite”, „Întânire cu autorul”) modul de gestionare a diferitelor tipuri de resurse în cadrul unui proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural (spa?iu, timp, resurse umane, resurse materiale). Am insistat pe prevederile Anexei 2 din Regulamentul de organizare ?i func?ionare a bibliotecilor ?colare ?i a centrelor de documentare ?i informare, aprobat cu OMECTS nr. 5556 din 7 octombrie 2011. Documentul era cvasinecunoscut cursan?ilor, de?i el reprezint? o adev?rat? „program?” a disciplinei „documentare”. Cunoa?terea sa este indispensabil?, cu atât mai mult cu cât Regulamentul citat mai sus precizeaz? în mod clar c? referen?ialul competen?elor infodocumentare ale elevilor „nu se adreseaz? numai profesorilor documentari?ti ?i bibliotecarilor ?colari – responsabili ai structurilor infodocumentare organizate la nivelul unit??ilor de înv???mânt, ci ?i cadrelor didactice ?i directorilor pentru a sus?ine participarea comun? la elaborarea unei strategii de formare a unei culturi informa?ionale a elevilor, în vederea dezvolt?rii autonomiei lor în procesul de c?utare, selectare, tratare ?i comunicare a informa?iei, atât ca demers ?colar, cât ?i personal.” O adev?rat? pledoarie, a?adar, pentru colaborarea bibliotecarului ?colar/profesorului documentarist cu celelalte cadre didactice.Având în vedere c? cercetarea documentar? nu poate fi, practic, izolat? de demersul de realizare a unui proiect interdisciplinar, am decis c? evaluarea celor primelor dou? module o vom face la finalul Modulului 2. Pentru a finaliza Modulul 2, fiecare cursant a schi?at, folosind un formular furnizat de formatoare, un proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural. Modul 3, „Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactic? ?i documentar?”,  a demarat cu o activitate practic? al c?rei scop a fost familiarizarea cursan?ilor cu  modalitatea de a transmite elevilor cuno?tin?ele referitoare la  organizarea unui catalog on-line ?i la utilizarea sa  în cadrul proiectelor coordonate/desf??urate  de profesorul documentarist/bibliotecarul ?colar ?i cadrele didactice. Am constatat cu surprindere c? nici unul dintre cursan?i nu utilizeaz? aceste baze de date în activitatea cotidian?, de?i ele le-ar fi de un real folos în activitatea de clasificare ?i catalogare a documentelor, deci în crearea instrumentelor indispensabile de acces la fondul documentar al bibliotecii ?colare/CDI. Activitatea on-line a scos în eviden?? caracterul extrem de eterogen al grupului din punctul de vedere al competen?elor de utilizare a calculatorului ?i a resurselor on-line. Acest neajuns a îngreunat foarte mult desf??urarea celorlalte activit??i ale acestui modul destinat utiliz?rii noilor tehnologii. Slaba performan?? tehnic? a unor calculatoare ?i  absen?a conexiunii Internet la unele dintre posturi, precum ?i faptul c? unii cursan?i nu de?ineau cuno?tin?ele minime de utilizare a po?tei electronice ?i a resurselor Internet ne-au obligat s? prelungim cu 2 ore timpul afectat Modului 3. Ultimul modul al programului de formare a fost destinat prezent?rii anumitor tehnici de formare ?i stimulare a gustului pentru lectur?. S-au experimentat la nivel de grup dou? dispozitive de anima?ie: „Lectura Guri-Urechi” ?i „Textul umplut”. Pornind de la acesta din urm?, fiecare cursant  a elaborat propriul s?u exemplu sub form? de prezentare PPT. Aceste prezent?ri se reg?sesc în portofoliile electronice individuale.

Pe tot parcursul form?rii cursan?ii au fost serio?i, aten?i, interesa?i s? în?eleag? ?i s? asimileze no?iunile noi. ?i-au realizat sarcinile individuale ?i de grup, au dat dovad? de solidaritate ?i responsabilitate. Ansamblul produselor realizate de cursan?i în cadrul acestui program de formare a fost organizat într-o lucrare consultabil? on-line la adresa: http://en.calameo.com/read/00227994388ba0c3953a7. Galeria de  fotografii f?cute pe parcursul desf??ur?rii diferitelor activit??i este consultabil? la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=iFONDqqceBM. Ambele documente sunt integrate site-ului form?rii: https://sites.google.com/site/activitaticdiarad2015 în sec?iunile specifice (Galerie de imagini, Evaluare).

Drept metode de evaluare a cursan?ilor s-au folosit chestionare de evaluare a fiec?rui modul, activit??i practice individuale ?i de grup, iar evaluarea programului s-a realizat printr-un chestionar de evaluare propus de CCD Alba ?i un chestionar de evaluare propus de formatoare.

            Experien?a mea de formator în domeniul centrelor de documentare ?i informare ?i al bibliotecilor ?colare de peste 15 ani îmi spune c? un astfel de curs r?mâne mereu în lista priorit??ilor de formare, cu atât mai mult cu cât în societate în care tr?im este în continu? schimbare educa?ia pentru o cultur? a informa?ie este o necesitate.

BIBLIOGRAFIE :

B?d?u, Georgeta. Centrul de documentare ?i informare: spa?iu ?i instrument al educa?iei pentru informa?ie: lucrare de diserta?ie. Bucure?ti, 2007

RECHERCHE documentaire et maîtrise de l’information : formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. Rouen : CRDP de Haute Normandie: IUFM de Rouen, 2000.

Regulamentul de organizare ?i func?ionare a bibliotecilor ?colare ?i a centrelor de documentare ?i informare, aprobat cu OMECTS nr. 5556 din 7 octombrie 2011

 

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *