Predarea-învatarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-actional: program de formare continua

?

Blogul Profil FLE: https://profilfle.wordpress.com/

Predarea-înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ-ac?ional: program de formare continu? a profesorilor de limba francez? inclus în oferta de programe de formare a mai multor CCD, inclusiv în Oferta de programe pentru anul ?colar 2017-2018 a  CCD Alba (p.49-51).

1. Criterii curriculare

Tipul de program: formare continu? (12 credite profesionale transferabile se acord? pentru cursan?ii care promoveaz? evaluarea final? a programului de 50 de ore). Acreditat? cu OMENCS 3633 /
12 aprilie 2016.

Public ?int? vizat: Personal didactic din unit??ile ?colare
Justificare: Dezvoltarea competen?elor de comunicare în limba francez? ale elevilor prin aplicarea principiilor demersului comunicativ – ac?ional în activitatea de predare, înv??are ?i evaluare la disciplina limba francez?.
Durata: 50 ore, 12 credite transferabile
Curriculum program:
Obiectivele programului de formare:
O1. Însu?irea conceptelor cheie prezentate în CECRL ?i ale demersului comunicativ – ac?ional în predarea limbii franceze
O2. Dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unei unit??i de ac?iune în conformitate cu principiile demersului comunicativ -ac?ional
O3. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor specifice implement?rii unei unit??i de ac?iune, realizat? conform principiilor demersului comunicativ ac?ional
O4. Orientarea strategiei de evaluare în func?ie de specificul competen?elor vizate într-un demers comunicativ – ac?ional
O5. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor necesare evalu?rii într-o unitate de ac?iune
Competen?e vizate:
– proiectarea activit??ilor de înv??are într-o unitate de ac?iune aplicând principiile generale ale demersului comunicativ – ac?ional
– utilizarea cuno?tin?elor privind CECRL ?i demersul comunicativ – ac?ional în conceperea activit??ilor de înv??are
– utilizarea cuno?tin?elor privind aspectele evalu?rii în demersul comunicativ – ac?ional pentru programarea, planificarea ?i realizarea activit??ilor de evaluare într-o unitate de ac?iune
– selectarea cuno?tin?elor specifice disciplinei pentru aplicarea demersului comunicativ – ac?ional în func?ie de capacit??ile de înv??are, nevoile, interesele ?i aspira?iile elevilor
– autonomie în c?utarea, selectarea ?i prelucrarea ?i comunicarea informa?iilor
– utilizarea resurselor info-documnetare pe suporturi multiple în preg?tirea cursurilor, în predare ?i evaluare.
Planificarea modulelor tematice: 
D1 Concepte – cheie din CECRL: c?tre noi practice pedagogice (16 h)
D2 Elaborarea unei unit??i de ac?iune: de la teorie la practic? (16h)
D3 Evaluarea într-un demers comunicativ – ac?ional: de la controlul cuno?tin?elor la evaluarea
competen?ei (16 h)
Evaluarea curent?: 3h
Evaluare final? 2h
Calendarul programului: an ?colar 2017 – 2018
Modalit??i de evaluare: lucr?ri de evaluare pe fiecare disciplin? ?i final?

2. Resurse umane:
Formatori acredita?i prin programul de formare „Predarea – înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ – ac?ional” acreditat prin OMENCS 3633 / 12 aprilie 2016.

3. Criterii economice:
Num?r de cursan?i planifica?i: 25 cursan?i (o grup?)
Nr. ore / zile de formare: 50 de ore în 12 zile
Costul programului: 200 lei / cursant.

Scurt istoric al proiectului Profil FLE

Profil FLE vizeaz? în mod prioritar crearea unei dinamici în jurul pred?rii limbii franceze prin utilizarea de strategii didactice noi ?i promovarea limbii franceze în rândul elevilor ?i al comunit??ii educative.

Prezentarea general? a proiectului (lansat la 20 martie 2012, la Institutul Francez din Bucure?ti) :
In limba român?:
http://www.slideshare.net/gbadau/prezentare-profil-fle
In limba francez?:
http://roumanie.vizafle.com/files/documents/1adeb67833dd13fe5cfdd091.pdf
La data de 4 aprilie 2012, Philippe Gustin, Ambasadorul Fran?ei în România ?i C?t?lin Ovidiu Baba, Ministrul român al Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului au semnat Conven?ia cu privire la modernizarea pred?rii-înv???rii limbii franceze în sistemul educativ român.

În prima faz? a programului (2012-2013) exist? 15 jude?e pilot, grupate în jurul a patru poli geografici : 
Bucure?ti ? jude?e pilot : Arge?, Bucure?ti-Ilfov, Bra?ov, Constan?a
Cluj ? jude?e pilot : Cluj, Maramure?, Sibiu, Alba 
Ia?i ? jude?e pilot : Bac?u, Ia?i, Neam?, Boto?ani
Timi?oara? jude?e pilot : Arad, Dolj, Timi?
În ficare jude? pilot, au fost desemnate câte 3 unit??i de înv???mânt pilot de diferite tipuri: ?coli generale (gradini?? ?coal? primar?, gimnaziu), licee teoretice (uman sau real), licee voca?ionale ?i profesionale, unit??i de înv???mânt din mediul rural ?i urban.

Unit??ile ?colare pilot din România: 
http://www.slideshare.net/gbadau/lista-unitati-scolare-pilot-profil-fle

Unit??ile ?colare pilot din jude?ul Alba: 

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Grupul ?colar „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Abrud
?coala cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ighiu

La nivelul fiec?rui jude? au fost selecta?i, pe baza unui dosar de candidatur?, 2 formatori.  Formatorii Profil FLE din jude?ul Alba: 

B?d?u Georgeta, Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Alba Iulia
Com?a Dana Ioana, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 

Recunoasterea publica a rezultatelor în cadrul eTwinning

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca ac?iune transversal? a programului Comisiei Europene « Educa?ie ?i formare de-a lungul întregii vie?i », programul eTwinning reprezint? o opera?iune de cooperare pedagogic? prin intermediul noilor tehnologii, destinat? tuturor ?colilor din înv???mântul preuniversitar ?i tuturor cadrelor didactice din Europa, indiferent de disciplina predat?.
Un proiect eTwinning trebuie s? aib? cel pu?in 2 parteneri din dou? ??ri europene diferite. Gra?ie programului eTwinning + partenerii de proiect pot proveni ?i din ??ri situate în vecin?tatea Europei.
Din anul 2009 ?i pân? în prezent, elevii ?i cadrele didactice din institu?ia noastr? au participat la mai multe proiecte eTwinning, în limba francez? (fondatori de proiect ?i colaboratori) ?i în limba englez? (colaboratori).
 ……………….
Exist? dou? tipuri de recunoa?tere public? a rezultatelor în cadrul eTwinning (mai multe informa?ii aici: https://www.etwinning.net/ro/pub/projects/awards.htm)

– Premiile europene eTwinning

– Certificatele de calitate

 ………………….
În anul 2011, proiectul nostru eTwinning “Lectures partagées” desf??urat în anul ?colar 2009-2010 în parteneriat cu Liceul Francez “Sainte Puchérie” din Instanbul, a primit Premiul European eTwinning la categoria “Proiecte în limba francez?”. Decernarea premiilor eTwinning a avut loc la Budapesta (Ungaria). Ecourile din presa local? ?i na?ional? pot fi consultate aici: https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/nos-recompenses/
Tot în anul 2011, în urma competi?iei na?ionale „Ambasada eTwinning in ?coala mea” institu?ia noastr? a primit titlul de “Ambasada eTwinning”: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p16859/home
Activit??ile proiectelor noastre se desf??oar? în cadrul Clubului “eTwnning HCC”.  Statutul clubului poate fi consultat aici:  http://www.hcc.ro/images/pdf-uri/2_1_Statut_club_eTwinning.pdf
……………………………. 
Lista proiectelor eTwinning la care am participat ca profesor fondator (anii ?colari 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017) sau partener de proiect (anul ?colar 2017-2018)
“Lectures partagées” (2009-2010) (proiect câ?tig?tor al Premiului european e-Twinning 2011 la categoria special? “Proiecte în limba francez?”). Partener de proiect: Liceul francez Sainte-Pulchérie din Istanbul (Turcia): https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/
 …………………………..
„Fascination du surnaturel” (2011-2013). Certificat na?ional de calitate (2013). Partener de proiect: Liceul „Guy de Maupassant” din Fécamp – Normandia (Fran?a): http://new-twinspace.etwinning.net/web/p68997/welcome 
 …………………………..
„Des mots et des images de nos villes et nos voyages” (2015-2016). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2016). Premiul I la competitia na?ional? eTwinning 2016, categoria Liceu. Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/9939/home
 ……………………………..
„La femme et son destin dans la société, la littérature et les arts visuels des derniers siècles” (2016-2017). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2017). Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/23665/home 
…………………………….

Postcard friends – European Day of Languages 2017! (15.09.2017 – 15.10.2017). Multipli parteneri europeni. https://twinspace.etwinning.net/44085/home

Si loin, si proches… Nos histoires se ressemblent (2017-2018). Parteneri de proiect: Lycée de l’Edit din Roussillon (Fran?a),  Liceul IES EL CHAPARIL din Nerja (Spania), Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno, Liceul Statal de ?tiin?e Umane ?i Lingvistice din Palermo (Italia), Liceul teoretic „Panait Cerna” din Br?ila (România). https://twinspace.etwinning.net/42783/home