Predarea-învatarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-actional: program de formare continua

?

Blogul Profil FLE: https://profilfle.wordpress.com/

Predarea-înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ-ac?ional: program de formare continu? a profesorilor de limba francez? inclus în oferta de programe de formare a mai multor CCD, inclusiv în Oferta de programe pentru anul ?colar 2017-2018 a  CCD Alba (p.49-51).

1. Criterii curriculare

Tipul de program: formare continu? (12 credite profesionale transferabile se acord? pentru cursan?ii care promoveaz? evaluarea final? a programului de 50 de ore). Acreditat? cu OMENCS 3633 /
12 aprilie 2016.

Public ?int? vizat: Personal didactic din unit??ile ?colare
Justificare: Dezvoltarea competen?elor de comunicare în limba francez? ale elevilor prin aplicarea principiilor demersului comunicativ – ac?ional în activitatea de predare, înv??are ?i evaluare la disciplina limba francez?.
Durata: 50 ore, 12 credite transferabile
Curriculum program:
Obiectivele programului de formare:
O1. Însu?irea conceptelor cheie prezentate în CECRL ?i ale demersului comunicativ – ac?ional în predarea limbii franceze
O2. Dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unei unit??i de ac?iune în conformitate cu principiile demersului comunicativ -ac?ional
O3. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor specifice implement?rii unei unit??i de ac?iune, realizat? conform principiilor demersului comunicativ ac?ional
O4. Orientarea strategiei de evaluare în func?ie de specificul competen?elor vizate într-un demers comunicativ – ac?ional
O5. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor necesare evalu?rii într-o unitate de ac?iune
Competen?e vizate:
– proiectarea activit??ilor de înv??are într-o unitate de ac?iune aplicând principiile generale ale demersului comunicativ – ac?ional
– utilizarea cuno?tin?elor privind CECRL ?i demersul comunicativ – ac?ional în conceperea activit??ilor de înv??are
– utilizarea cuno?tin?elor privind aspectele evalu?rii în demersul comunicativ – ac?ional pentru programarea, planificarea ?i realizarea activit??ilor de evaluare într-o unitate de ac?iune
– selectarea cuno?tin?elor specifice disciplinei pentru aplicarea demersului comunicativ – ac?ional în func?ie de capacit??ile de înv??are, nevoile, interesele ?i aspira?iile elevilor
– autonomie în c?utarea, selectarea ?i prelucrarea ?i comunicarea informa?iilor
– utilizarea resurselor info-documnetare pe suporturi multiple în preg?tirea cursurilor, în predare ?i evaluare.
Planificarea modulelor tematice: 
D1 Concepte – cheie din CECRL: c?tre noi practice pedagogice (16 h)
D2 Elaborarea unei unit??i de ac?iune: de la teorie la practic? (16h)
D3 Evaluarea într-un demers comunicativ – ac?ional: de la controlul cuno?tin?elor la evaluarea
competen?ei (16 h)
Evaluarea curent?: 3h
Evaluare final? 2h
Calendarul programului: an ?colar 2017 – 2018
Modalit??i de evaluare: lucr?ri de evaluare pe fiecare disciplin? ?i final?

2. Resurse umane:
Formatori acredita?i prin programul de formare „Predarea – înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ – ac?ional” acreditat prin OMENCS 3633 / 12 aprilie 2016.

3. Criterii economice:
Num?r de cursan?i planifica?i: 25 cursan?i (o grup?)
Nr. ore / zile de formare: 50 de ore în 12 zile
Costul programului: 200 lei / cursant.

Scurt istoric al proiectului Profil FLE

Profil FLE vizeaz? în mod prioritar crearea unei dinamici în jurul pred?rii limbii franceze prin utilizarea de strategii didactice noi ?i promovarea limbii franceze în rândul elevilor ?i al comunit??ii educative.

Prezentarea general? a proiectului (lansat la 20 martie 2012, la Institutul Francez din Bucure?ti) :
In limba român?:
http://www.slideshare.net/gbadau/prezentare-profil-fle
In limba francez?:
http://roumanie.vizafle.com/files/documents/1adeb67833dd13fe5cfdd091.pdf
La data de 4 aprilie 2012, Philippe Gustin, Ambasadorul Fran?ei în România ?i C?t?lin Ovidiu Baba, Ministrul român al Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului au semnat Conven?ia cu privire la modernizarea pred?rii-înv???rii limbii franceze în sistemul educativ român.

În prima faz? a programului (2012-2013) exist? 15 jude?e pilot, grupate în jurul a patru poli geografici : 
Bucure?ti ? jude?e pilot : Arge?, Bucure?ti-Ilfov, Bra?ov, Constan?a
Cluj ? jude?e pilot : Cluj, Maramure?, Sibiu, Alba 
Ia?i ? jude?e pilot : Bac?u, Ia?i, Neam?, Boto?ani
Timi?oara? jude?e pilot : Arad, Dolj, Timi?
În ficare jude? pilot, au fost desemnate câte 3 unit??i de înv???mânt pilot de diferite tipuri: ?coli generale (gradini?? ?coal? primar?, gimnaziu), licee teoretice (uman sau real), licee voca?ionale ?i profesionale, unit??i de înv???mânt din mediul rural ?i urban.

Unit??ile ?colare pilot din România: 
http://www.slideshare.net/gbadau/lista-unitati-scolare-pilot-profil-fle

Unit??ile ?colare pilot din jude?ul Alba: 

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Grupul ?colar „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Abrud
?coala cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ighiu

La nivelul fiec?rui jude? au fost selecta?i, pe baza unui dosar de candidatur?, 2 formatori.  Formatorii Profil FLE din jude?ul Alba: 

B?d?u Georgeta, Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Alba Iulia
Com?a Dana Ioana, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *