Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice si a serviciilor documentare

DENUMIREA PROGRAMULUI:

BLOGUL: INSTRUMENT DE MODERNIZARE A PRACTICILOR PEDAGOGICE ?I A SEVICIILOR DOCUMENTARE

1. CRITERII CURRICULARE

TIPUL DE PROGRAM: formare continu?.

PUBLIC ?INT? VIZAT: cadre didactice, documentari?ti, bibliotecari având un nivel mediu de utilizare a calculatorului (creare, modificare, salvare ?i ?tergere de fi?iere text, inserare de imagini într-un document Word, navigare pe Internet, utilizarea po?tei electronice).

JUSTIFICARE: Blogurile fac parte din peisajul numeric contemporan ?i sunt utilizate în diferite domenii: educativ, artistic, politic, economic ?i social. Pentru mediul ?colar, blogul reprezint? un suport de comunicare ?i informare dinamic, simplu, care valorizeaz? în mod prioritar exprimarea scris? ?i care poate fi u?or adaptat oric?rui proiect interdisciplinar sau documentar (ateliere, coresponden?? ?colar?,  exerci?ii on-line, comunicare în interiorul unui grup de lucru, comunicare cu familia etc). Pentru profesorii de limba francez?, Federa?ia Interna?ional? a Profesorilor de Francez? propune în fiecare an, în perioada octombrie-mai, un concurs interna?ional de bloguri create în binom, pe o tem? dat?, de c?tre elevi ?i cadre didactice din dou? ??ri diferite.

DURATA: 18 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: 3 stagii de 6 ore

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:

SCOP: Programul se adreseaz? cadrelor didactice ?i responsabililor de biblioteci ?i centre de documentare ?i informare care doresc s?-?i diversifice practicile profesionale prin integrarea unor suporturi inovatoare ?i de actualitate. Stagiarii vor asimila cuno?tin?e ?i vor dobândi deprinderi care s? le permit? s? în?eleag? ?i s? gestioneze func?ionarea unui blog, s? analizeze aportul s?u în procesul instructiv-educativ ?i s? studieze diferitele configura?ii în care acest instrument poate fi exploatat pedagogic ?i documentar.

OBIECTIVE:

–         s? diversifice practicile ?i suporturile pedagogice prin integrarea noilor tehnologii ale inform?rii ?i comunic?rii;

–         s? modernizeze serviciile documentare ale bibliotecilor ?colare ?i centrelor de documentare ?i informare;

–         s? administreze un blog profesional cu ajutorul platformei  leWebPedagogique.com (crearea blogului publicarea ?i ilustrarea de pagini ?i articole cu imagini, sunete, documente video, inserarea ?i organizarea de leg?turi, redactarea de comentarii, gestionarea utilizatorilor).

COMPETEN?E VIZATE:

1. gestionarea unui blog creat cu platforma wordpress.com

1.1.  crearea/?tergerea unui blog

1.2.  gestionarea aspectului blogului: teme, antet, widget-uri

1.3.  schimbarea profilului administratorului ?i a set?rilor blogului

1.4.  crearea ?i organizarea de link-uri, categorii, etichete

1.5.  publicarea ?i organizarea con?inutului blogului (pagini ?i articole): text, imagini, sunete, video (inclusiv integrarea de documente audiovizuale accesibile on-line)

1.6.  gestionarea utilizatorilor

1.7.  gestionarea comentariilor

2. integrarea blogului ?n activitarea documentar? ?i pedagogic?

ACTIVIT??I:

– prezentare teoretic? ?i practic? a elementelor necesare în?elegerii conceptului de blog ?i a func?ionalit??ilor sale

– prezentare teoretic? ?i practic? a elementelor necesare cre?rii unui blog cu ajutorul platformei  leWebPedagogique.com

–   activitate individual?

–  activitate pe grupe de lucru

–  evaluarea cursan?ilor

– evaluarea stagiului

CALENDARUL PROGRAMULUI: trimestrul IV al anului 2009 ?i trimestrele I/II  al anului 2010

MODALIT??I DE EVALUARE: chestionar de evaluare a stagiului, bloguri create de participan?i.

2. RESURSE UMANE:

FORMATOR: Georgeta B?d?u, formator na?ional în domeniul cre?rii ?i implement?rii centrelor de documentare ?i informare ?i în domeniul meseriei de profesor documentarist (660 de ore de formare certificate prin atestat de formator).

3. CRITERII ECONOMICE:

Num?r de cursan?i planifica?i: 50 de cursan?i în 2 grupe.
Nr ore / zile de formare: 16 ore/3 zile  pentru fiecare grup?.

Condi?ii tehnice de desf??urare a form?rii:

Sal? dotat? cu calculatoare multimedia, videoproiector ?i conexiune Internet.

Costuri estimate: 1000 lei de la buget din care:

–   Cheltuieli de personal:  800 lei

–   Cheltuieli materiale: 150 lei (multiplicarea suportului de curs destinat celor 50 de stagiari, multiplicarea fi?elor de evaluare, foi pentru flipchart, markere)

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *