Enseignante de français

Enseignante de français

Preg?tirea cadrelor didactice debutante în vederea sus?inerii examenului na?ional de definitivare în înv???mântul preuniversitar

În perioada 4-8 iulie 2016, ISJ Alba ?i CCD Alba organizeaz? cursul ,,Preg?tirea cadrelor didactice debutante în vederea sus?inerii examenului na?ional de definitivare în înv???mântul preuniversitar,,.Cursul este gratuit ?i se desf??oar? la ?coala Gimnazial? « Ion Agarbiceanu » Alba Iulia, în intervalul orar 9,00-14,00.

TIPUL DE PROGRAM: formare continu?

PUBLIC ?INT? VIZAT: cadre didactice debutante ce urmeaz? s? sus?in? examenul na?ional de definitivat în înv???mântul preuniversitar

JUSTIFICARE: cadrele didactice debutante din înv???mântul preuniversitar au nevoie de cunoa?terea ?i aplicarea metodologiei de preg?tire ?i sus?inere a examenului de definitivare

DURATA: 25 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: an ?colar 2015- 2016

CURRICULUM PROGRAM:

SCOP: familiarizarea cadrelor didactice cu exigen?ele examenului de definitivat

COMPETEN?E VIZATE:

– cunoa?terea metodologiei examenului na?ional de definitivare în înv???mânt, a calendarului examenului ?i a con?inutului programei disciplinei

– cunoa?terea structurii portofoliului necesar pentru inspec?ia special? la clas?

– familiarizarea cu con?inutul dosarului de înscriere, cu modelele cadru de subiecte ?i bareme puse la dispozi?ie de CNEE

– dezvoltarea competen?elor de specialitate ?i metodice

– îmbun?t??irea competen?elor de proiectare, realizare ?i evaluare a activit??ilor didactic

ACTIVIT??I: modulul este structurat pe parcursul a 25 de ore de preg?tire, cu urm?toarea tematic?:

– prezentarea metodologiei examenului na?ional de definitivare în înv???mânt

– prezentarea con?inutului portofoliului necesar pentru inspec?ia la clas?

– prezentarea programei de examen ?i a programelor ?colare

– discutarea modelelor cadru de subiecte ?i bareme pentru examenul de definitivare în înv???mânt

– alc?tuirea de materiale necesare pentru proiectarea, realizarea ?i evaluarea activit??ilor didactice

– evaluare

CALENDARUL PROGRAMULUI: an ?colar 2015 – 2016

MODALIT??I DE EVALUARE: chestionar, portofoliu

Responsabil de program:  Ligia Oros, profesor metodist la CCD Alba
Formatori pentru grupa de limba român?/limbi moderne: 
prof. Mioara Cerbu, profesor de limba român?, grad didactic I, metodist al ISJ Alba
prof. Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?, grad didactic I, metodist al ISJ Alba

foto site

Site-ul form?rii : https://sites.google.com/site/limbimodernedefinitivat2016ab

Proiectele eTwinning – o form? modern? de înv??are (atelier)

Data: mar?i, 02/02/2016; vineri, 05/02/2016

Durata: 3 ore (14,30 – 17,30)

Loc de desf??urare: Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia

Sala AEL (parter)

Durata: 3 ore (14,30 – 17,30)

Loc de desf??urare: Sala AEL (parter)

Formator: Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?, grad didactic I, Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia

Con?inuturi vizate:

  1. Prezentarea ac?iunii eTwinning: defini?ie, scurt istoric, facilit??i oferite cadrelor didactice ?i elevilor implica?i în proiectele eTwinning, condi?ii de acces la instrumentele eTwinning
  2. Prezentarea etapelor ?i a modului de desf??urare a unui proiect eTwinning (proiectul “Lectures partagées” , premiat în 2011 la Budapesta drept cel mai bun proiect eTwinning în limba francez? desf??urat în anul ?colar 2009-2010)
  3. Prezentarea modului de administrare a unui Twinspace: acces, invitarea/înscrierea/suprimarea unor colaboratori (elevi, cadre didactice), crearea unei pagini, publicarea unui document de tip imagine, text, video, crearea unui subiect de discu?ii, publicarea unui anun?
  4. Experimentarea utiliz?rii platformei eTwinning ?i c?utarea de parteneri de proiect

Suportul de curs ?i recomand?rile bibliografice/webografice sunt accesibile aici:  http://padlet.com/geta_badau/atelieretwinning2016

Activit??i pedagogice ?i culturale în structurile infodocumentare din înv???mântul preuniversitar

Formator: Georgeta B?d?u

Public vizat: bibliotecari, profesori documentari?ti, responsabili CDI/biblioteci ?colare

Organizator: Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad

Perioada: 4 – 6 februarie 2015 (24 de ore)

Durata: 24 de ore

Prezentarea cursului: