Enseignante de français

Enseignante de français

Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice

Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice
Ministerul Educa?iei Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, în parteneriat cu SIVECO România, a implementat începând cu data de 01.11.2010 proiectele strategice „Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice” (POSDRU/87/1.3/S/62771).  4.500 de profesori de limba francez? din toat? ?ara au fost instrui?i gratuit pentru dobândirea competen?elor digitale ?i aplicarea acestora la clas?. Proiectul s-a derulat pe o perioad? de 30 de luni ?i a fost cofinan?at de Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritar? 1: Educa?ia ?i formarea profesional? în sprijinul cre?terii economice ?i dezvolt?rii societ??ii bazate pe cunoa?tere” (vezi prezentarea proiectelor în fi?ier ata?at).
În jude?ul Alba au existat 3 centre de formare pentru limba francez? :
Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia. Formatori: inf.Mariana Com?a (formator TIC), prof. Georgeta B?d?u (formator curs ?tiin?ific de limba francez?)
Colegiul Tehnic din Aiud. prof. Ramona Humeniuc (formator TIC), prof. Dana Com?a (formator curs ?tiin?ific de limba francez?)
Colegiul Na?ional „Avram Iancu” din Cîmpeni.  prof.Alina Marieta Iancu (formator TIC), prof. Roxana Bodea (formator curs ?tiin?ific de limba francez?)

In cadrul acestui proiect, fiecare cursant a beneficiat de dou? programe de formare acreditate:
1. Introducere în tehnologia informa?iei (64 de ore ?i 16 credite profesionale transferabile)
2. Dimensiuni europene moderne în predarea limbii franceze/engleze (89 de ore de formare ?i 25 de credite profesionale transferabile)

Site-ul oficial al proiectului poate fi consultat la adresa:  http://franceza-fse.edu.ro/
Site-urile  pe care le-am creat pentru cursul ?tiin?ific de limba francez?  la Centrul de formare nr.1- Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia pot fi consultate aici:
– Grupa 1 (17/03/2012-26/05/2012): https://lewebpedagogique.com/gb62771/
– Grupa 2 (01/09/2012-15/12/2012): https://sites.google.com/site/62771gb2alba/
– Grupa 3 (23/03/2013-08/06/2013): https://sites.google.com/site/fr3alba/
– Grupa 4 (03/11/2013-26/11/2013): https://sites.google.com/site/g4hccab2013/

Curs de formare a bibliotecarilor ?colari ?i profesorilor documentari?ti

In perioada 04-06 februarie 2015 am desf??urat la CCD Arad  cursul de formare a unui num?r de 26 bibliotecari ?colari ?i responsabili CDI.

Tema ?i modulele cursului: 

Activit??i pedagogice ?i culturale în structurile infodocumentare din înv???mântul preuniversitar

1. Demersul de cercetare documentar?: etape, activit??i specifice, modalit??i de evaluare (4 ore)

2. Proiecte interdisciplinare (6 ore)

3. Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactic? ?i documentar? (6 ore)

4. Tehnici specifice de formare ?i stimulare a gustului pentru lectur? (6 ore)

Evaluarea cursan?ilor ?i a programului de formare (2 ore)

Obiectivele cursului: 

– cunoa?terea etapelor demersului de cercetare documentar?;

– cunoa?terea modalit??ilor de organizare ?i gestionare a spa?iului, timpului ?i resurselor în cadrul unei secven?e de ini?iere a elevilor în cercetarea documentar?;

–  identificarea axelor colabor?rii documentarist/bibliotecar-echip? pedagogic?;

– descoperirea unor noi modalit??i de integrare a CDI/bibliotecii ?colare ?i a profesorului documentarist/bibliotecarului în proiectele interdisciplinare desf??urate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar;

– redactarea în echip? a unui proiect interdisciplinar pe o tem? propus? de c?tre formatoare, punând în eviden?? rolul CDI în buna desf??urare a proiectului;

– explorarea câtorva baze de date on-line pe care elevii le pot utiliza pentru a întocmi bibliografia unui proiect interdisciplinar sau cu caracter cultural;

– formarea abilit??ii de a gestiona dou? aplica?ii gratuite (una grafic? ?i una audio) care pot fi utilizate în activitatea curent? a CDI/bibliotecii ?colare;

– cunoa?terea unor noi modalit??i de promovare în spa?iul on-line a documentelor text, audio ?i video;

–  formarea abilit??ii de a proiecta ?i a pune în practic? un dispozitiv simplu anima?ie-lectur?/anima?ie cultural?;

– experimentarea în cadrul atelierelor cursului a muncii în echip? în vederea punerii în practic? a unor secven?e de ini?iere a elevilor în cercetarea documentar? în cadrul unui proiect interdisciplinar propus de c?tre formatoare ?i a unei tehnici de anima?ie-lectur?.

Ansamblul documentelor utilizate/distribuite cursan?ilor ?i o prezentare sucint? a fiec?rui modul de g?sesc la adresa: https://sites.google.com/site/activitaticdiarad2015

Exploiter un court-métrage en classe de FLE: Gratte-papier

Pour télécharger ma fiche pédagogique, cliquez ici

Pour télécharger mes conclusions, cliquez ici

Pour télécharger les fiches des élèves, cliquez ici:Ao, A1, A2, A3, A4-5,

Pour télécharger la fiche du CAVILAM, cliquez ici.

Un court-métrage, c’est quoi ?

Les courts métrages sont tout d’abord des œuvres cinématographiques destinées à être projetées dans une salle de cinéma. Un court métrage (ou court-métrage) est un film de cinéma d’une durée plus courte que la durée classique des films commerciaux passant en salle (généralement moins d’une heure). Le terme « court métrage » fait référence à la longueur du film projeté. On retrouve dans le court métrage les mêmes catégories cinématographiques que le long métrage (film documentaire, fiction, film expérimental, film d’animation, cinéma militant etc.) (Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Court_m%C3%A9trag)

Activité 1

Suivez les liens :

http://www.mouviz.com/films/

http://www.les-courts-metrages.fr/

En binôme, remplissez la fiche ci-dessous et postez-la sous forme de commentaire sur le blog.  

Site Le court-métrage que j’aimerais voir
http://www.mouviz.com/films/ Titre (année de production)  Justification
Ex. Entre parenthèses (2004) Ex. J’aimerais voir ce film car j’aime les histoires romantiques. En plus, ce court-métrage parle des dangers et de la tentation de l’Internet.http://www.mouviz.com/films/court_metrage_film__entreparentheses.html

Activité 1

Complétez la fiche d’identité de votre personnage ( cliquez sur les noms  pour voir les propositions des élèves : Oana 1,  Maria , Delia et Eugen 2, Raluca et Ramona 2, Adriana 3, Alex et Radu 3, Andreea 3,  Cristina et Iulia 4, Paul et Razvan 4 )

Sites à consulter pour :

–   trouver des noms français : http://www.almanach.free.fr/

–   trouver des métiers : http://www.onisep.fr

–  trouver des plans de villes : http://france.express-map.com/

Nom :
Prénom :
Nationalité :
Age :
Situation familiale :
Profession :
Domicile :
Description physique :
Traits de caractère :
Goûts, loisirs, passions :

Activité 3

Sélectionnez dans la liste la réponse correcte, en fonction de ce que vous voyez :

Activité 4

Notez les mots soulignés ou entourés au crayon par le jeune homme et la jeune femme. Corrigez les phrases à l’aide du dictionnaire http://dictionnaire.sensagent.com/dictionnaire/fr-fr/

Activité 5

Vous êtes dans une salle de spectacle et vous tombez subitement sous le charme d’un voisin/d’une voisine. Vous n’osez pas  lui parler pour ne pas déranger les autres spectateurs. A la manière des personnages du court-métrage « Gratte-papier », vous échangez quelques répliques en soulignant les mots dans un des livres/des revues qui vous ont été fourni(e)s par votre professeur de français.


„Vinuri, podgorii ?i viticultori din jude?ul Alba” sau despre descoperirea poten?ialului economic ?i cultural al jude?ului prin intermediul unui CD?

Articol publicat în: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XIV-a: sec?iunea Curriculum la decizia ?colii, 13 iunie 2014 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2014, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia face parte din proiectul franco-român „De la înv???mântul bilingv c?tre filierele universitare francofone”. În anul ?colar 2013-2014 în cele 27 de licee cu sec?ie bilingv? francofon? incluse în acest proiect, din totalul de 2916 elevi 716 sunt în clasa a IX-a, 664 în clasa a X-a, 745 în clasa a XI-a ?i 791 în clasa a XII-a[1].

Elevii de la sec?ia bilingv francofon? au un orar specific de cursuri în limba franceza ?i de

discipline non lingvistice predate în limba francez?[2] ?i au dreptul, începând din anul ?colar 2009 – 2010, de a ob?ine men?iunea special? „sec?ie bilingv? francofon?” pe diplom? de bacalaureat.

Prima etap? spre aceast? diplom? special? de bacalaureat, recunoscut? la nivel european, o reprezint? sus?inerea ?i promovarea la sfâr?itul clasei a XI-a a unui examen numit „proba anticipat? a examenului de bacalaureat”.[3]

Am ales s? descriu succint în acest articol modul în care, prin intermediul unui curs de tip CD? (Curriculum la decizia ?colii), elevii din sec?ia bilingv? francofon? a liceului nostru au parcurs ?i finalizat modulul de înv???mânt pluridisciplinar bilingv în acest an ?colar. Trebuie men?ionat c? în  afara celor 2 ore s?pt?mânale de CD?, aflate sub responsabilitatea profesorului de limba francez? coordonator de proiect, elevii studiaz? pe parcursul anului ?colar, în cadrul programei de trunchi comun al disciplinelor non lingvistice implicate, acele con?inuturi care sunt în leg?tur? cu tema proiectului interdisciplinar, urmând ca în cadrul examenului de la sfâr?itul clasei a XI-a, 16 din cele 100 de puncte s? fie acordate pentru capacitatea elevului de a r?spunde la 4 întreb?ri referitoare la aceste con?inuturi[4].

Echipa pedagogic? a proiectului a fost format? din: Daniela Cetean (profesor de istorie) Dumitru Moldovan (profesor de economie-sociologie), Ramona Humeniuc (profesor de informatic?), Lucre?ia Bîrz (sociolog ?i bibliotecar-documentarist), Georgeta B?d?u ?i Alina Cri?an (profesori de limba francez?).

Tema proiectului, aleas? de elevi dintr-o list? propus? de echipa pedagogic? la începutul anului ?colar, se integreaz? în unul din cele trei domenii propuse în Acordul interguvernamental din 2006[5], respectiv  « cultur? economic? ?i social? ».

Obiectivele pe care echipa pedagogic? ?i le-a propus pentru acest proiect au fost: favorizarea dobândirii de competen?e lingvistice de receptare/producere de mesaje scrise ?i orale în limba francez?; utilizarea limbii franceze în activit??ile de înv??are ale disciplinelor  ?colare non-lingvistice (istorie, geografie, economie, sociologie); favorizarea preg?tirii elevilor în vederea înscrierii într-o filier? universitar? francofon? din România ?i/sau într-o universitate francez?; dobândirea de c?tre elevi a autonomiei în domeniul cercet?rii documentare; îmbun?t??irea abilit??ilor de utilizare a calculatorului; promovarea dialogului ?i a comunic?rii în rândul elevilor; formarea ?i dezvoltarea la elevi a capacit??ii de a lucra în echip? ?i educarea lor în spiritul cunoa?terii ?i a respectului fa?? de efortul fiec?ruia; dezvoltarea spiritului de ini?iativ? al elevului, a spiritului s?u critic, a capacit??ii de gândire, de problematizare ?i de argumentare.

Împ?r?irea elevilor în echipe de 6 membri s-a realizat ?inându-se seama de nivelul de limb? ?i nivelul de cuno?tin?e, dar ?i în func?ie de preferin?ele lor liber exprimate. Pentru a putea identifica subtemele fiec?rei grupe ?i pentru a putea stabili problematica urm?rit?, a fost necesar? o perioad? de circa 7 zile  de lectur? ?i dezbateri. Cele 6 subteme au fost:

  1. Podgoriile din jude?ul Alba pe harta viticol? a României
  2. Evolu?ia meseriilor din domeniul viticulturii în jude?ul Alba
  3. Vinul ?i vi?a de vie în literatura ?i folclorul jude?ului
  4. Itinerarii oenoturistice în jude?ul Alba
  5. SC Jidvei SRL: un exemplu de reu?it? economic? ?i de implicare în via?a comunit??ii
  6. „Strugurele de Aur: eveniment cultural de importan?? na?ional?

Fiecare  echip? ?i-a elaborat planul de cercetare, validat de profesorul coordonator de proiect. Pe parcursul orelor de CD? elevii au fost familiariza?i cu etapele demersului de cercetare documentar?, modul de completare ?i evaluare a carnetului de bord (un fel de jurnal al contribu?iei individuale la elaborarea proiectului), modalitatea de publicare a articolelor pe un blog creat cu platforma https://lewebpedagogique.com/, elaborarea unei sinteze personale (document de circa 2 pagini, evaluabil în cadrul probei anticipate, modalitatea de desf??urare a probei anticipate ?i criteriile de evaluare a modulului de înv???mânt pluridisciplinar bilingv. O bun? parte a orelor de CD? au fost alocate pentru sintetizarea informa?iilor selectate de elevi ?i redactarea a minimum 2 articole de circa 1 pagin? fiecare. Dup? validarea de c?tre profesorii de limba francez? a textelor redactate de elevi, acestea au fost publicate pe blogul proiectului ?i ilustrate cu imagini ?i documente video. Cele 72 de articole au fost integrate într-un dosar tematic consultabil la CDI. Sub coordonarea Lucre?iei Bârz, bibliotecar-documentarist ?i sociolog ?i a lui Dumitru Moldovan, profesor de  sociologie, elevii au efectuat în lunile martie-aprilie 2014 o cercetare sociologic?. Pentru realizarea cercet?rii s-a optat pentru metoda anchetei utilizându-se ca instrument de colectare a datelor chestionarul (31 de întreb?ri). Pentru prelucrarea datelor s-a apelat la o serie de prelucr?ri statistice inclusiv în SPSS.

E?antionul supus investiga?iei a cuprins un num?r de 200 elevi cu vârste cuprinse între 14 ?i 19 ani,  dintre care 141 (70,5%) au fost fete, iar 59 (29,5%) au fost b?ie?i, 157 (78,5%) fiind din mediul urban, iar 43 (21,5%) din mediul rurar. Raportul de cercetare a fost tradus în limba francez? ?i publicat pe blogul proiectului.

Toate documentele necesare bunei desf??ur?ri a proiectului au fost publicate sub form? de pagini pe blogul proiectului (prezentarea proiectului, subtemele ?i responsabilit??ile fiec?rui elev, con?inuturile DNL care vor fi studiate pe parcursul anului ?colar, con?inuturile studiate pe parcursul orelor de CD?, fi?ele de lucru utilizate în cadrul cursului CD?, criterii de evaluare a probei anticipate, produsele de etap? etc): https://lewebpedagogique.com/11f2013hccab

Conform tradi?iei sec?iilor bilingve francofone, cu o s?pt?mân? înaintea probei anticipate elevii realizeaz? o prezentare-spectacol a proiectului,  în fa?a unui public format din elevi, p?rin?i ?i cadre didactice. Evenimentul denumit „Bilingue en fête” a avut loc în acest an în 22 mai 2014. Doi câ?tig?tori ai trofeului „Strugurele de Aur” , Ancu?a Matei (2007) ?i Sebastian Stan (2010), fost elev al liceului nostru, au sus?inut un recital live în fa?a publicului tân?r prezent în num?r mare la Sala Multimedia a institu?iei.

BIBLIOGRAFIE :

APEV: un portal al vinurilor române?ti: [en ligne], [consulté le 05 octobre 2013]. Disponible sur: http://www.wineromania.com/

LYCEES bilingues : les effectifs de l’année scolaire 2013-2014 [on line], [consultat la 14/05/ 2013]. Disponibil la adresa : http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Alycees-bilingues-les-effectifs-de-lannee-scolaire-2013-2014&catid=56%3Abilingue&Itemid=58&lang=fr

Le MÉTIER d’œnologue. Son histoire, son évolution, ses facettes [en ligne], [consulté le 05 octobre 2013]. Disponible sur: http://www.oenologuesdefrance.com/gestion/fichiers_contenu/70_reflexionetaven.pdf

RECHERCHE documentaire et maîtrise de l’information : formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. Rouen : CRDP de Haute Normandie: IUFM de Rouen, 2000.

[1] Lycées bilingues : les effectifs de l’année scolaire 2013-2014 [on line], [consultat la 14/05/ 2013]. Disponibil la adresa : http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=407%3Alycees-bilingues-les-effectifs-de-lannee-scolaire-2013-2014&catid=56%3Abilingue&Itemid=58&lang=fr

[2] Limb? ?i civiliza?ie francez? : 5h/s?pt?mân? (IX-XII), Geografia Fran?ei (DNL) : 1h/s?pt?mân? (IX), Istoria Fran?ei (DNL): 1h/s?pt?mân? (X), Istorie (DNL) : 1h/s?pt?mân? (XI-XII), Curriculul la decizia ?colii (CD?) : Proiect bilingv : 2h/s?pt?mân? (XI)

[3] Procedura de evaluare este prev?zut? în Anexa 1 la Ordinul Ministrului nr. 5720/10.09.2012 privind organizarea ?i desf??urarea probelor specifice sus?inute de elevii sec?iilor bilingve francofone în vederea ob?inerii men?iunii speciale „sec?ie bilingv? francofon?” pe diploma de bacalaureat ?i poate fi consultat? la adresa : http://www.vizavi-edu.ro/uploads/bactexts/anexa_1_metodologia_de_organizare_si_desfasurare_a_probelor_specific.pdf

[4] Modalitatea de desf??urare a examenului ?i grila de evaluare sunt consultabile la adresa: http://www.vizavi-edu.ro/uploads/bactexts/anexa_2_proba_anticipata.pdf

[5] Toate documentele oficiale sunt consultabile la adresa: http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_bactexts&view=list&Itemid=109&lang=fr

„Lectures partagées”

Înv??area prin proiecte eTwinning. Compendiu de practici didactice inovative realizate prin activit??i de parteneriat cu ?coli europene. Bucure?ti: Editura Universitar?, 2013,

LECTURES PARTAGÉES (p.49)

Autor: Georgeta B?d?u

Puncte de plecare…
 

 

 

Scurt? prezentare a proiectuluiProiectul  „Lectures partagées” a debutat  în octombrie 2009, la ini?iativa a dou? profesoare formate în egal? m?sur? în domeniul pred?rii limbii franceze ca limb? str?in?, cât ?i în domeniul ?tiin?elor inform?rii ?i document?rii. Scopul proiectului a fost acela de a încuraja lectura de orice tip, de la reviste la romane-fluviu,  în limb? matern? sau în limba francez?, literatur? clasic? sau contemporan?, pe suport tradi?ional sau electronic. De o aten?ie special? s-a bucurat literatura francofon? contemporan?, recompensat? uneori prin premii prestigioase ?i adesea transpus? pe marele ecran.  Partenerii:

Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an”(www.hcc.ro) , Alba Iulia (România), Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?

 

Liceul francez „Sainte Pulchérie” (http://sp.k12.tr), Istanbul (Turcia),  Christelle Demange-Ducrot, profesor documentarist

 

Obiectivele proiectului Cadrele didactice ini?iatoare ale acestui proiect ?i-au propus:-  s? pun? elevii în situa?ie de comunicare real? pentru a le dezvolta capacitatea de lectur?, exprimare ?i în?elegere oral? ?i scris? în limba francez?-   s?  dezvolte gustul pentru lectura de calitate-  s? dezvolte capacitatea elevilor de a crea ?i difuza un con?inut multimedia

–  s? dezvolte spiritul civic al elevilor ?i capacitatea lor  de a lucra în echip?

 

Activit??i  „Lectures partagées” a fost primul proiect eTwinning la care au participat cele dou? cadre didactice ini?iatoare ale proiectului.  Locul de „întîlnire” a fost nu platforma eTwinning, a?a cum ar fi de a?teptat, ci site-ul http://www.francparler-oif.org, un site dedicat comunit??ii profesorilor de francez? din întreaga lume.  Inscrierea propriu-zis? a proiectului a fost precedat? de o perioad? de 4 luni (aprilie – septembrie 2009) în care o intens? coresponden?? prin intermediul po?tei electronice a permis punerea la punct a liniilor directoare ale ac?iunii.Odat? cu deschiderea anului ?colar 2009-2010, în luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor ?i înscrierea proiectului validat de c?tre directorii celor dou? unit??i de înv???mânt.  S-a decis ca echipa de proiect s? fie format? din elevi benevoli, proveni?i din diverse clase, având vârste diferite (15-18 ani) ?i nivele diferite de cuno?tin?e de limba francez? (A2 – B1). Prin urmare, activit??ile propriu-zise ale elevilor români s-au desf??urat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, la Centrului de documentare ?i informare al celor dou? unit??i de înv???mânt.În momentul înscrierii, to?i elevii au semnat un acord prin care se obligau ca pe toat? durata desf??ur?rii proiectului s? utilizeze limba francez? ca limb? de lucru ?i comunicare, s? fie politico?i, s? nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, s? respecte drepturile de autor (s? nu difuzeze documente f?r? acordul autorului lor ?i indicarea surselor de informare), s? posteze articolele ?i comentariile numai dup? validarea lor de c?tre profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul scris al p?rin?ilor pentru publicarea textelor ?i materialelor audiovizuale realizate de c?tre elevi  pe site-ul ?colii, al proiectului sau într-o publica?ie de interes pedagogic.Mai multe piste de lucru au fost identificate de c?tre profesorii coordonatori pornind de la lectura unor texte literare (romane, poezie, teatru, proz? scurt? etc) sau de la întâlniri ale membrilor clubului de lectur? cu arti?ti, scriitori ?i jurnali?ti, oameni de cultur?:

–  lectur? dramatizat?

–  interviuri cu scriitori, jurnali?ti sau profesori pe tema c?r?ii ?i a lecturii

 

–  benzi desenate, poezii ?i  traduceri ale elevilor

– fragmente de critic? literar? sau materiale  de promovare într-o form? inedit? a unor c?r?i ?i/sau scriitori

 

– lectur? public?

 

 

Instrumente de lucru Principalul spa?iu de lucru colaborativ a fost blogul creat creat pe platforma lewebpedagogique.com, Twinspace-ul fiind utilizat mai degrab? ca o vitrin?, ca un instrument de organizare ?i prezentare sintetic? a diferitelor activit??i. Ambele spa?ii de lucru au fost publice pe toat? durata desf??ur?rii proiectului, ceea ce i-a asigurat o bun? vizibilitate nu doar în rândul echipei pedagogice, dar ?i al familiilor ?i prietenilor elevilor. Elevii au înv??at s? utilizeze programele Audacity – pentru înregistr?ri ?i montajele audio, Photostory – pentru realizarea unor documente video pornind de la o selec?ie de fotografii, Real Player – pentru efectuarea unui montaj video, au înv??at s? publice ?i s? ilustreze cu link-uri, fotografii, documente audio ?i video articolele de blog. Prezent?rile Powerpoint au fost publicate pe site-ul http://www.slideshare.net/  înainte de  a fi integrate pe blog, materialele video pe site-ul http://www.youtube.com, iar o parte din documentele audio pe site-ul http://audioblog.arteradio.com/.
Implicarea elevilor De?i au avut vârste ?i cuno?tin?e de limb? francez? foarte diferite ?i nu se cuno?teau între ei la începutul proiectului, cei 11 elevi români au devenit foarte repede o echip? unit? de pasiunea de a citi. A fost destul de greu s? fie g?sit? o plaj? orar? comun? pentru activit??ile de grup, echipa de proiect fiind format? din elevi provenind de la 4 specializ?ri (Filologie- bilingv francez?, Matematic?-informatic?, ?tiin?ele naturii, Filologie-bilingv englez?) ?i 4 nivele de studiu (IX-XII). Solu?ii au fost îns? g?site datorit? bucuriei cu care elevii  ?i-au împ?rt??it impresiile de lectur? ?i dorin?ei lor de a descoperi nu doar universul c?r?ii, ci ?i oameni gra?ie c?rora por?ile acestui univers se deschid. In ceea ce-i prive?te pe cei 5 elevi turci, activit??ile lor s-au desf??urat în cadrul unui club eTwinning inclus în programul ?colar s?pt?mânal.
Rezultate ?i impact Acest proiect a fost, înainte de toate o încercare (reu?it?) de a demonstra c? elevii, atunci când sunt motiva?i, sunt capabili s? dep??easc? barierele lingvistice ?i s? realizeze, dincolo de distan?ele geografice ?i culturale, ni?te activit??i care merit? aprecierea colegilor ?i a profesorilor lor. Unii dintre elevii români au sfâr?it prin a se prezenta la examenul DELF, deci au reu?it s? ob?in? o diplom? a Ministerului francez al Educa?iei, valabil? pentru toat? via?a ?i recunoscut? în întreg spa?iul francofon.Pentru Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia, acest proiect a fost primul proiect eTwinning ?i a a?ezat nu doar institu?ia, ci jude?ul Alba pe lista premiilor eTwinning. Din acest motiv, Prim?ria Municipiului Alba Iulia a oferit în mai 2010 fiec?rui membru al echipei de proiect un premiu simbolic în bani ?i o diplom? de merit decernat? în cadrul unei festivit??i publice anuale de premiere a celor mai buni elevi ?i dasc?li din jude?.Blogul proiectului „Lectures partagées” este semnalat înc? din 2009 pe site-urile oficiale ale celor dou? institu?ii de înv???mânt participante la proiect.
Integrarea în curriculum(modalitatea în care activit??ile, produsele ?i finalit??ile proiectului se coreleaz? cu con?inuturi, activit??i ?i finalit??i din curriculum, la disciplina dvs. sau transdisciplinare)  Programele ?colare de limba francez? în vigoare vizeaz? pentru to?i cei patru ani de liceu formarea competen?ei de receptare a mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situa?ii de comunicare, a competen?ei de producere de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte, de realizare de interac?iuni în comunicarea oral? sau scris?, precum ?i de transfer ?i mediere a mesajelor orale sau scrise în situa?ii variate de comunicare. În ceea ce prive?te misiunile profesorului documentarist, formarea elevilor în domeniul cercet?rii documentare, dezvoltarea gustului pentru lectur? ?i formarea elevilor pentru utilizarea noilor tehnologii sunt misiuni comune atât în sistemul educativ francez, cât ?i în cel român.Se cuvine men?ionat faptul c? unele dintre activit??ile proiectului au fost desf??urate în cadrul orelor de curs, cu clasa întreag?, în func?ie de con?inuturile recomandate de programa ?colar? de limba francez? (spre exemplu: studiul unor texte apar?inând literaturii franceze ?i francofone, caracteristicile textului poetic ?i ale textului narativ, exerci?ii de traducere a unor texte cu ajutorul dic?ionarului). Evaluarea disciplinar? a produselor realizate de c?tre elevi a urm?rit: coeren?a ?i con?inutul de idei, corectitudinea gramatical? ?i lexical?, calitatea vocabularului, a?ezarea în pagin? ?i ilustrarea textului cu documente audiovizuale. Între criteriile de evaluare documentar? men?ion?m:  capacitatea de a repera informa?iile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea ?i difuza con?inuturi multimedia, num?rul de publica?ii împrumutate sau consultate în regim de sal? de lectur?.
Recunoa?tere(De men?ionat QL, EQL, Proiectul lunii, etc, Eventual, alte distinc?ii primite de parteneri în ??rile lor.)  Certificat na?ional de calitate (România ?i Turcia)Certificat european de calitate (România ?i Turcia)Premiul eTwinning 2011 la categoria  special? Limba francez? 

 

Puncte forte ale proiectului ?i lec?ii înv??ate  Sper?m c? prin acest proiect am reu?it s? contrazicem prejudecata potrivit c?reia tân?ra genera?ie nu mai cite?te. Tinerii citesc, dar citesc altfel. Au desacralizat lectura, transformând-o din alfa ?i omega form?rii intelectuale într-un act obi?nuit al unui cotidian în care textul, sunetul ?i imaginea coexist?.  Trebuie doar s? le d?m ocazia s? (ne) vorbeasc? despre lecturile lor. Vom fi cu siguran?? uimi?i. ?i prin uimire,dac? ar fi s?-l credem pe Karl Jasper, am deveni  con?tien?i de ceea ce nu cunoa?tem.  În cazul nostru, felul în care liceenii se apropie de un text sau altul ?i c?ile misterioase ?i întortocheate prin care actul de lectur? îi ajut? s? evolueze.
Referin?e   Blogul proiectului „Lectures partagées”: https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/Twinspace-ul proiectului „Lectures partagées” : http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16859/home).

.