Enseignante de français

Enseignante de français

« Amour réel dans un monde virtuel ». Pour ou contre ?

Année scolaire:2009-2010

Classe : XIe ACD (L1),  coordonnée par :  prof.Georgeta B?d?u

Objectifs :

– découvrir une chanson française

– aboutir à un débat sur le thème de l’amour

Modalité de travail : projet de groupe (2-3 membres)  ou individuel

Lieu de travail: salle de classe/CDI/salle multimédia

Durée du projet :

– du 08 octobre au 30 novembre 2009

Produit envisagé : CD-ROM contenant les produits réalisés par les élèves/exposition/blog/wiki

Etapes et consignes :

  1. Exploitation en classe de français de la chanson « Pomme C » de Calogero
    Calogero – Pomme C (selon les suggestions de la fiche pédagogique proposée sur le site http://www.vizavi-edu.ro/uploads/calogero.pdf)
  2. Consigne: « Amour réel dans un monde virtuel ». Pour ou contre ? Donnez votre opinion dans un texte argumentatif de 200 mots.
  3. Constituer les groupes de travail.
  4. Rédiger le texte.
  5. Réaliser un dépliant (matrice fournie par le professeur de français) contenant le texte argumentatif illustré.
  6. Présentation du projet dans le cadre de LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE (à voir le contexte) et /ou sur le blog http://flehccalbaiulia.wordpress.com .

Critères d’évaluation :

1. vocabulaire et orthographe lexicale : 2 p.

2. morphosyntaxe/orthographe grammaticale : 3 p.

3. capacité à raconter, à décrire, à donner ses impressions : 3 p.

4. originalité : 1 p.

1 point à tout élève pour la mise en page et le respect de la consigne.

Un exemple (tous les produits réalisés par  les élèves sont postés sur le wiki http://badauhccproiecte.wik.is)


Profesorii documentari?ti pot sus?ine examenele pentru acordarea definitiv?rii ?i a gradelor didactice II ?i I

In vara aceasta a ap?rut Ordinul de ministru  nr. 4461 din 12.07.2010 prin care se reglementeaz? modalitatea de sus?inere a examenelor pentru acordarea definitiv?rii ?i a gradelor didactice II ?i I în specializarea „profesor documentarist”. Anexa Ordinului mai sus men?ionat con?ine programa ?i bibliografia orientativ? pentru fiecare dintre cele 3 examene.

Pentru a desc?rca cele dou? documente, fie accesa?i site-ul http://www.edu.ro , fie da?i clic aici:

OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 (sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/14109)

Anexa la OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 (sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/14112)

Succes tuturor celor interesa?i!

Prof.Georgeta B?d?u

Când lectura nu (mai) este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc

Când lectura nu (mai) este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc. In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a X-a: Sec?iunea 6: Rolul proiectelor în realizarea unor parteneriate autentice în educa?ie. Alba Iulia, 28 mai 2010 (ISSN )

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca ac?iune transversal? a programului Comisiei Europene « Educa?ie ?i formare de-a lungul întregii vie?i », programul E-Twinning reprezint? o opera?iune de cooperare pedagogic? prin intermediul noilor tehnologii,  destinat? tuturor ?colilor din înv???mântul preuniversitar ?i tuturor cadrelor didactice, indiferent de disciplina predat?.

Proiectul « Lectures partagées » : un proiect de lectur? E-Twinning

Proiectul pe care am ales s?-l prezent?m la edi?ia 2010 a « Zilelor ?colii Albei » a debutat  în octombrie 2009, la ini?iativa a dou? profesoare formate în egal? m?sur? în domeniul pred?rii limbii franceze ca limb? str?in?, cât ?i în domeniul ?tiin?elor inform?rii ?i document?rii (Christelle Demange-Ducrot, Liceul francez Sainte Pulchérie din Istanbul ?i Georgeta Badau, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia).

Lansarea  propriu-zis? a proiectului a fost preg?tit? de o perioad? de 4 luni (aprilie – septembrie 2009) în care s-a ales partenerul de proiect prin intermediul site-ului  FRANC-PARLER (http://www.francparler.info/pa/annonces.php) ?i s-a purtat atât de necesara coresponden?? preliminar? între profesorii responsabili de proiect pentru  punerea la punct a liniilor directoare ale ac?iunii.

Odat? cu deschiderea anului ?colar 2009-2010, în luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor ?i înscrierea proiectului validat de c?tre directorii celor dou? unit??i de înv???mânt. Am decis ca grupul de lucru s? fie format din elevi benevoli, având vârste diferite (15-18 ani) ?i nivele diferite de cuno?tin?e de limba francez? (A2 – B1). Elevii au semnat un regulament al proiectului prin care se obligau : s? utilizeze limba francez? ca limb? de lucru ?i comunicare, s? fie politico?i, s? nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, s? respecte drepturile de autor (s? nu difuzeze documente f?r? acordul autorului lor ?i indicarea surselor de informare), s? posteze articolele ?i comentariile numai dup? validarea lor de c?tre profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul p?rin?ilor pentru difuzarea textelor ?i materialelor audiovizuale realizate de c?tre elevi în cadrul proiectului.

Mai multe piste de lucru au fost identificate de c?tre profesorii coordonatori pornind de la lectura unor texte literare (romane, poezie, teatru, proz? scurt? etc) sau de la întâlniri ale membrilor clubului de lectur? cu arti?ti, scriitori ?i jurnali?ti: lectur? dramatizat?, prezent?ri de carte, interviuri, benzi desenate, fragmente de critic? literar?, montaje video.

Toate produsele realizate de elevi au fost publicate pe blogul „Lectures partagées” (https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/) ?i în Twinspace-ul proiectului (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16859/home).

De ce am ales blogul ca instrument de lucru?

R?spunsul este simplu.  Blogurile fac parte din peisajul numeric contemporan ?i sunt utilizate în diferite domenii: educativ, artistic, politic, economic ?i social. Pentru mediul ?colar, blogul reprezint? un suport de comunicare ?i informare dinamic, simplu, care valorizeaz? în mod prioritar exprimarea scris? ?i care poate fi u?or adaptat oric?rui proiect interdisciplinar sau documentar (ateliere, coresponden?? ?colar?,  exerci?ii on-line, comunicare în interiorul unui grup de lucru, comunicare cu familia etc). Profesorilor de limba francez?, Federa?ia Interna?ional? a Profesorilor de Francez? le propune în fiecare an, începând din 2008, în perioada octombrie-mai, un concurs interna?ional de bloguri create în binom, pe o tem? dat?, de c?tre elevi ?i cadre didactice din dou? ??ri diferite.[1]

Cititorii liceeni pu?i în situa?ie de comunicare real? în limba francez?

Elevii no?tri au fost pu?i în situa?ie de comunicare real?, dar mai ales în situa?ia de a citi, de a c?uta ?i valida informa?ii prin compararea surselor, de a exprima un punct de vedere personal referitor la lecturile parcurse. Articolele postate pe blogul proiectului au fost îmbog??ite cu link-uri, imagini, documente video ?i audio, iar rubrica de „Comentarii” a permis schimbul direct de idei ?i opinii între membrii celor dou? cluburi de lectur? din Alba Iulia ?i Istambul. Totul în vederea g?sirii unui plus de sens ?i a unei motiv?ri suplimentare pentru înv??area limbii franceze.

Proiectul nostru a încurajat lectura de orice tip, de la reviste la romane-fluviu,  în limb? matern? sau în limba francez?, literatur? clasic? sau contemporan?, pe suport tradi?ional sau electronic. De o aten?ie special? s-a bucurat literatura francofon? contemporan?, recompensat? uneori prin premii prestigioase ?i adesea transpus? pe marele ecran.

Activit??ile propriu-zise ale elevilor români s-au desf??urat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, în sala multimedia a Centrului de documentare ?i informare. Accesul la Internet, multiplicarea materialelor utilizate în cadrul proiectului, realizarea înregistr?rilor audio ?i video s-au realizat cu acordul ?i sus?inerea permanent? a Conducerii institu?iei noastre.  De un real folos ne-a fost sprijinul pe care doamna Ioana Bog??an, directoarea Teatrului „Prichindel” din Alba Iulia ni l-a acordat în realizarea unui  articol inspirat de romanul „Leg?turi periculoase” al scriitorului francez Pierre Choderlos de Laclos .

Evaluarea disciplinar? a produselor realizate de c?tre elevi a urm?rit: coeren?a ?i con?inutul de idei, corectitudinea gramatical? ?i lexical?, calitatea vocabularului, a?ezarea în pagin? ?i ilustrarea textului cu documente audiovizuale.  Capacitatea de a repera informa?iile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea ?i difuza con?inuturi multimedia, num?rul de publica?ii împrumutate sau consultate în regim de sal? de lectur? au constituit criteriile de evaluare documentar? a proiectului nostru.

Blogul „Lectures partagées” a fost desemnat recent de c?tre Le Web pedagogique ?i  organizatorii salonului INTERTICE 2010[2] ca blog finalist la categoria „Liceu”a concursului interna?ional „Cel mai bun blog pedagogic al anului 2010”, concurs desf??urat în perioada aprilie-mai a anului în curs[3].  Chiar dac? acest? competi?ie este cvasinecunoscut? în România, aceast? nominalizare ne-a onorat ?i ne-a motivat pentru continuarea parteneriatelor de acest tip, autentice „motoare” ale actului educativ.

BIBLIOGRAFIE:

CANON, Cécile. Utilisation pédagogique des blogs. BELC. Stage d’été: Module A 414, Nantes, 2008.

LANCIEN, Thierry. De la vidéo à Internet, 80 activités thématiques. Paris : Hachette FLE, 2004, 128 p.

POSLANIEC, Christian; Houyel, Christine. Donner le gout de lire : des animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de lire. Paris:Editions de la Martinière, 2001, 250 p.

PROJETS-LECTURE au cœur du CDI . C.R.D.P. de l’Académie de Créteil, 1999, 141 p.

TOME, Mario.- Blogs et enseignement.- Revue en ligne Thot/Cursus, 2004.- Accessible en ligne sur : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=20999 et http://flenet.rediris.es/blog/carnetweb.html#enseignement

TREMION, Virginie.- Le blog : un outil pour l’enseignant du FLE.- Les usages des TICE en FLE/S, 2005.- Accessible en ligne sur : http://flenet.rediris.es/tourdetoile/VTremion_leblog.pps


[1] În anul ?colar 2008-2009, una dintre clasele pe care le coordonez în calitate de profesor de limba francez? (clasa a XII-a C, profil matematic?-informatic? – intensiv englez?) a reu?it performan?a de a fi laureat? la categoria 15-18 ani a  primei edi?ii a acestui concurs (lucrând în parteneriat cu elevii unei clase de la Episcopal High School- Bâton-Rouge din SUA). Blogul este accesibil la adresa: https://lewebpedagogique.com/decouvrirmonpays/ . Am descris pe larg acest proiect în articolul nostru „Când noile tehnologii ale inform?rii ?i comunic?rii intr? în ora de limba francez?…”, articol publicat în In: Universul ?colii, an X, octombrie 2008, nr. 8(98), p.19-20.

[2]Eveniment care a avut loc la Paris, între 10 ?i 12 mai 2010: http://www.intertice.fr/

[3]Informa?ii suplimentare despre acest concurs sunt disponibile la adresa: https://lewebpedagogique.com/concours/2010/03/12/concours-du-meilleur-blog-pedagogique-2010/