1.1.Introducere în bibliologie (definitie, obiect, ramurile bibliologiei)

Din punct de vedere etimologic, termenul „bibliologie » provine din grecescul „biblion » – carte ?i „logia » – ?tiin??. A?adar, „?tiin?a despre carte », ?tiin?a care sistematizeaz? ?i difuzeaz? toate cuno?tin?ele teoretice ?i practice despre carte ?i bibliotec?, elaboreaz? metodele ?i mijloacele de tezaurizare a informa?iei ?i de folosire a ei în scopul sprijinirii progresului social.

Bibliologia opereaz? cu dou? no?iuni, cu dou? realit??i distincte:

  • carte
  • bibliotec?

Prin carte se în?elege orice document scris sau tip?rit, purt?tor de informa?ii.

Prin bibliotec? se în?elege un depozit ?tiin?ific organizat al cuno?tin?elor omene?ti fixate pe suport grafic sau audio-vizual, adunate în timp, care oglinde?te evolu?ia procesului de cunoa?tere ?i crea?ie. O alt? accep?iune a termenului „bibliotec? » este aceea de „institu?ie care achizi?ioneaz? tip?rituri, manuscrise, periodice ?i alte categorii de documente (stampe, h?r?i, fotografii etc.), le conserv? ?i le organizeaz? pentru a satisface cerin?ele de informare ?i documentare ale cititorilor » (cf. Olteanu, Virgil. Din istoria ?i arta c?r?ii. Lexicon. Bucure?ti: Editura Enciclopedic?, 1992, p.47)

Obiectul bibliologiei este reprezentat de orice material purt?tor de informa?ii.

Bibliologia este o ?tiin?? complex?, având mai multe discipline care studiaz? :

  • istoria scrisului, a c?r?ii, a tiparului, a editurilor, a evolu?iei mijloacelor de imprimare ?i a metodelor de difuzare a c?r?ii;
  • tehnicile de constituire ?i completare a colec?iilor, de clasificare ?i catalogare a acestora;
  • func?ionarea ?i conducerea bibliotecilor.

Din aceast? enumerare rezult? faptul c? bibliologia are dou? feluri de discipline:

a) teoretice

b) practice (tehnice)

DISCIPLINELE TEORETICE

Principala disciplin? teoretic? este o ramur? foarte cuprinz?toare numit? Bibliologia general? sau Teoria bibliologic?. Aceast? ramur? studiaz? cartea pe trei coordonate:

  1. metodologic?: elaboreaz? principiile ?i normele comune tuturor ramurilor bibliologiei;
  2. istoric?: se ocup? de istoria scrisului, a c?r?ii ?i tiparului, a libr?riilor ?i editurilor, precum ?i de istoria bibliotecilor;
  3. interdisciplinar?: studiaz? interferen?a bibliologiei cu alte ?tiin?e ce contribuie la cunoa?terea evolu?iei culturii ?i civiliza?iei umane (filosofia, istoria, filologia, pedagogia, informatica).

Rezultatul cercet?rilor de teorie bibliologic? sunt, a?adar, de domeniul istoriei culturii ?i civiliza?iei; bibliologia general? contribuie prin investiga?ii specifice la sporirea cuno?tin?elor ?i descoperirilor privind universul spiritual al omenirii.

DISCIPLINE PRACTICE

Biblioteconomia este ramura care studiaz? ?i elaboreaz? normele de organizare, func?ionare ?i conducere a bibliotecilor. Este o ramur? practic? având drept principal obiectiv elaborarea regulilor conserv?rii ?i restituirii informa?iilor în circuitul actului de cultur?.

Bibliografia este disciplina care înregistreaz? sau analizeaz? produc?ia tipografic? dup? reguli unitar-descriptive, difuzând informa?ia intelectual? prin mijloace specifice.

Documentarea bibliologic? înregistreaz? ?i analizeaz? dup? reguli unitar-descriptive alte documente purt?toare de informa?ie decât cartea: conferin?e radio/TV, documente de cinematografie, benzi magnetice, casete audio etc.

Bibliofilia reprezint? una dintre cele mai vechi preocup?ri legate de carte. Este ramura bibliologiei care studiaz? cartea sub aspectul rarit??ii ?i valorii ei artistice. Este o ?tiin?? matur?, riguros constituit? ?i având criterii solide de stabilire a valorii ?i rarit??ii unei c?r?i.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *