2.1. Centrul de documentare si informare : scurt istoric

Centrul de documentare ?i informare în Fran?a

Înainte de 1958, în ?colile franceze existau cabinete specializate, biblioteci de clas? (în grija profesorilor de francez?), precum ?i biblioteci ale profesorilor, deservite de c?tre bibliotecari.

În anul 1958, la Liceul Janson-de- Sailly din Paris se creeaz? primul CLDP (centrul local de documenta?ie pedagogic?), destinat doar profesorilor ?i gestionat de un profesor numit de director ; acest CLDP, devenit în 1962 SD (serviciu de documentare) func?iona în paralel cu biblioteca ?colar?. Oficializarea serviciului de documentare ?i informare prin fuzionarea bibliotecii ?i a serviciului de documentare propriu-zis ?i ad?ugarea unei noi sec?ii, documenta?ia ?colar? ?i profesional?, aveau s? se realizeze în anii 1966-1967. Începând cu 1969, în Fran?a a fost pus? în practic? o politic? de dezvoltare a serviciilor de documentare ?i informare, devenite în 1973 centre de documentare ?i informare (CDI). În ceea ce prive?te func?ia de documentarist, aceasta a c?p?tat legitimitate ?i identitate prin Legea de orientare din 1989.

În 1991, toate liceele de profil general ?i tehnic, aproximativ o treime din liceele profesionale ?i trei sferturi din ?colile generale erau echipate cu un CDI. Ast?zi fiecare unitate ?colar? din înv???mântul secundar francez este dotat? cu un CDI. În plus, re?eaua SCEREN (Service Culture Editions Ressources pour l’Education Nationale), format? dintr-un centru na?ional de documentare pedagogic? (CNDP), centre regionale de documentare pedagogic? (CRDP) ?i centre departamentale de documentare pedagogic? (CDDP), a oferit ?i ofer? sprijin permanent în domeniul politicilor documentare fiec?rui cadru didactic, fiec?rui responsabil din sistemul educativ.

Experien?a francez? în acest domeniu avea s? fie cunoscut? în România gra?ie unui proiect franco-român, proiectul bilateral « Éducation à l’information en milieu rural défavorisé »- „Educa?ia pentru informa?ie în mediul rural defavorizat ».

Proiectul bilateral « Educa?ia pentru informa?ie în mediul rural defavorizat »- prezentare general?

În direct? leg?tur? cu « Programul de relansare a înv???mântului rural », program aprobat de Guvernul României în ianuarie 1999, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se stabileau reperele Proiectului bilateral româno-francez de promovare a centrelor rurale de documentare, informare ?i de formare a personalului didactic, proiect desf??urat de Ministerul Educa?iei Na?ionale în colaborare cu Serviciul de Cooperare ?i Ac?iune Cultural? din cadrul Ambasadei Fran?ei la Bucure?ti. Acest proiect va fi cunoscut sub numele de « Educa?ia pentru informa?ie în mediul rural defavorizat » ?i se va desf??ura în ?ase jude?e nominalizate de M.E.N.: Alba, Bistri?a-N?s?ud, Boto?ani, Maramure?, Neam? ?i Sibiu.

Pentru jude?ul Alba, unit??ile ?colare cuprinse în prima etap? a acestui proiect au fost Colegiul Na?ional « Horia, Clo?ca ?i Cri?an » Alba Iulia ?i ?coala General? „Iuliu Maniu » Vin?u de Jos.

Pentru a facilita crearea unor centre de documentare ?i informare eficiente s-au organizat , în ?ar? ?i în Fran?a, stagii de formare a cadrelor de conducere ?i a documentari?tilor .

În decembrie 2001 a avut loc o evaluare a centrelor de documentare ?i informare din institu?iile pilot, în urma c?reia au fost nominalizate persoanele care vor forma echipa formatorilor na?ionali în domeniul politicilor documentare.

Prin Ordinul M.E.C. nr.3248/01.03.2002, referitoare la extinderea colabor?rii dintre Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii ?i Serviciul de Cooperare ?i Ac?iune Cultural? din cadrul Ambasadei Fran?ei la Bucure?ti în ceea ce prive?te promovarea centrelor de documentare ?i informare, precum ?i formarea continu? a personalului didactic, de conducere, îndrumare ?i control ?i a personalului din centrele de documentare ?i informare, s-a stabilit cooptarea în noua etap? a proiectului a înc? 3 unit??i ?colare din fiecare jude? pilot ?i a înc? l4 unit??i ?colare din 7 jude?e: Constan?a, Vaslui, Buz?u, Olt, Hunedoara, Bac?u ?i Suceava. În anul 2003 au fost cuprinse în proiect înc? 18 jude?e: Ia?i, Gala?i, Vrancea, Covasna, Harghita, Bra?ov, Mure?, Cluj, Satu-Mare, Arad, Timi?, Cara?-Severin, Mehedin?i, Gorj, Arge?, Prahova, C?l?ra?i ?i Tulcea.

Ordinul MEC nr.3328/08.03.2002 precizeaz? dreptul caselor corpului didactic de a înfiin?a, în mediu rural ?i urban, centre de documentare ?i informare în unit??i de înva??mânt care au un minimum de dotare, spa?ii corespunzatoare ?i post de bibliotecar normat prin statul de func?ii

Prin O.M.E.C.T. nr.3707 din 08.04.2003 au fost cuprinse în proiect înc? 123 de unit??i ?colare din 18 jude?e: Ia?i, Gala?i, Vrancea, Covasna, Harghita, Bra?ov, Mure?, Cluj, Satu-Mare, Arad, Timi?, Cara?-Severin, Mehedin?i, Gorj, Arge?, Prahova, C?l?ra?i ?i Tulcea (câte 11 în jude?ele Covasna, Harghita ?i Mure? ?i câte 6 în restul jude?elor). Pentru jude?ele pilot s-a prev?zut prin documentul mai sus-men?ionat crearea a înc? 60 de CDI (câte 10 CDI în fiecare jude?), iar pentru jude?ele nominalizate în a doua etap? a proiectului crearea a înc? 48 de CDI (12 în jude?ul Bac?u ?i câte 6 în restul jude?elor).

Ordinul M.E.C.T. nr. 3278 din 23.02.2004 prevede crearea a înc? 84 de centre de documentare ?i informare, câte 15 în jude?ele Alba, Bistri?a-N?s?ud, Sibiu ?i câte 13 în jude?ele Boto?ani, Maramure? ?i Neam?. În cele 7 jude?e nominalizate în a doua etap? a derul?rii proiectului, MECT înfiin?eaz? înc? 60 de CDI, câte 10 în jude?ele Bac?u ?i Hunedoara ?i câte 8 în jude?ele Constan?a, Vaslui, Buz?u, Olt, Suceava. În cele 18 jude?e nominalizate în a treia etap? a derul?rii proiectului, MECT înfiin?eaz? înc? 123 de CDI, câte 9 în jude?ele Covasna, Gorj, Harghita, Mure?, 8 în jude?ul Tulcea, 7 în jude?ul Arad ?i câte 6 în jude?ele Arge?, Bra?ov, C?l?ra?i, Cara?-Severin, Cluj, Gala?i, Ia?i, Mehedin?i, Prahova, Satu-Mare, Timi?, Vrancea. În Bucure?ti ?i în cele 10 jude?e care vor fi cooptate în proiect în anul 2004: Bihor, Br?ila, Dâmbovi?a, Dolj, Giurgiu, Ialomi?a, Ilfov, S?laj, Teleorman, Vâlcea, MECT înfiin?eaz? 55 de CDI, câte 5 în fiecare jude?.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *