2.2.1. Regulamentul de organizare si functionare

Articolul 2 din Ordinul MEC nr. 3328/08.03.2002 privind autorizarea caselor corpului didactic de a înfiin?a centre de documentare ?i informare, define?te astfel aceste structuri: „centre de resurse pluridisciplinare care pun la dispozi?ia elevilor, cadrelor didactice ?i comunit??ii, informa?ii pe suporturi diferite(fond de carte, reviste, casete audio, video, CD-ROM-uri, calculatoare etc.), pun în practic? proiecte de anima?ie cultural?, desf??oar? activit??i pedagogice, precum ?i activit??i de formare continu? pentru personalul didactic ?i didactic auxiliar din înv???mântul preuniversitar« .

Ansamblul normelor care stabilesc principiile de organizare ?i func?ionare a centrului de documentare ?i informare ?i asigur? bunul mers al activit??ii acestuia sunt reunite în „Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Centrului de Documentare ?i Informare ».

Recomand?m urm?toarele sec?iuni ale unui astfel de Regulament:

  • programul de func?ionare
  • condi?iile de acces la spa?iul, fondul ?i serviciile oferite de CDI
  • sistemul de organizare a fondului documentar
  • instrumentele de acces la colec?iile CDI
  • drepturile ?i obliga?iile cititorilor

Dobândirea calit??ii de cititor cu drept de împrumut ?i/sau de consultare în regim de sal? de lectur? a fondului documentar al CDI sau de utilizare a spa?iului ?i aparaturii CDI presupune cunoa?terea ?i acceptarea necondi?ionat? a prevederilor acestui regulament.

Regulamentul de organizare ?i func?ionare poate suporta, de la un an ?colar la altul, modific?ri impuse de specificul institu?iei de înv???mânt în care func?ioneaz? centrul de documentare ?i informare.

Exerci?ii

  1. Citi?i cu aten?ie Regulamentul de organizare ?i func?ionare propus pentru anul ?colar 2003-2004 de c?tre Centrul de Documentare ?i Informare al Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia (Anexa 2, p.61-63) ?i stabili?i r?spunsul corect pentru punctele a – j din lista urm?toare:

a. Câte ore pe s?pt?mân? este deschis Centrul de Documentare ?i Informare? 50/40/20

b. Planificarea activit??ilor didactice desf??urate în CDI se realizeaz? cu minim 2/24/48/ de ore înainte de desf??urarea lor propriu-zis?.

c. Au drept de împrumut: 1) elevii, cadrele didactice ?i to?i angaja?ii Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an »; 2) to?i cititorii.

d. Se consult? /nu se consult? CD-ROM-uri sau dischete personale.

e. Elevii sunt/nu sunt autoriza?i s? opreasc? sau s? pun? în func?iune aparatele existente în CDI (televizor, video, casetofon, calculator).

f. Dup? consultarea unui document, acesta trebuie: 1) a?ezat corect la locul s?u; 2) a?ezat pe biroul de lucru al documentaristului; 3) l?sat pe una din mesele din CDI.

g. Nu se deschid, modific? sau ?terg fi?ierele altcuiva. Adev?rat/Fals

h. Se pot împrumuta maxim 3/5/2 documente.

i) Documentele audio-vizuale pot fi împrumutate pentru o perioad? scurt?. Da/Nu.

j) Periodicele sunt ordonate: 1) pe titluri ?i cronologic; 2) alfabetic; 3) pe domenii

2. Ce complet?ri/modific?ri ale „Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Centrului de Documentare ?i Informare » a?i dori s? fie f?cute în acest an ?colar?

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *