2.2.2. Organizarea spatiului CDI

Amenajarea spa?iului CDI se face în func?ie de specificul activit??ilor care se desf??oar? aici. În general, sunt clar delimitate urm?toarele spa?ii:

 • spa?iul de primire, împrumut ?i informare: amenajat în a?a fel încât s? permit? atât gestionarea împrumuturilor (în sistem tradi?ional ?i/sau informatizat), cât ?i activitatea cotidian? a documentaristului (gestionarea comenzilor, eviden?a publica?iilor, cotarea, clasificarea ?i catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informa?iei, evaluarea activit??ii CDI);
 • spa?iul lucr?rilor documentare (lucr?ri de referin??, lucr?ri cu caracter ?tiin?ific) trebuie s? fie riguros organizat ?i dotat cu materiale de semnalare pertinente, clare, vizibile) margareta documentarelor, etichete de semnalare, indicatoare de raft);

14

 • spa?iul consacrat presei: dotat cu mobilier special de depozitare ?i prezentare a acestei categorii de documente (suporturi înclinate, suporturi alveolare);
 • spa?iul lucr?rilor de fic?iune (romane, poezii, pove?ti, benzi desenate…); este de dorit ca acest « col? de lectur? » s? fie amenajat astfel încât s? poat? reprezenta pentru cititori o oaz? de lini?te ?i confort: m?su?e joase, fotolii, plante, materiale decorative în culori vii;

15

 • spa?iul de afi?aj ?i expozi?ii: poate fi amenajat atât în interiorul, cât ?i în exteriorul CDI (sala profesoral?, intrare în CDI, intrare în institu?ie …);

 • spa?iul destinat orient?rii ?colare ?i profesionale: dotat cu suporturi speciale ?i func?ionale, mese de lucru , un spa?iu de afi?are a informa?iilor cu privire la via?a ?colar?, concursuri, dinamica pie?ei muncii etc;

16

Alte spa?ii specifice pot fi amenajate fie în interiorul CDI, fie în anumite s?li-satelit:

 • spa?iul destinat activit??ilor de grup: acest spa?iu poate fi amenajat în interiorul CDI sau poate fi o anex? a s?lii de documentare, permi?ând elevilor s? lucreze pe grupe, sub supravegherea documentaristului sau a unui cadru didactic, f?r? a-?i deranja colegii;

 • spa?iul de documentare pedagogic?: dotat cu un fond documentar adaptat cerin?elor de lectur? ?i informare ale principalilor s?i utilizatori, cadrele didactice; este util ca acest spa?iu s? dispun? de mese de lucru ?i de cel pu?in un post informatic;

17

 • spa?iul audio-vizualului: în afara aparaturii specifice (televizor, video, radio-casetofon, boxe, c??ti, ecran de proiec?ie, retroproiector), acest spa?iu va fi echipat astfel încât s? permit? primirea unui num?r minim de 15 elevi;1
 • spa?iul informatic: destinat ini?ierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia; este util ca acest spa?iu s? fie dotat, în afara posturilor informatice, cu un videoproiector ?i un ecran de proiec?ie; este recomandabil ca monitoarele s? fie astfel amplasate încât s? fie vizibile de la biroul documentaristului, mai ales dac? toate calculatoarele sunt conectate la Internet;
 • spa?iul de multiplicare: trebuie s? aib? în dotare unul sau mai multe copiatoare ?i s? dispun? de un bun sistem de ventila?ie;
 • spa?iul de arhivare, organizat în afara CDI, poate servi depozit?rii fondului documentar vechi, rar consultat, colec?iilor speciale sau p?str?rii, în condi?ii de securitate optim?, a aparaturii audio-vizuale ?i a materialului informatic.

Foarte adesea , mai ales în centrele de documentare ?i informare mici, delimitarea strict? a acestor spa?ii nu este posibil?. Este important îns? ca centrul de documentare ?i informare s? fie func?ional ?i s? poat? r?spunde prin dispunerea mobilierului, aparaturii ?i a fondului documentar misiunii sale fundamentale: ini?ierea elevilor în tehnicile de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i restituire a informa?iei.

Suprafe?ele recomandate în lucrarea Le Livre Bleu du professeur-documentaliste, editat? în anul 2002 de c?tre CRDP din Orleans-Tours, sunt urm?toarele:

-100 m p?tra?i pentru 30 de elevi/sala de documentare

-150 m p?tra?i pentru 30-40 de elevi/sala de documentare

-175 m p?tra?i pentru 40-50 de elevi/ sala de documentare

-3 m p?tra?i/un loc pe scaun

-0,90 m p?tra?i/100 de documente

Mobilierul CDI difer? de cel al s?lilor de clas?, este agreabil, confortabil ?i solid.

Pe lâng? mobilierului clasic de bibliotec? (rafturi, suporturi pentru periodice, panouri de afi?aj, fi?iere…) sunt necesare: mese de lucru individuale, u?or de deplasat în func?ie de specificul activit??ilor CDI, mese speciale pentru posturile informatice, fotolii pentru spa?iul lecturii de destindere, suporturi speciale pentru documentele audiovizuale. Se recomand? ca în?l?imea maxim? a etajerelor pentru CDI s? fie de l,60 – 1,80 m. Având în vedere faptul c? fondul CDI cre?te în fiecare an, trebuie prev?zut un spa?iu minim de extindere a colec?iilor.

Este bine ca materialele decorative ?i de semnalare s? fie în culori calde, agreabile, iar informa?iile pe care le con?in s? fie clare ?i suficiente pentru a permite utilizatorilor orientarea u?oar? în CDI. O aten?ie special? trebuie acordat? ilumin?rii, înc?lzirii ?i asigur?rii securit??ii CDI.

Pentru imagini, vezi versiunea integral? a lucr?rii.

Exerci?ii

1. Men?iona?i spa?iile CDI pe care le pute?i identifica în imaginile urm?toare

Vezi versiunea integral? a lucr?rii (p.19).

2.Care sunt spa?iile pe care nu le-a?i putut identifica?

3. Explora?i cu aten?ie Sala audio-vizualului ?i indica?i aparatele din dotarea acesteia. Nu uita?i c? aceste aparate se deschid/închid doar cu permisiunea responsabililor CDI, respectiv a cadrului didactic care înso?e?te grupul de elevi.

4. De câte locuri aflate la dispozi?ia utilizatorilor dispune Sala de documentare ?i informare?

5. Câte posturi informatice sunt la dispozi?ia publicului?

19

 

 

Kathryn

I was wondering if anyone knows what happened to Dimepiece LA celebrity streetwear brand? I cannot check out on Dimepiecela site. I’ve read in Vanity Fair that the brand was acquired by a UK hedge fund in excess of $50 million. I’ve just bought the Dimepiece Athletic Women’s Club Hoodie from Amazon and totally love it xox

The Vapor Vault

I operate a vape shop directory and we have had a posting from a vape shop in the United States that additionally sells CBD goods. A Month later, PayPal has written to use to say that our account has been limited and have asked us to get rid of PayPal as a payment solution from our vape shop website directory. We do not offer CBD items like CBD oil. We simply provide marketing solutions to CBD companies. I have looked into Holland & Barrett– the UK’s Well known Health Store and if you take a close look, you will see that they supply a pretty wide-ranging series of CBD products, primarily CBD oil and they also happen to take PayPal as a payment method. It seems that PayPal is applying double standards to many different companies. As a result of this limitation, I can no longer accept PayPal on my CBD-related site. This has restrained my payment possibilities and right now, I am heavily dependent on Cryptocurrency payments and direct bank transfers. I have gotten in touch with a barrister from a Magic Circle law office in The city of london and they stated that what PayPal is doing is altogether illegal and discriminatory as it should be applying a systematic criterion to all companies. I am still to talk with yet another lawyer from a US law practice in London to see what PayPal’s legal position is in the United States. In the meantime, I would be very appreciative if anyone here at targetdomain could offer me with alternative payment processors/merchants that work with CBD firms.

Mateo

I was wondering if anyone knows what happened to Dime Piece LA celebrity streetwear brand? I am having trouble to proceed to the checkout on Dimepiecela site. I have read in The Sun that the brand was acquired by a UK-based hedge fund in excess of $50 m. I’ve just bought the Dimepiece Fire & Desire Case Mate Tough Phone Cases from Ebay and totally love it xox

Vape Hard

I oversee a vape shop submission site and we have had a posting from a vape shop in the USA that also offers CBD goods. A Calendar month later on, PayPal has contacted use to say that our account has been restricted and have requested us to take out PayPal as a payment method from our vape shop submission site. We do not offer CBD products such as CBD oil. We simply provide advertising and marketing services to CBD companies. I have taken a look at Holland & Barrett– the UK’s Top Wellness Merchant and if you take a close peek, you will witness that they supply a rather substantial variety of CBD products, primarily CBD oil and they also happen to accept PayPal as a settlement solution. It emerges that PayPal is administering twos sets of rules to different companies. Due to this restriction, I can no longer take PayPal on my CBD-related site. This has restricted my payment possibilities and currently, I am greatly contingent on Cryptocurrency payments and straightforward bank transfers. I have talked with a solicitor from a Magic Circle law firm in London and they explained that what PayPal is doing is completely not legal and inequitable as it ought to be applying a consistent standard to all companies. I am yet to talk with a different legal representative from a US law practice in London to see what PayPal’s legal position is in the United States. For the time being, I would be highly appreciative if anybody here at targetdomain could provide me with alternative payment processors/merchants that deal with CBD companies.

disposable carts

Does anyone know whether I am able to buy Just Delta 8 Cartridges (justdeltastore.com) from The Vapor Emporium, 5205 Cleveland Blvd, Suite 103, Caldwell, ID, 83607?

justcbd

Good Afternoon everyone ! can anyone advise where I can purchase Social CBD Tincture Lemon Ginger Drops 250mg 2000mg?

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *