2.2.2. Organizarea spatiului CDI

Amenajarea spa?iului CDI se face în func?ie de specificul activit??ilor care se desf??oar? aici. În general, sunt clar delimitate urm?toarele spa?ii:

 • spa?iul de primire, împrumut ?i informare: amenajat în a?a fel încât s? permit? atât gestionarea împrumuturilor (în sistem tradi?ional ?i/sau informatizat), cât ?i activitatea cotidian? a documentaristului (gestionarea comenzilor, eviden?a publica?iilor, cotarea, clasificarea ?i catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informa?iei, evaluarea activit??ii CDI);
 • spa?iul lucr?rilor documentare (lucr?ri de referin??, lucr?ri cu caracter ?tiin?ific) trebuie s? fie riguros organizat ?i dotat cu materiale de semnalare pertinente, clare, vizibile) margareta documentarelor, etichete de semnalare, indicatoare de raft);

14

 • spa?iul consacrat presei: dotat cu mobilier special de depozitare ?i prezentare a acestei categorii de documente (suporturi înclinate, suporturi alveolare);
 • spa?iul lucr?rilor de fic?iune (romane, poezii, pove?ti, benzi desenate…); este de dorit ca acest « col? de lectur? » s? fie amenajat astfel încât s? poat? reprezenta pentru cititori o oaz? de lini?te ?i confort: m?su?e joase, fotolii, plante, materiale decorative în culori vii;

15

 • spa?iul de afi?aj ?i expozi?ii: poate fi amenajat atât în interiorul, cât ?i în exteriorul CDI (sala profesoral?, intrare în CDI, intrare în institu?ie …);

 • spa?iul destinat orient?rii ?colare ?i profesionale: dotat cu suporturi speciale ?i func?ionale, mese de lucru , un spa?iu de afi?are a informa?iilor cu privire la via?a ?colar?, concursuri, dinamica pie?ei muncii etc;

16

Alte spa?ii specifice pot fi amenajate fie în interiorul CDI, fie în anumite s?li-satelit:

 • spa?iul destinat activit??ilor de grup: acest spa?iu poate fi amenajat în interiorul CDI sau poate fi o anex? a s?lii de documentare, permi?ând elevilor s? lucreze pe grupe, sub supravegherea documentaristului sau a unui cadru didactic, f?r? a-?i deranja colegii;

 • spa?iul de documentare pedagogic?: dotat cu un fond documentar adaptat cerin?elor de lectur? ?i informare ale principalilor s?i utilizatori, cadrele didactice; este util ca acest spa?iu s? dispun? de mese de lucru ?i de cel pu?in un post informatic;

17

 • spa?iul audio-vizualului: în afara aparaturii specifice (televizor, video, radio-casetofon, boxe, c??ti, ecran de proiec?ie, retroproiector), acest spa?iu va fi echipat astfel încât s? permit? primirea unui num?r minim de 15 elevi;1
 • spa?iul informatic: destinat ini?ierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia; este util ca acest spa?iu s? fie dotat, în afara posturilor informatice, cu un videoproiector ?i un ecran de proiec?ie; este recomandabil ca monitoarele s? fie astfel amplasate încât s? fie vizibile de la biroul documentaristului, mai ales dac? toate calculatoarele sunt conectate la Internet;
 • spa?iul de multiplicare: trebuie s? aib? în dotare unul sau mai multe copiatoare ?i s? dispun? de un bun sistem de ventila?ie;
 • spa?iul de arhivare, organizat în afara CDI, poate servi depozit?rii fondului documentar vechi, rar consultat, colec?iilor speciale sau p?str?rii, în condi?ii de securitate optim?, a aparaturii audio-vizuale ?i a materialului informatic.

Foarte adesea , mai ales în centrele de documentare ?i informare mici, delimitarea strict? a acestor spa?ii nu este posibil?. Este important îns? ca centrul de documentare ?i informare s? fie func?ional ?i s? poat? r?spunde prin dispunerea mobilierului, aparaturii ?i a fondului documentar misiunii sale fundamentale: ini?ierea elevilor în tehnicile de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i restituire a informa?iei.

Suprafe?ele recomandate în lucrarea Le Livre Bleu du professeur-documentaliste, editat? în anul 2002 de c?tre CRDP din Orleans-Tours, sunt urm?toarele:

-100 m p?tra?i pentru 30 de elevi/sala de documentare

-150 m p?tra?i pentru 30-40 de elevi/sala de documentare

-175 m p?tra?i pentru 40-50 de elevi/ sala de documentare

-3 m p?tra?i/un loc pe scaun

-0,90 m p?tra?i/100 de documente

Mobilierul CDI difer? de cel al s?lilor de clas?, este agreabil, confortabil ?i solid.

Pe lâng? mobilierului clasic de bibliotec? (rafturi, suporturi pentru periodice, panouri de afi?aj, fi?iere…) sunt necesare: mese de lucru individuale, u?or de deplasat în func?ie de specificul activit??ilor CDI, mese speciale pentru posturile informatice, fotolii pentru spa?iul lecturii de destindere, suporturi speciale pentru documentele audiovizuale. Se recomand? ca în?l?imea maxim? a etajerelor pentru CDI s? fie de l,60 – 1,80 m. Având în vedere faptul c? fondul CDI cre?te în fiecare an, trebuie prev?zut un spa?iu minim de extindere a colec?iilor.

Este bine ca materialele decorative ?i de semnalare s? fie în culori calde, agreabile, iar informa?iile pe care le con?in s? fie clare ?i suficiente pentru a permite utilizatorilor orientarea u?oar? în CDI. O aten?ie special? trebuie acordat? ilumin?rii, înc?lzirii ?i asigur?rii securit??ii CDI.

Pentru imagini, vezi versiunea integral? a lucr?rii.

Exerci?ii

1. Men?iona?i spa?iile CDI pe care le pute?i identifica în imaginile urm?toare

Vezi versiunea integral? a lucr?rii (p.19).

2.Care sunt spa?iile pe care nu le-a?i putut identifica?

3. Explora?i cu aten?ie Sala audio-vizualului ?i indica?i aparatele din dotarea acesteia. Nu uita?i c? aceste aparate se deschid/închid doar cu permisiunea responsabililor CDI, respectiv a cadrului didactic care înso?e?te grupul de elevi.

4. De câte locuri aflate la dispozi?ia utilizatorilor dispune Sala de documentare ?i informare?

5. Câte posturi informatice sunt la dispozi?ia publicului?

19

 

 

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *