2.2.4. Instrumente de acces la colectiile CDI

Instrumentul de baz? care faciliteaz? accesul publicului la depistarea rapid? a informa?iei este catalogul, fie el tradi?ional, pe fi?e, fie informatizat.

CATALOAGE CDI

Catalogul CDI reprezint? principalul instrument de informare asupra colec?iilor unui centru de documentare ?i informare. Este o baz? de date întocmit? conform unor reguli prescrise, având o destina?ie concret?: beneficiarii actului de lectur?; cataloagele tradi?ionale sunt alc?tuite din fi?e bibliografice, întocmite potrivit unui sistem coerent ?i unitar; cataloagele moderne, electronice, se bazeaz? pe tehnici de catalogare computerizat? (Pentru imagini, vezi versiunea integral? a lucr?rii).

Criteriile de întocmire a cataloagelor sunt urm?toarele:

 • forma ?i structura fondului CDI
 • adresabilitate
 • apartenen?a
 • gradul de reflectare a colec?iilor
 • felul documentelor dintr-o anumit? colec?ie

A. Dup? form? ?i structur?, cataloagele sunt:

 • alfabetice
 • sistematice
 • tematice
 • pe titluri
 • topografice
 • ale colec?iilor speciale

Criteriile de ordonare ?i constituire a acestor cataloage sunt formale, conven?ionale, vizând succesiunea unor informa?ii într-o ordine care difer? de la caz la caz.

Elementul care reprezint? intrarea în catalog se nume?te VEDET?.

Tipul catalogului Ce asigur??

Cum sunt ordonate fi?ele?

Câte fi?e se întocmesc pentru un document?
CATALOG DE AUTORI Reg?sirea documentelor c?rora li se cunoa?te autorul Alfabetic, dup? vedeta AUTOR Maxim 3
CATALOG AL TITLURILOR Reg?sirea documentelor c?rora li se cunoa?te titlul Alfabetic, dup? vedeta TITLU 1
CATALOG PE MATERII (TEMATIC) Reg?sirea documentelor dup? un subiect, o tem?, un cuvânt cheie Alfabetic, dup? vedetaMATERIE (subiect, tem?, cuvânt cheie) Mai multe
CATALOG SISTEMATIC Reg?sirea documentelor dup? un domeniu (un subiect) În ordinea cresc?toare a indicilor CZU Mai multe
CATALOG TOPOGRAFIC Permite bibliotecarului/documentaristului s? verifice starea colec?iilor În ordinea cotelor 1

B. Dup? adresabilitate, cataloagele sunt:

 • pentru public: alfabetic, sistematic, tematic…
 • de serviciu: alfabetic, sistematic, topografic

Cataloagele pentru public sunt aduse la zi, cele de serviciu tezaurizeaz? toate documentele intrate în bibliotec? de-a lungul timpului, inclusiv cele care au fost casate, furate, distruse.

C. Dup? apartenen?a fondurilor, cataloagele sunt:

 • colective (cumulative): la nivel de ora?, jude?, regiune, ?ar?
 • locale
 • na?ionale
 • interna?ionale

D. Dup? tipul documentelor, cataloagele sunt:

 • pentru c?r?i
 • pentru periodice
 • pentru documente audio-vizuale
 • pentru colec?ii speciale (carte veche, manuscrise etc)

Sunt necesare atât pentru centrele de documentare ?i informare cât ?i pentru biblioteci cataloagele alfabetice, sistematice ?i ale periodicelor.

REGULI DE ORDONARE A FI?ELOR ÎN CATALOGUL ALFABETIC

?I ÎN CATALOGUL SISTEMATIC

Catalogul alfabetic include fi?ele tuturor publica?iilor bibliotecii/centrului de documentare ?i informare în ordinea alfabetic? a numelui autorilor, iar în cazul lucr?rilor cu peste trei autori sau anonime în ordinea alfabetic? a titlurilor.

Ordonarea fi?elor în catalogul alfabetic se face potrivit standardelor de stat privind activitatea bibliotecar? ?i de informare documentar? ( STAS 8636 – 70 – Informare ?i documentare. Orânduirea în catalogul alfabetic pe nume de autori ?i titluri ?i în indexuri; STAS 8631/1 – 89 – Reguli de ordonare alfabetic? în cataloage ?i bibliografii. Principii ?i reguli generale). Astfel:

1) ordinea alfabetic? este cea dat? de alfabetul latin; pentru lucr?rile scrise cu alte alfabete se va face transliterarea conform standardelor în vigoare (STAS 5309/1 – 5 -89 – Translitera?ia ?i alfabetul latin);

2) semnele diacritice ?i accentele sunt ignorate;

3) ordonarea descrierilor la titlu se face cuvânt de cuvânt, nu liter? de liter?;

4) în ceea ce prive?te stabilirea numelui autorului ?i a ordon?rii alfabetice a fi?elor cu descriere la autor, toate regulile enun?ate în sec?iunea 2.2.3.2. „Cotarea documentelor » r?mân valabile;

5) numele de persoan? fizic? ?i colectivitate omonime se ordoneaz? astfel: numele de persoan? fizic? precede întotdeauna colectivitatea sau primul cuvânt al unui titlu (ex. CONSTAN?A, Victor/CONSTAN?A, Zaharia/CONSTAN?A. Ora?ul);

6) descrierile lucr?rilor aceluia?i autor se a?az?, dup? caz, în trei grupe distincte: descrieri principale (autor scos în vedet? singur, autor scos în vedet? împreun? cu unul sau doi coautori); descrieri în care autorul apare ca vedet? complementar? (coautor, coordonator, prefa?ator, traduc?tor, ilustrator ?.a.m.d.); descrierile lucr?rilor despre autor; pentru primele dou? categorii de descrieri se ?ine seama de limba în care sunt scrise lucr?rile: se a?az? mai întâi lucr?rile în limba original? a autorului, apoi traducerile, în ordinea alfabetic? a denumirii limbii sau în ordinea indicilor CZU corespunz?tori fiec?rei limbi.

Pentru orientarea în catalogul alfabetic se utilizeaz? fi?e divizionare (din carton sau material plastic), cu o ie?itur? în partea superioar?:

 • divizionare de mijloc (pentru literele alfabetului)
 • divizionare de stânga (pentru grupuri de litere, silabe sau început de silabe)
 • divizionare de dreapta (pentru vedete cuvinte întregi).

Catalogul sistematic con?ine fi?ele cu descrierile bibliografice principale ale publica?iilor bibliotecii, ordonate dup? con?inutul acestora, în ordinea indicilor de clasificare zecimal? universal?. În cadrul aceleia?i clase, fi?ele sunt ordonate alfabetic.

Ordonarea fi?elor în catalogul sistematic se face de la general la particular, dup? principiul CZU. Ordinea este urm?toarea:

 • indicele propriu-zis
 • indicele propriu-zis în rela?ie cu alt indice
 • indicele propriu-zis compus cu ajutorul indicilor auxiliari comuni
 • indicele propriu-zis completat cu indicii auxiliari analitici
 • indicele imediat urm?tor

Ordonarea se face de la general la particular, indicii mai pu?in restrictivi fiind a?eza?i înaintea celor mai restrictivi.

Indice Semn Exemplu
Indici principali + Semn de ad?ugare 73 + 78 Art? plastic? ?i muzic?
/ Semn de extindere 74/76 Arte grafice. Arte industriale ?i casnice
: Semn de rela?ie 78 : 821 Muzica în literatura lumii
Indici auxiliari generali = Indice de limb? 78 = 133.1 Curs de istoria muzicii în limba francez?
(0…) Indice de form? 78 (038) Dic?ionar de termeni muzicali
(1/9) Indice de loc 78 (498) Muzica în România
(=…) Indice de ras? ?i popor 78(= 135.1) Muzica la români
« … » Indice de timp 78″19″ Muzica în secolul 20
*…, A/Z Indice de subdivizare în afara CZU 796.83* kg 54 Box categoria coco?
.00… Indice de punct de vedere 796.9.003 Importan?a economic? a sporturilor de iarn?
-0… Indice de materiale ?i persoane 796.9-051 Persoane care practic? sporturile de iarn?
Indici auxiliari speciali (analitici): servesc la divizarea mai fin? a unui domeniu limitat din tabela principal? CZU sau din unele tabele auxiliare, sco?ând în relief anumite particularit??i care se repet? în acel domeniu -1/-9 Indice special cu linioar? 81-23 Limbi vii. Limbi moderne
.0 Indice special cu punct 0 821.521 Literatur? japonez?
‘1/’9 Indice special cu apostrof 903’18 Culturi sau civiliza?ii de ora?

Ca ?i în cazul catalogului alfabetic, pentru a orienta cititorul în catalogul sistematic se utilizeaz? fi?ele divizionare:

 • de mijloc (pentru clasele principale CZU)
 • de stânga (pentru diviziuni)
 • de dreapta (pentru subdiviziuni).

Este indispensabil? întocmirea unui index alfabetic al catalogului sistematic, index care s? reflecte în mod concret subiectele aflate în fondul bibliotecii ?i s? ofere utilizatorului cheia catalogului sistematic, modul de acces la no?iunile simbolizate prin indicii CZU.

Indexul alfabetic se elaboreaz? ?inîndu-se cont de principiile de alc?tuire a unui catalog alfabetic pe materii (no?iunile indexate sunt ordonate alfabetic, pentru sinonime putându-se face fi?e de trimitere cu „vezi » sau intr?ri la fiecare cuvânt în parte). Acest index alfabetic trebuie completat permanent, pe m?sura utiliz?rii de noi indici CZU.

În afara cataloagelor, popularizarea fondului documentar ?i a activit??ii CDI se realizeaz? prin:

bibliografii, expozi?ii tematice, panouri de afi?aj, lista noilor achizi?ii, lista nout??ilor WEB, buletine informative.

40

Exerci?ii

1. Stabili?i ordinea corect? a fi?elor urm?toare în catalogul alfabetic ?i în catalogul sistematic al centrului de documentare ?i informare:

a) catalog alfabetic:

b) catalog sistematic:

1.

Cota 1(038) BRI

Bricard, Isabelle

Dic?ionarul oamenilor celebri în fata mor?ii .- Albatros, Bucure?ti, 2003 .- 442 p.; 24 cm .- ISBN 973-24-0798-0

Dic?ionarul repertoriaz? ultimul sfert de or? din via?a a 1200 de oameni celebri, b?rba?i ?i femei, începând din antichitate pân? în zilele noastre. Ultimele cuvinte ale acestor muribunzi ilu?tri par s? fie, de multe ori, un fel de ultime capodopere care demonstreaz? c?, a?a cum în timpul vie?ii respec?i codul bunelor maniere, ?i moartea trebuie întâmpinat? cu o anume elegan??.

2.

Cota 3(038) DIC

Vod? Capu?an, Maria (coord.)

Dictionnaire des relations franco-roumaines: Culture et francophonie .- Editura Funda?iei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2003 .- 200 p.; 20 cm .- ISBN 973-8254-53-1

Dic?ionarul cuprinde dou? categorii de articole: prima sec?iune reprezint? un repertoriu consacrat institu?iilor, fenomenelor ?i manifest?rilor culturale care au determinat dezvoltarea rela?iilor franco-române; cea de a doua sec?iune este consacrat? personalit??ilor care au contribuit la realizarea acestor rela?ii

3.

Cota 796.5 MAF

Maftei, Ion

ABC turistic montan .- Polirom, Ia?i, 2003 .- 145 p.; 21 cm .- ISBN 973-681-199-9

Reu?ita unei excursii în mun?i depinde de modul în care este preg?tit?. Sintetizând experien?a bogat? a autorului, cartea ofer? informa?iile necesare despre echipament, alimente, ritmul de mers, posibilit??i de orientare, disciplina de grup, primul ajutor etc.

4.

Cota 004 POP

Popa, Mirela/Dragomirescu, Cristina/Statnoianu, Laura Dora

Informatica: Fi?e de lucru pentru elevi: Clasa a XI-a: Profil Matematic?-Informatic? .- Donaris, Sibiu, 9427 .- 200 p.; 23 cm .- ISBN 973-85471-4-8

Volumul include 24 de fi?e de laborator care faciliteaz? recapitularea materiei clasei a X-a ?i consolidarea anumitor cuno?tin?e de informatic?.

5.

Cota 811.135.1 BAD

Badea, Mariana

Literatura româna: Dramaturgia: Pentru elevii de liceu .- Regis Group, Bucure?ti, 2002 .- 283 p.; 20 cm .- ISBN 973-99728-9-6

În perspectiva sus?inerii examenului na?ional de bacalaureat, aceasta lucrare î?i propune s? sprijine elevii în deslu?irea ?i în?elegerea operelor literare prin însu?irea ideilor specifice fiec?rui dramaturg, prin deprinderea de a identifica tr?s?turile personajelor, precum ?i prin familiarizarea cu limbajul artistic al autorilor.

6.

Cota 821.133.1 RIM

Rimbaud, Arthur

Opere .- Polirom, Ia?i, 2003 .- 264 p., 18 cm .- ISBN 973-681-170-0

Rimbaud este poetul care a influen?at cel mai puternic poezia începutului de secol XX. Pân? la Rimbaud, experien?a poetic? era in principal experien?a crea?iei literare. Dup? el, poezia devine mijloc de cunoa?tere. Din cuprins: Poezii, Un anotimp in infern, Ilumina?iile, Opere diverse.

7.

Cota 395 MAR

Marinescu, Aurelia

Codul bunelor maniere ast?zi .- Humanitas, Bucure?ti, 2002 .- 326 p.; 20 cm .- ISBN 973-50-0262-0

Legile din codul bunelor maniere sunt legi la fel de stricte ca ?i cele din codul civil, codul penal, codul rutier etc. Cunoa?terea lor este important? pentru s?n?tatea noastr? moral?, ne împac? pe noi cu noi în?ine ?i pe noi între noi.

8.

Cota 930 FUR

Furet, François

Atelierul istoriei .- Corint, Bucure?ti, 2002 .- 348 p.; 21 cm .- ISBN 973-653-305-0

Lucrarea este o culegere de studii cu tematic? diferit?, care reflect? precup?rile variate ale autorului, de la problematica teoretic? referitoare la istoriografie la realit??ile lumii contemporane, de care istoricul se dovede?te a nu fi str?in.

42

9.

Cota 94 ROB

Robert, Jean-Noël

Roma .- BIC ALL, Bucure?ti, 2002 .- 306 p.; 21 cm .- ISBN 973-571-388-8

Se poate spune c? ?tim multe despre civiliza?ia roman? pentru c? Roma este punctul de plecare al propriei noastre civiliza?ii. Ar trebui, îns?, s? putem reconstitui punctul de vedere al romanilor asupra contemporanilor lor ?i asupra istoriei lor. Obiectivul acestei lucr?ri este de a ini?ia acest demers.

10.

Cota 159.9 BRA

Braconnier, Alain

Copilul t?u de la 10 ani pân? la 25 de ani: Manualul p?rin?ilor .- Teora, Bucure?ti, 2003 .- 400 p.; 24 cm .- ISBN 973-20-0634-X

Lucrarea î?i propune s? r?spund? la întreb?rile pe care ?i le pun p?rin?ii de azi cu privire la educa?ie, p?strând îns? o nuan?? de reflec?ie. Lumea de azi s-a schimbat, p?rin?ii trebuie s? ofere o nou? form? de educa?ie, trebuie s? ?tie s? se arate fermi, dar în acela?i timp s? r?mân? responsabili, în?eleg?tori ?i inventivi.

2. Identifica?i, pentru fiecare fi??, dou? vedete pentru un posibil catalog pe materii (catalogul tematic). Ordona?i alfabetic vedetele astfel stabilite.

Ex. Pentru documentul 10 putem stabili urm?toarele dou? vedete:

Educa?ie ?i Psihologia copilului

Vedetele pentru catalogul pe materii (catalogul tematic), ordonate alfabetic (A/Z)

Num?rul documentului

1. Verifica?i dac? cele 10 documente exist? în fondul CDI consultând catalogul alfabetic, catalogul sistematic ?i raftul cu acces liber.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *