2.2.5. Activitati specifice unui centru de documentare si informare

Centrul de documentare ?i informare poate fi utilizat în mod programat sau liber.

A. Utilizarea programat? presupune dou? tipuri de activit??i:

1. ?edin?e de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate de c?tre documentarist la începutul anului ?colar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea ?colar?, ?i în timpul anului ?colar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;

2.activit??i de ini?iere în cercetarea documentar? care se pot desf??ura în cadrul unor cursuri distincte coordonate de c?tre documentarist (cursuri op?ionale), sau în cadrul unor proiecte (inter)disciplinare desf??urate în parteneriat de c?tre documentarist ?i echipa pedagogic? .

Tabelul urm?tor prezint? sintetic diferitele activit??i care pot fi organizate în parteneriat, activit??i al c?ror principal destinatar este elevul:

Axele colabor?rii documentarist-echip? pedagogic?

Activit??i specifice

Ce î?i propun aceste activit??i?
Educa?ia pentru informa?ie
 • prezentarea CDI ?i a tipurilor de resurse
 • ini?iere în utilizarea instrumentelor de c?utare a informa?iei
 • tehnici de întocmire a diferitelor produse documentare (dosar, expozeu, sintez?, afi?…)
ini?ierea ?i formarea elevilor în cercetarea documentar?, oferirea unor instrumente de acces la informa?ie, dobândirea autonomiei în instruire
Dezvoltarea gustului pentru lectur?
 • concursuri de lectur?
 • ateliere de crea?ie literar?
 • editarea unor reviste ?colare, albume BD, romane-foto
 • cluburi de lectur?
 • întâlniri cu autori, ilustratori, ziari?ti
 • „s?pt?mâna presei »
 • lectura imaginii…
reducerea distan?ei culturale ?i psihologice dintre elev ?i carte, crearea unor situa?ii care s? motiveze pentru lectura de orice tip (lectura documentar?, lectura de pl?cere, lectura imaginii)
Educa?ia pentru orientarea ?colar? ?i profesional?
 • întâlniri cu personalit??i din diferite domenii
 • vizite
 • vizionarea/audierea unor emisiuni radio-tv
 • dezbaterea unor articole din pres?
 • prezentarea unor meserii …
s? contribuie la dezvoltarea armonioas? a personalit??ii elevilor, s? ofere informa?ii din re?eaua ?colar? ?i profesional?, s? contribuie la mai buna cunoa?tere a dinamicii pie?ei muncii, s? formeze elevii în vederea alegerii carierei ?i a respectului fa?? de munc?
Educa?ia artistic? ?i cultural?
 • spectacole
 • vizion?ri de filme
 • cluburi
 • expozi?ii
 • concursuri
 • schimburi culturale…
s? educe elevii pentru receptarea valorilor culturale, s? contribuie la promovarea valorilor autentice ?i a culturii, s? contribuie la cunoa?terea ?i respectarea valorilor patrimoniului culturii na?ionale ?i universale
Educa?ia civic? (educa?ia civic? este inclus?, într-un fel sau altul, în fiecare activitate organizat? de c?tre comunitatea educativ?)
 • ac?iuni de educare pentru protec?ia civil?, via?a privat?, s?n?tate, securitate personal?, protec?ia mediului, drepturile omului
 • ac?iuni de educare pentru respectarea normelor formale ?i informale ale vie?ii ?colare/sociale
educarea pentru respectarea normelor formale ?i informale ale vie?ii ?colare/sociale, formarea sim?ului responsabilit??ii fa?? de semeni, fa?? de valorile na?ionale, fa?? de mediul înconjur?tor

Aceste axe se îmbin? adesea armonios în structura activit??ilor propuse de c?tre Centrul de Documentare ?i Informare. Un exemplu gr?itor îl constitue, credem, proiectul de lectur? prezentat în sec?iunea Anexe a lucr?rii noastre (p.64-68).

Pentru fiecare ac?iune este util s? se întocmeasc? un « Dosar al ac?iunii »: proiect, materiale de promovare (afi?e pliante), impresii ale participan?ilor, fotografii, înregistr?ri audio/video.

B. Utilizarea liber? a centrului de documentare ?i informare

Când elevii nu au cursuri, ei pot utiliza centrul de documentare ?i informare pentru a împrumuta sau restitui o carte, pentru a consulta ?i exploata resursele documentare din curiozitate personal? sau în vederea preg?tirii unei lucr?ri solicitate de c?tre un cadru didactic, pentru a asculta o caseta, un disc, pentru a viziona diapozitive sau casete, pentru a se informa asupra vie?ii ?colii ?i a ora?ului/satului în care tr?iesc sau pentru a participa activ la via?a centrului de documentare ?i informare (recomandarea unor achizi?ii, preg?tirea c?r?ilor pentru împrumut ?i ordonarea lor la raft, efectuarea unor rezumate, preg?tirea unor expozi?ii, mediatizarea unor ac?iuni) .

Activit??i permanente ale elevilor :

 • Periodic, propune?i colegilor vo?tri o activitate de promovare a resurselor centrului de documentare ?i informare, o activitate cu caracter cultural sau o activitate de încurajare a lecturii de orice tip.
 • Fiecare activitate o ve?i preg?ti, promova ?i desf??ura cu ajutorul documentaristului ?i/sau al unui cadru didactic.

The Vape Store

I manage a vape shop directory and we have had a posting from a vape shop in the USA that additionally advertises CBD items. A Month afterwards, PayPal has contacted use to say that our account has been restricted and have requested us to take away PayPal as a payment solution from our vape shop directory. We do not retail CBD goods such as CBD oil. We only provide promotion and marketing professional services to CBD firms. I have taken a look at Holland & Barrett– the UK’s Top Health Retailer and if you take a close peek, you will witness that they promote a comparatively comprehensive series of CBD goods, specifically CBD oil and they also happen to accept PayPal as a settlement method. It appears that PayPal is administering twos sets of rules to different firms. As a result of this limitation, I can no longer take PayPal on my CBD-related site. This has restrained my payment choices and now, I am seriously reliant on Cryptocurrency payments and straightforward bank transfers. I have spoken to a barrister from a Magic Circle law firm in The city of london and they explained that what PayPal is undertaking is entirely illegal and inequitable as it should be applying a systematic standard to all companies. I am yet to consult with an additional attorney from a US law office in London to see what PayPal’s legal position is in the USA. In the meantime, I would be highly appreciative if anyone here at targetdomain could provide me with substitute payment processors/merchants that work with CBD companies.

tango 8

Does anyone know whether I can purchase Just Delta 8 Cartridges (justdeltastore.com) at Grand Traverse Vapor, 720 N Mitchel St, Cadillac, MI, 49601?

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *