„Lectures partagées”

Înv??area prin proiecte eTwinning. Compendiu de practici didactice inovative realizate prin activit??i de parteneriat cu ?coli europene. Bucure?ti: Editura Universitar?, 2013,

LECTURES PARTAGÉES (p.49)

Autor: Georgeta B?d?u

Puncte de plecare…
 

 

 

Scurt? prezentare a proiectuluiProiectul  „Lectures partagées” a debutat  în octombrie 2009, la ini?iativa a dou? profesoare formate în egal? m?sur? în domeniul pred?rii limbii franceze ca limb? str?in?, cât ?i în domeniul ?tiin?elor inform?rii ?i document?rii. Scopul proiectului a fost acela de a încuraja lectura de orice tip, de la reviste la romane-fluviu,  în limb? matern? sau în limba francez?, literatur? clasic? sau contemporan?, pe suport tradi?ional sau electronic. De o aten?ie special? s-a bucurat literatura francofon? contemporan?, recompensat? uneori prin premii prestigioase ?i adesea transpus? pe marele ecran.  Partenerii:

Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an”(www.hcc.ro) , Alba Iulia (România), Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?

 

Liceul francez „Sainte Pulchérie” (http://sp.k12.tr), Istanbul (Turcia),  Christelle Demange-Ducrot, profesor documentarist

 

Obiectivele proiectului Cadrele didactice ini?iatoare ale acestui proiect ?i-au propus:-  s? pun? elevii în situa?ie de comunicare real? pentru a le dezvolta capacitatea de lectur?, exprimare ?i în?elegere oral? ?i scris? în limba francez?-   s?  dezvolte gustul pentru lectura de calitate-  s? dezvolte capacitatea elevilor de a crea ?i difuza un con?inut multimedia

–  s? dezvolte spiritul civic al elevilor ?i capacitatea lor  de a lucra în echip?

 

Activit??i  „Lectures partagées” a fost primul proiect eTwinning la care au participat cele dou? cadre didactice ini?iatoare ale proiectului.  Locul de „întîlnire” a fost nu platforma eTwinning, a?a cum ar fi de a?teptat, ci site-ul http://www.francparler-oif.org, un site dedicat comunit??ii profesorilor de francez? din întreaga lume.  Inscrierea propriu-zis? a proiectului a fost precedat? de o perioad? de 4 luni (aprilie – septembrie 2009) în care o intens? coresponden?? prin intermediul po?tei electronice a permis punerea la punct a liniilor directoare ale ac?iunii.Odat? cu deschiderea anului ?colar 2009-2010, în luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor ?i înscrierea proiectului validat de c?tre directorii celor dou? unit??i de înv???mânt.  S-a decis ca echipa de proiect s? fie format? din elevi benevoli, proveni?i din diverse clase, având vârste diferite (15-18 ani) ?i nivele diferite de cuno?tin?e de limba francez? (A2 – B1). Prin urmare, activit??ile propriu-zise ale elevilor români s-au desf??urat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, la Centrului de documentare ?i informare al celor dou? unit??i de înv???mânt.În momentul înscrierii, to?i elevii au semnat un acord prin care se obligau ca pe toat? durata desf??ur?rii proiectului s? utilizeze limba francez? ca limb? de lucru ?i comunicare, s? fie politico?i, s? nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, s? respecte drepturile de autor (s? nu difuzeze documente f?r? acordul autorului lor ?i indicarea surselor de informare), s? posteze articolele ?i comentariile numai dup? validarea lor de c?tre profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul scris al p?rin?ilor pentru publicarea textelor ?i materialelor audiovizuale realizate de c?tre elevi  pe site-ul ?colii, al proiectului sau într-o publica?ie de interes pedagogic.Mai multe piste de lucru au fost identificate de c?tre profesorii coordonatori pornind de la lectura unor texte literare (romane, poezie, teatru, proz? scurt? etc) sau de la întâlniri ale membrilor clubului de lectur? cu arti?ti, scriitori ?i jurnali?ti, oameni de cultur?:

–  lectur? dramatizat?

–  interviuri cu scriitori, jurnali?ti sau profesori pe tema c?r?ii ?i a lecturii

 

–  benzi desenate, poezii ?i  traduceri ale elevilor

– fragmente de critic? literar? sau materiale  de promovare într-o form? inedit? a unor c?r?i ?i/sau scriitori

 

– lectur? public?

 

 

Instrumente de lucru Principalul spa?iu de lucru colaborativ a fost blogul creat creat pe platforma lewebpedagogique.com, Twinspace-ul fiind utilizat mai degrab? ca o vitrin?, ca un instrument de organizare ?i prezentare sintetic? a diferitelor activit??i. Ambele spa?ii de lucru au fost publice pe toat? durata desf??ur?rii proiectului, ceea ce i-a asigurat o bun? vizibilitate nu doar în rândul echipei pedagogice, dar ?i al familiilor ?i prietenilor elevilor. Elevii au înv??at s? utilizeze programele Audacity – pentru înregistr?ri ?i montajele audio, Photostory – pentru realizarea unor documente video pornind de la o selec?ie de fotografii, Real Player – pentru efectuarea unui montaj video, au înv??at s? publice ?i s? ilustreze cu link-uri, fotografii, documente audio ?i video articolele de blog. Prezent?rile Powerpoint au fost publicate pe site-ul http://www.slideshare.net/  înainte de  a fi integrate pe blog, materialele video pe site-ul http://www.youtube.com, iar o parte din documentele audio pe site-ul http://audioblog.arteradio.com/.
Implicarea elevilor De?i au avut vârste ?i cuno?tin?e de limb? francez? foarte diferite ?i nu se cuno?teau între ei la începutul proiectului, cei 11 elevi români au devenit foarte repede o echip? unit? de pasiunea de a citi. A fost destul de greu s? fie g?sit? o plaj? orar? comun? pentru activit??ile de grup, echipa de proiect fiind format? din elevi provenind de la 4 specializ?ri (Filologie- bilingv francez?, Matematic?-informatic?, ?tiin?ele naturii, Filologie-bilingv englez?) ?i 4 nivele de studiu (IX-XII). Solu?ii au fost îns? g?site datorit? bucuriei cu care elevii  ?i-au împ?rt??it impresiile de lectur? ?i dorin?ei lor de a descoperi nu doar universul c?r?ii, ci ?i oameni gra?ie c?rora por?ile acestui univers se deschid. In ceea ce-i prive?te pe cei 5 elevi turci, activit??ile lor s-au desf??urat în cadrul unui club eTwinning inclus în programul ?colar s?pt?mânal.
Rezultate ?i impact Acest proiect a fost, înainte de toate o încercare (reu?it?) de a demonstra c? elevii, atunci când sunt motiva?i, sunt capabili s? dep??easc? barierele lingvistice ?i s? realizeze, dincolo de distan?ele geografice ?i culturale, ni?te activit??i care merit? aprecierea colegilor ?i a profesorilor lor. Unii dintre elevii români au sfâr?it prin a se prezenta la examenul DELF, deci au reu?it s? ob?in? o diplom? a Ministerului francez al Educa?iei, valabil? pentru toat? via?a ?i recunoscut? în întreg spa?iul francofon.Pentru Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia, acest proiect a fost primul proiect eTwinning ?i a a?ezat nu doar institu?ia, ci jude?ul Alba pe lista premiilor eTwinning. Din acest motiv, Prim?ria Municipiului Alba Iulia a oferit în mai 2010 fiec?rui membru al echipei de proiect un premiu simbolic în bani ?i o diplom? de merit decernat? în cadrul unei festivit??i publice anuale de premiere a celor mai buni elevi ?i dasc?li din jude?.Blogul proiectului „Lectures partagées” este semnalat înc? din 2009 pe site-urile oficiale ale celor dou? institu?ii de înv???mânt participante la proiect.
Integrarea în curriculum(modalitatea în care activit??ile, produsele ?i finalit??ile proiectului se coreleaz? cu con?inuturi, activit??i ?i finalit??i din curriculum, la disciplina dvs. sau transdisciplinare)  Programele ?colare de limba francez? în vigoare vizeaz? pentru to?i cei patru ani de liceu formarea competen?ei de receptare a mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situa?ii de comunicare, a competen?ei de producere de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte, de realizare de interac?iuni în comunicarea oral? sau scris?, precum ?i de transfer ?i mediere a mesajelor orale sau scrise în situa?ii variate de comunicare. În ceea ce prive?te misiunile profesorului documentarist, formarea elevilor în domeniul cercet?rii documentare, dezvoltarea gustului pentru lectur? ?i formarea elevilor pentru utilizarea noilor tehnologii sunt misiuni comune atât în sistemul educativ francez, cât ?i în cel român.Se cuvine men?ionat faptul c? unele dintre activit??ile proiectului au fost desf??urate în cadrul orelor de curs, cu clasa întreag?, în func?ie de con?inuturile recomandate de programa ?colar? de limba francez? (spre exemplu: studiul unor texte apar?inând literaturii franceze ?i francofone, caracteristicile textului poetic ?i ale textului narativ, exerci?ii de traducere a unor texte cu ajutorul dic?ionarului). Evaluarea disciplinar? a produselor realizate de c?tre elevi a urm?rit: coeren?a ?i con?inutul de idei, corectitudinea gramatical? ?i lexical?, calitatea vocabularului, a?ezarea în pagin? ?i ilustrarea textului cu documente audiovizuale. Între criteriile de evaluare documentar? men?ion?m:  capacitatea de a repera informa?iile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea ?i difuza con?inuturi multimedia, num?rul de publica?ii împrumutate sau consultate în regim de sal? de lectur?.
Recunoa?tere(De men?ionat QL, EQL, Proiectul lunii, etc, Eventual, alte distinc?ii primite de parteneri în ??rile lor.)  Certificat na?ional de calitate (România ?i Turcia)Certificat european de calitate (România ?i Turcia)Premiul eTwinning 2011 la categoria  special? Limba francez? 

 

Puncte forte ale proiectului ?i lec?ii înv??ate  Sper?m c? prin acest proiect am reu?it s? contrazicem prejudecata potrivit c?reia tân?ra genera?ie nu mai cite?te. Tinerii citesc, dar citesc altfel. Au desacralizat lectura, transformând-o din alfa ?i omega form?rii intelectuale într-un act obi?nuit al unui cotidian în care textul, sunetul ?i imaginea coexist?.  Trebuie doar s? le d?m ocazia s? (ne) vorbeasc? despre lecturile lor. Vom fi cu siguran?? uimi?i. ?i prin uimire,dac? ar fi s?-l credem pe Karl Jasper, am deveni  con?tien?i de ceea ce nu cunoa?tem.  În cazul nostru, felul în care liceenii se apropie de un text sau altul ?i c?ile misterioase ?i întortocheate prin care actul de lectur? îi ajut? s? evolueze.
Referin?e   Blogul proiectului „Lectures partagées”: https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/Twinspace-ul proiectului „Lectures partagées” : http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16859/home).

.

„Cuvinte pentru a vedea”: un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea operelor de art? în ora de limba francez?

B?d?u, Georgeta; Cri?an, Alina.„Cuvinte pentru a vedea”: un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea operelor de art? în ora de limba francez?. In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XIII-a: sec?iunea Multiculturalism în sistemul educa?ional, 14 iunie 2013 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2013, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

În via?a cotidian?, schimbul de informa?ii este indispensabil ?i ne face existen?a respirabil?. Comunic?m pentru a umple un vid, cuvintele dau un sens fiec?rei zile din existen?a noastr?. Sala de clas? nu poate func?iona altfel. Dac? dorim ca elevul s? fie motivat pentru a vorbi ?i a comunica în limba str?in?, trebuie s? creem situa?ii de comunicare cât mai apropiate de via?a real?.

Este lesne de în?eles c?  pentru liceenii anului 2013 via?a real? este indisolubil legat? noile tehnologii, în general, ?i de Internet, în special. Spre deosebire de alte mijloace de informare, site-urile Internet ofer? adesea trei canale de acces la sens : imagini (animate sau nu), text scris ?i comentariu oral.  Iar aceast? triad? faciliteaz?, evident, în?elegerea textului în limb? str?in?, în cazul nostru în limba francez?.

Experien?a didactic? pe care o vom descrie în articolul nostru ne-a fost inspirat? de site-ul francez http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire, site prin intermediul c?ruia se desf??oar? de 13 ani concursul interna?ional „Des mots pour voir, histoires de l?histoire de l’art”/”Cuvinte pentru a vedea, pove?ti din istoria artei”. Competi?ia finan?at? de Regiunea Centru ?i Academia francez? Orléans-Tours se adreseaz? tinerilor francofoni de 13-20 de ani din lumea întreag? ?i presupune redactarea unor texte în limba francez? pornind de la o oper? de art? inclus? în patrimoniul universal. Tinerii participan?i au ocazia s? dea frâu liber sensibilit??ii lor artistice ?i literare, dar ?i capacit??ii de a g?si, a sintetiza ?i a include într-un text literar de circa 750 de cuvinte informa?ii ?tiin?ifice ?i istorice corepunz?toare epocii în care a fost realizat? opera de art? inspiratoare.

Imaginile sunt alese de c?tre organizatori (Liceul francez „Marguerite de Navarre” din Bourges ?i Asocia?ia „ Imageimaginaire”) ?i sunt grupate pe teme care corespund programei de „Istoria artei” pentru înv???mântul secundar din Fran?a (Spa?iu ?i timp, Art? ?i tehnic?, Ruptur? ?i continuitate, Mituri ?i religii, Art? ?i cultur?, Art? ?i putere). Acestor 6 teme li se adaug? o a 7-a, inspirat? de concursul francofon „Dis-moi dix mots”/”Spune-mi zece cuvinte”.

Pentru edi?ia a XIII-a a concursului, candida?ii au trebuit s? se înscrie pe site-ul concursului începând cu 10 septembrie 2012 ?i s? textul  pân? în data de 25 martie 2013.

Concursul are 3 categorii de vârst? pentru cei care studiaz? limba francez? ca limb? matern? ?i o singur? categorie pentru cei care studiaz? limba francez? ca limb? str?in?. Site-ul oficial al concursului înregistreaz? pentru edi?ia 2012-2013 un num?r de 967 de concuren?i din peste 30 de ??ri, dintre care 89 la categoria „Limba francez? studiat? ca limb? str?in?”.

Câ?tig?rul locului I prime?te drept premiu un laptop, iar ocupan?ii locurilor II ?i III cîte un lector mp3. To?i laurea?ii ?i cei 50 de elevi nominaliza?i primesc câte o carte/un CD-ROM/un DVD în leg?tur? cu tema concursului, precum ?i  un exemplar din catalog.

Fiec?rei categorii i se acord? cele 3 premii ?i exist? 2 premii speciale, cel al Regiunii Centru ?i cel al Concursului „Dix-moi dix mots”.

Dac? în anii preceden?i i-am încurajat s? participe la concurs pe elevii care s-au remarcat prin talentul lor literar în cadrul activit??ilor ?i proiectelor pe care le-am desf??urat împreun?, în acest an am decis s? propunem un proiect de grup  în care s? fie implica?i to?i elevii celor 3 clase vizate. Am ales clasa a X-a F (L1), profil Filologie-Bilingv francez? ?i clasele a X-a E ?i a XI-a E, profil Filologie-Bilingv Francez? (L2).

Proiectul a fost perfect articulat cu programele de limba francez? în vigoare care prev?d pentru fiecare din anii de studiu viza?i lectura imaginii, elemente de cultur? ?i civiliza?ie francofon?, redactarea ?i/sau traducerea unor texte în limb? francez? cu ajutorul dic?ionarelor.

Obiectivele proiectului:

  1. a) documentare:

– dezvoltarea capacit??ii de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i transmitere a informa?iei sub o form? specific?

– dezvoltarea competen?ei de creare ?i difuzare a unor con?inuturi multimedia

  1. disciplinare

–  dezvoltarea capacit??ii de receptare a mesajului oral ?i scris

– dezvoltarea capacit??ii de exprimare oral? ?i scris?

– dezvoltarea interesului pentru studiul limbii franceze

– dezvoltarea capacit??ii de interpretare a imaginii fixe

Etapele proiectului:

Intr-o prim? etap?, în luna ianuarie 2013, le-am prezentat elevilor în videoproiec?ie proiectul cultural în care urmau s? fie implica?i, calendarul activit??ilor ?i criteriile de evaluare a produsului final. De asemenea, în sala multimedia a Centrului nostru de Documentare ?i Informare (CDI), fiecare elev a avut posibilitatea s? exploreze site-ul concursului „Des mots pour voir, histoires de l?histoire de l’art”/”Cuvinte pentru a vedea, pove?ti din istoria artei” ?i s? citeasc? unele dintre textele participan?ilor la precedenta edi?ie.

In aceea?i lun?, în orele de limba francez?, s-au studiat elementele de baz? ale textului narativ ?i ale textului descriptiv, pornind de la texte laureate la edi?iile precedente ale concursului.

Fiecare elev a ales o imagine din galeria propus? pe site-ul concursului interna?ional ?i a c?utat, în afara orelor de curs, la CDI sau pe calculatorul personal, informa?ii despre artist ?i contextul cultural ?i istoric în care a fost realizat? opera de art? aleas?.

În luna februarie, fiecare elev a imaginat o poveste pornind de la imaginea respectiv?. Am respectat ?i în acest moment al proiectului recomand?rile competi?iei interna?ionale. Autorul a avut de ales între a scrie povestea din perspectiva artistului, a comanditarului operei de art?, a operei îns??i, a unui perosnaj din opera de art? sau a spectatorului contemporan. Dificultatea cea mai mare cu care s-au confruntat liceenii a fost inserarea datelor istorice reale în textul de fic?iune, f?r? a  afecta coeren?a ?i credibilitatea pove?tii imaginate de ei. Desigur, calitatea textelor a fost foarte diferit? de la un elev la altul, dar toat? lumea dus la bun sfâr?it aceast? prim? sarcin? de lucru.

In etapa urm?toare (februarie-martrie), am alocat 2 ore de curs traducerii textelor în limba francez?, cu ajutorul nostru ?i al dic?ionarelor tradi?ionale sau on-line. Fiecare text a fost transpus, mai apoi, în format electronic ?i transmis prin email profesorilor de limba francez? ai clasei. Dup? validarea traducerii, elevii au lucrat la punerea în pagin? a textului (format A4, Times New Roman 12, interlinie 1,5) ?i la inserarea imaginii care a constituit punctul de plecare al pove?tii.

Cu ocazia Zilei Francofoniei (20 martie 2013) am organizat în sala de clas? o expozi?ie cu plan?ele finalizate.

În perioada martie-mai 2013, fiecare elev a prezentat în fa?a clasei textul creat, în videoproiec?ie ?i/sau în fotocopie.

Criteriile de evaluare a produselor finale realizate de elevi au fost cele pe care le utiliz?m în mod obi?nuit pentru oricare alt exerci?iu de producere de texte scrise sau orale în limba francez?: respectarea cerin?ei: 2 p; calitatea redact?rii: 2 p (corectitudine morfosintactic? ?i lexical?, punctua?ie); originalitatea ?i coeren?a asocierii text-imagine: 2 p; calitatea prezent?rii orale (expunere liber?, corectitudine, pronun?ie, capacitatea de a interac?iona): 3 p;1 punct acordat din oficiu fiec?rui elev.

Înainte de 25 martie 2013, am înscris la concursul interna?ional „Des mots pour voir, histoires de l?histoire de l’art” 5 lucr?ri din clasa a X-a E (prof.coord. Georgeta B?d?u) ?i 2 lucr?ri din clasa a XI-a E (prof.coord. Alina Cri?an). Elevele noastre au concurat cu al?i 81 de tineri din România, Fran?a, Italia, Federa?ia Rus?, Croa?ia, Ghana, Guyana Francez?, India, Iugoslavia, Spania ?i Senegal.

Am avut bucuria ca 3 dintre elevele noastre s? se reg?seasc? printre cei 7 nominaliza?i de la categoria „Limba francez? ca studiat? ca limb? str?in?” : Diana-Cristina Epure ?i Andreea-Maria Stoica, clasa a XI-a E (prof.coord. Alina Cri?an) ?i Roxana-Emilia Luca, clasa a X-a E( (prof.coord. Georgeta B?d?u), iar aceasta din urm? a ob?inut premiul II. Fiecare dintre elevele nominalizate, precum ?i eleva laureat?, au primit pe diplome care atest? performan?a lor, precum ?i invita?ia de a participa la festivitatea de decernare a premiilor, eveniment care a avut loc la Bourges (Fran?a) în data de 7 iunie 2013, invita?ii pe care, din p?cate, nu le-au putut onora.

Toate produsele finale realizate de elevi în cadrul proiectului nostru pot fi consultate în format electronic la CDI (DVD), iar textele participan?ilor la concursul interna?ional pot fi citite pe site-ul oficial al competi?iei.

Bibliografie ?i sitografie:

ROEGIERS, Xavier. Une pédagogie de l´intégration [carte on line]. Bruxelles : Boeck et Larcier, 2003. Disponibil? la adresa : http://books.google.cz/books?id=sNMLlzeUFZ4C&pg=PA260

BEACCO, Jean – Claude (2000), La dimension culturelle des enseignements de langue, Paris, Ed. Hachette.

CADET, Christiane ; Charles, René ; Galus, Jean-Luc. La communication par l’image. Paris : Nathan, [s.a.].

IMAGEIMAGINAIRE: site-ul oficial al concursului „Des mots pour voir, histoires de l’historie de l’art”. Disponibil la adresa  http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/

IMAGINAIRE: site-ul oficial al concursului „Des mots pour voir, histoires de l’historie de l’art”. Disponibil la adresa  http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/

Poezia care une?te sau despre importan?a redact?rii creative în ora de limba francez?

 Articol publicat în: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XII-a: sec?iunea Multiculturalism în sistemul educa?ional, 08 iunie 2012 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2012, 1 CD-ROM (ISSN 1844-8313)

  

Festivitatea de premiere concursului interna?ional de crea?ie francofon? «Poésie en liberté»(2011)

Site-ul oficial al concursului: https://www.poesie-en-liberte.fr

Asemenea oric?rei alte activit??i pedagogice care trece dincolo de zidurile rutinei, redactarea creativ? nu trebuie, în opinia noastr?, s? fie conceput? ?i prezentat? ca o recompens? sau ca o activitate ludic?, propus? în preajma vacan?elor ?colare, atunci când elevii, obosi?i ?i distra?i, nu mai au dorin?a de a înv??a.

Consider c? genul acesta de activitate trebuie propus în mod regulat în cadrul programului ?colar pentru ca elevii s?-i în?eleag? utilitatea, pentru a se obi?nui cu modul de lucru, pentru a evita ca produsul în sine s? devin? un fel de cirea?? de pe « tortul didactic ».

Evident, secven?ele de redactare creativ? nu pot ?i nici nu trebuie s? înlocuiasc?, ci s? completeze activit??ile «obi?nuite» de predare-înv??are.

Înainte de pune în practic? o secven??  de scriere creativ?, profesorul trebuie s? fie convins de utilitatea ei ?i s? o preg?teasc? atent. Va trebui s? aleag? un moment potrivit, spre exemplu finalul unei unit??i de înv??are ?i s? conceap? o serie de activit??i cu grad de dificultate progresiv, stabilite în concordan?? cu vârsta ?i nivelul de cuno?tin?e ale elevilor.  Pentru a nu permite descuraj?rii ?i plictiselii s? se intaleze în rândul elevilor, cadrul didactic trebuie s? conceap? un itinerar, ni?te repere ?i ni?te limite ale acestui joc de-a scriitorul.

Atelierele de scriere  se bazez? pe utilizarea constrângerilor. Iar aceste constrângeri se refer?, în cazul nostru, la respectarea sarcinilor de lucru, inclusiv a cerin?elor de redactare. Sunt con?tient? c? s-ar putea invoca faptul c? a scrie respectând anumite limite ale inven?iei înseamn? a bloca imagina?ia ?i exprimarea. Dup? p?rerea mea, acest fapt conteaz? mai pu?in. Experien?a de teren mi-a dovedit c?  atunci când elevilor li se cere s? scrie o poezie sau un text în proz? f?r? a li se da o tem? sau f?r? a li se pune la dispozi?ie «ramura lexical? » pe care imagina?ia lor  s? construiasc? miraculoasele cristale ale textului, ei vor elabora adesea produse literare de o banalitate descurajant? care vor gravita în jurul eternelor subiecte : natura, iubirea, pacea, r?zboiul etc. Mai mult decât atât, elevii care nu au obiceiul s? scrie, fie ?i într-un jurnal intim, se vor panica în fa?a foii albe ?i vor invoca mii de scuze pentru a refuza s? lucreze : « nu am idei, nu ?tiu cum s? încep, nu ?tiu s? scriu în limba francez?… ». Constrângerea profesorului îi ajut? în aceste momente, îi ghideaz? ?i îi inspir?. Un cuvânt poate declan?a o serie de idei, poate risipi, încet, încet angoasa paginii albe ?i poate face loc pl?cerii de a intra în jocul imagina?iei, de a descoperi, de a înv??a.

 Când dorim s? punem în practic? un demers didactic care s? includ? o secven?? de redactare creativ?, mi se pare util s? începem prin a propune jocuri colective, modele simple, u?or de imitat sau de ce nu, de pasti?at. Chiar ?i elevul cel mai recalcitrant poate fi convins s? intre în joc. Dac? elevul sus?ine c? nu ?tie s? scrie, îi furniz?m o tehnic?, dac? nu are idei, încerc?m s?-i furniz?m ni?te stimuli. În calitate de profesori, trebuie s? facem totul pentru ca nimeni s? nu r?mân? izolat, în afara jocului.

In ceea ce prive?te evaluarea textelor elevilor, consider c? genul acesta de produs nu trebuie s? fac obiectul unei evalu?ri clasice, prin not?, deoarece acest tip de evaluare ar putea determina refuzul anumitor elevi de a participa la activitatea propus?. Corectitudinea morfosintactic? ?i lexical? nu va fi, desigur, ignorat?, dar evaluarea compete?ei de exprimare scris? va trebui f?cut? cu tact ?i nu neap?rat cuantificat? într-un num?r precis de puncte.  Scopul în sine este ameliorarea competen?ei de redactare/traducere a unui text în limba str?in?. Iar aceast? ameliorare se realizeaz? prin reperarea dificult??ilor, identificarea erorilor ?i în?elegerea cauzei care le-a produs pentru a le evita în viitor. Mi se pare mult mai important s? punem în valoare reu?ita elevilor, decât s?-i penaliz?m pentru ceea ce a blocat sau întârziat reu?ita. Textele elevilor pot fi rescrise corect, afi?ate în sala de clas?, strânse într-o revist? ?colar?, publicate într-o rubric? special? pe site-ul ?colii (cu acordul autorilor ?i al familiei, în cazul elevilor minori), încurajarea elevilor-autori s? participe la concursuri de profil.   

Am ales pentru exemplificare o activitate pe care am experimentat-o pentru prima oar? în 2004 ?i pe care am propus-o de atunci în fiecare an, sub forme u?or modificate, elevilor cu care lucrez la Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia: scrierea unui haïku. Este o activitate care care nu necesit? pentru punerea ei în practic? decât un set de fotocopii sau acces la o sal? cu conexiune Internet, o coal? de hârtie pentru redactare, un creion ?i… mult? imagina?ie.

Am demarat activitatea cu o clarificare a termenului haïku. Se ?tie c? haïku-ul este un gen de poezie cu form? fix?, tradi?ional japonez?, alc?tuit? din 17 silabe repartizate pe 3 versuri formate din 5, 7, 5 silabe. Poetul exprim? ceea ce i se întâmpl? la un moment dat ?i sugereaz? o stare interioar? f?r? s? o numeasc?.   Este un gen de poezie care se scrie dintr-o r?suflare, pentru care nu se recomand? o munc? laborioas? ?i con?tient? de construire a versului, deoarece spontaneitatea este foarte important?. Poetul spune ceea ce vede, nu vorbe?te despre mistere ?i nici despre starea sa sufleteasc?. Haïku-ul arat?, nu demonstreaz?. Pentru genul clasic de haïku exist? 5 categorii legate de cele 4 anotimpuri. Haïku-ul modern respect? mai pu?in aceste reguli ?i este adesea mai pu?in impersonal.

Dup? ce elevilor le-au fost prezentate aceste no?iuni de baz?, am trecut la lectura câtorva haïku-uri clasice ?i contemporane, traduse din japonez? în limba francez?. Chiar dac? traducerea face ca uneori desp?r?irea în silabe s?-?i piard? caracterul regulat, poemele p?streaz? în  mod evident tu?a nipon?, ceea ce constituie un avantaj[1] :

Bashô (1644-1694)

Un éclair

Dans l’obscurité éclate

Le cri du héron.

Sanki SAITO (1900-1962)

Soir d’automne

la marée emporte

les restes d’un grand poisson.

Arakida Moritake (1473-1549)

Tombée de la branche

Une fleur y est retournée :

c’était un papillon !Kaneko Tota  (1919-)

Même le cimetière a brûlé

des cigales comme de la viande calcinée

sur les arbres.

In continuare, pentru a-i face pe elevi s? în?eleag? faptul c? poezia de tip haïku nu face decât s? creeze o imagine vizual? din natur?, le-am cerut s? transpun? într-un desen personal, o fotografie sau o reproducere a unei opere de art? (un bun prilej pentru a descoperi colec?ia de albume de art? a Centrului de documentare ?i informare) ceea ce reflect? poemul ales (activitate desf??urat? pe parcursul a 7 zile, în afara orelor de curs). În etapa urm?toare, pornind de la imaginile ?i desenele propuse de elevi, respectând tema integratoare ?i utilizând asocierile de idei (metoda brainstorming), le-am cerut elevilor s? redacteze individual un haïku. Le-am explicat faptul c? este foarte important s? fac? apel la cele cinci sim?uri pentru a resim?i emo?i creat? de poemul haïku pe cale de a se na?te. Elevii au lucrat cu dic?ionarele, au fost nevoi?i s? schimbe de mai multe ori ordinea cuvintelor pentru a respecta num?rul de silabe impus, s-au revoltat sau entuziasmat. O or? special? a fost alocat? activit??ii de finisare ?i punere în pagin? a poemelor care, la sugestia elevilor, au fost ilustrate cu desene ?i/sau fotografii reprezentative ?i afi?ate în sala de clas?.

Chiar dac? nu am ob?inut ni?te perle literare, fiecare elev a finalizat aceast? prim? activitate a lor de redactare a unui poem în limba francez?. Ceea ce pentru mine a fost mai mult decât mul?umitor. Iat? mai jos dou? exemple de poeme redactate de elevele mele de clasa a IX-a, în 2 ani diferi?i :

Mes brascri d’arbres/Chardons de la vallée qui/Glissent froids sur moi.  (Miruna Dragoman, 2004)

Au pied de l’arbre/Sous la sécheresse nue de l’été/Mon âme vit encore.  (Bogdana Corcoz, 2007)

Unii dintre elevi au reflectat asupra poemului, l-au ajutat s? creasc?, s? devin? o altfel de poezie ?i l-au trimis în lume. Este cazul Mirunei Dragomir, elev? pe atunci în clasa a IX-a, care a ob?inut în prim?vara lui 2004 Premiul III la Concursul  Prix International des Jeunes Auteurs (PIJA) ?i al c?rei text a fost publicat într-un volum colectiv ap?rut la editura eleve?ian? Hèbe. Sau al elevei Lia P??an care a ob?inut în  2011 Premiul I la Categoria « Licee din str?in?tate. Clasa a X-a » a concursului interna?ional de crea?ie francofon? « Poésie en liberté ».

De ce continui s? propun elevilor mei aceast? activitate atunci când ei abia p??esc în liceu ? Pentru c? îmi place s?-i v?d (atât pe ei, cât ?i poemele lor) crescând, maturizându-se ?i îmi place s? cred c? o f?râm? din aceast? maturizare se datoreaz? ?i efortului meu cotidian de a-i ajuta s? (se) descopere, efort care d? un sens profesiei de dasc?l.

Extras video din emisiunea pe care postul de televiziune AlbaTV a realizat-o cu cele dou? eleve premiate ale edi?iei 2011 a concursului « Poésie en liberté »: https://lewebpedagogique.com/flegbadau/2012/01/12/poesie-en-liberte-2012-concurs-international-de-poezie-in-limba-francez/

 

BIBLIOGRAFIE:

JOQUEL, Patrick. La poésie contemporaine à l’école: pistes pour les enseignants. Clichy: Editions du Jasmin, 2012.

POSLIANEC, Christian. Donner le goût de lire : des animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture. Paris : Editions Sorbier, 2001

Recherche documentaire et maîtrise de l’information : formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. Rouen : CRDP de Haute Normandie: IUFM de Rouen, 2000.


[1]

« Întâlniri nea?teptate » : un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea imaginii cinematografice în ora de limba francez?

Articol publicat în Simpozionul na?ional « Zilele ?colii Albei »: Simpozion de didactic?: edi?ia a XI-a: Sec?iunea 9: Proiecte educative în structuri infodocumentare. Alba Iulia, 03 iunie 2011 (ISSN  1844-8313)

Când filmul intr? în ora de limba francez?, dinamismul cursului se schimb?, cu siguran??. Este ceea ce ne propunem s? demonstr?m prin descrierea unei activit??i incluse într-un proiect mai amplu, « Amurg în ?coala ta » (inspirat de succesul enorm al seriei de romane Twilight ale scriitoarei americane Stephanie Meyer), proiect pe care l-am gândit pentru anul ?colar 2010-2011 împreun? cu bibliotecara Casei Corpului Didactic Alba, Viorica Gen?iana Oni?oru ?i despre care voi vorbi pe larg cu o alt? ocazie[1].

Pornind de la programa de limba francez? în vigoare pentru clasele a XI-a ?i a XII-a, care prevede atât pentru nivelul L1, cât ?i pentru nivelul L2, lectura imaginii, mi-am propus o ini?iere a elevilor în studiul benzii desenate ?i a romanului-foto.

În luna martie 2011, le-am propus elevilor o or? de curs în Centrul de Documentare ?i Informare pentru a-i familiariza cu  structura unei benzi desenate pornind de la analiza unor plan?e din colec?ia de reviste «J’aime lire» (Îmi place s? citesc). Interesul elevilor ?i pl?cerea vizibil? cu care au r?sfoit revistele ?i albumele de benzi desenate m-au încurajat ?i m-au f?cut s? iau decizia de a introduce mai frecvent acest tip de suport în procesul de predare-înv??are a limbii franceze chiar ?i la clasele din ciclul superior al liceului.

 De ce am ales romanul-foto?

Mai pu?in cunoscut decât banda desenat?, romanul-foto[2] are în comun cu aceasta dou? elemente esen?iale : imaginea ?i textul. Activitatea de elaborare a unui astfel de document este complex? ?i necesit? o preg?tire prealabil? a elevilor. Prin urmare, în cadrul «S?pt?mânii Francofoniei» (14-17 martie 2011) am organizat mici ateliere de ini?iere în studiul benzilor desenate, respectiv romanului-foto. Elevii au fost familiariza?i cu vocabularul specific benzii desenate/romanului-foto, au înv??at c? desenele/fotografiile (images/photos) sunt plasate în vigniete (vignettes) dispuse pe o plan?? (planche) în diferite casete (cases), într-o succesiune coerent? care red? nu doar povestea, ci ?i ambian?a în care se desf??oar? diferitele întâmpl?ri ?i aventuri ale personajelor, iar  zgomotele ?i sunetele sunt redate sub form? de onomatopee. În binom, elevii au identificat în revistele utilizate drept material didactic personaje care dialogheaz? pe tonuri diferite prin intermediul bulelor (bulles ou phylactères) ?i au în?eles c?  sensul de lectur? al benzii desenate/romanului-foto este de la stânga la dreapta, de sus în jos.

Analiza în videoproiec?ie a unei plan?e de roman-foto disponibil? on line a constituit punctul de plecare al unor explica?ii detaliate referitoare la diferitele cadre (plan general, plan larg, plan mediu, plan american, plan italian, gros-plan…), ?i importan?a lor într-un povestire în imagini.[3]

Doar dup? aceste etape preg?titoare le-am prezentat elevilor din 4 grupe diferite (XI C, XI E, XII E, XII ACD) proiectul Rencontres inattendues» (Întâlniri nea?teptate) a c?rui „fi?? de identitate” o red?m mai jos:

Denumirea proiectului: Rencontres inattendues

Durata: 14 martie – 19 mai 2010

Obiective:

a. documentare:

1. familiarizarea elevilor cu structura ?i tehnica de realizare a unui roman-foto

2. dezvoltarea capacit??ii de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i transmitere a informa?iei sub o form? specific?

3. dezvoltarea competen?ei de creare ?i difuzare a unor con?inuturi multimedia

b. disciplinare

1. dezvoltarea activit??ii de receptare a mesajului oral ?i scris

2. dezvoltarea capacit??ii de exprimare oral? ?i scris?

3. dezvoltarea interesului pentru studiul limbii franceze

Produs final: crearea unei casete de roman-foto pornind de la dou? filme diferite al c?ror punct comun este convie?uirea fiin?elor umane cu fiin?e supranaturale.

Etape:

1. prezentarea proiectului în cadrul «S?pt?mânii francofoniei»; materialele didactice ?i un exemplu de produs final, elaborate de profesorul coordonator al proiectului, au fost publicate pe blogul proiectului pentru ca elevii s? le poat? consulta în orice moment de la orice calculator cu conexiune Internet;

2. constituirea echipelor (3 membri);

3. în autonomie: vizionarea ?i selectarea a dou? scene din dou? filme diferite (consultabile pe DVD la CDI sau disponibile on-line) ?i realizarea paginii «Les vraies scènes» (Adev?ratele scene);

4. transcrierea replicilor în caietul de noti?e al elevului ?i traducerea lor în limba francez?;

5. realizarea bulelor ?i a paginii «…et les nôtres» (…?i ale noastre);

6. c?utarea informa?iilor referitoare la personajele implicate în dialog ?i realizarea plan?ei «Casting» (Distribu?ie);

5. redactarea listei de site-uri utilizate pentru elaborarea proiectului ?i plasarea ei pe la sfâr?itul dosarului (rubrica Sitographie)

6. realizarea copertei proiectului cu indicarea elementelor obligatorii de prezentare: numele unit??ii ?colare, titlul proiectului, membrii echipei, profesorul coordonator, perioada de desf??urare a proiectului;

7. transmiterea produsului final în format electronic în vederea post?rii sale de c?tre profesorul coordonator pe blogul general al proiectului «Amurg în ?coala ta » ?i imprimarea de c?tre elevi, pe hârtie fotografic?, a paginii care con?ine scena de roman-foto realizat? la nivelul fiec?rui grup de lucru;

Modalit??i de realizare:

Proiectul se va desf??ura în perioada 14 martie – 9 mai 2011. Activit??ile vor avea loc fie în CDI, fie în sala de clas?, sub coordonarea profesorului de limba francez? cu sprijinul bibliotecarei. Grupele vor fi constituite din cel mult 3 elevi.

Criterii de evaluare:

–  respectarea cerin?ei: 2 p (structura proiectului, forma de prezentare, data de predare) (evaluare colectiv?);

–  calitatea redact?rii: 2 p (corectitudine morfosintactic? ?i lexical?, punctua?ie) (evaluare colectiv?);

–  originalitatea ?i coeren?a asocierii celor dou? scene: 2 p (evaluare colectiv?);

–  calitatea prezent?rii orale (expunere liber?, corectitudine, pronun?ie, capacitatea de a interac?iona): 3 p (evaluare individual?)

–  1 punct acordat din oficiu fiec?rui elev.

Modalit??i de valorificare ?i promovare:

1. realizarea unei expozi?ii la CDI

2. postarea produselor finale pe blogul proiectului «Amurg în ?coala ta».

Implicarea elevilor în proiect a fost benevol?, iar grupele de lucru au fost constituite în func?ie de afinit??i.

La sugestia elevilor, am renun?at la impunerea anumitor filme (seriile Twilight, Being Humain, The Vampire Diaries ?i True Blood), l?sându-le libertatea de a le alege ei în?i?i, cu condi?ia ca tematica s? fie respectat?: convie?uirea fiin?elor umane cu fiin?e neobi?nuite, dotate cu puteri supranaturale.

Pân? în data de 12 mai, 20 de  produse finale ale elevilor benevoli au fost postate pe blogul proiectului «Amurg în ?coala ta»[4]. În perioada  17 – 20 mai 2011, a avut loc prezentarea proiectelor la nivelul fiec?rei clase ?i evaluarea propriu-zis?.

Proiectul ?i produsele finale le-au fost prezentate ?i elevilor din alte clase prin intermediul profesorilor de limba francez? sub forma unui concurs a c?rui miz? este câ?tigarea…gloriei locale ?i a unui DVD cu unul din filmele seriei Twilight. Concuren?ii trebuie s? identifice filmele,  personajele ?i actorii din cele 20 de secven?e de roman-foto realizate de c?tre elevii implica?i în proiect ?i s? transmit? un buletin de participare, pân? în data de 01 iunie 2011, la o adres? electronic? special creat? pentru concurs ([email protected]). Sarcina nu este grea, dar g?sirea r?spunsurilor corecte presupune lectura celor 20 de proiecte redactate în limba francez?. Imaginile din concurs sunt publicate pe blogul proiectului ?i expuse sub form? de fotografii în Centru de Documentare ?i Informare. Desemnarea câ?tig?torului se va face în data de 14 iunie. În cazul în care vor fi mai mul?i candida?i cu acela?i punctaj, câ?tig?torul va fi ales prin tragere la sor?i. Internau?ii ?i cititorii vor putea, de asemenea, s? voteze cea mai original? asociere de imagini, iar organizatorii vor oferi autorilor ei acela?i premiu ca ?i câ?tig?torului concursului mai sus men?ionat.

Iat?, a?adar, un proiect cu mul?i câ?tig?tori…. ?i eu sunt unul dintre ei. Am câ?tigat (înc?) un r?spuns la întrebarea « Cum  s? g?se?ti resorturile corectei articul?ri a unei activit??i (aparent) de divertisment cu programa (ultra)rigid? a disciplinei? ». ?i împart «premiul meu» cu dumneavoastr?, aceia care citi?i acest articol: renun?ând la severitatea profesoral? (dar nu la exigen??), ignorând (oarecum) criticii literari care nu sunt prea genero?i în elogii atunci când vine vorba despre unii autori pe care adolescen?ii îi ador?[5], construind situa?ii de înv??are în afara spa?iului îngust al s?lii de clas? ?i al aceluia (înc? ?i mai îngust) al  copertelor manualului ?colar.

BIBLIOGRAFIE:

La BD, l’art d’en faire: guide pédagogique. Poitiers: CRDP de Poitou-Charentes, 1995.

BESNARD, Christine. Stratégies d’apprentissage et enseignement des langues. In : Le FRANÇAIS DANS LE MONDE, 1998, NO.294, P.22-25.

« C’EST Edward qui m’a poussée à écrire » : interviu cu Stephenie Meyer realizat  de Benjamin Locoge [on-line], Paris Match, 19 februarie 2009, site actualizat la 02/10/2010, [consultat la 01 octombrie 2010]. Disponibil la adresa : http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Stephenie-Meyer-et-les-vampires-Twillight-et-Edward-Cullen-79544/.

EXPLOITER le cinéma francophone: dossier, [consultat la 20 februarie 2011].  Disponibil la adresa: http://www.francparler.org/parcours/cinema.htm

RESSOUCHES, Elodie. Créer un roman-photo numérique, [consultat la 20 februarie 2011].  Disponibil la adresa: http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm

ROEGIERS, Xavier. Une pédagogie de l´intégration [carte on line]. Bruxelles : Boeck et Larcier, 2003, [consultat? la 20 februarie 2011].   Disponibil? la adresa : http://books.google.cz/books?id=sNMLlzeUFZ4C&pg=PA260>.[1] Pentru detalii, cei interesa?i pot consulta blogul proiectului: https://lewebpedagogique.com/amurg/

[2] Romanul-foto î?i are începuturile în Italia unde, în 1947, revista Il Mio Sogno (Visul meu) a pus în vânzare primul roman-foto, « Nel fondo del cuore » (În adâncul sufletului), realizat de  Stefano Reda ?i Giampaolo Callegari ?i  având-o într-unul din rolurile principale pe tân?ra Gina Lollobrigida.

[3] Explica?iile au fost f?cute cu ajutorul unei prezent?ri PowerPoint realizat? pe baza articolului: Ressouches, Elodie. Créer un roman-photo numérique. Disponibil la adresa: http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm.

[4] Articolul Rencontres inattendues: produits des élèves. Disponibil la adresa:  https://lewebpedagogique.com/amurg/2011/05/12/rencontres-inattendues-produits-des/

[5] Iat?, spre exemplu, câteva cifre care vorbesc despre succesul scriitoarei americane Stephenie Meyer, autoare nu prea bine v?zut? de critica literar?: 187 de milioane de  dolari din încas?rile pentru filmul « Twilight » în SUA, 42 de milioane de c?r?i vândute peste tot în lume, 500 000 de pagini Internet consacrate romanelor ?i filmelor «Twilight». Cf. Stephenie Meyer : « C’est Edward qui m’a poussée à écrire » : interviu realizat  de Benjamin Locoge [on-line], Paris Match, 19 februarie 2009, site actualizat la 02/10/2010, [consultat la 01 octombrie 2010]. Disponibil la adresa : http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Stephenie-Meyer-et-les-vampires-Twillight-et-Edward-Cullen-79544/.

Utilizarea platformei eLearning Free Campus Dokeos în înv??area limbii franceze

Articolul de fa??, redactat în vederea particip?rii la competi?ia Utilizarea noilor tehnologii în clas?, descrie o modalitate de integrare a platformei eLearning Free Campus Dokeos în activit??ile destinate elevilor din studiaz? limba francez? la liceu.

1. De ce Free Campus Dokeos?

Spre dezam?girea unora, nu voi spune ceea ce se poate citi, de obicei, la începutul oric?rui articol de acest tip: pentru interfa?a prietenoas?, pentru u?urin?a utiliz?rii sale de c?tre elevi ?i profesori, pentru facilit??ile deosebite pe care le pune la dispozi?ia profesorilor ?i a elevilor, pentru posibilitatea de utilizare gratuit? a 20 Mb/curs.

Am ales Dokeos, pentru c? aceast? platform?, pe care am descoperit-o în prim?vara acestui an, constituie pentru mine o provocare. A?a cum au fost cu opt ani în urm? centrul de documentare ?i informare, cu doi ani în urm? wiki-ul ?i blogul, sau cu un an mai înainte platforma e-Twinning.

Oare a r?spunde unei provoc?ri  nu înseamn?, atunci când este vorba despre evolu?ia actului educa?ional, o datorie moral?? Dincolo de orice constrângeri sau…competi?ii.

2.Contextul introducerii platformei Free Campus Dokeos în ora de limba francez?

Subiectul activit??ii în care mi-am propus s? introduc Dokeos Free Campus, „Articolul hot?rât /nehot?rât”, nu este unul foarte greu, dar este, ca orice con?inut gramatical, arid ?i greu de digerat la începutul anului ?colar ?i, mai ales, la începutul vie?ii de licean. Doar c? de mult? vreme nu m? mai sperie ?i nu m? mai revolt? avalan?a de „nu ?tiu”, „nu am înv??at”, nu-mi place”, „la ce-mi folose?te” pe care o ghicesc (?i uneori o ?i aud) în primele ore ale cursului de limba francez? al elevilor din clasa a IX-a. Nu pentru c? a? fi puternic?, ci pentru c? îmi amintesc c? prezentul (nu neap?rat cel gramatical) este cel care are însemn?tate. Devin patetic?, a?a c? m? voi întoarce la lucruri mai (im)palpabile: predarea-înv??area limbii franceze cu ajutorul noilor tehnologii.

2.1.Planul unit??ii de înv??are

În Programa ?colar? pentru limba modern? francez? (L2), aprobat? prin ordin al Ministrului nr.5099 / 09.09.2009, este prev?zut? studierea no?iunilor referitoare la articol: hot?rât, nehot?rât ?i cazurile de substituire a articolului partitiv. În manualul de limba francez? pe care îl utilizez la clas? [Limba francez?: Limba modern? 2: Manual pentru clasa a IX-a/Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu. Bucuresti: Editura Corint, 2004-],  aceste con?inuturi sunt prezente în unitatea introductiv?, La rentrée en forme”, (p.8), ?i în cea de a 3-a unitate, A chacun sa maison » (p.39).

Lectura planului unit??ii de înv??are îl va ajuta pe cititorul acestui articol s? aib? o viziune global? asupra cadrului în care este inclus? experien?a pedagogic? pe care am ales s? o prezint pentru actuala competi?ie. Ergonomia blogului m? oblig? s? apelez la un fi?ier ata?at care poate fi deschis prin efectuarea unui clic aici urmând s? reiau mai jos doar informa?iile din rubrica Procedee de instruire”.

2.2. Derularea activit??ilor

Lec?ia 1. Prenez un bon départ! [Lua?i un start bun!]

Prima or? de curs este o lec?ie de acomodare în care profesorul ?i elevii se prezint? (utilizând formulele simple de prezentare pe care elevii le cunosc deja: je m’appelle X, je suis X [eu m? numesc, eu sunt]. Urmeaz? un moment de 10-15 minute de conversa?ie despre preocup?rile elevilor ?i mediul ?colar: discipline preferate, pasiuni, limbi str?ine cunoscute. În felul acesta se ajunge la limba francez? ?i la Fran?a. Elevii sunt încuraja?i s? se exprime liber, sunt corecta?i cu modera?ie (doar atunci când erorile f?cute blocheaz? total în?elegerea discursului), s? men?ioneze ora?e, simboluri ?i personalit??i franceze pe care le cunosc. Urm?toarea activitate este o activitate ludic? de aproximativ 10 minute. Clasa va fi împ?r?it? în grupe de 4-5 elevi. Fiec?rei grupe i se va distribui un set de fotocopii ale unor coperte de  opere literare, CD, afi?e ale unor filme. Elevii sunt invita?i s? descopere acele imagini care se refer? la arti?ti ?i creatori din Fran?a sau din spa?iul francofon. Grupa câ?tig?toare este cea care finalizeaz? cel mai repede aceast? activitate. Urm?toarele 10-15 minute vor fi utilizate pentru ca elevii s? prezinte fiecare autor/artist descoperit sau fiecare oper? identificat?, utilizând o matrice scris? la tabl?: X est un écrivain/chanteur, chanteuse/acteur, actrice. Il/Elle a écrit/a chanté/a joué (dans). [X este scriitor, scriitoare/cânt?re?, cânt?rea??/actor, actri??/ El/ea a scris/a cântat/a jucat (în)… ].  Structurile de prezentare sunt notate la tabl? ?i în caietele elevilor. Ora se încheie cu un exerci?iu ascultare a unui cântec al artistei franceze Zaho, melodia La roue tourne fiind declarat? o dedica?ie pentru grupa câ?tig?toare.

Lec?ia 2. Evaluation initiale [Evaluare ini?ial?]

Aceast? a doua or? de curs se desf??oar? în sala de clas? ?i este destinat? prezent?rii manualului de limba francez?, a instrumentelor de lucru ?i a cerin?elor de înv??are (10-15 minute). In aceast? or? elevii sus?in un test de evaluare ini?ial? (35  de minute), test al c?rui rezultat nu va fi înregistrat în documentele ?colare. Aceast? evaluarea ini?ial? are doar rolul de a oferi profesorului o idee despre competen?a de în?elegere/exprimare scris? ?i despre nivelul vocabularului ?i al cuno?tin?elor gramaticale de baz? înv??ate în ciclul gimnazial. Pentru a vizualiza testul, efectua?i clic aici: test initial.

Lec?ia 3. L’impératif présent [consolidarea cuno?tin?elor despre imperativul prezent]

Ora se va desf??ura într-un laborator de informatic? dotat cu calculatoare conectate la Internet, videoproiector, ecran de proiec?ie ?i tabl? mobil?. Scopul alegerii acestei loca?ii este familiarizarea elevilor cu laboratorul de informatic? ?i regulile pe care trebuie s? le respecte în acest spa?iu, precum ?i exploatarea unor documente oferite de site-ul www.tv5.org pentru recapitularea ?i consolidarea no?iunilor referitoare la imperativul prezent (cursul „Première classe”).

Activitatea îi va permite profesorului s? observe capacitatea elevilor de a se orienta într-un site în limba francez? ?i s?-?i familiarizeze elevii cu termenii de specialitate indispensabili în?elegerii unor instruc?iuni simple vizând utilizarea calculatorului: tastatur?/le clavier, mouse / la souris, link/lien, parol?/mot de passe, nume de utilizator/identifiant, salvare/sauver, enregistrer, desc?rcare/télécharger, copiere/copier, lipire/coller, ie?ire/quitter. Actele de vorbire noi vor fi introduse potrivit nevoilor de exersare/îmbog??ire a func?iilor de comunicare (f?r? o prezentare punctual?, explicit?).

Instruc?iunile de acces la cursul „Première classe” se vor transmite prin utilizarea unor verbe la imperativ prezent ?i vor fi notate la tabl?: Allez sur le site http://www.tv5.org/ Cliquez sur le lien „Apprendre le français”/Cherchez le cours „Première classe”/Selectionnez le thème „Les loisirs”, puis „Passez commande”[Merge?i pe site-ul http://www.tv5.org /Efectua?i clic pe leg?tura „Apprendre le français”/C?uta?i cursul „Première classe”/ Selec?iona?i tema „Les loisirs”, apoi „Passez commande”]. Se vor efectua primele 3 activit??i: Comprendre, Repérer ?i  Structurer. Site-ul permite validarea imediat? a r?sunsurilor. Elevii vor deduce regula de formare a imperativului prezent ?i câteva contexte de utilizare. No?iunile vor  fi sistematizate ?i notate la tabl? ?i în caietele elevilor.

Lec?iile 4 ?i 5: L’article défini et indéfini [sistematizarea ?i consolidarea cuno?tin?elor despre articolul hot?rât ?i nehot?rât]

Activit??ile se vor desf??ura în laboratorul de informatic?. Recapitularea, sistematizarea ?i consolidarea cuno?tin?elor se vor realiza cu ajutorul platformei Free Campus Dokeos. Ini?ierea elevilor în utilizarea spa?iului de lucru ?i a instrumentelor de documentare, evaluare ?i comunicare ale platformei se va realiza treptat, cu ajutorul unei prezent?ri PowerPoint.

Pentru a vizualiza prezentarea, da?i clic aici: Ghid de utilizare a platformei eLearning Free Campus Dokeos .

Varianta Word a ghidului va fi pus? la dispozi?ia elevilor pentru multiplicare ?i utilizare individual?.

Pentru început, fiecare elev î?i va crea propriul cont ?i se va înscrie la cursul care urmeaz? a fi studiat: „Grammaire: article” [Gramatic?: articolul].

În lec?ia 4, dintre cele 6 zone ale cursului – Cours, Liens, Tests, Groupes, Partage, Travaux [Curs, Link-uri, Teste, Grupe, Partajarea documentelor, Produsele elevilor] – sunt active doar primele dou?, urmând ca celelalte 4 s? fie activate la începutul lec?iei 5. Profesorul le va explica progresiv elevilor modul de organizare ?i accesare a acestor zone (vezi Ghidul de utilizare a platformei eLearning Free Campus Dokeos, p.7-14 ). Pentru demararea activit??ii va fi utilizat un material video. S-a ales acest tip de document pentru a capta aten?ia elevilor  dar ?i pentru a le permite, formarea, prin repetare, a abilit??ii de diferen?iere a sunetelor: „e” caduc  (le) ?i „e” închis (les). Explica?iile teoretice vor alterna cu exerci?iile on-line, cu posibilitatea valid?rii imediate a r?spunsurilor (vezi un exemplu: Articolul hot?rât, exerci?iul 1). Con?inuturile care vor fi abordate vizeaz?: ‘defini?ia ?i formele articolului în limba francez?, situa?iile de folosire a articolului hot?râtsitua?iile de folosire a articolului nehot?rât (în lec?ia 4),  cazuri particulare de omitere a articolului sau  de înlocuire a lui cu prepozi?ia „de” (în lec?ia 5). Toate no?iunile discutate sunt disponibile în format Word, ceea ce le va permite elevilor s? le descarce u?or ?i s?-?i organizeze informa?ia într-un portofoliu în format tradi?ional (care s? completeze schi?a lec?iei din caietul de noti?e).

Lec?ia 6: Evaluation [Evaluare]

Lec?ia se desf??oar? în laboratorul de informatic?. Este o lec?ie de evaluare on-line a cuno?tin?elor gramaticale asimilate pe parcursul lec?iilor 4 ?i 5. La începutul orei de curs, profesorul le va explica elevilor structura testului: 4 itemi cu alegere multipl?  : întreb?ri cu un singur r?spuns corect; 2 itemi de asociere: întreb?ri la care elevii trebuie s? g?seasc? în coloana din partea dreapt? r?spunsurile potrivite pentru elementele din coloana din partea stâng?; 1 item de tip text lacunar: elevii trebuie s? completeze spa?iile libere  dintr-un text; ?i 1 item cu r?spuns liber. Testul on-line va fi vizibil doar în momentul începerii sale. Set?rile testului vor fi în a?a fel realizate încât s? fie posibil? o singur? tentativ?, într-un timp dat; rezultatul final al testului va fi  trimis elevului doar dup? corectarea de c?tre profesor a r?spunsului deschis de la ultima întrebare. Punctajul maxim de 700 de puncte va deveni nota 7. La aceast? not? se va ad?uga evaluarea sarcinii de lucru stabilite anterior. Toate aceste informa?ii elevul le reg?se?te în zona Partage [Partajare a documentelor], respectiv în zona Cours [Evaluare], pasul Evaluation [Evaluare] (vezi aici   sarcina de lucru evaluat? cu 3 puncte). Documentele realizate ?i trimise de c?tre elevi sunt stocate în zona Travaux [Produsele elevilor]. Profesorul are posibilitatea de a seta cursul în a?a fel încât elevii s? poat? vizualiza doar propriile produse ?i poate alege momentul la care fiecare produs devine vizibil pentru to?i beneficiarii cursului. Rezultatele testelor sunt primite individual de c?tre elevi, dar profesorul poate trimite observa?ii ?i aprecieri generale întregului grup.

Sursele de informare pe care le-am utilizat pentru redactarea suportului de curs ?i elaborarea instrumentelor de evaluare au fost urm?toarele:

GRAMMAIRE du français: cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette FLE, 1991. p.117-119.

GRAMMAIRE: 350 exercices: niveau moyen. Paris: Hachette FLE, 1991. p.7-14.

DESCOE-GENON, Christine; Morsel, Marie-Hélène; Richou, Claude. L’exercisier: manuel d’expression française: Grenoble: P.U.G., 2005, p.15-22.

FRANÇAIS FACILE: cours de français 100% gratuit: articles. On-line: http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_article_ [consultat la 20 august 2010].

PREMIERE CLASSE: avec TV5 Monde. On-line: http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-s0-z0-lg0-Apprendre-le-francais-avec-Premiere-classe.htm?&pid=2040&signal=null&zone=null [consultat la 21 august 2010].

În loc de concluzie:

Ce ar fi de spus la final? Voi c?uta s? aplic ceea ce am gândit aici ?i mi-ar dori s? ?tiu ce gândi?i despre aceste lucruri, dumneavoastr?, cei care citi?i acest articol. V? aminti?i istorioara pe care ne-o poveste?te Eckhart Tolle în una din c?r?ile sale fabuloase? Un cer?etor st?tea la marginea unui drum de mai bine de 30 de ani. Într-o zi, trecu pe acolo un str?in. „Te înduri s?-mi dai un ban?”, murmur? mecanic cer?etorul, întinzându-i vechea lui ?apc? de baseball. „Nu am nimic s?-?i dau”, spuse str?inul. „Dar pe ce e?ti a?ezat?”, întreb? acesta. „Un gunoi”, r?spunse cer?etorul. „E doar o cutie veche. Stau pe ea de când m? ?tiu”. „Te-ai uitat vreodat? în?untru?”, întreb? str?inul. „Nu”, r?spunse cer?etorul. „Ce rost are? Nu e nimic în ea”. „Uit?-te în?untru”, insist? str?inul. Cer?etorul reu?i s? ridice pu?in capacul. ?ocat, nevenindu-i s? cread?, v?zu c? toat? cutia era plin? cu aur.[TOLLE, Eckhart. Puterea prezentului: Ghid de dezvoltare spiritual?. Bucure?ti: Curtea Veche, 2004]. Ei bine, eu cred c? trebuie s? încerc?m s?-i ajut?m pe copiii din fa?a noastr? s? descopere, dac? nu cutia, cel pu?in gr?untele de aur ascuns în fiin?a lor. Fiecare dup? puterile sale. Imi place s? cred c? acest proiect este una din infinitele c?i posibile.