Când lectura nu (mai) este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc

Când lectura nu (mai) este un act solitar: cronica unui proiect româno-turc. In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a X-a: Sec?iunea 6: Rolul proiectelor în realizarea unor parteneriate autentice în educa?ie. Alba Iulia, 28 mai 2010 (ISSN )

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca ac?iune transversal? a programului Comisiei Europene « Educa?ie ?i formare de-a lungul întregii vie?i », programul E-Twinning reprezint? o opera?iune de cooperare pedagogic? prin intermediul noilor tehnologii,  destinat? tuturor ?colilor din înv???mântul preuniversitar ?i tuturor cadrelor didactice, indiferent de disciplina predat?.

Proiectul « Lectures partagées » : un proiect de lectur? E-Twinning

Proiectul pe care am ales s?-l prezent?m la edi?ia 2010 a « Zilelor ?colii Albei » a debutat  în octombrie 2009, la ini?iativa a dou? profesoare formate în egal? m?sur? în domeniul pred?rii limbii franceze ca limb? str?in?, cât ?i în domeniul ?tiin?elor inform?rii ?i document?rii (Christelle Demange-Ducrot, Liceul francez Sainte Pulchérie din Istanbul ?i Georgeta Badau, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia).

Lansarea  propriu-zis? a proiectului a fost preg?tit? de o perioad? de 4 luni (aprilie – septembrie 2009) în care s-a ales partenerul de proiect prin intermediul site-ului  FRANC-PARLER (http://www.francparler.info/pa/annonces.php) ?i s-a purtat atât de necesara coresponden?? preliminar? între profesorii responsabili de proiect pentru  punerea la punct a liniilor directoare ale ac?iunii.

Odat? cu deschiderea anului ?colar 2009-2010, în luna septembrie, s-a realizat înscrierea elevilor ?i înscrierea proiectului validat de c?tre directorii celor dou? unit??i de înv???mânt. Am decis ca grupul de lucru s? fie format din elevi benevoli, având vârste diferite (15-18 ani) ?i nivele diferite de cuno?tin?e de limba francez? (A2 – B1). Elevii au semnat un regulament al proiectului prin care se obligau : s? utilizeze limba francez? ca limb? de lucru ?i comunicare, s? fie politico?i, s? nu redacteze texte cu caracter injurios, rasist, violent sau pornografic, s? respecte drepturile de autor (s? nu difuzeze documente f?r? acordul autorului lor ?i indicarea surselor de informare), s? posteze articolele ?i comentariile numai dup? validarea lor de c?tre profesorii coordonatori. De asemenea, s-a solicitat acordul p?rin?ilor pentru difuzarea textelor ?i materialelor audiovizuale realizate de c?tre elevi în cadrul proiectului.

Mai multe piste de lucru au fost identificate de c?tre profesorii coordonatori pornind de la lectura unor texte literare (romane, poezie, teatru, proz? scurt? etc) sau de la întâlniri ale membrilor clubului de lectur? cu arti?ti, scriitori ?i jurnali?ti: lectur? dramatizat?, prezent?ri de carte, interviuri, benzi desenate, fragmente de critic? literar?, montaje video.

Toate produsele realizate de elevi au fost publicate pe blogul „Lectures partagées” (https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/) ?i în Twinspace-ul proiectului (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16859/home).

De ce am ales blogul ca instrument de lucru?

R?spunsul este simplu.  Blogurile fac parte din peisajul numeric contemporan ?i sunt utilizate în diferite domenii: educativ, artistic, politic, economic ?i social. Pentru mediul ?colar, blogul reprezint? un suport de comunicare ?i informare dinamic, simplu, care valorizeaz? în mod prioritar exprimarea scris? ?i care poate fi u?or adaptat oric?rui proiect interdisciplinar sau documentar (ateliere, coresponden?? ?colar?,  exerci?ii on-line, comunicare în interiorul unui grup de lucru, comunicare cu familia etc). Profesorilor de limba francez?, Federa?ia Interna?ional? a Profesorilor de Francez? le propune în fiecare an, începând din 2008, în perioada octombrie-mai, un concurs interna?ional de bloguri create în binom, pe o tem? dat?, de c?tre elevi ?i cadre didactice din dou? ??ri diferite.[1]

Cititorii liceeni pu?i în situa?ie de comunicare real? în limba francez?

Elevii no?tri au fost pu?i în situa?ie de comunicare real?, dar mai ales în situa?ia de a citi, de a c?uta ?i valida informa?ii prin compararea surselor, de a exprima un punct de vedere personal referitor la lecturile parcurse. Articolele postate pe blogul proiectului au fost îmbog??ite cu link-uri, imagini, documente video ?i audio, iar rubrica de „Comentarii” a permis schimbul direct de idei ?i opinii între membrii celor dou? cluburi de lectur? din Alba Iulia ?i Istambul. Totul în vederea g?sirii unui plus de sens ?i a unei motiv?ri suplimentare pentru înv??area limbii franceze.

Proiectul nostru a încurajat lectura de orice tip, de la reviste la romane-fluviu,  în limb? matern? sau în limba francez?, literatur? clasic? sau contemporan?, pe suport tradi?ional sau electronic. De o aten?ie special? s-a bucurat literatura francofon? contemporan?, recompensat? uneori prin premii prestigioase ?i adesea transpus? pe marele ecran.

Activit??ile propriu-zise ale elevilor români s-au desf??urat în marea lor majoritate în afara orelor de curs, în sala multimedia a Centrului de documentare ?i informare. Accesul la Internet, multiplicarea materialelor utilizate în cadrul proiectului, realizarea înregistr?rilor audio ?i video s-au realizat cu acordul ?i sus?inerea permanent? a Conducerii institu?iei noastre.  De un real folos ne-a fost sprijinul pe care doamna Ioana Bog??an, directoarea Teatrului „Prichindel” din Alba Iulia ni l-a acordat în realizarea unui  articol inspirat de romanul „Leg?turi periculoase” al scriitorului francez Pierre Choderlos de Laclos .

Evaluarea disciplinar? a produselor realizate de c?tre elevi a urm?rit: coeren?a ?i con?inutul de idei, corectitudinea gramatical? ?i lexical?, calitatea vocabularului, a?ezarea în pagin? ?i ilustrarea textului cu documente audiovizuale.  Capacitatea de a repera informa?iile necesare în fondul documentar al CDI, capacitatea de a crea ?i difuza con?inuturi multimedia, num?rul de publica?ii împrumutate sau consultate în regim de sal? de lectur? au constituit criteriile de evaluare documentar? a proiectului nostru.

Blogul „Lectures partagées” a fost desemnat recent de c?tre Le Web pedagogique ?i  organizatorii salonului INTERTICE 2010[2] ca blog finalist la categoria „Liceu”a concursului interna?ional „Cel mai bun blog pedagogic al anului 2010”, concurs desf??urat în perioada aprilie-mai a anului în curs[3].  Chiar dac? acest? competi?ie este cvasinecunoscut? în România, aceast? nominalizare ne-a onorat ?i ne-a motivat pentru continuarea parteneriatelor de acest tip, autentice „motoare” ale actului educativ.

BIBLIOGRAFIE:

CANON, Cécile. Utilisation pédagogique des blogs. BELC. Stage d’été: Module A 414, Nantes, 2008.

LANCIEN, Thierry. De la vidéo à Internet, 80 activités thématiques. Paris : Hachette FLE, 2004, 128 p.

POSLANIEC, Christian; Houyel, Christine. Donner le gout de lire : des animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de lire. Paris:Editions de la Martinière, 2001, 250 p.

PROJETS-LECTURE au cœur du CDI . C.R.D.P. de l’Académie de Créteil, 1999, 141 p.

TOME, Mario.- Blogs et enseignement.- Revue en ligne Thot/Cursus, 2004.- Accessible en ligne sur : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=20999 et http://flenet.rediris.es/blog/carnetweb.html#enseignement

TREMION, Virginie.- Le blog : un outil pour l’enseignant du FLE.- Les usages des TICE en FLE/S, 2005.- Accessible en ligne sur : http://flenet.rediris.es/tourdetoile/VTremion_leblog.pps


[1] În anul ?colar 2008-2009, una dintre clasele pe care le coordonez în calitate de profesor de limba francez? (clasa a XII-a C, profil matematic?-informatic? – intensiv englez?) a reu?it performan?a de a fi laureat? la categoria 15-18 ani a  primei edi?ii a acestui concurs (lucrând în parteneriat cu elevii unei clase de la Episcopal High School- Bâton-Rouge din SUA). Blogul este accesibil la adresa: https://lewebpedagogique.com/decouvrirmonpays/ . Am descris pe larg acest proiect în articolul nostru „Când noile tehnologii ale inform?rii ?i comunic?rii intr? în ora de limba francez?…”, articol publicat în In: Universul ?colii, an X, octombrie 2008, nr. 8(98), p.19-20.

[2]Eveniment care a avut loc la Paris, între 10 ?i 12 mai 2010: http://www.intertice.fr/

[3]Informa?ii suplimentare despre acest concurs sunt disponibile la adresa: https://lewebpedagogique.com/concours/2010/03/12/concours-du-meilleur-blog-pedagogique-2010/

Scurt? radiografie infodocumentar?

Scurt? radiografie infodocumentar?. In: Universul ?colii, an X, februarie 2008, nr.2(92), p.8-11 (coautor)

Odat? cu dezvoltarea tehnologiilor inform?rii ?i document?rii în unit??ile de înv???mânt preuniversitar asist?m la o expansiune ?i o diversificare a surselor de informare. Dac? fiecare profesor integreaz? (mai rapid sau mai lent) în câmpul s?u disciplinar noile locuri ?i suporturi ale informa?iei, pentru institu?ia de înv???mânt r?mâne crucial? problema accesului egal, facil ?i eficient al elevilor ?i cadrelor didactice la aceste resurse. Oricare ar fi forma lor de organizare – bibliotec? sau centru de documentare ?i informare (CDI)- structurile infodocumentare existente în unit??ile de înv???mânt preuniversitar trebuie s? r?spund? acestor exigen?e.

Este adev?rat c? fiecare CDI este contextualizat, î?i are istoria sa, mediul s?u social ?i cultural, practicile sale în materie de gestiune sau pedagogie. Dar, dincolo de aceste diferen?ieri, oricare structur? de acest tip ofer? elevului ocazia de a înv??a s? foloseasc? diferitele suporturi informa?ionale ?i s? participe, prin intermediul lor, la o veritabil? activitate cultural? ?i ?tiin?ific?.

Nu ne propunem s? demonstr?m c? o astfel de structur? infodocumentar? poate fi un panaceu, dar sper?m ca „radiografia activit??ii CDI » pe care o prezent?m în continuare (vezi fi?ierul: Raport CDI anul scolar 2007-2008) s? reu?easc? a fi un argument suficient de conving?tor pentru ca existen?a unui CDI într-o unitate ?colar? s? fie privit? drept o solu?ie viabil? pentru modernizarea actului educativ.

Btc.Lucre?ia Bîrz ?i prof.Georgeta B?d?u, Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » Alba-Iulia

Observa?ie:

Concep?ia formularului de RAPORT PRIVIND ORGANIZAREA ?I FUNC?IONAREA CDI, utilizat în CDI începând cu anul ?colar 2005-2006, îmi apar?ine.  Prof.Georgeta B?d?u


Mircea Eliade : exerci?iu de recitire

In : Universul ?colii, septembrie 2006, nr.7, p. 21.

Într-un eseu de tinere?e, Mircea Eliade, iubitul ?i contestatul nostru Eliade, personalitate complex? sub al c?rei nume Institutul Cultural Român a a?ezat anul 2006 în România, ap?ra ideea interpret?rii unei opere în func?ie de simbolurile ?i miturile ei fundamentale ?i sus?inea deplina libertate a oric?rui exerci?iu de recitire pentru c?, scria el, simbolul î?i face loc ?i lumineaz? în felul lui întreaga oper?, cu sau f?r? voia autorului.

Proiectul pe care am ales s?-l prezent?m în acest articol constituie, în opinia noastr?, un astfel de exerci?iu de recitire (perfectibil, desigur) pe care l-am propus în luna februarie 2006 elevilor ?i cadrelor didactice din Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia ?i pe care îl propunem, iat?, prin intermediul revistei UNIVERSUL ?COLII, tuturor acelora care vor dori s? se apropie (într-un mod oarecum ie?it din ?abloane) de textul eliadian.

Înscris în proiectul ?colii, proiectul de lectur? „Mircea Eliade (1907 – 1986) » se deruleaz? între 28 februarie 2006 ?i 22 aprilie 2007. Prin activit??ile propuse, proiectul vizeaz? atingerea urm?toarelor obiective:

1. s? ofere modalit??i atractive de acces la opera unui mari personalit??i a culturii române

2. s? favorizeze multiplicarea situa?iilor de exprimare ?i comunicare în limba matern? ?i în limbi str?ine

3. s? pun? în valoare produc?iile elevilor

4. s? faciliteze ?i s? încurajeze utilizarea resurselor CDI ?i descoperirea altor locuri de lectur? (bibliotec? public?, bibliotec? specializat?, libr?rie)

5. s? asigure consolidarea parteneriatului bibliotecar/documentarist-echip? pedagogic?

6. s? contribuie la deschiderea ?colii spre exterior.

Derularea proiectului:

În cursul lunii februarie, în cadrul orelor de literatur? român?, limba francez?, istorie ?i ini?iere în cercetarea documentar? le-au fost f?cute cunoscute elevilor datele generale ale proiectului ?i condi?iile de participare la diferitele activit??i propuse de c?tre echipa proiectului (profesorii de limba român? Carmen Busuioc, Avram Cristea, Liviu Lodoab? ?i Delia Ple?a, profesoara de istorie Daniela Cetean, bibliotecara institu?iei, prof. Stelu?a Curta, ?i cea care semneaz? prezentul articol ?i care a ini?iat acest proiect, Georgeta B?d?u). Iat? activit??ile la care ne-am gândit:

organizarea unui concurs vizând cuno?tin?ele elevilor despre via?a ?i opera lui Mircea Eliade; dup? lectura integral? a operelor propuse pentru concurs, clasele participante î?i vor desemna echipa care le va reprezenta la prima etap? a concursului organizat la nivel de liceu; confruntarea final? va avea loc între dou? echipe, indiferent de nivelul de studiu al membrilor acestora; experien?a concursurilor similare organizate în anii anteriori ne determin? s? propunem chestionarele cu r?spunsuri multiple, redactate de elevii participan?i sub coordonarea profesorului de limba român?; C.D.I. va propune ?i varianta sa tradi?ional? de concurs, „Un scriitor în 10 întreb?ri: Mircea Eliade », concurs la care participarea este individual? (elevii vor depune la C.D.I. fi?ele de r?spuns, iar desemnarea câ?tig?torului se va face prin tragere la sor?i);

sesiune de referate ?i comunic?ri ?tiin?ifice;

expozi?ii de desene inspirate de opera literar? a lui Eliade;

organizarea unui concurs de scrisori imaginare adresate personajului preferat din opera de fic?iune a lui Mircea Eliade; cele mai frumoase 10 scrisori vor fi traduse de c?tre elevi în limba francez? ?i se va realiza, în versiune bilingv?, un produs video: „Scrisoare imaginar? personajului meu preferat/Lettre vidéo à mon personnage favori »;

– activit??ile atelierului de lectur? vor fi stabilite de comun acord de c?tre elevii participan?i ?i cadrele didactice coordonatoare: lectur? public? a fragmentelor favorite, discu?ii libere pe marginea vie?ii ?i operei lui Mircea Eliade, dezbateri , expuneri, întâlniri cu autori, dramatizare etc.

realizarea de c?tre elevii claselor în al c?ror program ?colar exist? cursul op?ional de ini?iere în cercetarea documentar? a unei bibliografii a lucr?rilor scrise de sau despre Mircea Eliade (existente în fondul documentar al C.D.I.) ?i a unui dosar de pres? pornind de la publica?iile periodice intrate prin abonament în colec?iile C.D.I. în perioada 28 februarie 2006 – 28 februarie 2007 sau consultabile on-line.

Paleta activit??ilor se va putea extinde, în func?ie de propunerile elevilor ?i cadrelor didactice sau didactice auxiliare care particip? la realizarea proiectului.

Profesorul documentarist ?i bibliotecarul ?colar au pus la dispozi?ia utilizatorilor, în afara operelor propriu-zise, liste bibliografice, înregistr?ri audiovizuale, webografii. Un spa?iu expozi?ional „Mircea Eliade » este în permanen?? actualizat ?i completat în C.D.I.

Resursele financiare

necesare bunei desf??ur?ri a proiectului sunt asigurate din bugetul ?colii ?i din sponsoriz?ri (coli, dischete, lipici, ace cu g?m?lie, folii transparente, polistiren, casete video, CD-ROM, cheltuieli f?cute pentru premierea participan?ilor la diferitele ateliere ?i pentru bilan?ul proiectului).

Evaluarea proiectului

Evaluarea disciplinar? a elevilor participan?i va fi realizat? de c?tre profesorii de disciplin? coordonatori. Din punct de vedere documentar, evaluarea va fi f?cut? de c?tre responsabilii C.D.I. (bibliotecar ?i profesor documentarist) prin urm?rirea comportamentului utilizatorilor ?i a împrumuturilor.

În încheierea articolului nostru, vrem s? le mul?umim tuturor celor care s-au implicat sau se vor implica într-un fel sau altul în acest proiect cu profunda credin?? c? în?elegerea unei opere este, dup? cum scria undeva Mircea Eliade, « ca o fereastr? c?tre un univers de semnifica?ii care altfel ar r?mâne obscur, enigmatic sau chiar întru-totul ignorat ».

Prof.Georgeta B?d?u, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Cronica unui proiect anun?at

In: Universul ?colii, an VI, septembrie 2004, nr.7, p.13-14.

Înscris în proiectul ?colii, proiectul de lectur? « Dreptul la celebritate(Re)descoperirea unui scriitor: Iustin Pan?a », ini?iat de c?tre Centrul de Documentare ?i Informare (CDI) al Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia, derulat în perioada 06 noiembrie 2002 – 06 noiembrie 2003, ?i-a propus urm?toarele obiective:

1. s? ofere modalit??i atractive de acces la opera unui scriitor pu?in cunoscut publicului tân?r

2. s? favorizeze multiplicarea situa?iilor de exprimare ?i comunicare în limba matern? ?i în limbi str?ine

3. s? pun? în valoare produc?iile elevilor

4. s? faciliteze ?i s? încurajeze utilizarea resurselor CDI ?i descoperirea altor locuri de lectur? (bibliotec? public?, bibliotec? specializat?, libr?rie)

5. s? asigure consolidarea parteneriatului documentarist-echip? pedagogic?

6. s? contribuie la deschiderea ?colii spre exterior.

Alegerea temei

Am ini?iat acest proiect având convingerea c? exist? (înc?) mul?i tineri pentru care poezia reprezint? o form? de a respira într-o lume bulversat? ?i confuz?.

Dincolo de obiectivele enun?ate mai sus, demersul nostru s-a dorit a fi un omagiu adus unui poet, poetul sibian Iustin Pan?a, disp?rut nedrept în toamna lui 2001, la nici 37 de ani, într-un tragic accident rutier.

De ce Iustin Pan?a?

Înainte de toate, pentru c? opera sa este pu?in cunoscut? publicului tân?r, de?i a fost salutat? de c?tre lumea literar? româneasc?, la fiecare apari?ie fragmentar?, începând cu 1991 – anul debutului editorial al scriitorului, cu câte un premiu prestigios, iar textele sale sunt cuprinse în antologii de poezie din multe ??ri ale lumii.

Mai apoi, pentru c? Iustin Pan?a reprezint? un punct luminos în biografia mea spiritual?.

Iustin Pan?a (6 noiembrie 1964 – 26 septembrie 2001)

Nãscut la Bucure?ti; absolvent al Facultã?ii de Electronicã din Bucure?ti, 1989; Redactor-?ef al revistei de literaturã Euphorion din Sibiu, fondatã în anul 1989 de Uniunea Scriitorilor din România (U.S.R); membru al U.S.R. din 1992, iar din 1996 membru al Consiliului de Conducere al U.S.R.; din anul 2000 secretar al Asocia?iei Sibiu a U.S.R.; membru al Asocia?iei Jurnali?tilor Români.

Autor al volumelor:

Obiecte mi?cate, Editura Eminescu, 1991. Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România.

Lucruri simple sau echilibrul instabil, Editura Euphorion, 1992. Premiul Salonului International de Carte de la Cluj-Napoca, 1992.

Limitele puterii sau Mituirea martorilor (în colaborare cu Mircea Ivãnescu – un roman rusesc), Editura Litera, 1994.

Familia ?i Echilibrul indiferent, Editura Arhipeleag, 1995. Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Premiul Cartea Anului.

Banchetul; echilibrul stabil, Editura Albatros 1998, Premiul Saloanelor „Liviu Rebreanu », Bistri?a.

Manual de gânduri care lini?tesc/Manual de gânduri care nelini?tesc – o încercare de filozofie poeticã, Editura Cartea Româneascã, 2000; Premiul revistei Convorbiri literare, Ia?i, 2001.

Strada Euclid nr.8, familia M, pies? de teatru jucatã în România de Teatrul Na?ional ?i deVirginia Commonwealth Theatre University, S.U.A., 1998.

Publica?ii în principalele reviste de culturã din România ?i în reviste din: Franta, Anglia, S.U.A.,Canada, Italia, Grecia, Germania, Serbia, Ungaria, Brazilia, Macedonia, Suedia, Letonia,Turcia, Spania ?i Olanda.

Cuprins în antologii de poezie din: România, Spania, Germania, Suedia, Grecia, Italia, S.U.A. ?i Olanda.

Derularea proiectului

Proiectul a fost lansat la 06 noiembrie 2002, cu dou? zile înaintea Conferin?ei regionale a centrelor de documentare ?i informare din Transilvania ?i a deschiderii oficiale a noului CDI al institu?iei noastre. Invitat de onoare la lansarea proiectului a fost cunoscutul om de cultur?, prof.univ.dr. Mircea Tomu? care, vorbind despre ideea noastr? de a a?eza începuturile noului CDI sub semnul poeziei spunea: « a?i f?cut o alegere care sigur este alegerea cea bun? pentru c? valorile suflete?ti, valorile spiritului, valorile cunoa?terii, valorile inteligen?ei – astea sunt valorile care definesc omul, entitatea definitorie, entitatea suprem? în existen?? […]. Poezia este, poate, cel mai important dintre mijloacele de cultivare a valorilor spirituale, a acestor valori suflete?ti, a acestor valori superioare. Este cea mai la îndemân? pentru c? ea uzeaz? de mijloacele cele mai la îndemân? ale omului, de comunicarea prin cuvinte ». Iar din cuvinte se nasc alte forme de comunicare, frumoase, luminoase, verticale. Este lec?ia pe care aveau s? ne-o dea tinerii minuna?i care s-au apropiat cu îndr?zneal? ?i firesc de textul poetic al unui scriitor pe care nu-l cuno?teau. 

Iat? care au fost cele trei volume ale lui Iustin Pan?a propuse elevilor spre lectur?:

¨ Obiecte mi?cate (1991)

¨ Lucruri simple sau echilibrul instabil( 1992)

¨ Familia ?i Echilibrul indiferent(1995).

Pân? la sfâr?itul lunii noiembrie 2002 au fost constituite atelierele de traducere în limba englez? (prof.coord.Liliana Gligor) ?i limba francez? (profesori coordonatori: Georgeta B?d?u, Sonia Elvireanu ?i Sorina Cî?u), atelierul de art? dramatic? (prof.coord. Avram Cristea, ) ?i atelierul de lectur? (coordonat de prof.Stela Curta).

Începând cu prim?vara lui 2003, gra?ie unui parteneriat cu Liceul de Muzic? ?i Arte Plastice din Alba Iulia, parteneriat intermediat de c?tre inimoasa bibliotecar? a CCD Alba, ing.ec. Viorica Gen?iana Oni?oru, proiectul a dobândit un nou atelier, atelierul de art? plastic?, coordonat de prof. Diana ?uculescu.

În cadrul orelor de literatur? român?, limbi str?ine ?i educa?ie artistic? le-au fost f?cute cunoascute elevilor datele generale ale proiectului ?i condi?iile de participare la activit??ile desf??urate în cele patru ateliere. Pe m?sura finaliz?rii diferitelor lucr?ri ale elevilor angaja?i în proiect, acestea au constituit obiectul unor dezbateri, momente de lectur? public?, videoproiec?ii ?i expozi?ii.

La împlinirea unui an de la lansarea proiectului, la 06 noiembrie 2003, am asistat la un « bilan? în doi timpi » :

La ora 14.00, Centrul de Documentare ?i Informare al Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » a g?zduit: un moment muzical (oferit publicului de c?tre elevi ai claselor XE ?i XII E), recitalul de poezie trilingv « Num?rul ?apte ?i luna/Le chiffre sept et la lune/Number seven and the moon », lectura dramatizat? a scenariului « E?arfa vi?inie », scenariu gândit sensibil ?i creativ de c?tre prof. Avram Cristea, expozi?ia « Iustin Pan?a v?zut de adolescenta Mihaela Ferlai », precum ?i prezentarea versiunii ilustrate a volumului « Obiecte mi?cate », realizat? de c?tre bibliotecara ?colii Generale « Axente Sever » din Aiud, d-na Natalia Bardi.

La ora 17.00, la Galeriile de Art? din Alba Iulia, vernisajul expozi?iei « (Re)descoperirea unui scriitor: Iustin Pan?a », eveniment organizat de c?tre Liceul de Muzic? ?i Arte Plastice din Alba Iulia ?i Casa Corpului Didactic Alba. Iubitorii de frumos, prezen?i în num?r mare, au avut ocazia de a admira lucr?rile pe care tinerii arti?ti, elevi ai clasei a XII-a, c?l?uzi?i cu dragoste ?i profesionalism de c?tre prof. Diana ?uculescu, le-au realizat inspira?i de lectura textelor poetului Iustin Pan?a.

Resursele financiare

necesare bunei desf??ur?ri a proiectului au fost asigurate din bugetul ?colii ?i din sponsoriz?ri.

Evaluarea proiectului

Proiectul acesta reprezint?, în opinia noastr?, un exemplu de ac?iune în care s-au îmbinat în mod fericit urm?toarele axe educa?ionale:

a. educa?ia pentru informa?ie (ini?ierea elevilor în utilizarea spa?iului ?i a resurselor CDI, cât ?i în tehnica de întocmire a unor produse documentare precum afi?ul, expozi?ia, prezentarea Power-Point a unui document)

b. dezvoltarea gustului pentru lectur? (crearea unor situa?ii care s?-i motiveze pe elevi pentru lectura textelor literare)

c. educa?ia artistic? ?i cultural? (receptarea unor valori culturale recunoscute pe plan na?ional ?i interna?ional)

d. educa?ia civic? (dezvoltarea sim?ului responsabilit??ii ?i a respectului fa?? de sine, fa?? de grup ?i fa?? de spa?iul ?i fondul CDI).

Evaluarea disciplinar? a elevilor participan?i a fost realizat? de c?tre profesorii de disciplin? coordonatori. Din punct de vedere documentar, evaluarea a fost realizat? de c?tre responsabilii CDI (bibliotecar ?i profesor documentarist) prin urm?rirea comportamentului utilizatorilor ?i a împrumuturilor. În ambele situa?ii se poate vorbi despre un bilan? pozitiv.

Dosarul complet al proiectului (inclusiv suportul audio-vizual realizat de c?tre dl. Ioan Popa, tehnician la CCD Alba) poate fi consultat la Centrul de Documentare ?i Informare al Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an ».

Mul?umiri speciale le sunt rezervate cadrelor de conducere ale Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an »din Alba Iulia, Liceului de Muzic? ?i Arte Plastice din Alba Iulia, Casei Corpului Didactic Alba ?i ?colii Generale « Axente Sever » din Aiud care prin sus?inere permanent? au contribuit la, îndr?znim s? spunem, reu?ita acestei proiect.

Prof.Georgeta B?d?u, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Not?: Articolul a fost publicat, într-o form? u?or schimbat?, ?i în lucrarea noastr? « Ini?iere în cercetarea documentar?. Partea I », lucrare pe care o pute?i consulta on-line.