Când verbul « lire » suport? imperativul…

In: Universul ?colii, an X, februarie 2008, nr. 2(92), p.5-7.

Liceenii din zilele noastre citesc din ce în ce mai pu?in, din ce în ce mai pu?in bine, ne spun unii. Asist?m la o criz? a lecturii, se lamenteaz? al?ii. Prejudec??ile par s? func?ioneze perfect atunci când este vorba despre tinerii cititori. Poate c?, în loc s? ne întreb?m dac? ace?ti elevi ai no?tri citesc mai mult sau mai pu?in, ar trebui s? ne întreb?m dac? nu cumva ei citesc pur ?i simplu altfel. Nu cumva aceast? criz? a lecturii care le provoac? frisoane p?rin?ilor ?i educatorilor se datoreaz? unei schimb?ri a modalit??ilor de lectur? ?

Un sondaj pe care l-am realizat nu cu mult timp în urm? printre elevii no?tri (27 de b?ie?i ?i 71 de fete cu vârste cuprinse între 14 ?i 18 ani) ne-a ar?tat un adev?r pe care îl b?nuiam, dar pentru care aveam nevoie de confirmarea realit??ii imediate. Ne vom opri doar la trei din întreb?rile la care adolescen?ii au r?spuns cu spontaneitatea ?i onestitatea caracteristic? vârstei-miracol.

În ultimele ?ase luni a?i citit (sunt posibile mai multe r?spunsuri):

Clasa ?i num?rul de r?spunsuri Total
IX XI XII XII
una sau mai multe c?r?i 22 15 19 24 80
una sau mai multe reviste 23 17 22 21 83
unul sau mai multe ziare 13 11 13 14 51
una sau mai multe benzi desenate 2 1 2 0 5

Încerca?i s? evalua?i num?rul de ore pe care le petrece?i în fa?a televizorului pe parcursul unei s?pt?mâni (marca?i un singur r?spuns):

Clasa ?i num?rul de r?spunsuri Total
IX XI XII XII
Mai pu?in de 7 ore 7 8 8 8 31
Între 7 ?i 17 ore 6 9 12 12 39
Între 15 ?i 21 de ore 6 2 5 4 17
Mai mult de 21 de ore 2 1 0 1 4
Nu ?tiu 4 1 0 2 7

Încerca?i s? evalua?i num?rul de ore pe care le petrece?i în fa?a calculatorului pe parcursul unei s?pt?mâni (marca?i un singur r?spuns):

Clasa ?i num?rul de r?spunsuri Total
IX C XI E XII D XII G
Mai pu?in de 7 ore 12 6 15 17 50
Între 7 ?i 17 ore 3 2 5 2 12
Între 15 ?i 21 de ore 4 6 3 2 15
Mai mult de 21 de ore 6 5 2 6 17
Nu ?tiu 0 2 0 0 2

A?adar, elevii citesc, dar o fac într-un mod diferit de cel al genera?iilor anterioare. Pentru ei lectura nu mai este alpha ?i omega form?rii intelectuale. A citi pentru a tr?i sau a nu putea tr?i f?r? a citi reprezint? un model care nu mai func?ioneaz? la genera?ia actual? de liceeni. Ei au relativizat, au desacralizat, au laicizat actul lecturii. A citi a devenit un act cotidian, banal, integrat unui univers în care coexist? imaginea, sunetul, textul scris.
Din ra?iuni sentimentale m? voi opri la acest din urm? suport, textul scris, ?i voi încerca s?-l privesc cu ochii filologului ajuns profesor de limba francez?.

A? spune c? exist? trei tipuri de texte: cele pe care le iubim noi, dasc?lii, cele pe care le iubim ?i noi ?i elevii no?tri ?i cele pe care le iubesc doar ei, elevii. Trebuie ca noi s? fim podul care leag? cele dou? ??rmuri: lumea cititorilor în?elep?i (unii ar spune „profesioni?ti ») ?i lumea tinerilor cititori. Pentru profesorul de limbi str?ine este extrem de important? alegerea textelor (fic?iune sau documentare), alegerea suporturilor (hârtie, audiovizual, electronic), este esen?ial ca el s? cunoasc? aceste texte dincolo de corpul lor literal, s? le citeasc? în a?a fel încât ele s? prind? via?? în momentul în care ating mintea elevilor s?i, s? ?tie s? le adapteze nivelului de în?elegere ?i nivelului de vârst? al publicului s?u ?colar ?i, mai ales, s? integreze lectura fragmentar? într-un câmp de explorare mai vast. Voi prezenta în continuare câteva modalit??i de exploatare a c?r?ilor în ora de limba francez? în vederea trezirii interesului pentru lectur?. De ce cartea? Pentru c? ea (înc?) reprezint? un suport atr?g?tor ?i bogat, pornind de la care i se pot propune elevului multiple activit??i de formare a unor competen?e lingvistice ?i interculturale.

Dimensiunile impuse acestui articol nu îmi îng?duie s? prezint decât dou? activit??i de familiarizare a elevilor cu obiectul-carte, dou? tehnici simple ?i cu succes garantat: dominoul c?r?ilor (le domino des livres) ?i puzzle din copert? (le puzzle de la couverture).

1. Dominoul c?r?ilor: este o activitate care permite dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observa?ie, a capacit??ii de identificare ?i comparare a elementelor comune de pe copertele a dou? c?r?i, precum ?i a capacit??ii de exprimare oral? în limb? str?in?

Materiale necesare: c?r?i, o mas? mare

Produsul activit??ii: un careu format din c?r?i al?turate dou? câte dou? dup? un anumit criteriu logic.

Desf??urarea activit??ii: C?r?ile selec?ionate de c?tre cadrul didactic se ordoneaz? într-un careu, astfel încât fiecare carte s? aib? un element comun cu urm?toarea. Se solicit? elevilor ca, plecând de la o anumit? carte, s? identifice elementele comune a dou? c?r?i vecine (autorul, titlul, editura, locul apari?iei, anul apari?iei, titlul colec?iei sau al seriei, precum ?i imaginile, culorile, formele geometrice care apar pe copert?) ?i s? parcurg? întregul careu.

2. Puzzle din copert? : este o activitate care favorizeaz? contactul ludic al elevilor cu obiectul carte. Elevii, împ?r?i?i în grupe, înva?? s? repereze elementele de identitate ale c?r?ii, a?a cum apar ele pe prima copert?, dar ?i s? fac? distinc?ia între o men?iune de responsabilitate principal? (autor, coautor) ?i secundar? (traduc?tor, ilustrator ?.a.).

Material necesar : Fotocopii ale copertei 1 a c?r?ii, decupate în fragmente (num?rul de fragmente decupate variaz? în func?ie de vârsta elevilor) ?i o foaie de acela?i format ca ?i cartea.

Desf??urarea activit??ii: Coperta este citit?, observat? ?i descris?. Fiecare grup de elevi dispune de materialul s?u ?i lucreaz? la reconstituirea copertei ?i lipirea fragmentelor decupate pe foaia support. În timpul activit??ii, profesorul poate provoca elevii s? verbalizeze încerc?rile de plasare a diferitelor elemente, introducând sau reinvestind astfel vocabularul referitor la orientarea în spa?iu. Elevii din grupul care finalizeaz? primul sarcina de lucru sunt invita?i s?-i ajute pe ceilal?i dându-le indica?ii în limba francez?.

La sfâr?itul acestui articol ne lu?m îng?duin?a s? amintim cititorilor ceea ce scria Jean Paul Sartre în lucrarea sa « L’Etre et le Néant » [SARTRE, Jean-Paul. L’Etre et le Néant. Paris : Gallimard, 1976, p.538-539] : « Tel rocher qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer sera, au contraire, une aide précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage. En lui-même – s’il est possible d’envisager ce qu’il peut être en lui-même – il est neutre, c’est-à-dire qu’il attend d’être éclairé par une fin pour se manifester comme adversaire ou auxiliaire ». Pentru dasc?lii mileniului trei, lectura este, poate, asemenea stâncii sartriene care î?i a?teapt?, neutr?, destinul. (Re)descoperirea ei de c?tre cei pe care îi form?m depinde de fiecare dintre noi.

Prof. Georgeta B?d?u. Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Când noile tehnologii ale inform?rii ?i comunic?rii intr? în ora de limba francez?….

In: Universul ?colii, an X, octombrie 2008, nr. 8(98), p.19-20.

Federa?ia interna?ional? a profesorilor de francez? a propus recent  concursul interna?ional « Bloguons en français : Info / Intox ?» care se va derula între 23 octombrie 2008 ?i 25 mai 2009.

Gra?ie temei concursului, (Découvre mon pays !/Descoper? ?ara mea !), elevii no?tri vor fi pu?i atât în situa?ia de comunicare real? în limba francez?, cât ?i în situa?ia de a c?uta ?i valida informa?ii prin compararea surselor documentare. Clasele partenere trebuie s? fie din dou? ??ri diferite.

Elevii celor dou? clase vor trebui s?-?i ajute partenerii de proiect s? le descopere ?ara prin publicarea de articole ?i documente multimedia pe blogul creat ?i administrat  în comun de c?tre profesorii coordonatori. Articolele elevilor vor fi redactate pornind de la elemente reale sau fictive. Fiecare clas? trebuie s? verifice veridicitatea informa?iei ?i s? fac?, prin intermediul rubricii COMENTARII, men?iunea « Info » (informa?ie adev?rat?) sau « Intox » (informa?ie fals?). Blogul colectiv va trebui s? aib? cel pu?in 16 articole (8 pentru fiecare clas?). Num?rul comentariilor nu este limitat.

La nivel lingvistic, schimbul de informa?ii ?i coresponden?a elevilor din cele dou? clase partenere va da, evident, mai mult sens ?i motivare pentru înv??area limbii franceze.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-s? pun? elevii în situa?ie de comunicare real? în vederea amelior?rii capacit??ii lor de exprimare/în?elegere scris? în limba francez?;

– s? permit? elevilor s? caute, c? organizeze, s? scrie, s? compare ?i s? prezinte informa?ii despre România ?i Louisiana (SUA), precum ?i despre mediul socio-cultural în care tr?iesc fiecare dintre ei.

OBIECTIVELE CONCURSULUI « BLOGUONS EN FRANÇAIS : INFO / INTOX ? »

– exprimarea oral? ?i scris? în limba francez?;

– crearea ?i animarea unui blog ;

– adoptarea unui demers jurnalistic (redactarea unui articol, realizarea unui interviu etc) ;

– dezvoltarea sim?ului critic (capacitatea de a g?si ?i  verifica o informa?ie prin consultarea mai multor surse etc) ;

– crearea ?i difuzarea de documente multimedia.

PARTENERI: clasa Français IV de la Episcopal High School Baton Rouge – (Louisiana. S.U.A., profesor coordonator Louise STOWELL) ?i clasa a XI-a C de la Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » Alba Iulia, profesor coordonator Georgeta B?D?U

MODALIT??I DE REALIZARE A PROIECTULUI ?I ETAPE:

-alegerea partenerului prin intermediul anun?urilor postate pe site-ul FRANC-PARLER (http://www.francparler.info/pa/annonces.php) (noiembrie 2008);

– coresponden?a preliminar? între profesorii coordonatori pentru elaborarea ?i punerea în practic? a Proiectului de coresponden?? ?colar? (noiembrie 2008);

– realizarea unui cont yahoo ([email protected])  care va fi folosit în comun de c?tre cele dou? clase partenere (noiembrie 2008);

– ob?inerea acordului p?rin?ilor ?i semnarea de c?tre fiecare elev a  Regulamentului de coresponden?? ?i activitate colectiv? pentru realizarea blogului  (noiembrie 2008);

– formarea elevilor pentru utilizarea blogului creat cu platforma lewebpedagogique.com (noiembrie -decembrie 2008);

– expedierea primelor mesaje ?i postarea primelor articole (prezentarea elevilor, eventual, schimb de felicit?ri cu ocazia S?rb?torilor de iarn?) ?i postarea primelor articole (decembrie 2008);

– schimburi regulate de coresponden?? între elevi (prin intermediul contului comun ?i al rubricii COMENTARII de pe blogul concursului ?i postarea articolelor cu respectarea condi?iilor stipulate în Regulamentul concursului interna?ional « BLOGUONS EN FRANÇAIS : INFO / INTOX ? » – site https://lewebpedagogique.com/concours-fipf/ (Anexa 1) (ianuarie – aprilie 2009);

– realizarea unui CD-ROM cu articolele ?i comentariile publicate pe blogul concursului (titlul va fi ales de comun acord de c?tre clasele partenere) (mai-iunie 2008);

– evaluarea proiectului (01-15 iunie 2009).

LOC DE DESF??URARE: sala de clas?/CDI/laborator de informatic?/sala multimedia

EVALUATION :

1. evaluare disciplinar?: efectuat? periodic de c?tre profesorii de limba francez? (corectitudine morfo-sintactic?, ortografie, vocabular utilizat, originalitate);

2. evaluare documentar?: capacitatea de utilizare a echipamentelor informatice (capacitatea de a crea ?i a difuza con?inuturi multimedia pe blog), capacitatea de a se orienta în CDI ?i de a lucra cu diferitele tipuri de documente, num?rul de mesaje ?i comentarii ?i interesul pe care ac?iunea l-a trezit elevilor;

3. evaluarea blogului de c?tre un juriu interna?ional (ergonomia ?i lizibilitatea blogului, calitatea metodologiei ?i a surselor utilizate, calitatea redact?rii, precizia vocabularului, originalitatea, imagina?ia ?i spiritul critic).

RESURSELE  FINANCIARE NECESARE vor trebui s? acopere costurile realiz?rii blogului comun ?i CD-ROM-ului proiectului (acces la Internet, multiplicare de materiale, înregistr?ri audio-vizuale).

Sper?m ca în luna mai s? v? putem invita s? vizita?i un blog interesant, indiferent care va fi decizia juriului interna?ional.

Prof.Georgeta B?d?u, Colegiul Na?ional «Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Când filmul intr? în ora de limba francez?……

In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a VIII-a: Sec?iunea 6: Rolul proiectelor în realizarea unor parteneriate autentice în educa?ie. Alba Iulia, 24 mai 2008 (ISSN 1844-8313)

Limba lui Molière continu? s? fie ast?zi studiat? în România de c?tre 88% dintre elevii români, ca prim? sau a doua limb? str?in? ?i predat? de c?tre 15.000 de profesori (pentru 280.000 de elevi pe nivel de studiu)[1]. Dar pentru mul?i dintre ace?ti elevi ?i profesori, franceza nu este o limb?, ci o disciplin? ?colar?. Descoperirea unui text nou, explicarea vocabularului sau a unei probleme de gramatic?, rezolvarea de exerci?ii lexicale ?i/sau gramaticale, utilizarea (eventual) a limbii într-un joc de întreb?ri ?i r?spunsuri între profesor ?i câ?iva elevi privilegia?i, iat? tristul scenariu care risc? s? transforme franceza într-o….limb? moart?.

Habent sua fata libelli, c?r?ile au destinul lor, spuneau Anticii. Limbile au, de asemenea, soarta lor ?i istoria este plin? de exemple de limbi care au jucat un rol major la nivel interna?ional ?i au fost, mai apoi, uitate sau au disp?rut. Cum poate fi motivat un elev pentru studiul limbii franceze reprezint? o întrebare care îi preocupa pe to?i profesorii care predau aceast? disciplin?. Panoplia modalit??ilor de realizare a acestui obiectiv major este foarte bogat? : diversificarea formelor de lucru, schimbarea frecvent? a modului de organizare a clasei, utilizarea noilor tehnologii, utilizarea documentelor autentice, propunerea unor activit??i care s? creeze o rela?ie autentic? a elevului cu limba str?in? pe care o înva?? ?i s?-i înt?reasc? sentimentul apartenen?ei la grupul-clas? (întâlniri cu personalit??i francofone, expozi?ii, spectacole, elaborarea versiunii în limba francez? pentru un pliant/un site Internet etc).

Proiectul pe care am ales s?-l prezent?m în cadrul edi?iei 2008 a « Zilelor ?colii Albei », « Quand le film entre en classe de FLE » face parte dintre aceste activit??i. Înainte de a trece la prezentarea propriu-zis? a proiectului, câteva observa?ii trebuie f?cute pentru a nu c?dea în caricatural ?i a nu confunda sala de clas? cu sala de cinema. Dincolo de aspectul cultural ?i de divertisment, filmul este utilizat de c?tre profesorul de limbi str?ine în scop pedagogic. Profesorul va decide dac? filmul va fi utilizat integral sau par?ial, cu sau f?r? întreruperi. În cazul vizion?rii integrale, profesorul poate cere elevilor s? fac? un rezumat al filmului vizionat, s? dezbat? tema filmului, s? imagineze o continuare a pove?tii, s?-?i imagineze via?a unuia dintre personaje etc. Cadrul didactic poate segmenta vizionarea, oprind-o în momente strategice, pentru a verifica în?elegerea oral? (printr-un chestionar cu alegere multipl?, spre exemplu, sau printr-o serie de întreb?ri deschise). Dar un film poate fi exploatat ?i secven?ial pentru explicarea unui aspect gramatical precis sau ca element declan?ator al unei activit??i de redactare creativ? (scrisoare, mesaj electronic, articol de pres?, povestire etc).

Proiectul « Quand le film entre en classe de FLE », derulat în semestrul II al anului ?colar în curs a propus elevilor ?i cadrelor didactice din Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » (?i nu numai) spre delectare ?i exploatare pedagogic? patru produc?ii cinematografice franceze.

In perioada 14-24 martie 2008, Centrul de Documentare ?i Informare al liceului nostru a fost gazda unui minifestival al filmului francez. În prealabil, în perioada 05-12 mai au fost alese de c?tre profesorul coordonator al ac?iunii filmele, s-au realizat cu elevii scurte prezent?ri PowerPoint în limba francez? ale celor patru produc?ii cinematografice, au fost elaborate materialele de promovare (afi?, pliant). Ac?iunea propriu-zis? a fost înscris? în cadrul « Zilelor Francofoniei 2008 » ?i promovat? inclusiv pe site-ul www.20marsfrancophonie.org.

Fiecare profesor de limba francez? a putut exploata, ulterior, integral sau par?ial filmele vizionate. În ceea ce ne prive?te, am propus cele patru filme unor elevi de clasa a X-a (C ?i D), profil real, specializarea Matematic?-informatic?. Fi?a proiectului propus uneia dintre cele dou? clase este prezentat? mai jos:

Intitulé du projet: Quand le film entre en classe de FLE…Classe : Xe CModalité de travail : projet de groupe (4-5 membres)

Durée du projet : du 20 mars au 12 mai 2008

Produit envisagé : CD-ROM contenant les produit réalisés par les élèves ; réalisation d’une page du projet sur le wiki http://badauhccproiecte.wik.is/i

Etapes et consignes :

 1. Constituez les groupes de travail
 2. Rédigez, au niveau de chaque groupe, la synthèse de vos réponses aux questions suivantes :
 1. Qu’est-ce que vous avez aimé dans ce film ?
 2. Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans ce film ?
 3. Quelle est votre scène favorite et pourquoi ?
 4. Quel est, selon vous, le message du film ?
 1. Restituez sous une forme quelconque (exposition, présentation PowerPoint, brochure etc) le produit réalisé par votre groupe.

Critères d’évaluation :

 1. Correction morphosyntaxique et lexicale (évaluation collective)
 2. Vocabulaire (évaluation collective)
 3. Originalité (évaluation collective)
 4. Présentation du produit de groupe (évaluation individuelle)
 5. Contribution personnelle à la réalisation du projet (points accordés par les membres du groupe)

9 p + 1 p = 10 p

Vous pouvez consultez la présentation PowerPoint réalisée pour la SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE, postée sur notre wikiet envoyée dans la boîte électronique que vous connaissez ([email protected] / mot de passe: meliade). Dans la même boîte il y a des matrices pour une présentation PowerPoint ou une brochure, ce qui peut simplifier votre travail. N’hésitez pas de les utiliser si nécessaire. Je vous rappelle que pour pouvoir poster votre produit vous devez être enregistrés sur ce wiki.

Coordonnateur,

Prof.G.B?d?u

Sarcina de lucru, în leg?tur? Programa ?colar? pentru clasa a X-a. Ciclul inferior al liceului. Limba francez?, aprobat? prin ordin al Ministrului nr. 4598/ 31.08.2004, a fost asem?n?toare pentru cele dou? clase implicate în proiect ?i a constat în exprimarea unui punct de vedere personal asupra filmelor vizionate. Pentru clasa a X-a C, elevii au fost organiza?i în 4 grupe (produse finale: prezentare PowerPoint ?i expozi?ie) , cei din clasa a X-a D au rezolvat sarcina de lucru individual (produs final: fi?a de identitate a filmului). ?i unii ?i al?ii au dat dovad? de mult? creativitate atunci când au vorbit/scris despre ceea ce au apreciat în filmul/filmele vizionate sau ceea ce nu le-a pl?cut ?i m-au surprins pl?cut prin profunzimea cu care au analizat mesajul filmului.Criteriile de evaluare, cunoscute de c?tre elevi înc? de la începutul proiectului au vizat: respectarea cerin?ei de redactare, corectitudinea morfosintactic? ?i a ortografiei, vocabularul utilizat, originalitatea produsului realizat, contribu?ia personal? la realizarea produsului final (pentru elevii care au lucrat în echip?).

Drept instrument de facilitare ?i colaborare cu elevii am utilizat coresponden?a electronic? ?i am creat wiki-ul http://badauhccproiecte.wik.is . Elevii au înv??at s?-?i creeze un cont pe un wiki, s? încarce/descarce un fi?ier, s? posteze un comentariu. O leg?tur? direct? spre acest wiki a fost realizat? prin intermediul paginii Netvibes a Centrului de Documentare ?i Informare.

Descriptivul proiectului, grupele de lucru, produsele elevilor, fi?ele de lucru, toate aceste documente pot fi consultate accesând wiki-ul mai sus men?ionat de la orice calculator conectat la Internet.

Modul în care s-a derulat aceast? activitate ne-a demonstrat înc? o dat? c?, dac? la nivelul nostru de profesor nu putem influen?a durabil schimb?rile normale ale rolului limbilor str?ine în evolu?ia societ??ii contemporane, putem integra ca activitate planificat? ?i necesar? în predarea limbilor str?ine, în general, ?i a limbii franceze în special, stimularea motiva?iei ?i a interesului elevilor pentru limba studiat?. Prof. Georgeta B?d?u. Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

BIBLIOGRAFIE:

ALBERT, Marie-Claude. Evaluer les productions écrites des apprenants. In : Le Français dans le monde, 1998, no.299, p.58-64.

BESNARD, Christine. Stratégies d’apprentissage et enseignement des langues. In : Le Français dans le monde, 1998, no.294, p.22-25.

DRAGOMIR, Mariana. Puncte de vedere privind predarea-înv??area limbii franceze ca limb? str?in?: Considération sur l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère. Cluj-Napoca : Dacia, 2001.

GOLDENSTEIN, J.P. Pour une lecture – écriture. Littérature et pédagogie. Paris : De Boeck Duculot, 1985.

Le MULTIMEDIA au CDI pour s’informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

TAGLIANTE. Christine. La classe de langue. Paris : CLE International, 1998.


[1] VARGA, Ana. « La Francophonie, C’est une articulation de diversité » : entretien avec Cristian Preda, secrétaire d’Etat à la Francophonie ». In : Regard franco-roumain : mensuel francophone de Roumanie, 15 février/15 mars 2006, no.18, p.25.

„Ziua Gustului”: Rolul cercet?rii documentare într-un proiect educativ

In: Lucr?rile Conferin?ei « Bibliotecile pedagogice în societatea (re)cunoa?terii »: Bucure?ti: 28-30 septembrie 2005: Vol.1: Sec?iunea Biblioteconomie. Bucure?ti: Editura Bibliotecii Pedagogice Na?ionale « I.C.Petrescu? », 2006, p.44-52.

In epoca unor transform?ri semnificative la nivel educativ ?i informa?ional apare din ce în ce mai clar ?i mai imperativ faptul c? este necesar? formarea ?i dezvoltarea competen?elor informa?ionale înc? din primii ani de ?coal?. Conceptul de « st?pânire a informa?iei » («maîtrise de l’information») a ap?rut gra?ie unor tendin?e de promovare a form?rii a?a-numitelor abilit??i pentru informa?ie, tendin?e manifestate în diferite p?r?i ale lumii începând cu a doua jum?tate a secolului XX. Profilul persoanei instruite pentru informa?ie este îns? acela?i, indiferent de frontierele geografice. Iat?, spre exemplu, cum sunt definite într-un document ap?rut în SUA în anul 1998, referitor la normele ?colare de instruire pentru informa?ie ?i tehnologie [1] cele câteva elemente care caracterizeaz? o persoan? educat? pentru informa?ie :

1. s? identifice ?i s? articuleze nevoile de informare

2. s? identifice ?i s? selecteze sursele de informare corespunz?toare

3. s? formuleze ?i s? efectueze în mod eficient strategiile de cercetare adecvate diferitele tipuri de resurse documentare

4. s? evalueze în mod critic informa?ia c?utat?

5. s? organizeze, s? sintetizeze, s? integreze ?i s? pun? în practic? informa?ia g?sit?

6. s? comunice demersul de cercetare realizat

7. s? în?eleag? structura mediului informa?ional ?i procesul prin care informa?ia este produs?, organizat? ?i difuzat?

8. s? în?eleag? ordinea public? ?i exigen?ele morale referitoare la accesul la informa?ie ?i utilizarea acesteia.

Este de la sine în?eles c? nici o persoan?, nici o unitate ?colar? ?i nici o structur? info-documentar? nu poate crea singur? astfel de indivizi, c? se impune colaborarea permanent? între corpul profesoral ?i speciali?tii ?tiin?elor inform?rii ?i comunic?rii. ?i se impune, cu siguran??, o restructurare ?i o modificare a curriculei existente cel pu?in la nivelul înv???mântului preuniversitar. Se invoc? adesea ?i în mod acuzator lipsa de repere a tinerilor, incapacitatea lor de a discerne binele de r?u, adev?rul de minciun?. Se spune adesea c?, ei, tinerii, î?i cunosc drepturile ?i î?i ignor? îndatoririle. Se uit? din neb?gare de seam? sau din orgoliu c?, în absen?a unor valori prin care drumul s? capete un sens, o direc?ie, o finalitate, orice reper este inutil pentru cel care merge. La ce bun s? declar?m r?zboi lipsei de repere a adolescen?ilor atunci când nu le indic?m direc?ia bun?, când ei nu au nici un mijloc de a-?i exersa libertatea ?i responsabilitatea, când în fa?a proiectelor unei societ??i c?reia nu-i în?eleg nici sensul nici coeren?a nu le r?mâne decât supunerea sau revolta ? Nu despre r?zboi trebuie s? fie vorba, în opinia noastr?, ci despre o încercare comun? a educatorului ?i a educatului de a îmblânzi necunoscutul lumii. Parafrazând o afirma?ie a lui Aimé Césaire a? spune, cu riscul asumat al p?catului de a c?dea în patetic: „ l’éducation, c’est tout ce que l’homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable»[2]

Demersul de cercetare documentar?

Termenul de « cercetare documentar? », utilizat pentru prima dat? în 1950 de c?tre Kelvin N. Moers, are ast?zi mai multe accep?iuni. « Le Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation », ap?rut la editura parizian? « Nathan » în 1997, citeaz? trei dintre ele: opera?ia prin care documentele sunt selectate din fondul documentar la cererea unui utilizator; furnizarea, în func?ie de o cerere bine definit? de utilizator, a unor elemente de informare documentar? corespunz?toare; un r?spuns mai mult sau mai pu?in elaborat la o cerere a utilizatorului, r?spuns care trebuie s? conduc? la realizarea unui anumit produs documentar (bibliografie, sintez? etc).

Gra?ie proiectului bilateral româno-francez „Educa?ia pentru informa?ie în mediul rural defavorizat » în toate jude?ele din România au fost create centre de documentare ?i informare ?colare (C.D.I.), iar în unele dintre ele ini?ierea elevilor în tehnicile de cercetare documentar? se realizeaz? în mod sistematic. Experien?a pe care o vom prezenta s-a realizat într-un liceu în care exist?, din anul 2000, o astfel de structur? info-documentar? ?i în care spa?iul ?i resursele documentare ale C.D.I. sunt integrate în mod efectiv atât în procesul cotidian de predare-înv??are, cât ?i în cadrul numeroaselor activit??i extra?colare realizate cu elevii.

Se vorbe?te, în general, despre dou? tipuri de cercetare documentar?:

1. cercetarea documentar? punctual?: presupune o simpl? prelevare de informa?ii, respectiv g?sirea unui r?spuns la o anumit? întrebare vizând via?a ?colar?, un subiect studiat, un anumit eveniment, un domeniu specific; cercetarea documentar? punctual? reprezint? o etap? foarte limitat? în timp, parcurs? în cadrul ?i în serviciul unui proiect global. Spre exemplu, în cazul proiectului nostru, consultarea catalogului sistematic al C.D.I. pentru a afla care sunt documentele referitoare la cultura ?i civiliza?ia Fran?ei.

2. cercetarea documentar? de lung? durat?: constituie ea îns??i obiectul unui proiect; un astfel de demers are un dublu scop: primul este acela de a g?si informa?iile c?utate, deci de a g?si r?spunsuri la anumite întreb?ri; cel de al doilea, de fapt cel mai important, este ca elevul s? se înscrie într-o metodologie de cercetare, a?adar s? înve?e s? caute ?i nu doar s? g?seasc? un document sau altul; revenind la exemplul nostru, elevii înva?? s? utilizeze catalogul tradi?ional al unui C.D.I./al unei biblioteci: înva?? ce este acela un catalog, ce tipuri de cataloage exist?, ce fel de informa?ie ofer? fiecare dintre ele, care sunt regulile de redactare a unei fi?e de catalog, ce coresponden?e se pot stabili între fi?a de catalog ?i o list? de referin?e bibliografice, cum se interogheaz? o baz? local? de date (un catalog informatizat) sau o baz? de date la distan?? .

Despre cel de al doilea tip de cercetare documentar? a fost vorba în experien?a didactic? pe care am ales s? o prezent?m în acest articol. Activitatea a fost propus? unor elevi din clasa a X-a, profil ?tiin?e sociale, ca o aplica?ie practic? la con?inuturile Programei cursului op?ional de „Ini?iere în cercetarea documentar? » ?i anume, însu?irea de c?tre elevi a tehnicii de realizare a unui dosar de pres?. Pentru realizarea acestui produs documentar elevii ?i-au însu?it urm?toarele informa?ii esen?iale:

DOSARUL DE PRES?
Ce este?
O colec?ie de articole care trateaz? un anumit subiect, ap?rute în pres? într-o perioad? dat?.
De ce este necesar?

 • Pentru a urm?ri un eveniment/un subiect ?i a-i cunoa?te ecourile în pres? ?i în opinia public?
 • Pentru a descoperi pluralitatea opiniilor emise în pres? ?i a trezi sim?ul critic al cititorului fa?? de un anumit eveniment/subiect.

Cum se întocme?te un dosar de pres??

 • Alege?i cu grij? evenimentul/subiectul care v? intereseaz? ?i clarifica?i-l. Stabili?i-v? o list? de cuvinte-cheie.
 • C?uta?i în pres? articole tratând un anumit eveniment/subiect.
 • Originea articolelor trebuie s? fie variat?: periodice diferite, autori diferi?i, diferite tipuri de articole (informative, economice, umoristice, argumentative etc).
 • Fotocopia?i fiecare articol selec?ionat ?i preciza?i: numele ziarului/revistei, autorul articolului, data de apari?ie, num?rul periodicului, eventual rubrica ?i pagina.
 • Ordona?i documentele în func?ie de criteriul ales (cronologic sau tematic)
 • Intocmi?i un sumar ?i o pagin? de prezentare a dosarului de pres?. Men?iona?i titlul dosarului ?i perioada în care au ap?rut articolele alese de dumneavoastr?.

S-au parcurs etapele clasice ale unui demers de cercetare documentar? (definirea obiectivelor de cercetare, analizarea subiectului, organizarea muncii, adunarea datelor, c?utarea ?i selectarea documentelor pertinente, prelucrarea, sintetizarea ?i comunicarea informa?iilor, evaluarea activit??ii) ?i s-au respectat întocmai criteriile de întocmire a dosarului de pres?, men?ionate în fi?a-ghid mai sus prezentat?. Elevii au identificat în 9 publica?ii periodice (Adev?rul, Libertatea, Jurnalul Na?ional, România liber?, Formula AS, Academia Ca?avencu, Unirea, Informa?ia de Alba, Monitorul de Alba), ap?rute în perioada 17 – 27 ianuarie 2005, acele articole care tratau diferite subiecte apar?inând vastului domeniu al gastronomiei. Fiecare articol a fost integrat într-o anumit? categorie (preparate culinare, sfaturi gastronomice), a fost fotocopiat, decupat ?i lipit cu grij? pe o coal? de hârtie format A4. Fiecare pagin? a fost numerotat? ?i pentru fiecare articol re?inut s-a men?ionat sursa (cu respectarea normelor de redactare a unei referin?e bibliografice). Plan?ele astfel realizate au fost a?ezate într-un dosar pentru care elevii au întocmit un sumar ?i o copert?.

Realizarea acestui dosar de pres? a constituit doar una dintre activit??ile propuse într-un proiect mai complex, proiectul „Ziua gustului », derulat în parteneriat de dou? licee albaiuliene, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » ?i Liceul de Muzic? ?i Art? plastic?, la ini?iativa ?i sub coordonarea Casei Corpului Didactic Alba, proiect pe care îl prezent?m pe larg în sec?iunea Anexe, nu cu preten?ia de a oferi un model, ci un exemplu de reu?it? posibil? gra?ie pasiunii iremediabile pentru carte ?i profesia de dasc?l, pasiune de care se fac „vinova?i » cei care au transformat, cu ajutorul unor copii minuna?i, o idee în realitate vie.

Bibliografie selectiv?:

Darrobers, M; Le Pottier, N. La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999

Demellier, Hervé. Du sujet à la production : les étapes. Adresa URL : www.acpoitiers.fr/doc/contributions/Her_Dem/suj_prod/index.htm

Michel, Jean; Nicoleta Marinescu; Ianu?, Mariana. Formarea în societatea informa?iei, societate în formare. Adresa URL : http://biblioteca.euroweb.ro/volume.htm

Recherche documentaire et maîtrise de l’information: Formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. C.R.D.P. de Rouen, 2000

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destiné aux enseignants. Créteil: C.R.D.P., 1996

Colegiul Na?ional »Horea,Clo?ca ?i Cri?an »Alba Iulia 

An ?colar:2004-2005

AC?IUNE C.D.I. DIN PROIECTUL ?COLII PENTRU CARE SE SOILICIT? RESURSE FINANCIARE

Denumirea ac?iunii
« Ziua gustului »

C?rei axe din proiectul ?colii îi corespunde ac?iunea: Asigurarea unei bune educa?ii a elevilor

Ac?iunea este : nou?

 

 

 

 

Obiectivele ac?iunii:

 • s? favorizeze multiplicarea ?i diversificarea situa?iilor de exprimare în public, în limba matern? ?i în limba francez?
 • s? pun? în valoare produc?iile elevilor
 • s? contribuie la deschiderea ?colii spre exterior
 • s? faciliteze si s? încurajeze utilizarea resurselor C.D.I. ?i descoperirea altor locuri de lectur?: bibliotec?, mediatec?.

 

 

Descrierea ac?iunii(durata, frecven?a, modalit??i de desf??urare, rolul eventual al partenerilor:Proiectul se va derula între 28 februarie 2005 ?i 10 martie 2005 ?i va urm?ri tratarea gustului, respectiv a practicilor ?i obi?nuin?elor gastronomice române?ti ?i franceze sub diverse forme. Elevii participan?i vor putea s? aleag? tema ?i modalitatea de prezentare:

 • prezentarea unei re?ete culinare ?i a produsului realizat efectiv în conformitate cu aceast? re?et?
 • prezentarea unor obiceiuri legate de domeniul gastronomiei
 • prezentarea unor re?ete culinare specifice unei anumite regiuni din România sau Fran?a
 • realizarea unei expozi?ii/videoproiec?ii/lecturi dramatizate sau a unui dosar documentar/dosar de pres?/referat/afi? pe tema „Alimentele în literatur?/pictur?/muzic?.
 • Prezent?rile nu vor fi exhaustive, ci vor fi astfel realizate încât s? trezeasc? interesul ?i curiozitatea elevilor participan?i.

Etape:

 • Aducerea la cuno?tin?a elevilor a condi?iilor de participare ?i constituirea echipelor fiec?rei clase.
 • Realizarea unui dosar de pres? cu elevii clasei a X-a G (perioada 17.01.2005 – 27.01.2005).
 • Selectarea fragmentelor literare ?i preg?tirea momentului de lectur? dramatizat?.
 • Tehnoredactarea, în variant? bilingv? (român?, francez?) a re?etelor pentru care elevii vor prezenta o mostr? la expozi?ia culinar? organizat? la C.C.D. Alba în data de 10 martie 2005.
 • Selectarea ?i înregistrarea unor secven?e video din diverse filme în vederea organiz?rii unui concurs « Privi?i, în gol înghi?i?i ?i…recunoa?te?i filmul ! »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare (Cine? Când? Cum?):Documentar?: Realizat? de c?tre profesorii coordonatori ?i documentarist/bibliotecar prin urm?rirea statisticii de bibliotec?, a comportamentului ?i a gradului de implicare a elevilor.Disciplinar?: realizat? de c?tre profesorul documentarist în cadrul cursului de „Ini?iere în cercetarea documentar? ».

Elevi viza?i: Personal didactic angajat în ac?iune: Personal didactic auxiliar angajat în ac?iune:
Parteneri
Nivel: clasa a IX-a – clasa a XII-aNum?rul claselor: IX G, IX I, X G

 

 

 

Efectiv de elevi:

 

 

 

Numele, prenumele, disciplina:

Prof. Georgeta B?d?u

 

 

Numele, prenumele, func?ia: Ing.ec.Gen?iana Oni?oru (bibliotecar C.C.D. Alba)Prof.Stela Curta (bibliotecar C.N. « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia)

 

C.C.D. Alba (ini?iatoarea proiectului)

Liceul de Muzic? ?i Arte Plastice din Alba Iulia

 

C.D.I. Vin?u de Jos

 

 

Resurse financiare necesare:
Cheltuieli:Coli A4, lipici, ace cu g?m?lie, folii transparente, caseta video, premii
Modalit??i de procurare a resurselor financiare (propuneri):Bugetul C.D.I.Sponsori 

AVIZUL DIRECTORULUI:

[1] Wisconsin‘s Model Academic Standards for Information & Technology Literacy. Madison, WI: The Department, 1998. http://www.madison.k12.wi.us/lms/infolit/MMSDK12InfoLitStand.pdf

[2] „ educa?ia este tor ceea ce omul a inventat pentru a putea tr?i în lume ?i pentru a putea înfrunta moartea »

”Curierul cititorilor” sau despre înv??area limbii franceze f?r? ur? ?i p?rtinire : un exemplu de colaborare între profesorul de limba franceza ?i profesorul psihopedagog

« Curierul cititorilor » sau despre înv??area limbii franceze f?r? ur? ?i p?rtinire : un exemplu de colaborare între profesorul de limba francez? ?i profesorul psihopedagog/ Georgeta B?d?u; Adelina Atanasiu. In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a IX-a: Sec?iunea 6: Rolul proiectelor în realizarea unor parteneriate autentice în educa?ie. Alba Iulia, 16 mai 2010 (ISSN ) (coautor).

Redactarea creativ? poate modifica radical atitudinea elevului fa?? de înv??area unei limbi str?ine. Ea permite ca, încetul cu încetul, utilizarea limbii str?ine s? nu mai reprezint? o activitate perceput? de elev ca un handicap, ci drept un avantaj: limba str?in? devine instrumentul care face posibil? intrarea în contact cu alte teme mai mult sau mai pu?in obi?nuite din cotidianul elevului. Propunându-i activit??i diverse, profesorul va reu?i (sau cel pu?in î?i propune) s? creeze un raport de complicitate al elevului cu limba str?in?, s? trezeasc? dorin?a de a vorbi ?i de a scrie. Ne referim la acele activit??i care fac apel la ansamblul cuno?tin?elor dobândite de elev pe parcursul ?colariz?rii ?i care sunt alese în spiritul unei pedagogii a  valoriz?rii. Participan?ii la activitate sunt pu?i în situa?ie de reu?it?. Fiecare elev contribuie prin personalitatea sa, prin ingeniozitatea ?i cuno?tin?ele sale la succesul unui proiect colectiv. In acest fel individul este pus în valoare în raport cu grupul din care face parte.

Experien?a de teren ne arat? c? liceenii români sunt pu?in obi?nui?i s? scrie în limba francez?. Atunci când o fac este pentru a rezolva exerci?ii de gramatic?, pentru a redacta o scrisoare sau, eventual, pentru a-?i face anumite teme care presupun exploatarea unor texte documentare sau de fic?iune.

Proiectul « Courrier des lecteurs » , propus elevilor no?tri din clasele a X-a B (profil Matematic?-informatic? – intensiv englez?) ?i a X-a E (profil Filologie – bilingv englez?), elevi care studiaz? limba francez? ca a doua limb? str?in?, ne-a ajutat s? suscit?m un anumit interes, uneori chiar entuziasm, chiar ?i în rândul elevilor „ recalcitran?i », respectiv al celor care se mul?umesc s? înve?e limba francez? la un nivel care poate fi numit „mul?umitor » numai cu foarte mult? indulgen??.

Echipa pedagogic? a acestui proiect, desf??urat în perioada octombrie 2008- februarie 2009, a fost format? din doi profesori de limba francez? (Georgeta B?d?u ?i Romaric Ladsous) ?i Adelina Atanasiu, psihopedagog.

În finele lunii octombrie 2008, proiectul a fost prezentat celor dou? clase implicate în ac?iune ?i publicat pe un wiki la acare elevii au acces.

Fiecare elev a primit  o fi?? A4 con?inând descriptivul proiectului ?i criteriile de evaluare:

Intitulé du projet: COURRIER DES LECTEURS

Classe : Xe B et Xe E (L2) coordonnées par :

prof.Georgeta B?d?u, Romaric Ladsous-assistant FLE, Adelina Atanasiupsychopédagogue

Modalité de travail : projet de groupe (3-4 membres)

Durée du projet : du 30/31 octobre 2008 au 12/13 février 2009

Produit envisagé : CD-ROM contenant les produits réalisés par les élèves/exposition/ blog ou wiki

Etapes et consignes :

 1. Constituez les groupes de travail (octobre 2008)
 2. Rédigez en roumain une question pour la rubrique COURRIER DES LECTEURS (en vous appuyant, éventuellement, sur le modèle de votre livre de français (Limba francez?: Limba modern? 2. Bucure?ti: Corint, 2005, p.12). (01-15 novembre 2008)
 3. Mme Adelina Atanasiu vous répondra oralement à cette question (éventuellement, dans le cadre d’une rencontre avec votre professeur principal) et par écrit.
 4. Mettez en français la question et la réponse (forme électronique) (17 novembre 2008 – 07 janvier 2009).
 5. Après avoir reçu le corrigé, faites une présentation sur une page A4 et illustrez-la d’une photo de groupe ou un dépliant comme ceux qui viennent de vous être présentés (jusqu’à la fin du premier semestre).
 6. Les produits réalisés seront postés sur le wiki http://badauhccproiecte.wik.is (jusqu’au 13 février) et l’ensemble du projet sera présenté dans une exposition organisée dans le cadre des JOURNEES DU LYCEE « Horea, Clo?ca ?i Cri?an ».

Eléments obligatoires  (vous avez le choix pour la mise en page):

Titre du projet: COURRIER DES LECTEURS

Classe : Xe B/E (L2)

Equipe pédagogique : Georgeta B?d?u, Romaric Ladsous, Adelina Atanasiu

Durée du projet : 30/31 octobre 2008-12/13 février 2009

Groupe de travail : noms et prénoms

Critères d’évaluation :

 1. Respect de la consigne (1 p : 0,5 p pour la forme de présentation + 0,5 p pour le respect des délais)
 2. Correction morphosyntaxique et lexicale (2 p)
 3. Vocabulaire et cohérence du texte (2 p)
 4. Originalité  et intérêt de votre question (2 p)
 5. Mise en page (1 p)
 6. Contribution personnelle à la réalisation du projet (1 point accordé par les membres du groupe)
 7. 1 point d’office à tout élève.

Constituirea grupelor de lucru s-a realizat dup? dorin?a elevilor (3-4 membri/grup).

Am pus la dispozi?ia elevilor pliante cu con?inut divers, realizate în anii anteriori de c?tre colegi ai lor  ?i, în variant? electronic?, o matrice de pliant (f?r? a le impune elevilor utilizarea ei).

Dup? constituirea grupelor, s-a trecut la redactarea în limba român? a unei întreb?ri pentru o posibil? rubric? de tipul « Courrier du coeur », secven?? prezent? în Unitatea 1 a Manualului de limba francez? (Limba francez?: manual pentru clasa a X-a: limba modern? 2. Bucure?ti: Corint, 2005, p.12), activitate finalizat? pân? la sfâr?itul lunii noiembrie 2008. Interoga?iile adolescen?ilor au atins domenii diverse: Din ce motive apar problemele de comunicare între adolescen?i ?i p?rin?ii lor?/ De ce toat? lumea are a?tept?ri a?a de mari din partea noastr??/ Cum ne putem proteja de BTS?/ Este corect s? fi judecat dup? anturaj? Este justificat? zicala „Spune-mi cu cine te înso?e?ti ca s?-?i spun cine e?ti »?/ Ce s? fac pentru a fi agreat de c?tre ceilal?i?/  Exist? via?? dup? moarte?/ Mama unui copil a f?cut 4 avorturi înainte ca el s? se nasc?. Acest copil sufer? de probleme de adaptare în societate ?i nu are încredere în sine. Cum i se poate explica faptul c? el nu are nici o vin? ?i cum poate fi ajutat s? treac? peste situa?ia dificil??/ Cum putem s? dep??im complexele de inferioritate?/ De ce li se pare adolescen?ilor c? sexul este o problem? esen?ial??/ Cum învingem timiditatea?/ Cum ?i de ce ne afecteaz? p?rerea celor din jur?/ Cum ?tim dac? un anumit anturaj este potrivit pentru noi?/ Cum p?str?m o rela?ie optim? cu p?rin?ii no?tri?/ Cum ne form?m prima impresie despre o persoan?? Este ea întotdeauna corect??/ ce efecte au jocurile pe calculator asupra psihicului uman?/De ce adolescen?ii de ast?zi refuz? comunicarea cu p?rin?ii lor ?i se refugiaz? în universul drogurilor ?i al alcoolului?.

Doamna Adelina Atanasiu a dat r?spunsuri scrise fiec?rui grup. Mul?i elevi s-au prezentat personal la cabinetul s?u pentru a g?si r?spunul la întreb?rile care îi fr?mânt? ?i pe care ei le-au exprimat cu onestitate ?i f?r? fals? pudoare.

În perioada decembrie 2008- ianuarie 2009, întrebarea ?i r?spunsul psihopedagogului au fost traduse cu ajutorul dic?ionarelor ?i al profesorilor de limba francez?, în cadrul orelor de curs ?i în afara lor.

Fiecare grup a expediat prin e-mail profesorilor de limba francez? varianta electronic? a textului. Mul?i dintre elevi nu au reu?it s? transpun? corect în variant? electronic? textele deja corectate pe suport de hârtie, ceea ce a impus o….recorectare. Fiecare grup de lucru a redactat ?i ilustrat apoi un pliant con?inând versiunea bilingv? a întreb?rii lansate de elevi ?i a r?spunsului oferit de c?tre profesorul psihopedagog. Varianta electronic? a pliantelor a fost postat? pe wiki-ul http://badauhccproiecte.wik.is, ceea ce a permis fiec?rui elev s? poat? consulta în voie, eventual salva în calculatorul personal, nu doar produsul propriului s?u grup, ci ?i pe cele realizate de c?tre ceilal?i colegi ai s?i.

În cadrul Zilelor Colegiului Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » , pliantele celor dou? clase au constituit subiectul unei expozi?ii organizate la CDI.  Proiectul a fost prezentat de c?tre elevi în data de 18 martie în cadrul unei în cadrul unei mini-sesiuni de referate ?i comunic?ri ale elevilor, ac?iune pe care am organizat-o în Sala multimedia a Centrului de Documentare ?i Informare al liceului nostru cu ocazia „S?pt?mânii francofoniei ».

Fiecare form? de promovare a acestei ac?iuni colective a fost adus? la cuno?tin?a elevilor ?i ni s-a p?rut c? am v?zut în ochii lor un lic?r de mândrie ?i bucurie. Iar dac? ar exista un magic instrument de explorare a sufletului omenesc, ochiul curios ar vedea cum cre?te în sufletele nostre de dasc?l speran?a c? elevii no?tri, începând a în?elege c? analfabetul viitorului  nu va mai fi acela care nu ?tie s? citeasc?, ci acela care nu va putea citi decât într-o singur? limb? str?in?, vor în?elege c? ?ansa de a înv??a pe parcursul ?colariz?rii limba lui Molière nu trebuie irosit?.

Georgeta B?d?u ?i Adelina Atanasiu, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Bibliografie:

ALBERT, Marie-Claude. Evaluer les productions écrites des apprenants. In : Le Français dans le monde, 1998, no.299, p.58-64.

BESNARD, Christine. Stratégies d’apprentissage et enseignement des langues. In : Le Français dans le monde, 1998, no.294, p.22-25.

KING, Anny. Intégrer les médias dans un apprentissage multimédia. In : Le Français dans le monde, 1998, no.298, p.57-60.

PROGRAMUL IntelR Teach : Cursul IntelR Teach : Instruirea în societatea cunoa?terii : versiunea 10, 2007.

PROJETS-LECTURE au cœur du C.D.I . C.R.D.P. de l’Académie de Créteil, 1999.