Apprendre le français avec TV5/A înv??a limba francez? cu TV5

In: Idei în vrac : Supliment metodico-aplicativ al revistei Magister, an XVI, aprilie 2007, nr. 28, p.2.

TITLUL PROIECTULUI : APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC TV 5

DURATA: SEMESTRUL II, AN ?COLAR 2005/2006

PUBLIC VIZAT : PROFESORI DE FRANCEZ?, PROFESORI DNL FRANCOFONI, ELEVI

RESURSE MATERIALE ASIGURATE DE C?TRE UNITATEA DE ÎNV???MÎNT: CASETE VIDEO, CD-ROM, LISTAREA ?I MULTIPLICAREA DOCUMENTELOR

PROIECT INI?IAT DE : prof. Georgeta B?d?u

COLABORATOR: prof.Stela Curta (bibliotecar)

OBIECTIVELE PROIECTULUI :

 • s? pun? la dispozi?ia profesorilor de limba francez? ?i a profesorilor DNL francofoni o colec?ie de documente de actualitate , pe suport grafic ?i audiovizual, exploatabile integral sau par?ial în orele de curs ;
 • s? ofere elevilor o colec?ie de documente de actualitate, pe support grafic ?i audiovizual, care s? le permit? ameliorarea în?elegerii ?i exprim?rii orale ?i scrise prin activit??i în autonomie ;
 • s? promoveze limba francez? prin intermediul unor documente autentice vizând evenimente majore ale actualit??ii mondiale;
 • s? consolideze parteneriatul documentarist/bibliotecar/echip? pedagogic?.

MODALIT??I DE REALIZARE :

Profesorul documentarist va înregistra în fiecare sâmb?t? diminea?a magazinul « 7 jours sur la planète », difuzat de c?tre postul de televiziune TV5. Emisiunea este titrat? în limba francez? ceea ce o face accesibil? unui public larg francofon. El este, de asemenea, cel care va recupera de pe site-ul TV5 (http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours) dosarul pedagogic înso?itor :

 • 6 fi?e de exerci?ii (A2, B1, B2) ;
 • 6 fi?e pedagogice (A2, B1, B2);
 • transcrierea textului ?i rezumatul a trei secven?e propuse spre exploatare pedagogic? de c?tre TV5 ?i CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias) din Vichy.

Listarea dosarului pedagogic pus la dispozi?ie de c?tre profesorul ini?iator al proiectului ?i multiplicarea fi?elor de exploatare a documentului video vor fi în sarcina bibliotecarului ?colar. Toate documentele vor fi depuse la CDI, în dublu exemplar, într-un dosar special constituit (1 exemplar destinat împrumutului, 1 exemplar pentru consultarea în CDI) ?i vor putea fi utilizate atât de c?tre cadrele didactice, cât ?i de c?tre elevii care doresc s? lucreze în autonomie, în afara orelor de curs, cu respectarea Regulamentului CDI (planificarea activit??ii cu cel pu?in 24 de ore înaintea derul?rii ei propriu-zise, utilizarea documentelor audiovizuale ?i a aparaturii CDI numai cu permisiunea bibliotecarului ?colar).

Georgeta B?d?u. Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Constituirea fondului documentar al unui CDI în func?ie de rolul s?u pedagogic ?i cultural

In : Magister : Revist? editat? de CCD Sibiu, an VI, aprilie 2007, nr. 28, p.27-28.

Parte component? a politicii documentare a unit??ii ?colare, politica de completare a fondului documentar al centrului de documentare ?i informare se stabile?te pe termen lung ?i implic?: un responsabil profesionist, un caracter regulat ?i ra?ional al reparti?iei bugetare destinate achizi?iilor, p?strarea unor rezerve bugetare destinate reechilibr?rilor negociate în cursul anului, dar ?i o reflec?ie comun? a comunit??ii educative ?i a factorilor de decizie asupra câtorva elemente: fondul existent, procedura de eliminare a documentelor necorespunz?toare din fondul documentar, publicul vizat ?i criteriile de achizi?ie, modul de utilizare a resurselor bugetare, re?elele documentare ?i parteneriatele posibile.

Criteriile de evaluare nu sunt u?or de stabilit. Cum se ?tie dac? aceast? politic? ?i-a atins scopul? Când documentul este împrumutat ? Când utilizatorul este informat ? Când utilizatorul a ?tiut s?-?i g?seasc? informa?ia? În opinia noastr?, când r?spunsul la toate aceste trei întreb?ri este afirmativ.

Potrivit art. 25 din Regulamentul de organizare ?i func?ionare a centrului de documentare ?i informare (http://www.edu.ro/index.php/articles/c183), aprobat în ianuarie 2005 prin Ordin al Ministrului Educa?iei ?i Cercet?rii din România, fondul documentar al centrului de documentare ?i informare se completeaz? în func?ie de urm?toarele criterii: profilul, nivelul ?i specificul unit??ii de înv???mânt în care func?ioneaz? centrul de documentare ?i informare; cerin?ele de informare ?i documentare ale utilizatorilor; recomand?rile programelor ?colare ale disciplinele studiate în ?coal? (se va urm?ri constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile ?i subdiviziunile C.Z.U.); componen?a fondului existent în C.D.I. sub aspectul suporturilor, titlurilor ?i al num?rului de exemplare din fiecare titlu.

Completarea fondului de publica?ii se realizeaz? în mod sistematic prin una din modalit??ile urm?toare: achizi?ii[1], abonamente la publica?iile periodice, transfer de publica?ii de la diferite institu?ii, conform legisla?iei în vigoare, schimb de publica?ii ?i dona?ii de la persoane fizice sau juridice. Pentru a putea pune, pe termen limitat,  la dispozi?ia utilizatorilor s?i documentele pe care ace?tia le solicit? ?i care nu exist? în fondul s?u documentar, centrul de documentare ?i informare poate apela la metoda împrumutului de publica?ii, urmând procedura prev?zut? de legisla?ia în vigoare.

Nu este suficient îns? s? se constituie un fond documentar, oricât de spectaculoase ar fi suporturile documentare ?i oricât de mare varietatea informa?iei. Acest fond trebuie organizat, trebuie create condi?iile ?i instrumentele de acces la informa?ie.„Dincolo de acest prim efort de organizare metodic? a accesului la resursele documentare, ?coala trebuie s?-i înve?e pe elevi s? st?pâneasc? accesul la aceast? informa?ie. ?i cu cât informa?ia este mai bogat?, cu atât exerci?iul este mai dificil », afirma, în prefa?a unei lucr?ri publicate în 1998 de c?tre Centrul Regional de Documentare Pedagogic? din Poitiers, Jean-Louis Durpaire, directorul de atunci al institu?iei[2]. Se în?elege c? acest „exerci?iu » trebuie efectuat în mod constant ?i cu profesionalism de c?tre întreaga echip? pedagogic? din care face parte ?i profesorul documentarist. (Georgeta B?d?u. Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia.


[1] La repartizarea bugetului C.D.I.,  se recomand?  s? se  ?in? seama de modalitatea de repartizare a fondurilor pentru biblioteca ?colar?: 80% din fondul alocat se utilizeaz? pentru achizi?ia de documente noi ?i programe, 20% din resursele bugetare alocate sunt destinate pl??ii abonamentelor ?i achizi?iei de documente prin re?eaua de anticariate; în conformitate cu  Regulamentul de organizare ?i func?ionare a bibliotecii ?colare: instruc?iuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Înv???mântului nr.6566/17.06.1994. Bucure?ti: Biblioteca Central? Pedagogic?, 1994, p.8.

[2] Abramé, Alexis. Activités documentaires à l’école: Outils pour BCDI 2 Ecole. Poitiers: C.R.D.P. de Poitou-Charentes, [1998], p.3.

Tenta?ia informa?iei

Universul ?colii, an VII, februarie 2005, num?r special, p.16-17.

Recent ap?rute în peisajul înv???mântului românesc, centrele de documentare ?i informare reprezint? pentru toate cadrele didactice preocupate de c?l?uzirea tinerilor cititori în lumea miraculoas? a informa?iei (înc?) un loc resurs? ?i un instrument de lucru adaptabil la nivele de vârst? diferite.

Ini?ierea elevilor în utilizarea spa?iului ?i a resurselor CDI, precum ?i în tehnicile specifice de c?utare, selectare, prelucrare ?i comunicare a informa?iilor trebuie s? reprezinte una din liniile de for?? ale politicii documentare dintr-o unitate ?colar? în care exist? o astfel de structur?.

Activit??i de ini?iere în cercetarea documentar? se realizeaz? la Colegiului Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia în mod regulat cu elevii de la profilul „?tiin?e sociale », în cadrul unui curs op?ional propus de c?tre profesorul documentarist, începând cu anul ?colar 2003-2004. Pentru elevii celorlalte clase, astfel de activit??i se realizeaz? la solicitarea unui cadru didactic în orice moment al anului ?colar, în cadrul unor proiecte (inter)disciplinare derulate în parteneriat de c?tre profesorul documentarist sau bibliotecar ?i profesorii de disciplin?.

Ne propunem s? relat?m, pe scurt, o experien?? derulat? în CDI în anul ?colar 2003-2004 cu o clas? de 30 de elevi (clasa a X-a F) coordona?i de c?tre prof. Felicia Bimbea.

Ideea acestui proiect s-a n?scut din dorin?a comun? a profesorului de disciplin? ?i a profesorului documentarist de a motiva elevii printr-un demers activ de c?utare a documentelor în raport cu Programa ?colar? de geografie.

Temele de cercetare propuse de c?tre prof.Felicia Bimbea au fost:

1. Adaptarea omului la condi?iile de mediu. R?spândirea popula?iei

2. Evolu?ia numeric? a popula?iei

3. Natalitatea. Mortalitatea. Sporul natural

4. Morbiditatea

5. Popula?ia ?i resursele.

Activit??ile s-au derulat în CDI ?i în sala de clas?, cu clasa întreag?, o or? pe s?pt?mân?, sub coordonarea profesorului de disciplin? ?i a profesorului documentarist.

Obiectivele proiectului:

 • s? dezvolte capacitatea elevilor de a se documenta, a organiza, a transmite ?i a utiliza informa?ii specifice geografiei;
 • s? permit? elevilor cunoa?terea organiz?rii fizice ?i intelectuale a Centrului de Documentare ?i Informare;
 • s? permit? cunoa?terea ?i însu?irea de c?tre elevi a tehnicii de întocmire a unui dosar documentar pe o tem? dat?;
 • s? permit? cunoa?terea ?i însu?irea de c?tre elevi a tehnicii de întocmire a unui document secundar (expozeul oral) pornind de la un document primar;
 • s? familiarizeze elevii cu unele tehnici de comunicare oral?.

Derularea activit??ilor:

Dup? constituirea grupelor, repartizarea temelor ?i redactarea planului provizoriu de cercetare specific fiec?rei teme, a urmat etapa de clarificare a no?iunilor legate de produsele documentare pe care elevii urmau s? le realizeze.

Iat?, spre exemplu, fi?a de lucru utilizat? pentru clarificarea termenului de „dosar documentar »:

Dosarul documentarDefini?ieUn ansamblu de documente alese ?i reunite pentru a informa asupra unui subiect.Dosarul documentar este un instrument care poate servi la :- realizarea unui expozeu oral sau scris- realizarea unui afi?

– argumentarea unei diserta?ii…

Pentru realizarea dosarului documentar trebuie :

– un dosar

– coli de hârtie format A4

– acces la un copiator

Diferitele elemente ale dosarului documentar

Coperta cu :

– data realiz?rii dosarului

– autorii (nume ?i clas?)

– un titlu care s? explice clar subiectul

Sumarul : lista organizat? dup? un plan a documentelor prezente în dosar

1. Titlul documentului 1 p. 2

2. Titlul documentului 2 p. 3

Documentele

Este recomandabil ca documentele s? fie de natur? diferit? (lucr?ri documentare, enciclopedii,, periodice, lucr?ri de fic?iune).

Lipite pe o foaie alb? (pe o singur? fa??), documentele vor fi paginate ?i aranjate într-o ordine logic? ?i numeric?.

Dac? documentul nu are un titlu, trebuie creat unul.

Se lipe?te un singur document pe pagin?.

Planul

Se grupeaz? documentele care trateaz? aceea?i ideee sau un domeniu specific. Ele constituie p?r?ile mari ale planului, iar în interiorul acestora, fiecare document, cu titlul , s?u devine o subdiviziune.

Într-o introducere se poate justifica alegerea subiectului.

Referin?ele bibliografice (în partea de jos a paginii pe care este lipit documentul)

Originea documentului trebuie men?ionat? întotdeauna :

– pentru a-l reg?si u?or

– pentru c? nu putem utiliza o informa?ie f?r? a-i indica sursa..

Bibliografia (la sfâr?itul dosarului documentar) : ansamblul referin?elor organizate dup? un anumit criteriu (alfabetic, cronologic). (Document adaptat dup? « Recherche documenatire et maîtrise de l’information ». CRDP de Rouen, 2000)

Cuno?tin?ele anterioare ale elevilor referitoare la orientarea în CDI, identificarea diferitelor tipuri de resurse,

cunoa?terea codurilor unei publica?ii monografice/periodice, cunoa?terea sistemului de cotare utilizat în CDI, cunoa?terea instrumentelor de c?utare a informa?iei (cataloage, bibliografii…) au fost permanent reactualizate ?i îmbog??ite. Grilele de evaluare a produselor documentare vizate au permis fiec?rui elev s? cunoasc?, înc? de la începutul activit??ii, a?tept?rile evaluatorului ?i s? se autoevalueze în orice moment al demersului s?u de c?utare, prelucrare ?i transmitere a informa?iei.

De?i Centrul de Documentare ?i Informare dispune de patru calculatoare conectate la Internet, am considerat util s? favoriz?m c?utarea informa?iei în documentele pe suport tradi?ional pentru a-i obi?nui pe elevi s? se orienteze în acest spa?iu al c?r?ii ?i s? identifice cu u?urin?? documentele existente în fondul documentar al CDI ori de câte ori vor avea ulterior nevoie de ele.

Înregistrarea prezent?rilor f?cute de c?tre fiecare grup? a permis o analiz? lucid? a aspectelor pozitive ?i negative ale expunerii, o sensibilizare a grupului de elevi la anumite tehnici de comunicare oral?, dar ?i …un exerci?iu de toleran?? ?i de acceptare a celorlal?i ?i a propriei persoane.

Evaluarea proiectului a fost f?cut? atât de c?tre profesorul de geografie, cât ?i de c?tre profesorul documentarist. A existat îns? ?i o evaluare a întregului demers didactic ?i documentar, realizat? de c?tre elevi, prin completarea urm?torului chestionar de evaluare:

 • Pentru mine acest proiect a reprezentat o ocazie s?…
 • Ce mi-a pl?cut?
 • Ce nu mi-a pl?cut?
 • Ce am înv??at/Ce ?tiu s? fac mai bine?
 • Ce mi s-a p?rut greu/Ce m-a f?cut s? pierd timpul?
 • Ce poate fi schimbat/ameliorat?

Acest proiect, asemenea multor altora, ne-a înt?rit convingerea c?, în calitate de dasc?li, putem ( chiar neavând o magic? baghet? pedagogic?) s? schimb?m modul elevului de a vedea lumea informa?iei ?i s?-i restituim, îmblânzit?, partea de umbr? a lumii în care tr?im.

Prof.Georgeta B?d?u – Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Locul cercet?rii documentare în procesul instructiv-educativ

Centrul de documentare ?i informare (C.D.I.)  este  un spa?iu de formare a elevilor în domeniul utiliz?rii informa?iei, îndeosebi a celei pe care se bazeaz? achizi?ia cuno?tin?elor ?colare. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu ca adult (biblioteca universitar?, centre de documentare specializate,  biblioteca/mediateca municipal?  ?.a.). Profesorul documentarist este cel care îi ini?iaz? pe elevi în c?utarea, g?sirea, ob?inerea, selectarea, prelucrarea ?i utilizarea informa?iei pentru ca, pân? la sfâr?itul ?colariz?rii, ace?tia s? devin? autonomi în instruire ?i s? dobândeasc? reale competen?e de cititori activi.

Activit??ile de ini?iere  în cercetarea documentar? se pot desf??ura  în cadrul unor cursuri distincte coordonate de c?tre documentarist (cursuri op?ionale, pentru moment), sau în cadrul unor proiecte interdisciplinare desf??urate în parteneriat de c?tre documentarist ?i echipa pedagogic?.

În opinia noastr?, un curs de ini?iere în utilizarea spa?iului ?i a resurselor CDI este necesar pentru toate clasele nou intrate în unitatea de înv???mânt. Iat? care ar putea fi competen?ele generale, valorile, atitudinile, competen?ele specifice ?i con?inuturile unui astfel de curs:

COMPETENTE GENERALE

1. Descoperirea C.D.I. ca centru de resurse (cunoa?terea organiz?rii fizice ?i intelectuale a C.D.I.)

2. Dobândirea unor metode de a înv??a ?i a st?pâni informa?ia

3. Dezvoltarea curiozit??ii culturale ?i a sim?ului civic

VALORI SI ATITUDINI

1. Dezvoltarea capacit??ii de identificare, selectare, organizare, prelucrare ?i transmitere a informa?iei

2. Dezvoltarea  spiritului critic

3. Interesul ?i manifestarea unei atitudini pozitive fa?? de lectur?

4. Receptivitatea fa?? de valorile culturale

4. Manifestarea ini?iativei, a creativit??ii ?i a disponibilit??ii de a lucra în echip? pentru realizarea diferitelor sarcini

COMPETENTE SPECIFICE ?I  CONTINUTURI

1. Descoperirea C.D.I. ca centru de resurse (cunoa?terea organiz?rii fizice ?i intelectuale a C.D.I.)
Competen?e specifice Con?inuturi
1.1.s? situeze C.D.I. în ?coal?1.2.s? repereze ?i s? descrie diferitele spa?ii C.D.I.

1.3.s? disting? diferitele tipuri de resurse C.D.I.

1.4.s? coteze corect un document monografic/periodic

1.5.s? localizeze, respectiv s? distribuie corect documentele prin cunoa?terea sistemului de organizare a colec?iilor C.D.I.

Organizarea ?i func?ionarea unui centru de documentare ?i informare: regulamentul de organizare ?i func?ionare, organizarea spa?iului C.D.I.Fondul documentar al centrului de documentare ?i informare: tipuri de resurse, cotarea publica?iilor, organizarea colec?iilor, instrumente de acces la colec?iile C.D.I.

2. Dobândirea unor metode de a înv??a ?i a st?pâni informa?ia
Competen?e specifice Con?inuturi
2.1.descrierea unui document monografic/periodic (codurile c?r?ii, codurile revistei)2.2. st?pânirea tehnicii de întocmire a unei bibliografii

2.3. verificarea existen?ei unui document în fondul C.D.I. cu ajutorul cataloagelor (alfabetic ?i sistematic)

Codurile unui document monograficCodurile unui document periodic

Tehnica de întocmire a unei bibliografii

Utilizarea cataloagelor tradi?ionale (alfabetic ?i sistematic)

3. Dezvoltarea curiozit??ii culturale ?i a sim?ului civic
Competen?e specifice Con?inuturi  (con?inuturile nu vor fi abordate din perspectiv? teoretic?; este recomandabil ca elevii s? fie în egal? m?sur? ini?iatori ?i actori  ai activit??ilor de promovare a resurselor centrului de documentare ?i informare,  activit??ilor cu caracter cultural sau activit??ilor de încurajare a lecturii)
3.1.demonstrarea interesului pentru diferitele ac?iuni culturale ?i pedagogice propuse de C.D.I., în special cele de promovare a lecturii3.2. manifestarea curiozit??ii intelectuale pentru diferite personalit??i, evenimente

3.3.manifestarea respectului fa?? de colegi, fa?? de personalul, spa?iul ?i fondul C.D.I.

Activit??i de promovare a resurselor C.D.I.: expozi?ii, vitrine tematiceActivit??i cu caracter cultural : spectacole, vizion?ri, audi?ii

Activit??i de încurajare a lecturii: concursuri de lectur?, ateliere de crea?ie, întâlniri cu  scriitori/ ilustratori/editori

Cursul op?ional de „Ini?iere în cercetarea documentar? » se va derula în centrul de documentare ?i informare,  pe parcursul unui an ?colar, cu o frecven?? de o or? pe s?pt?mân?, cu clasa întreag?.

În încheiere prezent?m un exemplu de derulare a unei secven?e pedagogice în care se urm?re?te familiarizarea elevilor cu diferitele tipuri de resurse CDI.

Obiective: La sfâr?itul celor 50 de minute, elevii vor fi capabili:

 • s? trieze diferite tipuri de resurse ale centrului de documentare ?i informare în func?ie de un anumit criteriu: suport, mod de apari?ie, con?inut ;
 • s? fac? diferen?a între o lucrare ?tiin?ific? (documentar) ?i o lucrare de fic?iune;

Verificarea cuno?tin?elor anterioare: organizarea spa?iului C.D.I. ?i localizarea documentelor

Transmiterea de noi cuno?tin?e: prezentarea succint? a diferitelor tipuri de resurse C.D.I: carte, periodic, afi?, casete, discuri compacte, diapozitive, h?r?i etc. ?i a modului de consultare a lor utilizând aparatura din C.D.I; explicarea diferitelor posibilit??i de grupare a documentelor în func?ie de anumite criterii (distribuirea unui document de lucru individual la finalul explica?iilor teoretice oferite de c?tre profesorul documentarist).

Activitate practic?: Trierea unui lot de documente în func?ie de criteriile „suport », „con?inut ».

Evaluare: Bilan? oral al achizi?iilor documentare. Completarea de c?tre elevi a fi?ei de evaluare prezentate mai jos, analiza comun? a r?spunsurilor ?i corectarea cu ajutorul documentelor de lucru distribuite elevilor la începutul ?edin?ei.

Chestionar de evaluare:

1. Privi?i cu aten?ie urm?toarele documente ?i asocia?i fiec?rui titlu litera corespunz?toare categoriei în care pot fi încadrate (documentele vor fi alese din fondul documentar al CDI pentru ca elevii s? aib? posibilitatea de a le consulta pentru a verifica r?spunsul) :

a. Documente monografice

b. Periodice

c. Documente audiovizuale

d. Documente electronice

2. Care dintre documentele de mai sus sunt lucr?ri documentare ?i care dintre ele intr? în categoria lucr?rilor de referin???

3. Ziarele ?i revistele pot fi reunite sub termenul  generic de :

a.       dosare

b.      cataloage

c.       periodice

4. Citi?i cu aten?ie prezent?rile urm?toarelor lucr?ri ?i stabili?i pentru fiecare categoria în care pot fi incluse: a. lucr?ri documentare; b. lucr?ri de fic?iune

2.1. Cele opt povestiri despre adev?ratul comportament cre?tin, reunite în aceast? lucrare, constituie un minunat dar pentru copii ele reu?ind, prin frumuse?ea ?i sensibilitatea nara?iunii, s? le modeleze sufletul ?i mintea. ………………

2.2. Autoarea prezint? modul în care poate fi realizat? expunerea ra?ional? a unei teme filosofice într-o manier? cât mai conving?toare, organizând riguros ideile ?i cuno?tin?ele ?i oferind în felul acest un veritabil instrument pedagogic, care con?ine metode ?i reguli de cercetare necesare pentru elabor?rii unui comentariu de text sau alc?tuirii unei diserta?ii. ………….

2.3. Lucrare men?ioneaz? noile medicamente înregistrate ?i intrate în uzul curent în ultima perioad?, eviden?iate cu denumirile comerciale ?i monografiile aferente la denumirea comun? interna?ional?. …………

2.4. „…Nu în?eleg cum po?i iubi un cârd de pas?ri care tocmai au încercat s? te ucid?. » Citind r?spunsul pe care îl prime?te înv???celul Fletcher de la maestrul s?u, ve?i descoperi sensul acestei parabole moderne. ……………

2.5. Acest ghid îi spune cititorului tot ceea ce trebuie s? ?tie ?i s? vad? pe Coasta de Azur. Informa?iile culturale ?i istorice,sfaturile practice de c?l?torie, adresele de c?l?tori ?i numeroasele h?r?i fac din aceast? lucrare un instrument pre?ios pentru pasiona?ii de c?l?torii. ………..

5. Alege?i din lista de mai jos titlul corespunz?tor prezent?rilor de la exerci?iul precedent.

3.1.Agenda medical? 2005

3.2.Jacqueline Russ. Ini?ieri in filozofie

3.3.Darul îngerului. Povestiri cre?tine pentru copii

3.4.Claudiu-Viorel S?vulescu.  Coasta de Azur – Ghid turistic

3.5. Richard Bach. Pesc?ru?ul Jonathan Livingston

Bibliografie :

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-José.  Clés pour le CDI. Paris: Hachette Littérature, 1994.

Chapron, Françoise. Les CDI (Centres de documentation et d’information) des lycées et collèges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Olteanu, Virgil. Din istoria ?i arta c?r?ii. Lexicon. Bucure?ti: Editura Enciclopedic?, 1992.

Recherche documentaire et maîtrise de l’information. Formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. Rouen : C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destiné aux enseignants. Créteil: CRDP, 1996.

Integrarea demersului de cercetare documentar? în ora de limbi str?ine

In : Universul ?colii, martie-aprilie 2006, nr.3-4 (93-74), p. 2.

In epoca unor transform?ri semnificative la nivel educativ ?i informa?ional apare din ce în ce mai clar ?i mai imperativ faptul c? este necesar? formarea ?i dezvoltarea competen?elor informa?ionale înc? din primii ani de ?coal?. Conceptul de « st?pânire a informa?iei » («maîtrise de l’information») a ap?rut gra?ie unor tendin?e de promovare a form?rii a?a-numitelor abilit??i pentru informa?ie, tendin?e manifestate în diferite p?r?i ale lumii începând cu a doua jum?tate a secolului XX. Profilul persoanei instruite pentru informa?ie este îns? acela?i, indiferent de frontierele geografice. Iat?, spre exemplu, cum sunt definite într-un document ap?rut în SUA în anul 1998, referitor la normele ?colare de instruire pentru informa?ie ?i tehnologie [1], cele câteva elemente care caracterizeaz? o persoan? educat? pentru informa?ie :

1. s? identifice ?i s? articuleze nevoile de informare

2. s? identifice ?i s? selecteze sursele de informa?ie corespunz?toare

3. s? formuleze ?i s? efectueze în mod eficient strategiile de cercetare adecvate diferitele tipuri de resurse documentare

4. s? evalueze în mod critic informa?ia c?utat?

5. s? organizeze, s? sintetizeze, s? integreze ?i s? pun? în practic? informa?ia g?sit?

6. s? comunice demersul de cercetare realizat

7. s? în?eleag? structura mediului informa?ional ?i procesul prin care informa?ia este produs?, organizat? ?i difuzat?

8. s? în?eleag? ordinea public? ?i exigen?ele morale referitoare la accesul la informa?ie ?i utilizarea acesteia.

Este de la sine în?eles c? nici o persoan?, nici o unitate ?colar? ?i nici o structur? info-documentar? nu poate crea singur? astfel de indivizi, c? se impune colaborarea permanent? între corpul profesoral ?i speciali?tii ?tiin?elor inform?rii ?i comunic?rii. ?i se impune, cu siguran??, o restructurare ?i o modificare a curriculei existente cel pu?in la nivelul înv???mântului preuniversitar. Se invoc? adesea ?i în mod acuzator lipsa de repere a tinerilor, incapacitatea lor de a discerne binele de r?u, adev?rul de minciun?. Se spune adesea c?, ei, tinerii, î?i cunosc drepturile ?i î?i ignor? îndatoririle. Se uit? din neb?gare de seam? sau din orgoliu c?, în absen?a unor valori prin care drumul s? capete un sens, o direc?ie, o finalitate, orice reper este inutil pentru cel care merge. La ce bun s? declar?m r?zboi lipsei de repere a adolescen?ilor atunci când nu le indic?m direc?ia bun?, când ei nu au nici un mijloc de a-?i exersa libertatea ?i responsabilitatea, când în fa?a proiectelor unei societ??i c?reia nu-i în?eleg nici sensul nici coeren?a nu le r?mâne decât supunerea sau revolta ? Nu despre r?zboi trebuie s? fie vorba, în opinia noastr?, ci despre o încercare comun? a educatorului ?i a educatului de a îmblânzi necunoscutul lumii. Parafrazând o afirma?ie a lui Aimé Césaire a? spune, cu riscul asumat al p?catului de a c?dea în patetic: „ l’éducation, c’est tout ce que l’homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable ».

Demersul de cercetare documentar?

Se vorbe?te, în general, despre dou? tipuri de cercetare documentar?:

1. cercetarea documentar? punctual?: presupune o simpl? prelevare de informa?ii, respectiv g?sirea unui r?spuns la o anumit? întrebare vizând via?a ?colar?, un subiect studiat, un anumit eveniment, un domeniu specific; cercetarea documentar? punctual? reprezint? o etap? foarte limitat? în timp, parcurs? în cadrul ?i în serviciul unui proiect global. Spre exemplu, în cazul proiectului nostru, consultarea catalogului sistematic al CDI pentru a afla care sunt documentele referitoare la cultura ?i civiliza?ia Fran?ei.

2. cercetarea documentar? de lung? durat?: constituie ea îns??i obiectul unui proiect; un astfel de demers are un dublu scop: primul este acela de a g?si informa?iile c?utate, deci de a g?si r?spunsuri la anumite întreb?ri; cel de al doilea, de fapt cel mai important, este ca elevul s? se înscrie într-o metodologie de cercetare, a?adar s? înve?e s? caute ?i nu doar s? g?seasc? un document sau altul; revenind la exemplul nostru, elevii înva?? s? utilizeze catalogul tradi?ional al unui CDI/biblioteci: înva?? ce este un catalog, ce tipuri de cataloage exist?, ce fel de informa?ie ofer? fiecare dintre ele, care sunt regulile de redactare a unei fi?e de catalog, ce coresponden?e se pot stabili între fi?a de catalog ?i o list? de referin?e bibliografice, cum se interogheaz? o baz? local? de date (un catalog informatizat) sau o baz? de date la distan?? .

Despre cel de al doilea tip de cercetare documentar? a fost vorba în experien?a didactic? pe care am ales s? o prezentam în acest articol.

Activitatea a fost propus? unui grup de 30 de elevi din clasa a XI-a, profil ?tiin?ele naturii-francez? intensiv, ca o aplica?ie practic? la con?inuturile Programei de limba francez? pentru clasa a XI-a ?i ca o avanpremier? la examenul de ob?inere a atestatului de limba francez?, examen pe care elevii acestei clase urmeaz? s?-l sus?in? (facultativ) în anul ?colar urm?tor.Am parcurs etapele clasice ale unui demers de cercetare documentar?:

 1. definirea obiectivelor de cercetare
 2. analizarea subiectului
 3. organizarea muncii
 4. adunarea datelor
 5. c?utarea ?i selectarea documentelor pertinente
 6. prelucrarea, sintetizarea ?i comunicarea informa?iilor
 7. evaluarea activit??ii

Proiectul a demarat la începutul lunii februarie 2005 ?i s-a încheiat în ultima s?pt?mân? a lunii mai. Elevii ?i-au ales o tem? de cultur? ?i civiliza?ie francez? dintr-o list? propus? de c?tre profesorul de francez? sau au propus ei în?i?i una vizând : demografia, influen?a mass-mediei asupra tinerilor francezi, probleme legate de educa?ia institu?ionalizat?, integrarea imigran?ilor ?i a persoanelor cu handicap, preferin?ele tinerilor francezi în materie de petrecere a timpului liber, schimbarea modelelor familiale, sporturile preferate ale francezilor, locul ocupat de noile tehnologii ale inform?rii ?i comunic?rii în educa?ia tinerilor, s?n?tate, violen?a, consumul de droguri, protec?ia mediului înconjur?tor, implicarea tinerilor francezi în via?a comunit??ii.

Criteriile de evaluare le-au fost f?cute cunoscute elevilor de la începutul proiectului :

Criteriul de evaluare

Punctajul acordat

1.Dosarul individual s? aib? o copert? care s? con?in? principalele elemente de identificare a produsului documentar : autor, loc, data, titlul, iar tratarea subiectului s? nu dep??easc? 3 pagini de text tehnoredactat cu caractere Times New Roman 12, interlinie 1,5 sau 5 pagini de manuscris 1 p.
2. În lista bibliografic? s? se reg?seasc? cel pu?in dou? categorii de documente : monografice ?i periodice/pe suport tradi?ional ?i pe suport audio-vizual sau informatic/lucr?ri documentare ?i lucr?ri de fic?iune, iar referin?ele s? fie redactate conform modelului indicat 1,5 p.
3. Ideile s? fie expuse în mod clar, conform unui plan logic ?i aparent 2 p.
4. Con?inutul s? fie adecvat temei de cultur? ?i civiliza?ie francez? contemporan? anun?at de titlu 2 p.
5. Corectitudinea morfosintactic? ?i lexical? 2,5 p.

S-a prev?zut acordarea unui punct din oficiu.

Pentru ca propunerea de alegere a temei s? se transforme într-un proiect de cercetare a fost nevoie de o etap? de mobilizare a ideilor, a cuno?tin?elor ?i a reprezent?rilor pe care elevii le aveau despre subiectul ales. Rolul dic?ionarelor ?i al enciclopediilor a fost foarte important pentru clarificarea termenilor ?i stabilirea unei liste de cuvinte cheie referitoare la subiectul vizat. Decizia de a aloca un num?r de 4 ore de curs pentru clarificarea problemelor referitoare la demersul de cercetare documentar? s-a dovedit salutar?; elevii au fost capabili, în marea lor majoritate s? identifice ulterior în fondul documentar al CDI documentele pertinente subiectului ales, s?-?i întocmeasc? lista de referin?e bibliografice, s? respecte structura unui text argumentativ (au fost, desigur, ?i unele situa?ii în care Internetul a fost considerat, în mod eronat, ca ….solu?ia salvatoare). Fiind obliga?i s? lucreze în autonomie, dup? ce fiecare plan de cercetare a fost discutat cu profesorul coordonator, unii dintre ei fie nu au reu?it s? dep??easc? tenta?ia descriptivului, fapt ce a atras dup? sine diminuarea notei acordate, fie nu au respectat criteriile de evaluare documentar? a produsului realizat (criteriile 1 ?i 2). To?i au apreciat îns? activitatea ca foarte util? atât pentru modul în care cuno?tin?ele referitoare la demersul de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i transmitere a informa?iilor referitoare la un anumit subiect îi vor ajuta s? lucreze mai eficient pentru realizarea altor sarcini de lucru disciplinare, cât ?i pentru faptul c? au avut ocazia s? g?seasc? ?i s? asimileze unele informa?ii care au clarificat ?i au extins anumite aspecte referitoare la spa?iul francofon, în general ?i la societatea francez? contemporan?, în particular.

Prof.Georgeta B?d?u – Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Bibliografie selectiv?:

Darrobers, M; Le Pottier, N. La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999

Demellier, Hervé. Du sujet à la production : les étapes. www.acpoitiers.fr/doc/contributions/Her_Dem/suj_prod/index.htm

Michel, Jean; Nicoleta Marinescu; Ianu?, Mariana. Formarea în societatea informa?iei, societate în formare. http://biblioteca.euroweb.ro/volume.htm

Recherche documentaire et maîtrise de l’information: Formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. CRDP de Rouen, 2000

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destiné aux enseignants. Créteil: CRDP, 1996


[1] Wisconsin’s Model Academic Standards for Information & Technology Literacy. Madison, WI: The Department, 1998. http://www.madison.k12.wi.us/lms/infolit/MMSDK12InfoLitStand.pdf