Recunoasterea publica a rezultatelor în cadrul eTwinning

Lansat la 14 ianuarie 2005 ca ac?iune transversal? a programului Comisiei Europene « Educa?ie ?i formare de-a lungul întregii vie?i », programul eTwinning reprezint? o opera?iune de cooperare pedagogic? prin intermediul noilor tehnologii, destinat? tuturor ?colilor din înv???mântul preuniversitar ?i tuturor cadrelor didactice din Europa, indiferent de disciplina predat?.
Un proiect eTwinning trebuie s? aib? cel pu?in 2 parteneri din dou? ??ri europene diferite. Gra?ie programului eTwinning + partenerii de proiect pot proveni ?i din ??ri situate în vecin?tatea Europei.
Din anul 2009 ?i pân? în prezent, elevii ?i cadrele didactice din institu?ia noastr? au participat la mai multe proiecte eTwinning, în limba francez? (fondatori de proiect ?i colaboratori) ?i în limba englez? (colaboratori).
 ……………….
Exist? dou? tipuri de recunoa?tere public? a rezultatelor în cadrul eTwinning (mai multe informa?ii aici: https://www.etwinning.net/ro/pub/projects/awards.htm)

– Premiile europene eTwinning

– Certificatele de calitate

 ………………….
În anul 2011, proiectul nostru eTwinning “Lectures partagées” desf??urat în anul ?colar 2009-2010 în parteneriat cu Liceul Francez “Sainte Puchérie” din Instanbul, a primit Premiul European eTwinning la categoria “Proiecte în limba francez?”. Decernarea premiilor eTwinning a avut loc la Budapesta (Ungaria). Ecourile din presa local? ?i na?ional? pot fi consultate aici: https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/nos-recompenses/
Tot în anul 2011, în urma competi?iei na?ionale „Ambasada eTwinning in ?coala mea” institu?ia noastr? a primit titlul de “Ambasada eTwinning”: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p16859/home
Activit??ile proiectelor noastre se desf??oar? în cadrul Clubului “eTwnning HCC”.  Statutul clubului poate fi consultat aici:  http://www.hcc.ro/images/pdf-uri/2_1_Statut_club_eTwinning.pdf
……………………………. 
Lista proiectelor eTwinning la care am participat ca profesor fondator (anii ?colari 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017) sau partener de proiect (anul ?colar 2017-2018)
“Lectures partagées” (2009-2010) (proiect câ?tig?tor al Premiului european e-Twinning 2011 la categoria special? “Proiecte în limba francez?”). Partener de proiect: Liceul francez Sainte-Pulchérie din Istanbul (Turcia): https://lewebpedagogique.com/lecturespartagees/
 …………………………..
„Fascination du surnaturel” (2011-2013). Certificat na?ional de calitate (2013). Partener de proiect: Liceul „Guy de Maupassant” din Fécamp – Normandia (Fran?a): http://new-twinspace.etwinning.net/web/p68997/welcome 
 …………………………..
„Des mots et des images de nos villes et nos voyages” (2015-2016). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2016). Premiul I la competitia na?ional? eTwinning 2016, categoria Liceu. Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/9939/home
 ……………………………..
„La femme et son destin dans la société, la littérature et les arts visuels des derniers siècles” (2016-2017). Certificat na?ional de calitate ?i Certificat european de calitate (2017). Partener de proiect: Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno (Italia): https://twinspace.etwinning.net/23665/home 
…………………………….

Postcard friends – European Day of Languages 2017! (15.09.2017 – 15.10.2017). Multipli parteneri europeni. https://twinspace.etwinning.net/44085/home

Si loin, si proches… Nos histoires se ressemblent (2017-2018). Parteneri de proiect: Lycée de l’Edit din Roussillon (Fran?a),  Liceul IES EL CHAPARIL din Nerja (Spania), Liceul ?tiin?ific „Francesco Cecioni” din Livorno, Liceul Statal de ?tiin?e Umane ?i Lingvistice din Palermo (Italia), Liceul teoretic „Panait Cerna” din Br?ila (România). https://twinspace.etwinning.net/42783/home

Premiul Interna?ional al Tinerilor Autori (PIJA)

Site-ul oficial al concursului: http://www.pija.ch/

De un sfert de secol, Premiul Interna?ional al Tinerilor Autori (PIJA) ofer? tinerilor scriitori din Elve?ia ?i din alte ??ri ocazia de a le fi recunoscut talentul literar.

Concursul se adreseaz? atât celor care au studiat limba francez? ca limb? matern?, cât ?i celor care au studiat limba francez? ca limb? str?in?, textele urmând s? fie înscrise în competi?ie într-una din cele dou? categorii propuse: «Français langue première, langue maternelle» , respectiv «Français langue seconde, langue apprise».

Vârsta candida?ilor trebuie s? nu fie mai mic? de 15 ani ?i nici mai mare de 20 de ani la data de 31 martie a anului în care se organizeaz? concursul.

În fiecare an este propus un anumit gen literar, spre exemplu, în 2018 candida?ii au trebuit s? redacteze un text apar?inând categoriei «Proz? (nuvel?, basm, scrisoare, proz? poetic?)».

Înscrierea textelor se face on line, respectându-se regulile de redactare ?i expediere stabilite în fiecare an de organizatori (aici  poate fi consultat formularul de înscriere pentru edi?ia 2018).

Week-end-ul oficial de decernare a premiilor (în anul 2018, suma total? a premiilor a fost de 9000 CHF) este la sfâr?itul verii. Toate lucr?rile premiate sunt publicate într-un volum colectiv la Editura Hèbe http://www.lhebe.ch/ ?i fiecare laureat va primi gratuit un exemplar al c?r?ii.

De-a lungul anilor (2004, 2005, 2007, 2008)  am participat cu elevii mei la acest concurs (eleva Mihaela Miruna Dragoman a ob?inut în dou? rânduri premiul al III-lea, la edi?ia 2004 ?i la edi?ia 2007). Aici poate fi consultat? lista laurea?iilor pentru edi?iile 1999-2007: http://www.pija.ch/index.php/les-palmares/1994-a-2009 

„Cuvinte pentru a vedea”: un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea operelor de art? în ora de limba francez?

B?d?u, Georgeta; Cri?an, Alina.„Cuvinte pentru a vedea”: un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea operelor de art? în ora de limba francez?. In: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XIII-a: sec?iunea Multiculturalism în sistemul educa?ional, 14 iunie 2013 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2013, 1 CD-ROM (ISSN CD 1844-8313)

În via?a cotidian?, schimbul de informa?ii este indispensabil ?i ne face existen?a respirabil?. Comunic?m pentru a umple un vid, cuvintele dau un sens fiec?rei zile din existen?a noastr?. Sala de clas? nu poate func?iona altfel. Dac? dorim ca elevul s? fie motivat pentru a vorbi ?i a comunica în limba str?in?, trebuie s? creem situa?ii de comunicare cât mai apropiate de via?a real?.

Este lesne de în?eles c?  pentru liceenii anului 2013 via?a real? este indisolubil legat? noile tehnologii, în general, ?i de Internet, în special. Spre deosebire de alte mijloace de informare, site-urile Internet ofer? adesea trei canale de acces la sens : imagini (animate sau nu), text scris ?i comentariu oral.  Iar aceast? triad? faciliteaz?, evident, în?elegerea textului în limb? str?in?, în cazul nostru în limba francez?.

Experien?a didactic? pe care o vom descrie în articolul nostru ne-a fost inspirat? de site-ul francez http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire, site prin intermediul c?ruia se desf??oar? de 13 ani concursul interna?ional „Des mots pour voir, histoires de l?histoire de l’art”/”Cuvinte pentru a vedea, pove?ti din istoria artei”. Competi?ia finan?at? de Regiunea Centru ?i Academia francez? Orléans-Tours se adreseaz? tinerilor francofoni de 13-20 de ani din lumea întreag? ?i presupune redactarea unor texte în limba francez? pornind de la o oper? de art? inclus? în patrimoniul universal. Tinerii participan?i au ocazia s? dea frâu liber sensibilit??ii lor artistice ?i literare, dar ?i capacit??ii de a g?si, a sintetiza ?i a include într-un text literar de circa 750 de cuvinte informa?ii ?tiin?ifice ?i istorice corepunz?toare epocii în care a fost realizat? opera de art? inspiratoare.

Imaginile sunt alese de c?tre organizatori (Liceul francez „Marguerite de Navarre” din Bourges ?i Asocia?ia „ Imageimaginaire”) ?i sunt grupate pe teme care corespund programei de „Istoria artei” pentru înv???mântul secundar din Fran?a (Spa?iu ?i timp, Art? ?i tehnic?, Ruptur? ?i continuitate, Mituri ?i religii, Art? ?i cultur?, Art? ?i putere). Acestor 6 teme li se adaug? o a 7-a, inspirat? de concursul francofon „Dis-moi dix mots”/”Spune-mi zece cuvinte”.

Pentru edi?ia a XIII-a a concursului, candida?ii au trebuit s? se înscrie pe site-ul concursului începând cu 10 septembrie 2012 ?i s? textul  pân? în data de 25 martie 2013.

Concursul are 3 categorii de vârst? pentru cei care studiaz? limba francez? ca limb? matern? ?i o singur? categorie pentru cei care studiaz? limba francez? ca limb? str?in?. Site-ul oficial al concursului înregistreaz? pentru edi?ia 2012-2013 un num?r de 967 de concuren?i din peste 30 de ??ri, dintre care 89 la categoria „Limba francez? studiat? ca limb? str?in?”.

Câ?tig?rul locului I prime?te drept premiu un laptop, iar ocupan?ii locurilor II ?i III cîte un lector mp3. To?i laurea?ii ?i cei 50 de elevi nominaliza?i primesc câte o carte/un CD-ROM/un DVD în leg?tur? cu tema concursului, precum ?i  un exemplar din catalog.

Fiec?rei categorii i se acord? cele 3 premii ?i exist? 2 premii speciale, cel al Regiunii Centru ?i cel al Concursului „Dix-moi dix mots”.

Dac? în anii preceden?i i-am încurajat s? participe la concurs pe elevii care s-au remarcat prin talentul lor literar în cadrul activit??ilor ?i proiectelor pe care le-am desf??urat împreun?, în acest an am decis s? propunem un proiect de grup  în care s? fie implica?i to?i elevii celor 3 clase vizate. Am ales clasa a X-a F (L1), profil Filologie-Bilingv francez? ?i clasele a X-a E ?i a XI-a E, profil Filologie-Bilingv Francez? (L2).

Proiectul a fost perfect articulat cu programele de limba francez? în vigoare care prev?d pentru fiecare din anii de studiu viza?i lectura imaginii, elemente de cultur? ?i civiliza?ie francofon?, redactarea ?i/sau traducerea unor texte în limb? francez? cu ajutorul dic?ionarelor.

Obiectivele proiectului:

  1. a) documentare:

– dezvoltarea capacit??ii de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i transmitere a informa?iei sub o form? specific?

– dezvoltarea competen?ei de creare ?i difuzare a unor con?inuturi multimedia

  1. disciplinare

–  dezvoltarea capacit??ii de receptare a mesajului oral ?i scris

– dezvoltarea capacit??ii de exprimare oral? ?i scris?

– dezvoltarea interesului pentru studiul limbii franceze

– dezvoltarea capacit??ii de interpretare a imaginii fixe

Etapele proiectului:

Intr-o prim? etap?, în luna ianuarie 2013, le-am prezentat elevilor în videoproiec?ie proiectul cultural în care urmau s? fie implica?i, calendarul activit??ilor ?i criteriile de evaluare a produsului final. De asemenea, în sala multimedia a Centrului nostru de Documentare ?i Informare (CDI), fiecare elev a avut posibilitatea s? exploreze site-ul concursului „Des mots pour voir, histoires de l?histoire de l’art”/”Cuvinte pentru a vedea, pove?ti din istoria artei” ?i s? citeasc? unele dintre textele participan?ilor la precedenta edi?ie.

In aceea?i lun?, în orele de limba francez?, s-au studiat elementele de baz? ale textului narativ ?i ale textului descriptiv, pornind de la texte laureate la edi?iile precedente ale concursului.

Fiecare elev a ales o imagine din galeria propus? pe site-ul concursului interna?ional ?i a c?utat, în afara orelor de curs, la CDI sau pe calculatorul personal, informa?ii despre artist ?i contextul cultural ?i istoric în care a fost realizat? opera de art? aleas?.

În luna februarie, fiecare elev a imaginat o poveste pornind de la imaginea respectiv?. Am respectat ?i în acest moment al proiectului recomand?rile competi?iei interna?ionale. Autorul a avut de ales între a scrie povestea din perspectiva artistului, a comanditarului operei de art?, a operei îns??i, a unui perosnaj din opera de art? sau a spectatorului contemporan. Dificultatea cea mai mare cu care s-au confruntat liceenii a fost inserarea datelor istorice reale în textul de fic?iune, f?r? a  afecta coeren?a ?i credibilitatea pove?tii imaginate de ei. Desigur, calitatea textelor a fost foarte diferit? de la un elev la altul, dar toat? lumea dus la bun sfâr?it aceast? prim? sarcin? de lucru.

In etapa urm?toare (februarie-martrie), am alocat 2 ore de curs traducerii textelor în limba francez?, cu ajutorul nostru ?i al dic?ionarelor tradi?ionale sau on-line. Fiecare text a fost transpus, mai apoi, în format electronic ?i transmis prin email profesorilor de limba francez? ai clasei. Dup? validarea traducerii, elevii au lucrat la punerea în pagin? a textului (format A4, Times New Roman 12, interlinie 1,5) ?i la inserarea imaginii care a constituit punctul de plecare al pove?tii.

Cu ocazia Zilei Francofoniei (20 martie 2013) am organizat în sala de clas? o expozi?ie cu plan?ele finalizate.

În perioada martie-mai 2013, fiecare elev a prezentat în fa?a clasei textul creat, în videoproiec?ie ?i/sau în fotocopie.

Criteriile de evaluare a produselor finale realizate de elevi au fost cele pe care le utiliz?m în mod obi?nuit pentru oricare alt exerci?iu de producere de texte scrise sau orale în limba francez?: respectarea cerin?ei: 2 p; calitatea redact?rii: 2 p (corectitudine morfosintactic? ?i lexical?, punctua?ie); originalitatea ?i coeren?a asocierii text-imagine: 2 p; calitatea prezent?rii orale (expunere liber?, corectitudine, pronun?ie, capacitatea de a interac?iona): 3 p;1 punct acordat din oficiu fiec?rui elev.

Înainte de 25 martie 2013, am înscris la concursul interna?ional „Des mots pour voir, histoires de l?histoire de l’art” 5 lucr?ri din clasa a X-a E (prof.coord. Georgeta B?d?u) ?i 2 lucr?ri din clasa a XI-a E (prof.coord. Alina Cri?an). Elevele noastre au concurat cu al?i 81 de tineri din România, Fran?a, Italia, Federa?ia Rus?, Croa?ia, Ghana, Guyana Francez?, India, Iugoslavia, Spania ?i Senegal.

Am avut bucuria ca 3 dintre elevele noastre s? se reg?seasc? printre cei 7 nominaliza?i de la categoria „Limba francez? ca studiat? ca limb? str?in?” : Diana-Cristina Epure ?i Andreea-Maria Stoica, clasa a XI-a E (prof.coord. Alina Cri?an) ?i Roxana-Emilia Luca, clasa a X-a E( (prof.coord. Georgeta B?d?u), iar aceasta din urm? a ob?inut premiul II. Fiecare dintre elevele nominalizate, precum ?i eleva laureat?, au primit pe diplome care atest? performan?a lor, precum ?i invita?ia de a participa la festivitatea de decernare a premiilor, eveniment care a avut loc la Bourges (Fran?a) în data de 7 iunie 2013, invita?ii pe care, din p?cate, nu le-au putut onora.

Toate produsele finale realizate de elevi în cadrul proiectului nostru pot fi consultate în format electronic la CDI (DVD), iar textele participan?ilor la concursul interna?ional pot fi citite pe site-ul oficial al competi?iei.

Bibliografie ?i sitografie:

ROEGIERS, Xavier. Une pédagogie de l´intégration [carte on line]. Bruxelles : Boeck et Larcier, 2003. Disponibil? la adresa : http://books.google.cz/books?id=sNMLlzeUFZ4C&pg=PA260

BEACCO, Jean – Claude (2000), La dimension culturelle des enseignements de langue, Paris, Ed. Hachette.

CADET, Christiane ; Charles, René ; Galus, Jean-Luc. La communication par l’image. Paris : Nathan, [s.a.].

IMAGEIMAGINAIRE: site-ul oficial al concursului „Des mots pour voir, histoires de l’historie de l’art”. Disponibil la adresa  http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/

IMAGINAIRE: site-ul oficial al concursului „Des mots pour voir, histoires de l’historie de l’art”. Disponibil la adresa  http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/

Poezia care une?te sau despre importan?a redact?rii creative în ora de limba francez?

 Articol publicat în: Zilele ?colii Albei: Simpozion de didactic?: edi?ia a XII-a: sec?iunea Multiculturalism în sistemul educa?ional, 08 iunie 2012 [resurs? electronic?]. Casa Corpului Didactic Alba, 2012, 1 CD-ROM (ISSN 1844-8313)

  

Festivitatea de premiere concursului interna?ional de crea?ie francofon? «Poésie en liberté»(2011)

Site-ul oficial al concursului: https://www.poesie-en-liberte.fr

Asemenea oric?rei alte activit??i pedagogice care trece dincolo de zidurile rutinei, redactarea creativ? nu trebuie, în opinia noastr?, s? fie conceput? ?i prezentat? ca o recompens? sau ca o activitate ludic?, propus? în preajma vacan?elor ?colare, atunci când elevii, obosi?i ?i distra?i, nu mai au dorin?a de a înv??a.

Consider c? genul acesta de activitate trebuie propus în mod regulat în cadrul programului ?colar pentru ca elevii s?-i în?eleag? utilitatea, pentru a se obi?nui cu modul de lucru, pentru a evita ca produsul în sine s? devin? un fel de cirea?? de pe « tortul didactic ».

Evident, secven?ele de redactare creativ? nu pot ?i nici nu trebuie s? înlocuiasc?, ci s? completeze activit??ile «obi?nuite» de predare-înv??are.

Înainte de pune în practic? o secven??  de scriere creativ?, profesorul trebuie s? fie convins de utilitatea ei ?i s? o preg?teasc? atent. Va trebui s? aleag? un moment potrivit, spre exemplu finalul unei unit??i de înv??are ?i s? conceap? o serie de activit??i cu grad de dificultate progresiv, stabilite în concordan?? cu vârsta ?i nivelul de cuno?tin?e ale elevilor.  Pentru a nu permite descuraj?rii ?i plictiselii s? se intaleze în rândul elevilor, cadrul didactic trebuie s? conceap? un itinerar, ni?te repere ?i ni?te limite ale acestui joc de-a scriitorul.

Atelierele de scriere  se bazez? pe utilizarea constrângerilor. Iar aceste constrângeri se refer?, în cazul nostru, la respectarea sarcinilor de lucru, inclusiv a cerin?elor de redactare. Sunt con?tient? c? s-ar putea invoca faptul c? a scrie respectând anumite limite ale inven?iei înseamn? a bloca imagina?ia ?i exprimarea. Dup? p?rerea mea, acest fapt conteaz? mai pu?in. Experien?a de teren mi-a dovedit c?  atunci când elevilor li se cere s? scrie o poezie sau un text în proz? f?r? a li se da o tem? sau f?r? a li se pune la dispozi?ie «ramura lexical? » pe care imagina?ia lor  s? construiasc? miraculoasele cristale ale textului, ei vor elabora adesea produse literare de o banalitate descurajant? care vor gravita în jurul eternelor subiecte : natura, iubirea, pacea, r?zboiul etc. Mai mult decât atât, elevii care nu au obiceiul s? scrie, fie ?i într-un jurnal intim, se vor panica în fa?a foii albe ?i vor invoca mii de scuze pentru a refuza s? lucreze : « nu am idei, nu ?tiu cum s? încep, nu ?tiu s? scriu în limba francez?… ». Constrângerea profesorului îi ajut? în aceste momente, îi ghideaz? ?i îi inspir?. Un cuvânt poate declan?a o serie de idei, poate risipi, încet, încet angoasa paginii albe ?i poate face loc pl?cerii de a intra în jocul imagina?iei, de a descoperi, de a înv??a.

 Când dorim s? punem în practic? un demers didactic care s? includ? o secven?? de redactare creativ?, mi se pare util s? începem prin a propune jocuri colective, modele simple, u?or de imitat sau de ce nu, de pasti?at. Chiar ?i elevul cel mai recalcitrant poate fi convins s? intre în joc. Dac? elevul sus?ine c? nu ?tie s? scrie, îi furniz?m o tehnic?, dac? nu are idei, încerc?m s?-i furniz?m ni?te stimuli. În calitate de profesori, trebuie s? facem totul pentru ca nimeni s? nu r?mân? izolat, în afara jocului.

In ceea ce prive?te evaluarea textelor elevilor, consider c? genul acesta de produs nu trebuie s? fac obiectul unei evalu?ri clasice, prin not?, deoarece acest tip de evaluare ar putea determina refuzul anumitor elevi de a participa la activitatea propus?. Corectitudinea morfosintactic? ?i lexical? nu va fi, desigur, ignorat?, dar evaluarea compete?ei de exprimare scris? va trebui f?cut? cu tact ?i nu neap?rat cuantificat? într-un num?r precis de puncte.  Scopul în sine este ameliorarea competen?ei de redactare/traducere a unui text în limba str?in?. Iar aceast? ameliorare se realizeaz? prin reperarea dificult??ilor, identificarea erorilor ?i în?elegerea cauzei care le-a produs pentru a le evita în viitor. Mi se pare mult mai important s? punem în valoare reu?ita elevilor, decât s?-i penaliz?m pentru ceea ce a blocat sau întârziat reu?ita. Textele elevilor pot fi rescrise corect, afi?ate în sala de clas?, strânse într-o revist? ?colar?, publicate într-o rubric? special? pe site-ul ?colii (cu acordul autorilor ?i al familiei, în cazul elevilor minori), încurajarea elevilor-autori s? participe la concursuri de profil.   

Am ales pentru exemplificare o activitate pe care am experimentat-o pentru prima oar? în 2004 ?i pe care am propus-o de atunci în fiecare an, sub forme u?or modificate, elevilor cu care lucrez la Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia: scrierea unui haïku. Este o activitate care care nu necesit? pentru punerea ei în practic? decât un set de fotocopii sau acces la o sal? cu conexiune Internet, o coal? de hârtie pentru redactare, un creion ?i… mult? imagina?ie.

Am demarat activitatea cu o clarificare a termenului haïku. Se ?tie c? haïku-ul este un gen de poezie cu form? fix?, tradi?ional japonez?, alc?tuit? din 17 silabe repartizate pe 3 versuri formate din 5, 7, 5 silabe. Poetul exprim? ceea ce i se întâmpl? la un moment dat ?i sugereaz? o stare interioar? f?r? s? o numeasc?.   Este un gen de poezie care se scrie dintr-o r?suflare, pentru care nu se recomand? o munc? laborioas? ?i con?tient? de construire a versului, deoarece spontaneitatea este foarte important?. Poetul spune ceea ce vede, nu vorbe?te despre mistere ?i nici despre starea sa sufleteasc?. Haïku-ul arat?, nu demonstreaz?. Pentru genul clasic de haïku exist? 5 categorii legate de cele 4 anotimpuri. Haïku-ul modern respect? mai pu?in aceste reguli ?i este adesea mai pu?in impersonal.

Dup? ce elevilor le-au fost prezentate aceste no?iuni de baz?, am trecut la lectura câtorva haïku-uri clasice ?i contemporane, traduse din japonez? în limba francez?. Chiar dac? traducerea face ca uneori desp?r?irea în silabe s?-?i piard? caracterul regulat, poemele p?streaz? în  mod evident tu?a nipon?, ceea ce constituie un avantaj[1] :

Bashô (1644-1694)

Un éclair

Dans l’obscurité éclate

Le cri du héron.

Sanki SAITO (1900-1962)

Soir d’automne

la marée emporte

les restes d’un grand poisson.

Arakida Moritake (1473-1549)

Tombée de la branche

Une fleur y est retournée :

c’était un papillon !Kaneko Tota  (1919-)

Même le cimetière a brûlé

des cigales comme de la viande calcinée

sur les arbres.

In continuare, pentru a-i face pe elevi s? în?eleag? faptul c? poezia de tip haïku nu face decât s? creeze o imagine vizual? din natur?, le-am cerut s? transpun? într-un desen personal, o fotografie sau o reproducere a unei opere de art? (un bun prilej pentru a descoperi colec?ia de albume de art? a Centrului de documentare ?i informare) ceea ce reflect? poemul ales (activitate desf??urat? pe parcursul a 7 zile, în afara orelor de curs). În etapa urm?toare, pornind de la imaginile ?i desenele propuse de elevi, respectând tema integratoare ?i utilizând asocierile de idei (metoda brainstorming), le-am cerut elevilor s? redacteze individual un haïku. Le-am explicat faptul c? este foarte important s? fac? apel la cele cinci sim?uri pentru a resim?i emo?i creat? de poemul haïku pe cale de a se na?te. Elevii au lucrat cu dic?ionarele, au fost nevoi?i s? schimbe de mai multe ori ordinea cuvintelor pentru a respecta num?rul de silabe impus, s-au revoltat sau entuziasmat. O or? special? a fost alocat? activit??ii de finisare ?i punere în pagin? a poemelor care, la sugestia elevilor, au fost ilustrate cu desene ?i/sau fotografii reprezentative ?i afi?ate în sala de clas?.

Chiar dac? nu am ob?inut ni?te perle literare, fiecare elev a finalizat aceast? prim? activitate a lor de redactare a unui poem în limba francez?. Ceea ce pentru mine a fost mai mult decât mul?umitor. Iat? mai jos dou? exemple de poeme redactate de elevele mele de clasa a IX-a, în 2 ani diferi?i :

Mes brascri d’arbres/Chardons de la vallée qui/Glissent froids sur moi.  (Miruna Dragoman, 2004)

Au pied de l’arbre/Sous la sécheresse nue de l’été/Mon âme vit encore.  (Bogdana Corcoz, 2007)

Unii dintre elevi au reflectat asupra poemului, l-au ajutat s? creasc?, s? devin? o altfel de poezie ?i l-au trimis în lume. Este cazul Mirunei Dragomir, elev? pe atunci în clasa a IX-a, care a ob?inut în prim?vara lui 2004 Premiul III la Concursul  Prix International des Jeunes Auteurs (PIJA) ?i al c?rei text a fost publicat într-un volum colectiv ap?rut la editura eleve?ian? Hèbe. Sau al elevei Lia P??an care a ob?inut în  2011 Premiul I la Categoria « Licee din str?in?tate. Clasa a X-a » a concursului interna?ional de crea?ie francofon? « Poésie en liberté ».

De ce continui s? propun elevilor mei aceast? activitate atunci când ei abia p??esc în liceu ? Pentru c? îmi place s?-i v?d (atât pe ei, cât ?i poemele lor) crescând, maturizându-se ?i îmi place s? cred c? o f?râm? din aceast? maturizare se datoreaz? ?i efortului meu cotidian de a-i ajuta s? (se) descopere, efort care d? un sens profesiei de dasc?l.

Extras video din emisiunea pe care postul de televiziune AlbaTV a realizat-o cu cele dou? eleve premiate ale edi?iei 2011 a concursului « Poésie en liberté »: https://lewebpedagogique.com/flegbadau/2012/01/12/poesie-en-liberte-2012-concurs-international-de-poezie-in-limba-francez/

 

BIBLIOGRAFIE:

JOQUEL, Patrick. La poésie contemporaine à l’école: pistes pour les enseignants. Clichy: Editions du Jasmin, 2012.

POSLIANEC, Christian. Donner le goût de lire : des animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture. Paris : Editions Sorbier, 2001

Recherche documentaire et maîtrise de l’information : formation des élèves par le professeur documentaliste de la sixième à la terminale. Rouen : CRDP de Haute Normandie: IUFM de Rouen, 2000.


[1]

Dou? eleve laureate la Concursul international de poezie în limba francez? Poésie en Liberte (2011)

La edi?ia 2011 a concursului Poésie en Liberte dou? eleve de la Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia  au adus în jude?ul nostru dou? premii la categoria « Licee din str?in?tate »: premiul I, Lia-Georgiana P??an, clasa a X-a F ?i premiul II, Raluca Stan, clasa a XI-a E.

Lia P??an a câ?tigat un concurs interna?ional de poezie francez?: articol ap?rut în ziarul « Unirea », 03.08.2011