Cursuri de formare/Formations

Cursurile de formare sus?inute în calitate de formator începând cu anul 2000 pot fi cunoscute accesând link-ul urm?tor: https://lewebpedagogique.com/flegbadau/despre-mine/. Cursurile de formare a personalului de conducere ?i a responsabililor centrelor de documentare ?i informare s-au realizat conform cataloagelor na?ionale de formare aprobate în 2002, 2004 ?i 2006.

Activit??i pedagogice ?i culturale în structurile infodocumentare din înv???mântul preuniversitar.    Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, 2015

Améliorer la compréhension orale des apprenants à l’aide des ressources RFI.  Atelier ARPF- Filiala Alba, 2009

Anima?ii-lectur? în CDI. Atelier A3 organizat în cadrul Conferin?ei na?ionale « CDI, spa?iu al lecturii ?i comunic?rii», 11-12 decembrie 2015, CCD Sibiu, 1h30

Apprendre à motiver, motiver à apprendre, Strem?, 2 ore; atelierul a constituit o demultiplicare pentru stagiul de formare «Ingénierie de la formation», 10-14 octombrie 2011, Sofia (Bulgaria)

Blogul: instrument de modernizare a practicilor pedagogice ?i a seviciilor documentare. Casa Corpului Didactic Alba, 2009

Centrul de Documentare ?i Informare – spa?iu privilegiat de lucru pentru proiectele eTwinning, atelier organizat în cadrul Conferin?ei na?ionale « CDI – vector pentru reu?ita ?colar? ?i profesional?», 11 noiembrie 2016. CCD Sibiu,

Démultiplication de la formation « Ingénierie de la formation » (10-14 octobre 2011), CREFECO, Sofia. ISJ Alba/?coala Gimnazial? Strem?, 2011

Dezvoltarea competen?elor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar – Limba francez?, 16-24 aprilie 2018, Colegiul Tehnic « Dorin Pavel » din Alba Iulia , 25 de ore

Formarea continu? a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficient? a limbii franceze ?i evaluarea la nivel european a competen?elor lingvistice. Centrul de formare nr.1- Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia, 2012-2013. Cursurile s-au desf??urat în perioadele urm?toare: 17 martie-26 mai 2012 (grupa 1), 01 septembrie-15 decembrie 2012 (grupa 2), 23 martie – 09 iunie 2013 (grupa 3), 02 noiembrie-23 noiembrie (grupa 4). Durata cursului/num?r de credite transferabile: 89 de ore/25 de credite transferabile

Preg?tirea cadrelor didactice debutante în vederea sus?inerii examenului na?ional de definitivare în înv???mântul preuniversitar. ISJ Alba/Casa Corpului Didactic Alba, 2016

Proiectele eTwinning – o form? modern? de înv??are, atelier organizat pentru profesorii din jude?ul Alba, 02.02.2016 ?i 05.02 2016, Colegiul Na?ional « Horea, Clo?ca ?i Cri?an » din Alba Iulia

Predarea-înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ-ac?ional: program de formare continu?: program de formare continu? a profesorilor de limba francez? inclus în oferta de programe de formare a mai multor CCD, inclusiv în Oferta de programe pentru anul ?colar 2017-2018 a  CCD Alba (p.49-51).