Atelier DELF

Creat cu Padlet

În 23-24 noiembrie 2019, Institutul Francez din Cluj organizeaza o noua sesiune de examene DELF/DALF la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia, centru delocalizat de examene de limba franceza cu recunoastere internationala.

La adresa https://sites.google.com/site/hccabeducativ/home/delf-dalf-2016  pot fi consultate informa?ii detaliate despre aceasta sesiune de examene.

Elevii care promoveaza, pe parcursul învatamântului preuniversitar, examenul DELF, nivel A2 sau superior, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaaie internationala (cf. Ordinului de ministru nr. 4.829/2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020, art.5, modificat si completat prin Ordinul de ministru nr. 3.132/2019), iar elevii care promoveaza pe parcursul învatamântului preuniversitar examenul DELF, nivel B1 sau nivel B2, respectiv DALF, nivel C1 sau C2, pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal din cadrul examenului de bacalaureat (cf. Ordinului Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2020, art.4).

În vederea promovarii acestui examen cu recunoastere internationala în rândul elevilor din judetul nostru si al familiarizarii lor  cu structura probelor de examen, modalitatea de desfasurare si criteriile de evaluare va avea loc sâmbata, 12 octombrie 2012, între orele 10,00 si 14,00, un atelier de formare destinat profesorilor de limba franceza din scoli generale si licee.

Evenimentul are loc sub coordonarea dnei Mihaela Popa, director de cursuri la Institutul Francez din Cluj, ?i a dlui prof. Valeriu Cerbu, director la Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia.

Atelierul este moderat de prof. Georgeta Badau, evaluator certificat DELF,  si se va desfasura la Punctul de informare EPAS-HCC (sala 7, parter).

Certificarea participarii la cele 4 ore ale atelierul DELF va fi facuta prin adeverinta de participare.

DESCRIEREA ATELIERULUI

Loc de desfasurare: Punct de informare EPAS (sala 7, parter)

Data si durata atelierului: 12/10/2019;  10h00-14h00

Public tinta: profesori de limba franceza

Formator: prof. Georgeta Badau

Obiective :

Acest atelier îsi propune sa le permita participantilor:

– sa descopere structura examenului DELF pentru fiecare dintre cele 4 nivele (A1, A2, B1, B2)

– sa se familiarizeze cu instrumentele de evaluare

– sa evalueze probe scrise si orale (înregistrari video,  extrase din probe scrise DELF)

Activitati:

10h00-11h00

Prezentarea generala a examenului DELF (versiuni de examen, condi?ii de înscriere, modalitate de certificare, recunoa?terea examenului DELF în sistemul de învatamânt preuniversitar din România)

11h00-12h00

Structura examenului DELF A1/A2/B1/B2

– definirea specificului probei

– analizarea competentelor evaluate pentru fiecare exercitiu

– identificarea tipurilor de documente sonore/scrise propuse în cadrul examenului

– determinarea tipului de instrumente de evaluare propuse (QCM, QROC etc)

12h00-13h30

Simularea unei secvente de evaluare a probei individuale ?i a probelor colective ale examenului DELF conform principiilor de evaluare si instrumentelor Centrului International de Studii Pedagogice din Sèvres

13h30-13h45

Prezentarea concursului « Mon DELF à moi »

13h45-14h00

Evaluarea atelierului

Suport de curs :

Fise de lucru individuale, grile de evaluare DELF, prezentari PowerPoint, înregistrari video/audio, videoproiectie comentata a unor resurse on line, pagina WEB a atelierului: https://padlet.com/gbadau/8suv4gy1hz3

Evaluare:Chestionar individual

Predarea-învatarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-actional: program de formare continua

?

Blogul Profil FLE: https://profilfle.wordpress.com/

Predarea-înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ-ac?ional: program de formare continu? a profesorilor de limba francez? inclus în oferta de programe de formare a mai multor CCD, inclusiv în Oferta de programe pentru anul ?colar 2017-2018 a  CCD Alba (p.49-51).

1. Criterii curriculare

Tipul de program: formare continu? (12 credite profesionale transferabile se acord? pentru cursan?ii care promoveaz? evaluarea final? a programului de 50 de ore). Acreditat? cu OMENCS 3633 /
12 aprilie 2016.

Public ?int? vizat: Personal didactic din unit??ile ?colare
Justificare: Dezvoltarea competen?elor de comunicare în limba francez? ale elevilor prin aplicarea principiilor demersului comunicativ – ac?ional în activitatea de predare, înv??are ?i evaluare la disciplina limba francez?.
Durata: 50 ore, 12 credite transferabile
Curriculum program:
Obiectivele programului de formare:
O1. Însu?irea conceptelor cheie prezentate în CECRL ?i ale demersului comunicativ – ac?ional în predarea limbii franceze
O2. Dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unei unit??i de ac?iune în conformitate cu principiile demersului comunicativ -ac?ional
O3. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor specifice implement?rii unei unit??i de ac?iune, realizat? conform principiilor demersului comunicativ ac?ional
O4. Orientarea strategiei de evaluare în func?ie de specificul competen?elor vizate într-un demers comunicativ – ac?ional
O5. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor necesare evalu?rii într-o unitate de ac?iune
Competen?e vizate:
– proiectarea activit??ilor de înv??are într-o unitate de ac?iune aplicând principiile generale ale demersului comunicativ – ac?ional
– utilizarea cuno?tin?elor privind CECRL ?i demersul comunicativ – ac?ional în conceperea activit??ilor de înv??are
– utilizarea cuno?tin?elor privind aspectele evalu?rii în demersul comunicativ – ac?ional pentru programarea, planificarea ?i realizarea activit??ilor de evaluare într-o unitate de ac?iune
– selectarea cuno?tin?elor specifice disciplinei pentru aplicarea demersului comunicativ – ac?ional în func?ie de capacit??ile de înv??are, nevoile, interesele ?i aspira?iile elevilor
– autonomie în c?utarea, selectarea ?i prelucrarea ?i comunicarea informa?iilor
– utilizarea resurselor info-documnetare pe suporturi multiple în preg?tirea cursurilor, în predare ?i evaluare.
Planificarea modulelor tematice: 
D1 Concepte – cheie din CECRL: c?tre noi practice pedagogice (16 h)
D2 Elaborarea unei unit??i de ac?iune: de la teorie la practic? (16h)
D3 Evaluarea într-un demers comunicativ – ac?ional: de la controlul cuno?tin?elor la evaluarea
competen?ei (16 h)
Evaluarea curent?: 3h
Evaluare final? 2h
Calendarul programului: an ?colar 2017 – 2018
Modalit??i de evaluare: lucr?ri de evaluare pe fiecare disciplin? ?i final?

2. Resurse umane:
Formatori acredita?i prin programul de formare „Predarea – înv??area limbii franceze printr-un demers comunicativ – ac?ional” acreditat prin OMENCS 3633 / 12 aprilie 2016.

3. Criterii economice:
Num?r de cursan?i planifica?i: 25 cursan?i (o grup?)
Nr. ore / zile de formare: 50 de ore în 12 zile
Costul programului: 200 lei / cursant.

Scurt istoric al proiectului Profil FLE

Profil FLE vizeaz? în mod prioritar crearea unei dinamici în jurul pred?rii limbii franceze prin utilizarea de strategii didactice noi ?i promovarea limbii franceze în rândul elevilor ?i al comunit??ii educative.

Prezentarea general? a proiectului (lansat la 20 martie 2012, la Institutul Francez din Bucure?ti) :
In limba român?:
http://www.slideshare.net/gbadau/prezentare-profil-fle
In limba francez?:
http://roumanie.vizafle.com/files/documents/1adeb67833dd13fe5cfdd091.pdf
La data de 4 aprilie 2012, Philippe Gustin, Ambasadorul Fran?ei în România ?i C?t?lin Ovidiu Baba, Ministrul român al Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului au semnat Conven?ia cu privire la modernizarea pred?rii-înv???rii limbii franceze în sistemul educativ român.

În prima faz? a programului (2012-2013) exist? 15 jude?e pilot, grupate în jurul a patru poli geografici : 
Bucure?ti ? jude?e pilot : Arge?, Bucure?ti-Ilfov, Bra?ov, Constan?a
Cluj ? jude?e pilot : Cluj, Maramure?, Sibiu, Alba 
Ia?i ? jude?e pilot : Bac?u, Ia?i, Neam?, Boto?ani
Timi?oara? jude?e pilot : Arad, Dolj, Timi?
În ficare jude? pilot, au fost desemnate câte 3 unit??i de înv???mânt pilot de diferite tipuri: ?coli generale (gradini?? ?coal? primar?, gimnaziu), licee teoretice (uman sau real), licee voca?ionale ?i profesionale, unit??i de înv???mânt din mediul rural ?i urban.

Unit??ile ?colare pilot din România: 
http://www.slideshare.net/gbadau/lista-unitati-scolare-pilot-profil-fle

Unit??ile ?colare pilot din jude?ul Alba: 

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Grupul ?colar „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Abrud
?coala cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ighiu

La nivelul fiec?rui jude? au fost selecta?i, pe baza unui dosar de candidatur?, 2 formatori.  Formatorii Profil FLE din jude?ul Alba: 

B?d?u Georgeta, Colegiul Na?ional „Horea, Clo?ca ?i Cri?an” Alba Iulia
Com?a Dana Ioana, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 

Dezvoltarea competen?elor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar

În perioada 16-24 aprilie 2018,  ISJ Alba ?i CCD Alba organizeaz? cursul Dezvoltarea competen?elor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional
pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar – Limba francez? 

Cursul este gratuit ?i se desf??oar? la Colegiul Tehnic « Dorin Pavel » din Alba Iulia, în intervalul orar 14,00-18,00.  

TIPUL DE PROGRAM: formare continu?

PUBLIC ?INT?
VIZAT: 
cadre didactice ce inten?ioneaz? s? participe în calitate de evaluatori la examenele de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar

DURATA: 25 ore

MODALIT??I DE
EVALUARE:
  portofoliu

Responsabil de program: 

Ligia Oros, profesor metodist la CCD Alba

FORMATORI:
prof. Larisa Oltean, inspector ?colar pentru limbi moderne, ISJ Alba
prof. Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?, grad didactic I, metodist al ISJ Alba 

Site-ul
form?rii : 
https://sites.google.com/site/deftitularizare2018ab/

Ziua de formare

Teme (limbi
moderne)

Observa?ii

Ziua 1

16/04/2018

Examenul de
definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unit??ile de înv???mânt preunivrsitar: cadru legislativ, modalitatea de desf??urare a
inspec?iei la clas?, modalitatea de desf??urare a probei scrise a examenului
de definitivare, programe de examen, modele de subiecte

 4 h

 

 

Ziua 2

17/04/2018

Evaluarea lucr?rilor candida?ilor participan?i la examenul de definitivare în înv???mânt în concordan?? cu  documentele oficiale în vigoare (programele de examen, Cadrul European Comun de Referin?? pentru Limbi, programele ?colare în vigoare) 

 

 4 h

Ziua 3

18/04/19/04

Evaluarea lucr?rilor candida?ilor participan?i la concursul na?ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar în concordan?? cu  documentele oficiale în vigoare (programele de examen, Cadrul European Comun de Referin?? pentru Limbi, programele ?colare în vigoare) 

4 h

Ziua 4, Ziua 5

19/04/2018, 20/04/2018

Evaluarea lucr?rilor candida?ilor participan?i la examenul de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar în concordan??: modele de subiecte, bareme de evaluare, armonizarea evalu?rii (1)

 8 h

Ziua 6, ziua 7

23/04/2018, 24/04/2018

Evaluarea lucr?rilor candida?ilor participan?i la examenul de definitivare în înv???mânt ?i concursul na?ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unit??ile de înv???mânt preuniversitar în concordan??: modele de subiecte, bareme de evaluare, armonizarea evalu?rii (2)

 3h

Evaluarea
programului de formare 

 2 h

Preg?tirea cadrelor didactice debutante în vederea sus?inerii examenului na?ional de definitivare în înv???mântul preuniversitar

În perioada 4-8 iulie 2016, ISJ Alba ?i CCD Alba organizeaz? cursul ,,Preg?tirea cadrelor didactice debutante în vederea sus?inerii examenului na?ional de definitivare în înv???mântul preuniversitar,,.Cursul este gratuit ?i se desf??oar? la ?coala Gimnazial? « Ion Agarbiceanu » Alba Iulia, în intervalul orar 9,00-14,00.

TIPUL DE PROGRAM: formare continu?

PUBLIC ?INT? VIZAT: cadre didactice debutante ce urmeaz? s? sus?in? examenul na?ional de definitivat în înv???mântul preuniversitar

JUSTIFICARE: cadrele didactice debutante din înv???mântul preuniversitar au nevoie de cunoa?terea ?i aplicarea metodologiei de preg?tire ?i sus?inere a examenului de definitivare

DURATA: 25 ore

PLANIFICAREA PE STAGII: an ?colar 2015- 2016

CURRICULUM PROGRAM:

SCOP: familiarizarea cadrelor didactice cu exigen?ele examenului de definitivat

COMPETEN?E VIZATE:

– cunoa?terea metodologiei examenului na?ional de definitivare în înv???mânt, a calendarului examenului ?i a con?inutului programei disciplinei

– cunoa?terea structurii portofoliului necesar pentru inspec?ia special? la clas?

– familiarizarea cu con?inutul dosarului de înscriere, cu modelele cadru de subiecte ?i bareme puse la dispozi?ie de CNEE

– dezvoltarea competen?elor de specialitate ?i metodice

– îmbun?t??irea competen?elor de proiectare, realizare ?i evaluare a activit??ilor didactic

ACTIVIT??I: modulul este structurat pe parcursul a 25 de ore de preg?tire, cu urm?toarea tematic?:

– prezentarea metodologiei examenului na?ional de definitivare în înv???mânt

– prezentarea con?inutului portofoliului necesar pentru inspec?ia la clas?

– prezentarea programei de examen ?i a programelor ?colare

– discutarea modelelor cadru de subiecte ?i bareme pentru examenul de definitivare în înv???mânt

– alc?tuirea de materiale necesare pentru proiectarea, realizarea ?i evaluarea activit??ilor didactice

– evaluare

CALENDARUL PROGRAMULUI: an ?colar 2015 – 2016

MODALIT??I DE EVALUARE: chestionar, portofoliu

Responsabil de program:  Ligia Oros, profesor metodist la CCD Alba
Formatori pentru grupa de limba român?/limbi moderne: 
prof. Mioara Cerbu, profesor de limba român?, grad didactic I, metodist al ISJ Alba
prof. Georgeta B?d?u, profesor de limba francez?, grad didactic I, metodist al ISJ Alba

foto site

Site-ul form?rii : https://sites.google.com/site/limbimodernedefinitivat2016ab

Profesorii documentari?ti pot sus?ine examenele pentru acordarea definitiv?rii ?i a gradelor didactice II ?i I

In vara aceasta a ap?rut Ordinul de ministru  nr. 4461 din 12.07.2010 prin care se reglementeaz? modalitatea de sus?inere a examenelor pentru acordarea definitiv?rii ?i a gradelor didactice II ?i I în specializarea „profesor documentarist”. Anexa Ordinului mai sus men?ionat con?ine programa ?i bibliografia orientativ? pentru fiecare dintre cele 3 examene.

Pentru a desc?rca cele dou? documente, fie accesa?i site-ul http://www.edu.ro , fie da?i clic aici:

OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 (sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/14109)

Anexa la OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 (sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/14112)

Succes tuturor celor interesa?i!

Prof.Georgeta B?d?u