Exploiter un livre en classe de FLE: Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince

Livre choisi[1] : Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince[2].

Public : classe de IXe (L2)[3]

Durée du projet : 8 mois

Compétences  visées:

 • lire en le comprenant un texte littéraire long, mettre en mémoire ce qui a été lu en mobilisant ses souvenirs lors des reprises ;
 • reformuler dans ses propos une lecture lue ou entendue ;
 • participer à un débat sur l’interprétation littéraire en étant susceptible de vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet l’interprétation soutenue ;
 • restituer un passage de prose mémorisé ;
 • élaborer et écrire un texte d’au moins 10 lignes en respectant les contraintes orthographiques, syntaxiques, lexicales et de présentation.

Objectifs pédagogiques liés à la lecture de ce roman

Amener les élèves à :

 • lire et comprendre un roman dans lequel la structure narrative et le mode de narration font obstacle dans un premier temps (enchâssement de récits, par exemple) ;
 • réfléchir aux choix et aux intentions de l’auteur : choix narratif, choix du sujet, choix linguistiques ;
 • repérer les pièges qui égarent le lecteur : identité du narrateur, ses présences, ses ruses;
 • suivre le parcours du personnage central – le petit prince et des secondaires – la rose et le renard (ce qui les caractérise, leur vécu).

Supports : transparents, livre, photocopies, CD audio

Modalité de travail : Continue reading Exploiter un livre en classe de FLE: Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince

Instrumente de acces la colec?iile unei biblioteci/unui CDI: cataloagele de publica?ii

Instrumentul de baz? care faciliteaz? accesul publicului la depistarea rapid? a informa?iei este catalogul, fie el tradi?ional, pe fi?e, fie informatizat.

Catalogul alfabetic include fi?ele tuturor publica?iilor bibliotecii/centrului de documentare ?i informare în ordinea alfabetic? a numelui autorilor, iar în cazul lucr?rilor cu peste trei autori sau anonime în ordinea alfabetic? a titlurilor.

Catalogul sistematic con?ine fi?ele cu descrierile bibliografice principale ale publica?iilor bibliotecii, ordonate dup? con?inutul acestora, în ordinea  indicilor de clasificare zecimal? universal?. În cadrul aceleia?i clase, fi?ele sunt ordonate alfabetic.

Elementul care reprezint? intrarea în catalog se nume?te VEDET?.

Tipul catalogului Ce asigur?? Cum sunt ordonate fi?ele? Câte fi?e se întocmesc pentru un document?
CATALOG DE AUTORI Reg?sirea documentelor c?rora li se cunoa?te autorul Alfabetic, dup? vedeta AUTOR Maxim 3
CATALOG AL TITLURILOR Reg?sirea documentelor c?rora li se cunoa?te titlul Alfabetic, dup? vedeta TITLU 1
CATALOG PE MATERII (TEMATIC) Reg?sirea documentelor dup? un subiect, o tem?, un cuvânt cheie Alfabetic, dup? vedeta

MATERIE (subiect, tem?, cuvânt cheie)

Mai multe
CATALOG SISTEMATIC Reg?sirea documentelor dup? un domeniu (un subiect) În ordinea cresc?toare a indicilor CZU Mai multe
CATALOG TOPOGRAFIC Permite bibliotecarului/

documentaristului s? verifice starea colec?iilor

În ordinea cotelor 1

Cataloagele on-line localizeaz? documentele ?i arat? stocul (depozitul) unei anumite structuri documentare. Informa?iile con?inute în catalogul on-line sunt cele care se g?sesc ?i în cataloagele tradi?ionale de bibliotec? (vedete, descrieri bibliografice ?i localiz?rile documentelor). În plus, aici pot exista ?i informa?ii suplimentare privind activitatea de achizi?ie ?i eviden??. Ele pot con?ine, de asemenea, clasific?ri zecimale ?i descriptori, ceea ce va u?ura procesul de c?utare ?i reg?sire a informa?iilor pe domenii de cercetare.

Ex:

Activitate practic?:

Reg?sirea unui document existent în baza de date a BCU Bucure?ti (OPAC : On-line Public Access Catalogue)

Reg?sirea unui document existent în baza de date a Mediatecii Centrului Cultural Francez din Cluj.

Identificati în catalogul general on-line al BCU Bucure?ti romanul pe care l-a?i ales pentru proiectul de lectur? „O carte în senza?ii » (sau un alt roman scris de acela?i autor) ?i completa?i tabelul de mai jos:

Numele ?i prenumele: ………………………………….

Clasa:

Ex: Ionescu Anca
Criteriul de c?utare în baza de date Autor
Cota lucr?rii (pentru a afla cota, ve?i accesa în DESCRIEREA COMPLETA a lucr?rii rubrica  „Detalii disponibile ») II285077; II285077
Titlul lucr?rii Primavara ?i alte anotimpuri
Autor/Creator Le Clézio, Jean Marie Gustave
Loc, editura, an Bucuresti : Univers, 1993
Descriere fizica 215 p. ; 20 cm

Proiectul de lectur? « Scriitorul meu preferat în fondul documentar al CDI »

PRODUS DOCUMENTAR VIZAT: Bibliografia lucr?rilor de ?i despre …………..existente în fondul documentar al CDI

CLASA: a IX-a F

COORDONATOR: prof.Georgeta B?d?u

PERIOADA: 04 martie 2009-22 mai 2008

SARCINA DE LUCRU:

Identifica?i în fondul documentar al CDI lucr?ri scrise de …………….sau lucr?ri/studii despre……………… Pentru fiecare titlu ve?i redacta o referin?? bibliografic? dup? urm?torul model:

Pentru lucr?ri monografice (c?r?i):

NUMELE AUTORULUI, Prenumele. Titlu: Subtitlul. Men?iuni de responsabilitate secundar? (facultativ). Locul de apari?ie: Editura, Anul apari?iei.

Ex.ELIADE, Mircea. Întoarcerea din rai. Bucure?ti: Garamond-Interna?ional, [1995].

Pentru un studiu:

NUMELE AUTORULUI, Prenumele.Titlul studiului. În: Titlul lucr?rii. Locul de apari?ie: Editura, Anul apari?iei, pagina.

Ex.SPINETO, Natale. Mircea Eliade ?i redescoperirea gândirii simbolice. În:Eliadiana. Ia?i: Polirom, 1997, p.61-70.

Pentru un articol ap?rut într-un ziar sau o revist?:

NUMELE AUTORULUI, Prenumele. Titlul articolului. In: Titlul periodicului, Anul de vârst?, Anul de apari?ie, Num?rul de ordine al periodicului, paginile între care se g?se?te articolul citat.

Ex. Fondanèche, Daniel. Profesori, documentari?ti: aceea?i meserie. In: Studii de biblioteconomie ?i informare documentar?, 1996, nr.2, p.74-77.

TERMEN DE PREDARE A PRODUSULUI FINAL: 08 mai 2009

EVALUAREA PROIECTULUI: 08-22 MAI 2009

CRITERII DE EVALUARE:

 • Num?rul titlurilor identificate ?i pertinen?a selec?iei studiilor: 3 p
 • Corectitudinea redact?rii referin?ei bibliografice (respectarea succesiunii elementelor de descriere bibliografic? ?i a punctua?iei specifice): 3 p
 • Precizarea contribu?iei fiec?rui membru al echipei la efectuarea selec?iei: 1,5 p
Nr.crt. Numele ?i prenumele Titluri identificate Observa?ii
1.
2.
3.
4.
 1. Respectarea termenului stabilit pentru predarea articolelor selec?ionate: 1,5 p

Se acord? 1 punct din oficiu