Centrul de documentare si informare: spatiu si instrument al educatiei pentru informatie

Odat? cu dezvoltarea tehnologiilor inform?rii ?i document?rii în unit??ile de înv???mânt preuniversitar asist?m la o expansiune ?i o diversificare a surselor de informare. Dac? fiecare profesor integreaz? (mai rapid sau mai lent) în câmpul s?u disciplinar noile  locuri ?i suporturi ale informa?iei, pentru institu?ia de înv???mânt r?mâne crucial? problema accesului egal, facil ?i eficient al elevilor ?i cadrelor didactice la aceste resurse.

Conceperea ?i ob?inerea recunoa?terii centrului de documentare ?i informare drept loc al înv???rii prin colaborare interdisciplinar? ?i instrument  privilegiat al inova?iei pedagogice reprezint? provocarea major? a  documentari?tilor secolului 21. Rolul esen?ial al profesorului documentarist va fi s? creeze condi?iile didactice propice achizi?ion?rii de cuno?tin?e prin intermediul documentelor, s? regândeasc? gestionarea acestei structurii infodocumentare în termeni pedagogici, s? pun? utilizatorul în centrul preocup?rilor sale.

Oricare ar fi forma lor de organizare – bibliotec? sau centru de documentare ?i informare (CDI), structurile infodocumentare  existente în unit??ile de înv???mânt preuniversitar trebuie s? reprezinte  un spa?iu de formare a elevilor în domeniul utiliz?rii informa?iei, îndeosebi a celei pe care se bazeaz? achizi?ia cuno?tin?elor ?colare. Aceste centre de resurse sunt pentru tân?rul utilizator o imagine structurilor infodocumentare pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: bibliotec? universitar?, centre de documentare specializate,  bibliotec?/mediatec? municipal?  ?.a.

Este adev?rat c? fiecare centru de documentare ?i informare este contextualizat, î?i are istoria sa, mediul s?u social ?i cultural, practicile sale în materie de gestiune sau pedagogie. Dar, dincolo de aceste diferen?ieri, oricare structur? de tipul CDI ofer? elevului, ocazia de a cunoa?te acest tip de structur?, de a înv??a s? se serveasc? de ea ?i s? participe, prin intermediul ei, la o veritabil? activitate cultural? ?i ?tiin?ific?.

 În societatea mileniului trei, informa?ia a suportat transform?ri consistente de natur? calitativ? ?i cantitativ?. Ea nu mai poate fi în?eleas? ca o entitate, ci ca un flux în continu? evolu?ie spa?ial? ?i temporal?. Din acest motiv, rolul ?i mizele cercet?rii documentare trebuie s? se schimbe ?i ele. Esen?ialul  într-un proces de c?utare a informa?iei nu mai este furnizarea sau g?sirea r?spunsului/r?spunsurilor la anumite întreb?ri, ci g?sirea r?spunsului potrivit. Exist? pericolul  ca utilizatorul, mai cu seam? cel tân?r, s? fie „înghi?it” de avalan?a de informa?ii, s? nu mai fie capabil s? g?seasc? drumul cel bun, s? nu mai vad? sau s? nu-?i mai aminteasc? rostul demersului s?u de utilizator-cercet?tor ?i s? se transforme într-un utilizator-consumator. Din comoditate sau din ignoran??.

?coala are obliga?ia de a le elevilor nu doar cuno?tin?e, ci  ?i instrumentele necesare st?pânirii mediului informa?ional din ce în ce mai complex în care tr?im. O parte dintre aceste instrumente pot fi apropriate, în opinia noastr?, prin integrarea resurselor documentare în practicile pedagogice de fiecare zi.

 « Tel rocher qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer sera, au contraire, une aide précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage. En lui-même – s’il est possible d’envisager ce qu’il peut être en lui-même – il est neutre, c’est-à-dire qu’il attend d’être éclairé par une fin pour se manifester comme adversaire ou auxiliaire », scria cândva Jean-Paul Sartre. Cu riscul de a c?dea în patetic, vom spune c? o structur? infodocumentar? de tipul CDI este pentru noi, oamenii ?colii, stânca sartrian? care î?i a?teapt?, neutr?,  destinul. R?mâne de v?zut, de hot?rât, dac? o vom transforma într-un aliat sau într-un adversar al reformei în sistemul de înv???mânt românesc.

Pentru a citi textul integral, da?i clic aici.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *