Enseignante de français

Enseignante de français

“Ambasada e-Twinning în ora?ul t?u”: campanie 2011

Luni, 26 septembrie 2011, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, eveniment aflat la cea de a 11-a edi?ie, a avut loc la Colegiul Na?ional “Horea, Clo?ca ?i Cri?an” din Alba Iulia ac?iunea “Ambasada e-Twinning în ora?ul t?u”. Ac?iunea a fost organizat? în cadrul campaniei na?ionale « Ambasada e-Twinning în ?coala mea », campanie ini?iat? de Centrul pentru Inovare în Educa?ie (Centrul eTwinning Romania) în parteneriat cu Institutul de ?tiinte ale Educa?iei).
Elevi ?i cadre didactice de la Colegiul Economic “Dionisie Pop Mar?ian” Alba Iulia, ?coala cu clasele I-VIII “Iuliu Maniu” Vin?u de Jos, ?coala cu clasele I-VIII “Iosif Sârbu” ?ibot ?i ?coala cu clasele I-VIII “Vasile Goldi?” Alba Iulia au asistat la: vizitarea Centrului de Documentare ?i Informare al institu?iei gazd?, prezentarea portalului ?i a Ac?iunii e-Twinning, prezentarea unor exemple de bune practici, un moment artistic sus?inut de câ?iva membri ai echipei proiectului “Lectures partagées” (câ?tig?tor al Premiului european e-Twinning 2011 la categoria special? “Proiecte în limba francez?”).
Ac?iunea s-a desf??urat începând cu ora 1400 la Centrul de Documentare ?i Informare ?i a adus unit??ii ?colare organizatoare titlul de “Ambasada e-Twinning”.

Detalii referitoare la eveniment pot fi descoperite aici:

https://sites.google.com/site/hccabeducativ/home/b-proiecte-si-evenimente-internationale/an-scolar-2011-2012

Initiation à l’utilisation du système Sanako Study 1200 : guide à l’usage des enseignants de français

Pourquoi un tel guide?

Ce guide a été élaboré pour les sessions de formations qui seront organisées prochainement dans le cadre du programme «Formation continue des enseignants pour l’utilisation des ressources informatiques modernes dans l’enseignement efficace de la langue française et l’évaluation au niveau européen des compétences linguistiques » (POSDRU/87/1.3/S/62771), mais aussi pour aider les enseignants de français responsables de futurs laboratoires virtuels Sanako Study 1200 de Roumanie.

Quelles ressources ont été utilisées pour l’élaborer?

J’ai utilisé les informations contenues dans les documents reçus en tant que formatrice dans le cadre du programme POSDRU/87/1.3/S/62771 et des ressources en ligne :

Sanako Study 1200 v.4.20: Guide de l’utilisateur. Traduction en français : février 2009, Sanako France – Lyon

Sanako Study 1200 v.5.20: Manual de utilizare. Traducere în limba român?: februarie 2011.

Sanako Study 1200 v.5.20: Manual de instalare. Traducere în limba român?: februarie 2011.

Sanako Study 500 et 1200: Guide technique. Traduction en français : juin 2008, Sanako France – Lyon.

Sanako Study 500 /1200: Tutore’s Guide: for education establishements. En ligne sur: http://sanakolamp.virtual35.nebula.fi/docs/SANAKO_Study%20500_1200_Tutor_Guide_v3_0609.pdf

SANAKO Language Learning Online Training. En ligne sur: http://www.thorvinelectronics.com/educational/sanako_training.html#study1200

Study 1200 Logiciel avancé pour l’enseignement et l’apprentissage des langues

En ligne sur: http://www.sanako.fr

Tutoriaux en ligne: http://www.youtube.com/user/SanakoTips

Comment utiliser ce guide ?

Pour consulter et télécharger les documents (format PDF), cliquez sur le titre qui vous intéresse.

Sommaire du guide

1. Présentation générale des composants du système Study 1200

2. Study 1200 Tutor

2.1. Configuration du système Sanako Study 1200

2.2. Composants de l’interface de Tutor: menus, sessions, activités, vue de la classe, boutons de fonctions

2.2.1. Démarrage et fermeture d’une session de travail

2.2.2. Fonctions pour un élève

2.2.3. Fonctions pour une session/pour la classe (certaines fonctions sont présenté de façon détaillée ci-dessous)

2.2.3.1. Devoirs

2.2.3.2. Navigation Internet

2.2.3.3. Tableau blanc

2.2.4. Activités (détaillées ci-dessous, excepté le Travail individuel)

2.2.4.2. Compréhension orale

2.2.4.3. Discussion

2.2.4.4. Discussion Table Ronde

2.2.4.5. Entraînement à la lecture

2.2.4.6. Enseignement dirigé

2.2.4.7. Imitation du modèle

2.2.4.8. Navigation Internet

2.2.5. Création, distribution et stockage de documents stockage

2.2.5.1. Zone de Fichiers

2.2.5.1. Mode: fonctions avancées d’édition et d’écoute

2.2.6. Communication professeur-élève(s)

2.2.6.1. Messagerie et chat

2.2.6.2. Réaction élèves. Sondage

3. Study 1200 Elève

3.1. Composants de l’application Study 1200 Elève

3.2. Lecteur et fichiers

En guise de conclusion :

Ce guide a été élaboré suite à une courte formation que j’ai suivie en juillet 2011, à l’occasion de l’installation du système Sanako Study 1200 dans le laboratoire informatique de mon établissement. 

Donc, c’est un document de travail améliorable, sans aucune prétention d’originalité ou d’exhaustivité.

Un grand merci à tous ceux qui ont mis en ligne des documents remarquablement rédigés et/ou traduits !

« Întâlniri nea?teptate » : un exemplu de stimulare a creativit??ii prin exploatarea imaginii cinematografice în ora de limba francez?

Articol publicat în Simpozionul na?ional « Zilele ?colii Albei »: Simpozion de didactic?: edi?ia a XI-a: Sec?iunea 9: Proiecte educative în structuri infodocumentare. Alba Iulia, 03 iunie 2011 (ISSN  1844-8313)

Când filmul intr? în ora de limba francez?, dinamismul cursului se schimb?, cu siguran??. Este ceea ce ne propunem s? demonstr?m prin descrierea unei activit??i incluse într-un proiect mai amplu, « Amurg în ?coala ta » (inspirat de succesul enorm al seriei de romane Twilight ale scriitoarei americane Stephanie Meyer), proiect pe care l-am gândit pentru anul ?colar 2010-2011 împreun? cu bibliotecara Casei Corpului Didactic Alba, Viorica Gen?iana Oni?oru ?i despre care voi vorbi pe larg cu o alt? ocazie[1].

Pornind de la programa de limba francez? în vigoare pentru clasele a XI-a ?i a XII-a, care prevede atât pentru nivelul L1, cât ?i pentru nivelul L2, lectura imaginii, mi-am propus o ini?iere a elevilor în studiul benzii desenate ?i a romanului-foto.

În luna martie 2011, le-am propus elevilor o or? de curs în Centrul de Documentare ?i Informare pentru a-i familiariza cu  structura unei benzi desenate pornind de la analiza unor plan?e din colec?ia de reviste «J’aime lire» (Îmi place s? citesc). Interesul elevilor ?i pl?cerea vizibil? cu care au r?sfoit revistele ?i albumele de benzi desenate m-au încurajat ?i m-au f?cut s? iau decizia de a introduce mai frecvent acest tip de suport în procesul de predare-înv??are a limbii franceze chiar ?i la clasele din ciclul superior al liceului.

 De ce am ales romanul-foto?

Mai pu?in cunoscut decât banda desenat?, romanul-foto[2] are în comun cu aceasta dou? elemente esen?iale : imaginea ?i textul. Activitatea de elaborare a unui astfel de document este complex? ?i necesit? o preg?tire prealabil? a elevilor. Prin urmare, în cadrul «S?pt?mânii Francofoniei» (14-17 martie 2011) am organizat mici ateliere de ini?iere în studiul benzilor desenate, respectiv romanului-foto. Elevii au fost familiariza?i cu vocabularul specific benzii desenate/romanului-foto, au înv??at c? desenele/fotografiile (images/photos) sunt plasate în vigniete (vignettes) dispuse pe o plan?? (planche) în diferite casete (cases), într-o succesiune coerent? care red? nu doar povestea, ci ?i ambian?a în care se desf??oar? diferitele întâmpl?ri ?i aventuri ale personajelor, iar  zgomotele ?i sunetele sunt redate sub form? de onomatopee. În binom, elevii au identificat în revistele utilizate drept material didactic personaje care dialogheaz? pe tonuri diferite prin intermediul bulelor (bulles ou phylactères) ?i au în?eles c?  sensul de lectur? al benzii desenate/romanului-foto este de la stânga la dreapta, de sus în jos.

Analiza în videoproiec?ie a unei plan?e de roman-foto disponibil? on line a constituit punctul de plecare al unor explica?ii detaliate referitoare la diferitele cadre (plan general, plan larg, plan mediu, plan american, plan italian, gros-plan…), ?i importan?a lor într-un povestire în imagini.[3]

Doar dup? aceste etape preg?titoare le-am prezentat elevilor din 4 grupe diferite (XI C, XI E, XII E, XII ACD) proiectul Rencontres inattendues» (Întâlniri nea?teptate) a c?rui „fi?? de identitate” o red?m mai jos:

Denumirea proiectului: Rencontres inattendues

Durata: 14 martie – 19 mai 2010

Obiective:

a. documentare:

1. familiarizarea elevilor cu structura ?i tehnica de realizare a unui roman-foto

2. dezvoltarea capacit??ii de c?utare, selectare, organizare, prelucrare ?i transmitere a informa?iei sub o form? specific?

3. dezvoltarea competen?ei de creare ?i difuzare a unor con?inuturi multimedia

b. disciplinare

1. dezvoltarea activit??ii de receptare a mesajului oral ?i scris

2. dezvoltarea capacit??ii de exprimare oral? ?i scris?

3. dezvoltarea interesului pentru studiul limbii franceze

Produs final: crearea unei casete de roman-foto pornind de la dou? filme diferite al c?ror punct comun este convie?uirea fiin?elor umane cu fiin?e supranaturale.

Etape:

1. prezentarea proiectului în cadrul «S?pt?mânii francofoniei»; materialele didactice ?i un exemplu de produs final, elaborate de profesorul coordonator al proiectului, au fost publicate pe blogul proiectului pentru ca elevii s? le poat? consulta în orice moment de la orice calculator cu conexiune Internet;

2. constituirea echipelor (3 membri);

3. în autonomie: vizionarea ?i selectarea a dou? scene din dou? filme diferite (consultabile pe DVD la CDI sau disponibile on-line) ?i realizarea paginii «Les vraies scènes» (Adev?ratele scene);

4. transcrierea replicilor în caietul de noti?e al elevului ?i traducerea lor în limba francez?;

5. realizarea bulelor ?i a paginii «…et les nôtres» (…?i ale noastre);

6. c?utarea informa?iilor referitoare la personajele implicate în dialog ?i realizarea plan?ei «Casting» (Distribu?ie);

5. redactarea listei de site-uri utilizate pentru elaborarea proiectului ?i plasarea ei pe la sfâr?itul dosarului (rubrica Sitographie)

6. realizarea copertei proiectului cu indicarea elementelor obligatorii de prezentare: numele unit??ii ?colare, titlul proiectului, membrii echipei, profesorul coordonator, perioada de desf??urare a proiectului;

7. transmiterea produsului final în format electronic în vederea post?rii sale de c?tre profesorul coordonator pe blogul general al proiectului «Amurg în ?coala ta » ?i imprimarea de c?tre elevi, pe hârtie fotografic?, a paginii care con?ine scena de roman-foto realizat? la nivelul fiec?rui grup de lucru;

Modalit??i de realizare:

Proiectul se va desf??ura în perioada 14 martie – 9 mai 2011. Activit??ile vor avea loc fie în CDI, fie în sala de clas?, sub coordonarea profesorului de limba francez? cu sprijinul bibliotecarei. Grupele vor fi constituite din cel mult 3 elevi.

Criterii de evaluare:

–  respectarea cerin?ei: 2 p (structura proiectului, forma de prezentare, data de predare) (evaluare colectiv?);

–  calitatea redact?rii: 2 p (corectitudine morfosintactic? ?i lexical?, punctua?ie) (evaluare colectiv?);

–  originalitatea ?i coeren?a asocierii celor dou? scene: 2 p (evaluare colectiv?);

–  calitatea prezent?rii orale (expunere liber?, corectitudine, pronun?ie, capacitatea de a interac?iona): 3 p (evaluare individual?)

–  1 punct acordat din oficiu fiec?rui elev.

Modalit??i de valorificare ?i promovare:

1. realizarea unei expozi?ii la CDI

2. postarea produselor finale pe blogul proiectului «Amurg în ?coala ta».

Implicarea elevilor în proiect a fost benevol?, iar grupele de lucru au fost constituite în func?ie de afinit??i.

La sugestia elevilor, am renun?at la impunerea anumitor filme (seriile Twilight, Being Humain, The Vampire Diaries ?i True Blood), l?sându-le libertatea de a le alege ei în?i?i, cu condi?ia ca tematica s? fie respectat?: convie?uirea fiin?elor umane cu fiin?e neobi?nuite, dotate cu puteri supranaturale.

Pân? în data de 12 mai, 20 de  produse finale ale elevilor benevoli au fost postate pe blogul proiectului «Amurg în ?coala ta»[4]. În perioada  17 – 20 mai 2011, a avut loc prezentarea proiectelor la nivelul fiec?rei clase ?i evaluarea propriu-zis?.

Proiectul ?i produsele finale le-au fost prezentate ?i elevilor din alte clase prin intermediul profesorilor de limba francez? sub forma unui concurs a c?rui miz? este câ?tigarea…gloriei locale ?i a unui DVD cu unul din filmele seriei Twilight. Concuren?ii trebuie s? identifice filmele,  personajele ?i actorii din cele 20 de secven?e de roman-foto realizate de c?tre elevii implica?i în proiect ?i s? transmit? un buletin de participare, pân? în data de 01 iunie 2011, la o adres? electronic? special creat? pentru concurs ([email protected]). Sarcina nu este grea, dar g?sirea r?spunsurilor corecte presupune lectura celor 20 de proiecte redactate în limba francez?. Imaginile din concurs sunt publicate pe blogul proiectului ?i expuse sub form? de fotografii în Centru de Documentare ?i Informare. Desemnarea câ?tig?torului se va face în data de 14 iunie. În cazul în care vor fi mai mul?i candida?i cu acela?i punctaj, câ?tig?torul va fi ales prin tragere la sor?i. Internau?ii ?i cititorii vor putea, de asemenea, s? voteze cea mai original? asociere de imagini, iar organizatorii vor oferi autorilor ei acela?i premiu ca ?i câ?tig?torului concursului mai sus men?ionat.

Iat?, a?adar, un proiect cu mul?i câ?tig?tori…. ?i eu sunt unul dintre ei. Am câ?tigat (înc?) un r?spuns la întrebarea « Cum  s? g?se?ti resorturile corectei articul?ri a unei activit??i (aparent) de divertisment cu programa (ultra)rigid? a disciplinei? ». ?i împart «premiul meu» cu dumneavoastr?, aceia care citi?i acest articol: renun?ând la severitatea profesoral? (dar nu la exigen??), ignorând (oarecum) criticii literari care nu sunt prea genero?i în elogii atunci când vine vorba despre unii autori pe care adolescen?ii îi ador?[5], construind situa?ii de înv??are în afara spa?iului îngust al s?lii de clas? ?i al aceluia (înc? ?i mai îngust) al  copertelor manualului ?colar.

BIBLIOGRAFIE:

La BD, l’art d’en faire: guide pédagogique. Poitiers: CRDP de Poitou-Charentes, 1995.

BESNARD, Christine. Stratégies d’apprentissage et enseignement des langues. In : Le FRANÇAIS DANS LE MONDE, 1998, NO.294, P.22-25.

« C’EST Edward qui m’a poussée à écrire » : interviu cu Stephenie Meyer realizat  de Benjamin Locoge [on-line], Paris Match, 19 februarie 2009, site actualizat la 02/10/2010, [consultat la 01 octombrie 2010]. Disponibil la adresa : http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Stephenie-Meyer-et-les-vampires-Twillight-et-Edward-Cullen-79544/.

EXPLOITER le cinéma francophone: dossier, [consultat la 20 februarie 2011].  Disponibil la adresa: http://www.francparler.org/parcours/cinema.htm

RESSOUCHES, Elodie. Créer un roman-photo numérique, [consultat la 20 februarie 2011].  Disponibil la adresa: http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm

ROEGIERS, Xavier. Une pédagogie de l´intégration [carte on line]. Bruxelles : Boeck et Larcier, 2003, [consultat? la 20 februarie 2011].   Disponibil? la adresa : http://books.google.cz/books?id=sNMLlzeUFZ4C&pg=PA260>.[1] Pentru detalii, cei interesa?i pot consulta blogul proiectului: https://lewebpedagogique.com/amurg/

[2] Romanul-foto î?i are începuturile în Italia unde, în 1947, revista Il Mio Sogno (Visul meu) a pus în vânzare primul roman-foto, « Nel fondo del cuore » (În adâncul sufletului), realizat de  Stefano Reda ?i Giampaolo Callegari ?i  având-o într-unul din rolurile principale pe tân?ra Gina Lollobrigida.

[3] Explica?iile au fost f?cute cu ajutorul unei prezent?ri PowerPoint realizat? pe baza articolului: Ressouches, Elodie. Créer un roman-photo numérique. Disponibil la adresa: http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm.

[4] Articolul Rencontres inattendues: produits des élèves. Disponibil la adresa:  https://lewebpedagogique.com/amurg/2011/05/12/rencontres-inattendues-produits-des/

[5] Iat?, spre exemplu, câteva cifre care vorbesc despre succesul scriitoarei americane Stephenie Meyer, autoare nu prea bine v?zut? de critica literar?: 187 de milioane de  dolari din încas?rile pentru filmul « Twilight » în SUA, 42 de milioane de c?r?i vândute peste tot în lume, 500 000 de pagini Internet consacrate romanelor ?i filmelor «Twilight». Cf. Stephenie Meyer : « C’est Edward qui m’a poussée à écrire » : interviu realizat  de Benjamin Locoge [on-line], Paris Match, 19 februarie 2009, site actualizat la 02/10/2010, [consultat la 01 octombrie 2010]. Disponibil la adresa : http://www.parismatch.com/Culture-Match/Livres/Actu/Stephenie-Meyer-et-les-vampires-Twillight-et-Edward-Cullen-79544/.

Utilizarea platformei eLearning Free Campus Dokeos în înv??area limbii franceze

Articolul de fa??, redactat în vederea particip?rii la competi?ia Utilizarea noilor tehnologii în clas?, descrie o modalitate de integrare a platformei eLearning Free Campus Dokeos în activit??ile destinate elevilor din studiaz? limba francez? la liceu.

1. De ce Free Campus Dokeos?

Spre dezam?girea unora, nu voi spune ceea ce se poate citi, de obicei, la începutul oric?rui articol de acest tip: pentru interfa?a prietenoas?, pentru u?urin?a utiliz?rii sale de c?tre elevi ?i profesori, pentru facilit??ile deosebite pe care le pune la dispozi?ia profesorilor ?i a elevilor, pentru posibilitatea de utilizare gratuit? a 20 Mb/curs.

Am ales Dokeos, pentru c? aceast? platform?, pe care am descoperit-o în prim?vara acestui an, constituie pentru mine o provocare. A?a cum au fost cu opt ani în urm? centrul de documentare ?i informare, cu doi ani în urm? wiki-ul ?i blogul, sau cu un an mai înainte platforma e-Twinning.

Oare a r?spunde unei provoc?ri  nu înseamn?, atunci când este vorba despre evolu?ia actului educa?ional, o datorie moral?? Dincolo de orice constrângeri sau…competi?ii.

2.Contextul introducerii platformei Free Campus Dokeos în ora de limba francez?

Subiectul activit??ii în care mi-am propus s? introduc Dokeos Free Campus, „Articolul hot?rât /nehot?rât”, nu este unul foarte greu, dar este, ca orice con?inut gramatical, arid ?i greu de digerat la începutul anului ?colar ?i, mai ales, la începutul vie?ii de licean. Doar c? de mult? vreme nu m? mai sperie ?i nu m? mai revolt? avalan?a de „nu ?tiu”, „nu am înv??at”, nu-mi place”, „la ce-mi folose?te” pe care o ghicesc (?i uneori o ?i aud) în primele ore ale cursului de limba francez? al elevilor din clasa a IX-a. Nu pentru c? a? fi puternic?, ci pentru c? îmi amintesc c? prezentul (nu neap?rat cel gramatical) este cel care are însemn?tate. Devin patetic?, a?a c? m? voi întoarce la lucruri mai (im)palpabile: predarea-înv??area limbii franceze cu ajutorul noilor tehnologii.

2.1.Planul unit??ii de înv??are

În Programa ?colar? pentru limba modern? francez? (L2), aprobat? prin ordin al Ministrului nr.5099 / 09.09.2009, este prev?zut? studierea no?iunilor referitoare la articol: hot?rât, nehot?rât ?i cazurile de substituire a articolului partitiv. În manualul de limba francez? pe care îl utilizez la clas? [Limba francez?: Limba modern? 2: Manual pentru clasa a IX-a/Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu. Bucuresti: Editura Corint, 2004-],  aceste con?inuturi sunt prezente în unitatea introductiv?, La rentrée en forme”, (p.8), ?i în cea de a 3-a unitate, A chacun sa maison » (p.39).

Lectura planului unit??ii de înv??are îl va ajuta pe cititorul acestui articol s? aib? o viziune global? asupra cadrului în care este inclus? experien?a pedagogic? pe care am ales s? o prezint pentru actuala competi?ie. Ergonomia blogului m? oblig? s? apelez la un fi?ier ata?at care poate fi deschis prin efectuarea unui clic aici urmând s? reiau mai jos doar informa?iile din rubrica Procedee de instruire”.

2.2. Derularea activit??ilor

Lec?ia 1. Prenez un bon départ! [Lua?i un start bun!]

Prima or? de curs este o lec?ie de acomodare în care profesorul ?i elevii se prezint? (utilizând formulele simple de prezentare pe care elevii le cunosc deja: je m’appelle X, je suis X [eu m? numesc, eu sunt]. Urmeaz? un moment de 10-15 minute de conversa?ie despre preocup?rile elevilor ?i mediul ?colar: discipline preferate, pasiuni, limbi str?ine cunoscute. În felul acesta se ajunge la limba francez? ?i la Fran?a. Elevii sunt încuraja?i s? se exprime liber, sunt corecta?i cu modera?ie (doar atunci când erorile f?cute blocheaz? total în?elegerea discursului), s? men?ioneze ora?e, simboluri ?i personalit??i franceze pe care le cunosc. Urm?toarea activitate este o activitate ludic? de aproximativ 10 minute. Clasa va fi împ?r?it? în grupe de 4-5 elevi. Fiec?rei grupe i se va distribui un set de fotocopii ale unor coperte de  opere literare, CD, afi?e ale unor filme. Elevii sunt invita?i s? descopere acele imagini care se refer? la arti?ti ?i creatori din Fran?a sau din spa?iul francofon. Grupa câ?tig?toare este cea care finalizeaz? cel mai repede aceast? activitate. Urm?toarele 10-15 minute vor fi utilizate pentru ca elevii s? prezinte fiecare autor/artist descoperit sau fiecare oper? identificat?, utilizând o matrice scris? la tabl?: X est un écrivain/chanteur, chanteuse/acteur, actrice. Il/Elle a écrit/a chanté/a joué (dans). [X este scriitor, scriitoare/cânt?re?, cânt?rea??/actor, actri??/ El/ea a scris/a cântat/a jucat (în)… ].  Structurile de prezentare sunt notate la tabl? ?i în caietele elevilor. Ora se încheie cu un exerci?iu ascultare a unui cântec al artistei franceze Zaho, melodia La roue tourne fiind declarat? o dedica?ie pentru grupa câ?tig?toare.

Lec?ia 2. Evaluation initiale [Evaluare ini?ial?]

Aceast? a doua or? de curs se desf??oar? în sala de clas? ?i este destinat? prezent?rii manualului de limba francez?, a instrumentelor de lucru ?i a cerin?elor de înv??are (10-15 minute). In aceast? or? elevii sus?in un test de evaluare ini?ial? (35  de minute), test al c?rui rezultat nu va fi înregistrat în documentele ?colare. Aceast? evaluarea ini?ial? are doar rolul de a oferi profesorului o idee despre competen?a de în?elegere/exprimare scris? ?i despre nivelul vocabularului ?i al cuno?tin?elor gramaticale de baz? înv??ate în ciclul gimnazial. Pentru a vizualiza testul, efectua?i clic aici: test initial.

Lec?ia 3. L’impératif présent [consolidarea cuno?tin?elor despre imperativul prezent]

Ora se va desf??ura într-un laborator de informatic? dotat cu calculatoare conectate la Internet, videoproiector, ecran de proiec?ie ?i tabl? mobil?. Scopul alegerii acestei loca?ii este familiarizarea elevilor cu laboratorul de informatic? ?i regulile pe care trebuie s? le respecte în acest spa?iu, precum ?i exploatarea unor documente oferite de site-ul www.tv5.org pentru recapitularea ?i consolidarea no?iunilor referitoare la imperativul prezent (cursul „Première classe”).

Activitatea îi va permite profesorului s? observe capacitatea elevilor de a se orienta într-un site în limba francez? ?i s?-?i familiarizeze elevii cu termenii de specialitate indispensabili în?elegerii unor instruc?iuni simple vizând utilizarea calculatorului: tastatur?/le clavier, mouse / la souris, link/lien, parol?/mot de passe, nume de utilizator/identifiant, salvare/sauver, enregistrer, desc?rcare/télécharger, copiere/copier, lipire/coller, ie?ire/quitter. Actele de vorbire noi vor fi introduse potrivit nevoilor de exersare/îmbog??ire a func?iilor de comunicare (f?r? o prezentare punctual?, explicit?).

Instruc?iunile de acces la cursul „Première classe” se vor transmite prin utilizarea unor verbe la imperativ prezent ?i vor fi notate la tabl?: Allez sur le site http://www.tv5.org/ Cliquez sur le lien „Apprendre le français”/Cherchez le cours „Première classe”/Selectionnez le thème „Les loisirs”, puis „Passez commande”[Merge?i pe site-ul http://www.tv5.org /Efectua?i clic pe leg?tura „Apprendre le français”/C?uta?i cursul „Première classe”/ Selec?iona?i tema „Les loisirs”, apoi „Passez commande”]. Se vor efectua primele 3 activit??i: Comprendre, Repérer ?i  Structurer. Site-ul permite validarea imediat? a r?sunsurilor. Elevii vor deduce regula de formare a imperativului prezent ?i câteva contexte de utilizare. No?iunile vor  fi sistematizate ?i notate la tabl? ?i în caietele elevilor.

Lec?iile 4 ?i 5: L’article défini et indéfini [sistematizarea ?i consolidarea cuno?tin?elor despre articolul hot?rât ?i nehot?rât]

Activit??ile se vor desf??ura în laboratorul de informatic?. Recapitularea, sistematizarea ?i consolidarea cuno?tin?elor se vor realiza cu ajutorul platformei Free Campus Dokeos. Ini?ierea elevilor în utilizarea spa?iului de lucru ?i a instrumentelor de documentare, evaluare ?i comunicare ale platformei se va realiza treptat, cu ajutorul unei prezent?ri PowerPoint.

Pentru a vizualiza prezentarea, da?i clic aici: Ghid de utilizare a platformei eLearning Free Campus Dokeos .

Varianta Word a ghidului va fi pus? la dispozi?ia elevilor pentru multiplicare ?i utilizare individual?.

Pentru început, fiecare elev î?i va crea propriul cont ?i se va înscrie la cursul care urmeaz? a fi studiat: „Grammaire: article” [Gramatic?: articolul].

În lec?ia 4, dintre cele 6 zone ale cursului – Cours, Liens, Tests, Groupes, Partage, Travaux [Curs, Link-uri, Teste, Grupe, Partajarea documentelor, Produsele elevilor] – sunt active doar primele dou?, urmând ca celelalte 4 s? fie activate la începutul lec?iei 5. Profesorul le va explica progresiv elevilor modul de organizare ?i accesare a acestor zone (vezi Ghidul de utilizare a platformei eLearning Free Campus Dokeos, p.7-14 ). Pentru demararea activit??ii va fi utilizat un material video. S-a ales acest tip de document pentru a capta aten?ia elevilor  dar ?i pentru a le permite, formarea, prin repetare, a abilit??ii de diferen?iere a sunetelor: „e” caduc  (le) ?i „e” închis (les). Explica?iile teoretice vor alterna cu exerci?iile on-line, cu posibilitatea valid?rii imediate a r?spunsurilor (vezi un exemplu: Articolul hot?rât, exerci?iul 1). Con?inuturile care vor fi abordate vizeaz?: ‘defini?ia ?i formele articolului în limba francez?, situa?iile de folosire a articolului hot?râtsitua?iile de folosire a articolului nehot?rât (în lec?ia 4),  cazuri particulare de omitere a articolului sau  de înlocuire a lui cu prepozi?ia „de” (în lec?ia 5). Toate no?iunile discutate sunt disponibile în format Word, ceea ce le va permite elevilor s? le descarce u?or ?i s?-?i organizeze informa?ia într-un portofoliu în format tradi?ional (care s? completeze schi?a lec?iei din caietul de noti?e).

Lec?ia 6: Evaluation [Evaluare]

Lec?ia se desf??oar? în laboratorul de informatic?. Este o lec?ie de evaluare on-line a cuno?tin?elor gramaticale asimilate pe parcursul lec?iilor 4 ?i 5. La începutul orei de curs, profesorul le va explica elevilor structura testului: 4 itemi cu alegere multipl?  : întreb?ri cu un singur r?spuns corect; 2 itemi de asociere: întreb?ri la care elevii trebuie s? g?seasc? în coloana din partea dreapt? r?spunsurile potrivite pentru elementele din coloana din partea stâng?; 1 item de tip text lacunar: elevii trebuie s? completeze spa?iile libere  dintr-un text; ?i 1 item cu r?spuns liber. Testul on-line va fi vizibil doar în momentul începerii sale. Set?rile testului vor fi în a?a fel realizate încât s? fie posibil? o singur? tentativ?, într-un timp dat; rezultatul final al testului va fi  trimis elevului doar dup? corectarea de c?tre profesor a r?spunsului deschis de la ultima întrebare. Punctajul maxim de 700 de puncte va deveni nota 7. La aceast? not? se va ad?uga evaluarea sarcinii de lucru stabilite anterior. Toate aceste informa?ii elevul le reg?se?te în zona Partage [Partajare a documentelor], respectiv în zona Cours [Evaluare], pasul Evaluation [Evaluare] (vezi aici   sarcina de lucru evaluat? cu 3 puncte). Documentele realizate ?i trimise de c?tre elevi sunt stocate în zona Travaux [Produsele elevilor]. Profesorul are posibilitatea de a seta cursul în a?a fel încât elevii s? poat? vizualiza doar propriile produse ?i poate alege momentul la care fiecare produs devine vizibil pentru to?i beneficiarii cursului. Rezultatele testelor sunt primite individual de c?tre elevi, dar profesorul poate trimite observa?ii ?i aprecieri generale întregului grup.

Sursele de informare pe care le-am utilizat pentru redactarea suportului de curs ?i elaborarea instrumentelor de evaluare au fost urm?toarele:

GRAMMAIRE du français: cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette FLE, 1991. p.117-119.

GRAMMAIRE: 350 exercices: niveau moyen. Paris: Hachette FLE, 1991. p.7-14.

DESCOE-GENON, Christine; Morsel, Marie-Hélène; Richou, Claude. L’exercisier: manuel d’expression française: Grenoble: P.U.G., 2005, p.15-22.

FRANÇAIS FACILE: cours de français 100% gratuit: articles. On-line: http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_article_ [consultat la 20 august 2010].

PREMIERE CLASSE: avec TV5 Monde. On-line: http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-s0-z0-lg0-Apprendre-le-francais-avec-Premiere-classe.htm?&pid=2040&signal=null&zone=null [consultat la 21 august 2010].

În loc de concluzie:

Ce ar fi de spus la final? Voi c?uta s? aplic ceea ce am gândit aici ?i mi-ar dori s? ?tiu ce gândi?i despre aceste lucruri, dumneavoastr?, cei care citi?i acest articol. V? aminti?i istorioara pe care ne-o poveste?te Eckhart Tolle în una din c?r?ile sale fabuloase? Un cer?etor st?tea la marginea unui drum de mai bine de 30 de ani. Într-o zi, trecu pe acolo un str?in. „Te înduri s?-mi dai un ban?”, murmur? mecanic cer?etorul, întinzându-i vechea lui ?apc? de baseball. „Nu am nimic s?-?i dau”, spuse str?inul. „Dar pe ce e?ti a?ezat?”, întreb? acesta. „Un gunoi”, r?spunse cer?etorul. „E doar o cutie veche. Stau pe ea de când m? ?tiu”. „Te-ai uitat vreodat? în?untru?”, întreb? str?inul. „Nu”, r?spunse cer?etorul. „Ce rost are? Nu e nimic în ea”. „Uit?-te în?untru”, insist? str?inul. Cer?etorul reu?i s? ridice pu?in capacul. ?ocat, nevenindu-i s? cread?, v?zu c? toat? cutia era plin? cu aur.[TOLLE, Eckhart. Puterea prezentului: Ghid de dezvoltare spiritual?. Bucure?ti: Curtea Veche, 2004]. Ei bine, eu cred c? trebuie s? încerc?m s?-i ajut?m pe copiii din fa?a noastr? s? descopere, dac? nu cutia, cel pu?in gr?untele de aur ascuns în fiin?a lor. Fiecare dup? puterile sale. Imi place s? cred c? acest proiect este una din infinitele c?i posibile.

Débat sur le thème de la famille à partir du film « Je vais bien ne t’en fais pas »:

Année scolaire : 2009-2010

Classe : XI e F et Xe C

Objectifs :

– découvrir un film français

– aboutir à un débat sur le thème de la famille

Modalité de travail : projet de groupe

Lieu de travail: salle de classe/CDI/salle multimédia

Durée du projet : du 14 au 28 février 2010

Produit envisagé : billets publiés sur un blog  (textes, liens, fichiers vidéo et/ou audio)

Etapes et consignes :

Le film « Je vais bien ne t’en fais pas », représente l’adaptation au cinéma du premier roman d’Olivier Adam, romancier discret, sensible, qui abordait dans cette œuvre, écrite à 27 ans, les thèmes de la disparition, de l’absence et du mal-être. C’est un film qui a reçu le prix TV5 Monde en 2006 et a été primé aux Césars en 2007: meilleur espoir féminin (Mélanie Laurent) et meilleur acteur dans un second rôle (Kad Merad)

Je vais bien, ne t'en fais pas – Bande-annonce 1
ÎncÄ?rcat de lensois59190. – Classic TV and last night's shows, online.

  1. Visionnement collectif au CDI : action organisée dans le cadre des Journées du Lycée « Horea, Clo?ca ?i Cri?an », cliquez ici .
  2. Exploitation en classe du film « Je vais bien ne t’en fais pas », (selon des suggestions de la fiche pédagogique proposée sur le blog « INSUF-FLE »). Pour télécharger la fiche pédagogique, cliquez ici.
  3. Débat et enregistrement de quelques parties du dialogue
  4. Publication des billets sur le blog « La famille, une institution en évolution » et « Lectures partagées »